DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.3.139088

ОСНОВНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАТИГРАФІЧНОЇ СХЕМИ НЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА

S.V. BELETSKYI, О.А. BILOKRYS

Анотація


 Наведені історичні дані про створення стратиграфічної бази неогену в Криму за останні 25 років. Запропоновані зміни до Регіональної стратиграфічної схеми неогену Крима (1996) в частині приведення стратонів у відповідності до Стратиграфічного кодексу України (1997). У схемі проведена деталізація районування і стратифікації по Керченському півострову. Представлений каркасний макет модернізованої схеми неогенових відкладів Кримського півострова, який пов'язаний з новітньою Міжнародною стратиграфічною шкалою. Надані конкретні пропозиції щодо модернізації Регіональної шкали неогену півдня України.


Ключові слова


неоген; стратиграфічна схема; структурно-фаціальне районування; літостратиграфічні підрозділи; стратотип; регіоярус; світа; товща; верстви

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Andrjejeva-Ghryghorovych A. S. Obghruntuvannja nyzhnjoji ghranyci neoghenovoji systemy Paratetisa ta jiji koreljacija za planktonnymy orghanizmamy // Gheol. zhurn. – 2004. – # 2. – S. 53–58.

Andrusov N. Y. Novye gheologhycheskye yssledovanyja na Kerchenskom poluostrove, proyzvedennye v 1888 gh. // Zap. Novoros. o-va estestvoyspytatelej. – 1889. – T. 14, vyp. 2. – S. 59–130.

Arkhangheljskyj A. D., Blokhyn A. A., Menner V. V. y dr. Kratkyj ocherk gheologhycheskogho stroenyja y neftjanykh mestorozhdenyj Kerchenskogho poluostrova. – M.; L., 1930. – S. 142. – (Tr. Ghl. gheol. upr. VSNKh SSSR; Vyp. 13).

Bargh Y. M. Byostratyghrafyja verkhnegho kajnozoja Juzhnoj Ukrayny. – Dnepropetrovsk: DGhU, 1993. – 196 s.

Bargh Y. M., Nosovskyj M. F. Arabatskaja svyta Kerchenskogho poluostrova // Dokl. AN Ukrayny. – 1993. – # 2. – S. 129–131.

Bilokrys O. O. Do pytannja modernizaciji stratyghrafichnoji skhemy pliocenovykh vidkladiv Kerchensjkogho pivostrova // Materialy V nauk.- vyrob. narady gheologhiv-zjomshhykiv Ukrajiny. – K., 2010. – S. 21–24.

Vernyghorova Ju. V. Karaghanskyj y konkskyj reghyojarusy Vostochnogho Paratetysa: voprosy ykh obъema y stratyghrafycheskoj samostojateljnosty // Gheol. zhurn. – 2009. – # 2. – S. 34–37.

Vernyghorova Ju. V., Fykolyna L. A., Obshars- kaja N. N. Strukturno-facyaljnoe rajonyrovanye neoghenovykh otlozhenyj Kerchenskogho poluostrova // Tam zhe. – 2012. – # 3. – S. 74–94.

Veselov A. O., Nasad A. Gh., Nasad N. P. Novi dani pro nyzhnjomiocenovi vidklady pivdnja Ukrajiny // Dop. AN USSR. – 1966. – # 2. – S. 241–243.

Ghozhyk P. F., Konstantynenko L. I., Poljetajev V. I. Modernizacija stratyghrafichnykh skhem fanerozoju Ukrajiny: suchasnyj stan, problemy i shljakhy jikh vyrishennja // Gheol. zhurn. – 2011. – # 1. – S. 7–13.

Ghoncharova Y. A. Dvustvorchatye molljusky chokrakskogho y tarkhanskogho bassejnov. – M.: Nauka, 1989. – 200 s.

Zhyzhchenko B. P. Novye dannye o myocenovykh molljuskakh Vostochnogho Predkavkazjja // Tr. Gheol. sluzhby Ghroznefty. – 1937. – Vyp. 6. – S. 123–130.

Zhyzhchenko B. P. Nyzhnyj y srednyj myocen // Stratyghrafyja SSSR. T. 12. Neoghen SSSR. – M.; L.: Yzd-vo AN SSSR, 1940. – S. 11–227.

Kulychenko V. Gh. Uslovyja obrazovanyja mshankovykh ryfov v pozdnemyocenovom bassejne Kryma // Ekologhyja bespozvonochnykh tretychnykh morej Ukrayny. – Kyev: Nauk. dumka, 1971. – S. 107–115.

Majmyn Z. L. Materyaly k yzuchenyju majkopskykh otlozhenyj Kerchenskogho poluostrova // Tr. NGhRY. Ser. A. – 1939. – Vyp. 117 – S. 3–35.

Mynashvyly C. D., Ananyashvyly Gh. D. K byostratyghrafyy tarkhan-chokrakskykh otlozhenyj Krymsko-Kavkazskoj oblasty // Materialy XXXIII ses. Paleontol. t-va NAN Ukrajiny. – K., 2011. – S. 92–94.

Nevesskaja L. A., Ghoncharova Y. A., Yljyna L. B. y dr. O stratyghrafycheskoj shkale neoghena Vostochnogho Paratetysa // Stratyghrafyja. Gheol. korreleljacyja. – 2003. – T. 11, # 2. – S. 3–26.

Nosovskyj M. F., Bargh Y. M., Konenkova Y. D. Stratyghrafyja myocenovykh otlozhenyj Kerchenskogho poluostrova // Stratyghrafyja kajnozoja Severnogho Prychernomorjja y Kryma. – Dnepropetrovsk, 1978. – S. 10–21.

Nosovskyj M. F., Bargh Y. M., Pyshvanova L. S. Ob obъeme tarkhanskogho jarusa na jughe SSSR // Sb. nauch. tr. – Dnepropetrovsk, 1976. – S. 22–31.

Nosovsjkyj M. F., Pasichnyj Gh. V. Pro poghranychni verstvy olighocen–miocenu v Prychornomorsjkij zapadyni // Gheol. zhurn. – 1965. – T. 25, vyp. 2. – S. 36–45.

Orghanizacija ta provedennja gheologhichnogho dovyvchennja ranishe zakartovanykh ploshh masshtabu 1:200 000, skladannja ta pidghotovka do vydannja Derzhavnoji gheologhichnoji karty Ukrajiny masshtabu 1: 200 000. Instrukcija. – K., 1999. – 295 s.

Pevzner M. A., Semenenko V. N., Vanghejghejm E. A. Polozhenye ponta Vostochnogho Paratetysa v maghnyto-khronologhycheskoj shkale // Stratyghrafyja. Gheol. korreljacyja. – 2003. – T. 11, # 5. – S. 72–81.

Pevzner M. A., Semenenko V. N., Vanghejghejm E. A. O morskom ghenezyse y pontycheskom vozraste otlozhenyj opornogho razreza Ljubymovka v Krymu // Tam zhe. – 2004. – T. 12, # 5. – S. 96–107.

Polukhtovych B. M., Popadjuk Y. V., Samarskyj A. D., Khnykyn V. Y. Osobennosty gheologhycheskogho stroenyja y perspektyvy nefteghazonosnosty jugho-zapadnoj chasty Yndolo-Kubanskogho proghyba // Gheologhyja nefty y ghaza. – 1981. – # 1. – S. 43–47.

Reghyonaljnaja stratyghrafycheskaja skhema Juzhno-Ukraynskoj nefteghazonosnoj oblasty Ukrayny / Pod. red. Ju.V. Teslenko // Gheologhyja sheljfa USSR. Stratyghrafyja. – Kyev: Nauk. dumka, 1984. – 184 s.

Rjabokonj T. S. Do vdoskonalennja stratyghrafichnoji bazy. 2. Reghionaljna stratyghrafichna skhema neoghenu Pivdennoji Ukrajiny // Materialy V nauk.-vyrob. narady gheologhiv-zjomshhykiv Ukrajiny. – K., 2010. – S. 203–205.

Semenenko V. N. Stratyghrafycheskaja korreljacyja verkhnegho myocena y plyocena Vostochnogho Paratetysa y Tetysa. – Kyev: Nauk. dumka, 1987. – 232 s.

Semenenko V. N., Andreeva-Ghryghorovych A. S., Maslun N. V., Ljulj'eva S. A. Prjamaja korreljacyja neoghena Vostochnogho Paratetysa s Mezhdunarodnoj okeanycheskoj shkaloj po planktonnym mykrofossylyjam // Gheol. zhurn. – 2009. – # 4. – S. 9–27.

Semenenko V. N., Ljulj'eva S. A. Problemy prjamoj korreljacyy verkhnegho myocena y plyocena Vostochnogho Paratetysa y Tetysa // Yzv. AN SSSR. Ser. gheol. – 1982. – # 9. – S. 61–71.

Semenenko V. N., Pevzner M. A. Korreljacyja verkhnegho myocena y plyocena Ponto-Kaspyja po byostratyghrafycheskym y paleomaghnytnym dannym // Tam zhe. – 1979. – # 1. – S. 5–15.

Stratyghrafycheskye skhemy fanerozoja y dokembryja Ukrayny. – Kyev: Gheoproghnoz, 1993.

Stratyghrafichnyj kodeks Ukrajiny / Vidp. red. Teslenko Ju. V. – K., 1997. – 39 s.

Stratyghrafycheskyj slovarj USSR / Otv. red. Bondarchuk V. Gh. – Kyev: Nauk. dumka, 1985. – 237 s.

Stratyghrafycheskaja skhema neoghenovykh otlozhenyj Kryma / NSK Ukrayny, GhGhP Krymgheologhyja, ysp. Beleckyj S. V. – Symferopolj, 1996. – Ghraf.2 l., tekst 34 s.

Stratyghrafycheskaja skhema neoghenovykh otlozhenyj jugha Ukrayny / NSK Ukrayny, DGhU, ysp. Nosovskyj M. F. – Dnepropetrovsk, 1995. – Ghraf.1 l., tekst 34 s.

Eberzyn A. Gh. Gheologhycheskye yssledovanyja zhelezorudnykh mestorozhdenyj Kerchenskogho poluostrova. – M., 1933. – S. 129–167. – (Tr. Vsesojuz. gheol.-razved. ob-nyja NKTP SSSR; Vyp. 325).

Neogene-Late Oligocene (0-33 Ma time-slice). GEOLOGIC TIME SCALE 2004 (Gradstein F.M., Ogg J.G., Smith A.G. et al., 2004) and The CON- CISE GEOLOGIC TIME SCALE (Ogg J.G., Ogg G. and Gradstein F.M., 2008).

Felix M. Gradstein, James G. Ogg, Mark D. Schmitz, Gabi M. Ogg. The Geologic Time Scale 2012.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва-Григорович А. С. Обгрунтування нижньої границі неогенової системи Паратетіса та її кореляція за планктонними організмами // Геол. журн. – 2004. – № 2. – С. 53–58.

 

Андрусов Н. И. Новые геологические исследования на Керченском полуострове, произведенные в1888 г. // Зап. Новорос. о-ва естествоиспытателей. – 1889. – Т. 14, вып. 2. – С. 59–130.

 

Архангельский А. Д., Блохин А. А., Меннер В. В. и др. Краткий очерк геологического строения и нефтяных месторождений Керченского полуострова. – М.; Л., 1930. – С. 142. – (Тр. Гл. геол. упр. ВСНХ СССР; Вып. 13).

 

Барг И. М. Биостратиграфия верхнего кайнозоя Южной Украины. – Днепропетровск: ДГУ, 1993. – 196 с.

 

Барг И. М., Носовский М. Ф. Арабатская свита Керченского полуострова // Докл. АН Украины. – 1993. – № 2. – С. 129–131.

 

Білокрис О. О. До питання модернізації стратиграфічної схеми пліоценових відкладів Керченського півострова // Матеріали V наук.- вироб. наради геологів-зйомщиків України. – К., 2010. – С. 21–24.

 

Вернигорова Ю. В. Караганский и конкский региоярусы Восточного Паратетиса: вопросы их объема и стратиграфической самостоятельности // Геол. журн. – 2009. – № 2. – С. 34–37.

 

Вернигорова Ю. В., Фиколина Л. А., Обшарс- кая Н. Н. Структурно-фациальное районирование неогеновых отложений Керченского полуострова // Там же. – 2012. – № 3. – С. 74–94.

 

Веселов А. О., Насад А. Г., Насад Н. П. Нові дані про нижньоміоценові відклади півдня України // Доп. АН УССР. – 1966. – № 2. – С. 241–243.

 

Гожик П. Ф., Константиненко Л. І., Полєтаєв В. І. Модернізація стратиграфічних схем фанерозою України: сучасний стан, проблеми і шляхи їх вирішення // Геол. журн. – 2011. – № 1. – С. 7–13.

 

Гончарова И. А. Двустворчатые моллюски чокракского и тарханского бассейнов. – М.: Наука, 1989. – 200 с.

 

Жижченко Б. П. Новые данные о миоценовых моллюсках Восточного Предкавказья // Тр. Геол. службы Грознефти. – 1937. – Вып. 6. – С. 123–130.

 

Жижченко Б. П. Нижний и средний миоцен // Стратиграфия СССР. Т. 12. Неоген СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – С. 11–227.

 

Куличенко В. Г. Условия образования мшанковых рифов в позднемиоценовом бассейне Крыма // Экология беспозвоночных третичных морей Украины. – Киев: Наук. думка, 1971. – С. 107–115.

 

Маймин З. Л. Материалы к изучению майкопских отложений Керченского полуострова // Тр. НГРИ. Сер. А. – 1939. – Вып. 117 – С. 3–35.

 

Минашвили Ц. Д., Ананиашвили Г. Д. К биостратиграфии тархан-чокракских отложений Крымско-Кавказской области // Матеріали XXXIII сес. Палеонтол. т-ва НАН України. – К., 2011. – С. 92–94.

 

Невесская Л. А., Гончарова И. А., Ильина Л. Б. и др. О стратиграфической шкале неогена Восточного Паратетиса // Стратиграфия. Геол. коррелеляция. – 2003. – Т. 11, № 2. – С. 3–26.

 

Носовский М. Ф., Барг И. М., Коненкова И. Д. Стратиграфия миоценовых отложений Керченского полуострова // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск, 1978. – С. 10–21.

 

Носовский М. Ф., Барг И. М., Пишванова Л. С. Об объеме тарханского яруса на юге СССР // Сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1976. – С. 22–31.

 

Носовський М. Ф., Пасічний Г. В. Про пограничні верстви олігоцен–міоцену в Причорноморській западині // Геол. журн. – 1965. – Т. 25, вип. 2. – С. 36–45.

 

Організація та проведення геологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200 000, складання та підготовка до видання Державної геологічної карти України масштабу 1: 200 000. Інструкція. – К., 1999. – 295 с.

 

Певзнер М. А., Семененко В. Н., Вангейгейм Э. А. Положение понта Восточного Паратетиса в магнито-хронологической шкале // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2003. – Т. 11, № 5. – С. 72–81.

 

Певзнер М. А., Семененко В. Н., Вангейгейм Э. А. О морском генезисе и понтическом возрасте отложений опорного разреза Любимовка в Крыму // Там же. – 2004. – Т. 12, № 5. – С. 96–107.

 

Полухтович Б. М., Попадюк И. В., Самарский А. Д., Хныкин В. И. Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности юго-западной части Индоло-Кубанского прогиба // Геология нефти и газа. – 1981. – № 1. – С. 43–47.

 

Региональная стратиграфическая схема Южно-Украинской нефтегазоносной области Украины / Под. ред. Ю.В. Тесленко // Геология шельфа УССР. Стратиграфия. – Киев: Наук. думка, 1984. – 184 с.

 

Рябоконь Т. С. До вдосконалення стратиграфічної бази. 2. Регіональна стратиграфічна схема неогену Південної України // Матеріали V наук.-вироб. наради геологів-зйомщиків України. – К., 2010. – С. 203–205.

 

Семененко В. Н. Стратиграфическая корреляция верхнего миоцена и плиоцена Восточного Паратетиса и Тетиса. – Киев: Наук. думка, 1987. – 232 с.

 

Семененко В. Н., Андреева-Григорович А. С., Маслун Н. В., Люльева С. А. Прямая корреляция неогена Восточного Паратетиса с Международной океанической шкалой по планктонным микрофоссилиям // Геол. журн. – 2009. – № 4. – С. 9–27.

 

Семененко В. Н., Люльева С. А. Проблемы прямой корреляции верхнего миоцена и плиоцена Восточного Паратетиса и Тетиса // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1982. – № 9. – С. 61–71.

 

Семененко В. Н., Певзнер М. А. Корреляция верхнего миоцена и плиоцена Понто-Каспия по биостратиграфическим и палеомагнитным данным // Там же. – 1979. – № 1. – С. 5–15.

 

Стратиграфические схемы фанерозоя и докембрия Украины. – Киев: Геопрогноз, 1993.

 

Стратиграфічний кодекс України / Відп. ред. Тесленко Ю. В. – К., 1997. – 39 с.

 

Стратиграфический словарь УССР / Отв. ред. Бондарчук В. Г. – Киев: Наук. думка, 1985. – 237 с.

 

Стратиграфическая схема неогеновых отложений Крыма / НСК Украины, ГГП Крымгеология, исп. Белецкий С. В. – Симферополь, 1996. – Граф.2 л., текст 34 с.

 

Стратиграфическая схема неогеновых отложений юга Украины / НСК Украины, ДГУ, исп. Носовский М. Ф. – Днепропетровск, 1995. – Граф.1 л., текст 34 с.

 

Эберзин А. Г. Геологические исследования железорудных месторождений Керченского полуострова. – М., 1933. – С. 129–167. – (Тр. Всесоюз. геол.-развед. об-ния НКТП СССР; Вып. 325).

 

Neogene-Late Oligocene (0-33 Ma time-slice). GEOLOGIC TIME SCALE 2004 (Gradstein F.M., Ogg J.G., Smith A.G. et al., 2004) and The CON- CISE GEOLOGIC TIME SCALE (Ogg J.G., Ogg G. and Gradstein F.M., 2008).

 

Felix M. Gradstein, James G. Ogg, Mark D. Schmitz, Gabi M. Ogg. The Geologic Time Scale 2012.

Copyright (c) 2020 S.V. BELETSKYI, О.А. BILOKRYS

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua