Етика публікацій та заява про зловживання

Геологічний журнал є рецензованим журналом, який прагне забезпечити найвищі стандарти етики публікацій. Усі сторони, які беруть участь у публікації (редактори, автори, рецензенти та видавець), мають погодитися щодо стандартів етичної поведінки. Наші принципи етики публікацій та Заява про зловживання базуються на COPE - Кодексі поведінки та рекомендаціях щодо найкращої практики для редакторів журналу Комітету з етики публікацій (доступно на http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf).

Рішення про публікацію

Редактор журналу вирішує, яку зі статей, поданих до журналу, слід опублікувати. Редактор може керуватися редакційною політикою журналу та обмежуватися законодавчими вимогами щодо наклепу, порушення авторських прав та плагіату. Приймаючи це рішення, редактор може порадитися з іншими редакторами або рецензентами.

Етичні зобов'язання редакційної колегії

Редакційна колегія несе відповідальність за видання, визначаючи редакційну політику, проводячи ретельний відбір та рецензування авторських рукописів і залишаючи за собою право відхилити або повернути на доопрацювання статтю.

При оцінці рукописів, редакційна колегія керується лише науковою та інтелектуальною цінністю роботи, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, місця роботи,  політичних уподобань, або соціального стану автора (авторів). Редакційна колегія надає авторам можливість обґрунтовано відповісти на будь які зауваження.

Редакційна колегія не надає іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Неопубліковані дані не використовуються для особистих цілей та не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, зберігаються конфіденційними, і не використовуються з метою отримання особистої вигоди.

Редакційна колегія не  допускає до публікації статтю, якщо достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом, а також виступає проти фальсифікації, плагіату та направлення автором однієї роботи у декілька журналів. У випадках підозри на неправомірні дії, редакційна колегія слідує блок -схемам COPE, доступним за адресою http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20flowcharts.pdf

Етичні зобов’язання авторів

Автори несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження. Завідомо помилкові або сфальсифіковані дані неприйнятні.

Автори мають гарантувати оригінальність результатів дослідження, викладених в наданих рукописах. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути відповідно оформлені з виділенням та обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні. Автори статей мають отримувати дозволи на відтворення контенту з інших джерел та несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Автори мають визнавати внесок всіх осіб, які певною мірою вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення при проведенні дослідження.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.

Кореспондуючий автор повинен забезпечити, щоб усі відповідні співавтори були включені до списку авторів рукопису, і щоб усі співавтори мали повну згоду щодо затвердження остаточної версії статті та її подання до друку.

Автори не повинні надавати в Геологічний журнал статті, які відправлені в інші журнали і знаходяться там на розгляді, а також статті, вже опубліковані в інших журналах.

Автори повинні декларувати фінансові чи інші конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати або тлумачення їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки мають бути розкрити.

Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Етичні зобов’язання рецензентів

Стаття, отримана на рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не може передаватись для ознайомлення чи обговорення третім особам.

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів неупереджено. Зауваження повинні бути чітко сформульовані з підтверджуючими аргументами, щоб автори могли використовувати їх для вдосконалення статті. Персональна критика автора неприйнятна.

Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, визначати чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам, попереджувати редактора про будь-який опублікований чи поданий на розгляд матеріал, який є за суттю аналогічним матеріалу, що розглядається.  

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можуть використовуватися рецензентом в особистих цілях.

Рецензент, що не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки статті, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.