DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.4.186907

ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ВОДНЕВИХ СКУПЧЕНЬ ТА ПРОГНОЗУ ГЕОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ

I.D. Bagriy

Анотація


 Аналіз результатів комплексу фундаментальних та прикладних досліджень, проведених Інститутом геологічних наук, в тому числі газово-еманаційних площових зйомок, що включають Н і Не, дозволив по-новому підійти до одного зі складових вуглеводневих газів − головного енергетичного компоненту Всесвіту − водню. Концептуальна інтерпретація результатів пошукової принципової схеми структурно-термо-атмо-гідрологогідрогеохімічніх досліджень дозволила вже на попередньому регіональному пошуковому етапі виділити 25 морських і 98 на суші продуктивних нафтогазоносних площ, а також не тільки зафіксувати в рамках досліджуваних площ значні концентрації водню в одиночних продуктивних газових свердловинах, а і підтвердити результати попередніх досліджень на ділянках нафтогазопродуктивних площ, у промислово-видобувних свердловинах, у зонах геодинамічних явищ шахтних полів.

 


Ключові слова


гідро-геосинергетична біогенно-мантійна теорія; вуглеводні; водень; структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічні дослідження

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Babinets A.E., 1961. Groundwater in the southwest of the Russian platform. Kiev: Izd-vo AN USSR, 378 p. (in Russian).

Babinets A.E., Belyavsky G.A., 1973. Natural resources of groundwater of the intensive water exchange zone of Ukraine. Kiev: Nauk. dumka, 111 p. (in Russian).

Bagriy I.D., 2003. Prediction of fractured zones of high permeability of rocks for solving of geo-ecological and search problems. Kyiv: LLC "Vyd. dim Dmytra Burago”, 149 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., Gozhyk P.F., Pochtarenko V.I., Aksyom S.D., Dubosarsky V.R., Mamyshev I.E., Kizlat A.M., Paliy V.M., 2011. Forecasting of geodynamic zones and perspective areas for methane mining of Donbass coal deposits. Kyiv: Foliant, 236 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., 2013. Development of geological-structural-thermo-atmo-geochemical technology of mineral prospecting and assessing of geo-ecological state of the environment. Kyiv: Logos, 510 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., 2016. Hydro-geosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbon formation and its role in substantiating direct search technology. Geologichnyy zhurnal, No. 2 (355), p. 107-133 (in Russian).

Dolenko G.N., 1962. Geology of oil and gas of the Carpathians. Kiev: Izd-vo AN USSR, 367 p. (in Russian).

Gozhik P.F., 2011. Study of Quaternary period in Ukraine. For the 18th Congress of the International Union for Quaternary Research. Bern, 158 p.

Larin V.N., Larin N.V., 2019. Problems of a nuclear power plant in the light of the hydrogen degassing of the Earth. http: //hydrogen-future.com/geologiya-i-geopolitika-en/44-problems-of-nuclear-plants.html.

Molodykh I.I., 1982. Soils of hearths and minor depression of the subaerial cover of Ukraine: Hydrogeological and engineering features. Kiev: Nauk. dumka, 159 p. (in Russian).

Pavlyuk M., Naumko I., Makitra R., Bryk D., 2012. On the probable model of natural hydrocarbons formation in the Earth's lithosphere. Heolohiya i heockhimiya korysnykh kopalyn, № 1-2, p. 158-159 (in Ukrainian).

Porfiryev V.B., 1968. To the question of the conditions of formation of industrial accumulations. Geologichnyy zhurnal, vol. 28, No. 4 (121), p. 3-31 (in Ukrainian).

Subbotin O.I., Naumchik G.L., Rakhimova N.T., 1964. Processes in the upper mantle of the Earth and the connection with them of the structure of the Earth's crust. Kiev: Nauk. dumka, 136 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабинец А.Е. Подземные воды юго-запада Русской платформы. Киев: Изд-во АН УССР, 1961. 378 с.

 

Бабинец А.Е., Белявский Г.А. Естественные ресурсы подземных вод зоны интенсивного водообмена Украины. Киев: Наук. думка, 1973. 111 с.

 

Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних та пошукових задач. Київ: ТОВ «Вид. дім Дмитра Бураго», 2003. 149 с.

 

Багрій І.Д., Гожик П.Ф., Почтаренко В.І., Аксьом С.Д., Дубосарський В.Р., Мамишев І.Є., Кізлат А.М., Палій В.М. Прогнозування геодинамічних зон та перспективних площ для видобутку шахтного метану вугільних родовищ Донбасу. Київ: Фоліант, 2011. 236 с.

 

Багрій І.Д. Розробка геолого-структурно-термо-атмогеохімічної технології прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану довкілля. Київ: Логос, 2013. 510 с.

 

Багрий И.Д. Гидро-геосинергетическая биогенно-мантийная гипотеза образования углеводородов и ее роль при обосновании прямопоисковой технологи. Геол. журн. 2016. № 2 (355). С. 107-133.

 

Гожик П.Ф. Дослідження четвертинного періоду в Україні. До XVIIIконгресу міжнародного союзу із вивчення четвертинного періоду. Берн, 2011. 158 с.

 

Доленко Г.Н. Геология нефти и газа Карпат. Киев: Изд-во АН УССР, 1962. 367 с.

 

Ларин В.Н., Ларин Н.В. Проблемы атомной станции в свете водородной диазации Земли. 2019. http: //hydrogen-future.com/geologiya-i-geopolitika-en/44-problems-of-nuclear-plants.html.

 

Молодых И.И. Грунты подов и степных блюдец субаэрального покрова Украины: Гидрогеологические и инженерные особенности. Киев: Наук. думка, 1982. 159 с.

 

Павлюк М., Наумко І., Макітра Р., Брик Д. Про ймовірну модель утворення природних вуглеводнів у літосфері Землі. Геологія і геохімія корисних копалин. 2012. № 1-2. С. 158-159.

 

Порфір'єв В.Б. До питания про умови формування промислових скупчень. Геол. журн. 1968. Т. 28, вип. 4 (121). С. 3-31.

 

Субботин О.И., Наумчик Г.Л., Рахимова Н.Т. Процессы в верхней мантии Земли и связь с ними строения земной коры. Киев: Наук. думка, 1964. 136 с.

Copyright (c) 2020 I.D. Bagriy

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua