DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.1.196976

ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКЕ ВУЛКАНІЧНЕ ПАСМО ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ (СУЧАСНИЙ АСПЕКТ)

M.G. Prykhodko, N.M. Zhabina, М.I. Bogdanova

Анотація


 Вперше представлено Схему неогенового вулканізму західної частини Вигорлат-Гутинського пасма (Закарпатський внутрішній прогин). В основу цієї схеми покладено нову комплексну методологію стратиграфічного розчленування та кореляції вулканічних утворень. Схема побудована за результатами докладного вивчення структури та еволюції магматизму шести вулканів центрального типу з дев’яти, відомих в українському Закарпатті — Попричний, Анталівський, Маковиця, Тростяниця, Синяк та Дехманов. Вперше в Україні виконано “міжвулканну” кореляцію вулканічних комплексів вулканів центрального типу, що значною мірою ґрунтується на визначеній нами циклічності (стадійності) розвитку неогенового вулканізму Закарпатського прогину. Встановлено, що Вигорлат-Гутинське пасмо сформоване в результаті третьої і четвертої вулканічних стадій протягом пізнього сармату — паннону. Кожна стадія відбувалась у два етапи (ранній і пізній). Лави і пірокластика вивержень ранніх етапів за хімічним складом кислі, а пізніх — середні (антидромний ряд). У всіх досліджених вулканічних спорудах виділено вулканічні комплекси, які відповідають кожному з цих етапів. Вік та етапність формування зазначених комплексів обґрунтовано за хімічним складом, абсолютним віком та положенням у розрізі. Визначено, що третя вулканічна стадія відбувалась у пізньому сарматі, комплекси раннього етапу виділені у розрізах вулканів Попричний, Анталівський, Маковиця, комплекси пізнього етапу — у вулканах Попричний, Анталівський, Синяк, Дехманов. В результаті четвертої вулканічної стадії були сформовані комплекси раннього етапу (кінець сармату — ранній паннон) — виділені у вулканах Попричний, Анталівський, Тростяниця, Синяк, Дехманов, комплекси пізнього етапу (пізня частина паннону) встановлені у всіх досліджених вулканічних спорудах. Проведено кореляцію стратифікованих відкладів центрального типу в межах західної частини Вигорлат-Гутинського пасма з Регіональною стратиграфічною схемою неогенових відкладів Закарпатського прогину.

Ключові слова


неоген; вулкани центрального типу; вулканічні стадії та етапи; вулканічні комплекси; стратиграфія; кореляція; схема вулканізму; Вигорлат-Гутинське пасмо; Закарпатський прогин

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva-Grigorovich A.S., Ponomareva L.D., Prykhodko M.G. (2009). Stratigraphy of Neogene deposits of Transcarpathian Deep. Geologya i geochimiya goruchikh kopalun, № 2 (147), p. 58-70 (in Ukrainian).

Bagdasarjan G.P., Danylovich L.G. (1968). New data about the absolute age of the volcanic forming of Transcarpathians. Izvesyija AN SSSR. Ser. Geologicheskaja, № 9, p. 15-23 (in Russian).

Mikhajlova N.P., Glevasskaja A.M., Cykora V.N. (1974). Paleomagnetism of volcanic rocks and reconstruction of the geomagneticfield of the Neogene. Кiev: Naukova Dumka, 252 p. (in Russian).

Pecskay Z., Seghedi I., Downes H., Prychodko M. and Mackiv B. (2000). K/Ar Dating of calcalkaline volcanic rocks from Transcarpathian Ukraine. Geologica Carpathica, vol. 52, № 2, p. 83-89 (in English).

Prykhodko M.G. (2004). Cycling of the evolution of Neogene volcanism and mineralization associated with it in the southern part of the Mukachevo depression (Ukrainion Transcarpathians). Heoloh Ukrainy, № 4, p. 50-54 (in Russian).

Prykhodko M.G., Ponomareva L.D. (2018). Geological structure of Transcarpathian Deep. Кyiv: UkrDGRI, 84 p. (in Ukrainian).

Seghedi I., Downes H., Pecskay Z., Thirlwall M.F. Szakács A., Prychodko M., Mattey D. (2001). Magmagenesis in a subduction related post-collisional volcanic are segment: the Ukrainian Carpathians. Lithos, vol. 57, p. 237-262 (in English).

Stratigraphic schemes of the Phanerozoic and Precambrian of Ukraine / UMSK of Ukraine. Gos. Committee ofUkraine on Geology and Use of Mineral Resources (1993). Kyiv, 60 p. (in Ukrainian).

Vass D., Elecko M., Janochko J., Karoli S., Pereszeenyi M., Slavik J., Kaliciak M. (2000). Paleogeography of the East-Slovakian Basin. Slovak Geol. Mag., vol.6, № 4, p. 377-407 (in English).

Žec B. (1997a). Geologicka mapa Vihorlatskich a Humenskich vrchov 1:50 000.Bratislava (in Slovak).

Žec B. (1997b). Vysvetlivky ku geologickey mape Vigorlatskych a Humenskych vrchov. VDS, Bratislava, 254 p. (in Slovak).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреєва-Григорович А.С., Пономарьова Л.Д., Приходько М.Г. Стратиграфія неогенових відкладів Закарпатського прогину. Геологія і геохімія горючих копалин. 2009. № 2 (147). С. 58-70.

 

          Багдасарян Г.П., Данилович Л.Г. Новые данные об абсолютном возрасте вулканических образований Закарпатья. Изв. АН СССР. Сер. геол. 1968. № 9. С. 15-23.

 

          Михайлова Н.П., Глевасская А.М., Цыкора В.Н. Палеомагнетизм вулканических пород и реконструкция геомагнитного поля неогена. Киев: Наук. думка, 1974. 252 с.

 

          Приходько М.Г. Цикличность эволюции неогенового вулканизма и связанного с ним оруденения южной части Мукачевской депрессии (Украинское Закарпатье). Геолог України. 2004. № 4. С. 50-54.

 

          Приходько М.Г., Пономарьова Л.Д. Геологічна будова Закарпатського прогину. Київ: УкрДГРІ, 2018. 84 с.

 

          Стратиграфические схемы фанерозоя и докембрия Украины / УМСК Украины. Гос. ком. Украины по геологии и использованию недр. Киев, 1993. 60 с.

 

          Pecskay Z., Seghedi I., Downes H., Prychodko M. and Mackiv B. K/Ar Dating of calcalkaline volcanic rocks from Transcarpathian  Ukraine. Geologica Carpathica. 2000. Vol. 52, № 2. P. 83-89.

 

          Seghedi I., Downes H., Pecskay Z., Thirlwall M.F. Szakács A., Prychodko M., Mattey D. Magmagenesis in a subduction related post-collisional volcanic are segment: the Ukrainian Carpathians. Lithos. 2001. Vol. 57. P. 237-262.

 

          Vass D., Elecko M., Janochko J., Karoli S., Pereszeenyi M., Slavik J., Kaliciak M. Paleogeography of the East-Slovakian Basin. Slovak Geol. Mag. 2000. Vol. 6, № 4. P. 377-407.

 

          Zec B. Geologická mapa Vihorlatskych a Humenskych vrchov (1:50 000). Bratislava, 1997а.

 

          Zec B. Vysvetlivky ku geologickey mape Vigorlatskych a Humenskych vrchov. VDS,Bratislava, 1997b. 254 p.

Copyright (c) 2020 M.G. Prykhodko, N.M. Zhabina, М.I. Bogdanova

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua