НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ПАЛІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ТА НИЖНЬОНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА

E.A. Sirenko

Анотація


 За результатами детальних палінологічних досліджень еоплейстоценових та нижньонеоплейстоценових відкладів розрізу св. 3, розташованої в межах південного борту Дніпровсько-Донецької западини (с. Чуднівці, Лубенський район, Полтавська область), отримано детальну палеоботанічну характеристику кліматолітів еоплейстоцену та нижнього неоплейстоцену регіону дослідження. За палінологічними даними виконано зіставлення вивчених відкладів з одновіковими породами суміжних регіонів. Значно розширені уявлення про склад еоплейстоценової та ранньонеоплейстоценової рослинності регіону досліджень, а також простежено її зміни у часі.

 


Ключові слова


опорний розріз; еоплейстоцен; нижній неоплейстоцен; спорово-пилковий аналіз; біостратиграфія; Україна

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Veklich M.F., Artyushenko A.T., Sirenko N.A., Dubnyak V.A. et al. (1967). Reference sections of the Anthropogen of Ukraine. Kіеv: Naukova Dumka, pt 1, 107 p. (іn Russian).

Gerasimenko N.P. (2004). Development of zonal landscapes of Quaternary in theterritory ofUkraine: Abstract of dissertation for the degree of Doctor of Geographical Sciences, specialty 11.00.04 "Geomorphology and paleogeography". Kyiv, 40 p. (іn Ukrainian)

Matviishina Zanna, Gerasimenko Natalia, 2005 Environmental evolution in Ukraine during the Kaydaky and Pryluky stage. Glacial and periglacial of Volyn Polissya. Lviv: Ivan Franko LNU, p. 132-145 (іn Ukrainian)

Sirenko E.A., (2009). Phytostratigraphic aspects of studying the Upper Pliocene-Neopleistocene deposits of the Ukrainian Shield. Geologichnyy Zhurnal, № 3 (328), p. 65-78 (in Russian).

Sirenko E.A., 2010 New palynological data on vegetation composition of Sulsky stage of early Neopleystocene of forest-steppe zone Ukraine. Geologichnyy Zhurnal, № 1 (330), p. 86-91 (in Russian).

Sirenko O.A., 1994 Peculiarities of the vegetation development in early and middle Neopleystocene of Eastern Ukraine. Ukrainskiy Botanihnyy Zhurnal, vol 51, No 6, p. 45-51 (in Ukrainian).

Sirenko O.A., 2002. Changes of vegetation cover in Zhytomyr Polissya during the early and middle Neopleystocene (by palynological data). Paleontologichnyy Zbirnyk Lvivskogo Universytetu, № 34, p. 104-111 (in Ukrainian).

Sirenko N.A., Turlo S.I., 1986 The development of soil and vegetation ofUkraine in the Pliocene and Pleistocene, Kyiv: Naukova Dumka, 187 p. (in Russian).

Stratigraphic schemes of Precambrian and Phanerozoic of Ukraine: Volodin D.F. (Ed.). Kyiv: Geoprognoz, 1993, 40 p. (in Russian).

Stratigraphic Code of Ukarine: Gozhyk P.F. (Editor-in-Chief). Kyiv: National Stratigraphic Committee ofUkraine, 2012, 66 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Веклич М.Ф., Артюшенко А.Т., Сиренко Н.А., Дубняк В.А. и др. Опорные геологические разрезы антропогена Украины Киев: Наук. думка, 1967. Ч. 1. 107 с.

 

2. Герасименко Н.П. Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на территорії України: автореф. дис. … д-ра. геогр. наук: спец. 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія». Київ, 2004. 40 с.

 

3. Матвіїшина Жанна, Герасименко Наталя. Еволюція природного середовища України  протягом кайдацького і прилуцького етапів.  Гляціал і перигляціал Волинського Полісся. Львів: ЛНУ ім. Івана  Франка,2005. C. 132-145.

 

4. Сиренко Е.А. Фитостратиграфический аспект изучения верхнеплиоценовых-неоплейстоценовых отложений Украинского щита  Геол. журн.  2009. № 3 (328).  С. 65-78.

 

5. Сиренко Е.А. Новые палинологические данные о составе растительности сульского этапа раннего неоплейстоцена лесостепной зоны Украины.  Геол. журн. 2010. № 1 (330).   С. 86-91.

 

6. Сіренко О.А. Особливості розвитку рослинності на сході України в ранньому та середньому неоплейстоцені. Укр. бот. журн.  1994. Т. 51, № 6. С. 45-51.

 

7. Сіренко О.А. Зміни рослинного покриву Житомирського Полісся протягом раннього та середнього неоплейстоцену (за палінологічними даними).  Палеонтол. зб. Львів. ун-ту. 2002. № 34. С.104 .111.

 

8. Сиренко Н.А., Турло С.И. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене. Киев:  Наук. думка, 1986. 187 с.

 

9. Стратиграфические схемы докембрия и фанерозоя Украины:  Володин  Д.Ф. (ред).  Киев: Геопрогноз, 1993. 40 с

 

10. Стратиграфічний кодекс України: Гожик П.Ф. (відп. ред.). Київ: Нац. стратигр ком. України, 2012. 66 с.

 

DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.2.108245

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 E.A. Sirenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua