Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання  раніше не було опубліковане і не надсилалось на розгляд редакціям інших журналів (або в коментарях для редактора нижче дати необхідні пояснення).
  • Інтернет-посилання в тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Матеріали подаються до «Геологічного журналу» виключно через редакційну онлайн-систему, де Ви побачите покрокові підказки щодо створення та вивантаження Ваших файлів та надання потрібних даних про подання. Для початку подання матеріалу, увійдіть на сайт як зареєстрований користувач, та у розділі «Тека користувача» знайдіть і натисніть лінк «Нове подання».

 

Автор, який подає матеріал з кількома співавторами, має бути уповноважений співавторами на подачу матеріалу до журналу та засвідчує фактом подання, що цей матеріал ухвалений всіма співавторами.

 

«Геологічний журнал» приймає до розгляду матеріали наступних категорій (розділів): статті (оригінальні дослідження, огляди/узагальнення), короткі наукові повідомлення, гіпотези/дискусії/рецензії, хроніка, ювілеї, втрати науки, повідомлення. Автор має обрати відповідний розділ на першому кроці подання. Журнал приймає подання українською та англійською мовами. Обсяг статей, як правило, не повинен перевищувати 6000 слів, включно з таблицями, списком літератури / referencеs, українським і англійським резюме).

 

При поданні матеріалу, автор має підтвердити що воно відповідає нормам, прийнятим у журналі, зробивши відповідні відмітки у формі.

 

Подаючи матеріал до розгляду у «Геологічний журнал», автор засвідчує, що він ознайомлений та погоджується із прийнятою у ньому Етикою публікацій та Положенням про авторські права.

 

Поради до заповнення форми при онлайн-поданні:
1) Після заповнення кожної сторінки форми (кроки подання 1-4) натискайте кнопку «Зберегти та продовжити» унизу для переходу на наступний крок.

2) Для вивантаження файлів до системи, використовуйте кнопки «Виберіть файл», а після вибору – натискайте кнопку «Вивантажити».

3) При заповненні сторінки «Крок 3. Введення метаданих про подання» зверніть увагу на наступне:

- Автор(и) – поля «Ім’я» та «Прізвище» заповнюйте латинськими літерами згідно написання в англомовних публікаціях. Натискайте кнопку «Додати автора» для внесення даних про співавторів;

- До полів «Назва» та «Анотація» вносьте (копіюйте із рукопису) назву та анотацію англійською мовою.

- До поля «Пристатейна бібліографія ГОСТ» вносьте список літератури мовами оригіналу, а до поля «Посилання» - вносьте References – дубльований латиницею список літератури. Див. нижче пояснення щодо їх формування.

 

 

*************

«Геологічний журнал» розрізняє перше і ревізоване (остаточне) подання. Ви можете вибрати один із двох засобів першого подання:  

 

1) Перше подання. Матеріал в одному файлі Word чи PDF, який вміщує всі обов’язкові елементи (назву, авторів, резюме, ключові слова, структурований текст, список літератури, references), включає розміщені за текстом ілюстрації з підписами, та може бути підготовлений у довільному форматі, зручному для Вас і рецензентів. Цей файл буде використовуватись для рецензування, оцінки та редагування. Ви можете також включити додаткові файли до першого подання, якщо є потреба. Після отримання зауважень і рекомендацій, та якщо матеріал буде попередньо ухвалений до публікації, Вас буде запрошено подати ревізований матеріал згідно з вимогами, викладеними нижче. Ви можете зразу подавати матеріал за вимогами, які стосуються ревізованого (остаточного) подання, проте ймовірно доведеться все одно робити ревізоване подання з урахуванням зауважень та рекомендацій рецензентів та редактора.

 

2) Ревізоване (остаточне) подання. Окремі файли текстових матеріалів та ілюстрацій (рисунків), підготовлені у відповідності до вимог, викладених нижче. Якщо Ви робите таке подання після отримання зауважень та рекомендацій рецензентів та редактора, у окремому файлі-листі мають бути подані пояснення як саме враховані чи чому відхилені отримані зауваження та рекомендації.  

 

Перед поданням матеріалу до журналу, варто перевірити, чи маєте Ви всі нижчезазначені елементи та дані та чи виконані деякі важливі підготовчі дії:

 

- email адреси та дані про афіліацію (місце роботи) всіх співавторів;

- файли подання, які містять всі його основні елементи (рукопис з УДК, назвою, зазначенням авторів та їх даних, резюме, ключовими словами, структурованим текстом, списком літератури мовами оригіналу та дубльованим списком з транслітерованою кирилицею, таблицями та рисунками, підписами до них. Ці елементи можуть бути сформовані одним файлом у першому поданні, проте деякі з них подаються окремими файлами у ревізованому (остаточному) поданні.

- текст рукопису був перевірений на правильність написання та граматики інструментами редактора Word;

- всі посилання у тексті є у списку літератури та навпаки;

- автор отримав всі необхідні дозволи на використання матеріалів з інших джерел, захищених авторським правом (включно з матеріалами, взятими з Інтернету);

- автор(и) ознайомлені з Політикою журналу, Етікою публікацій, Положенням про авторські права та приймають їх;

- автори ознайомлені та слідують технічним вимогам, викладеним нижче у цьому Керівництві.

 

Статті що подаються мають бути структуровані. Рекомендується нумерувати розділи (1, 2 тощо) та підрозділи статті (1.1, 1.2 тощо; на наступному рівні 1.1.1, 1.1.2 тощо), проте не слід застосовувати більш ніж три рівні заголовків. Статті (особливо оригінальні дослідження) мають мати,  як правило, такі розділи:

- вступ – визначте мотивацію, цілі та завдання, предмет та об’єкт роботи, викладіть відповідну вступну інформацію, уникаючи розлогих літературних оглядів та опису результатів;

- матеріали та методи – стисло, проте достатньо інформативно, охарактеризуйте методи, які застосовані в роботі;

- результати – чітко та стисло викладіть отримані результати;

- обговорення – не повторюючи результати, надайте їх обговорення, яке має висвітлювати співставлення результатів з раніш відомими даними та уявленнями, значущість та обмеження результатів. Слід уникати надмірно розлогих цитувань та обговорень опублікованої літератури;

- висновки – надайте стислі формулювання основних висновків дослідження;

- подяки – можете зазначити колег та установи, які допомагали у виконанні дослідження, а також зазначити джерела фінансування досліджень (гранти, проекти);

Деякі розділи, наприклад Результати та Обговорення, можуть бути поєднані, проте у будь якому випадку отримані оригінальні результати мають бути чітко зазначені.

 

Вимоги до матеріалів при ревізованому (остаточному) поданні

 

На відміну від першого подання, яке може бути зроблене одним файлом Word або PDF, з розміщеними у ньому усіма рисунками та таблицями у порядку слідування за текстом, ревізоване (остаточне) подання має відповідати наведеним нижче вимогам.

 

Текстові файли рукопису, підготовлені у текстовому редакторі, подаються (без вставлених рисунків!) у форматі Word.doc (Word.docs) з рекомендованим використання кеглю11 ptі проміжку 1,5 інт. між строкам.

 

«Геологічний журнал» не висуває жорстких вимог до форматування рукопису, проте  встановлює вимоги до наявності і послідовності основних елементів, кожен з яких слід розділяти пустими строками:

1) Індекс УДК статті;

2) Назва статті мовою оригіналу;

3) Ініціали та прізвища автора (авторів). Якщо є кілька авторів, вони зазначаються підряд через кому та позначаються надстрочними числовими індексами, за якими нижче буде наведена афіліація;  

4) Повна назва організацій, місто та країна їх знаходження, Е-mail (окремими строками для кожного із співавторів, під відповідними надстрочними індексами);

5) Резюме мовою оригіналу (до 250 слів);

6) ключові слова мовою оригіналу (до 5);

7) Англійською мовою – інформація пунктів 2-6. Резюме англійською мовою має бути за обсягом не менш ніж 1800 знаків);

8) Повний текст статті мовою оригіналу (починати з окремої сторінки). Таблиці та рисунки не вставляються у текст, а подаються на окремих сторінках в кінці рукопису (таблиці) та окремими файлами (рисунки). В тексті можна позначити бажане місце розміщення таблиць та рисунків – окремими строками між абзацами, з пустими строками між ними;

9) Список літератури мовами оригіналу (починати з окремої сторінки);

10) References – дубльований список літератури, в якому бібліографічний опис кириличних  джерел транслітерується латиницею (назви перекладаються на англійську). Починати з окремої сторінки;

11) Таблиці з назвами (за наявності). Починати з окремої сторінки;

12) Підписи до рисунків (за наявності).

 

В тексті посилання на літературні джерела набирати в дужках, подаючи прізвище автора і через кому – рік видання (якщо два автора, то набирати обох; якщо три і більше, то вказувати першого та ін. і через кому – рік видання). Кілька посилань в дужках подаються в порядку за роками, а при співпадінні років – за алфавітом.

 

Список літератури формується мовами оригіналу та дублюється у розділі References, де бібліографічний опис кириличних  джерел транслітерується латиницею (назви перекладаються на англійську). Список літератури / referencеs, таблиці, підписи до рисунків, подавати на окремих сторінках в кінці рукопису. Назви таблиць та підписи до рисунків подавати мовою оригіналу, а також англійською мовою. У статтях використовувати тільки одиниці системи CI.  

 

Список літератури / Referencеs складають в алфавітному порядку. Якщо стаття подається українською мовою, спочатку наводяться кириличні джерела, слідом - латиницею. У бібліографічному описі слід вказувати всіх авторів, не скорочуючи до трьох. Бібліографічні описи повинні бути сформовані згідно вимог цього журналу.

 

Приклади бібліографічних описів

 

Список літератури

Referencеs

Посилання на журнальну публікацію / Reference to a journal publication

Шестопалов В.М., Моісеєва Н.П., Моісеєв А.Ю. Оцінювання бальнеологічно активних концентрацій мікроелементів у мінеральних водах. Вісн. НАН України. 2008. № 7. С. 22-29.

Harzhauser M., Neubauer T.A. Opole (Poland) a key locality for Middle Miocene terrestrial mollusk faunas. Bulletin of Geosciences. 2018. Vol. 93 (1). P. 71–145.

Van der Geer J., Hanraads J.A.J., Lupton R.A. The art of writing a scientific article. J. Sci. Commun. 2010.  Issue 163. P. 51–59.

Shestopalov V.M., Moiseeva N.P., Moiseev A.Yu. 2008. Estimation of balneologically active concentrations of trace elements in mineral waters. Visnyk NAN Ukrainy, 7, 22-29 (in Ukrainian).

 

Harzhauser M., Neubauer T.A. 2018. Opole (Poland) a key locality for Middle Miocene terrestrial mollusk faunas. Bulletin of Geosciences, 93 (1), 71–145.

 

Van der Geer J., Hanraads J.A.J., Lupton R.A. 2010. The art of writing a scientific article. J. Sci. Commun. 163, 51–59. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372.

 

Посилання на журнальну публікацію з номером статті \ Reference to a journal publication with an article number

Van der Geer J., Hanraads J.A.J., Lupton R.A. The art of writing a scientific article. Heliyon. 2018. Issue 19, e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205.

Van der Geer J., Hanraads J.A.J., Lupton R.A. 2018. The art of writing a scientific article. Heliyon. 19, e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205.

Посилання на авторську монографію \  Reference to аn authored book

Гожик П.Ф., Присяжнюк В.А. Пресноводные и наземные моллюски миоцена правобережной Украины. Киев: Наук. думка, 1978. 172 с.

Климчук А.Б., Тимохина Е.И., Амеличев Г.Н., Дублянский Ю.В., Шпетль К. Гипогенный карст Предгорного Крыма и его геоморфологическая роль. Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. 204 c.

Gozhik P.F., Prysiazhniuk V.A. 1978. Freshwater and terrestrial mollusks of Miocene of Right-Bank Ukraine. Kyiv: Naukova Dumka. (in Russian).

Klimchouk A B., Timokhina E.I., Amelichev G.N., Dublyansky V.N., Spoetl C. 2013. Hypogene Karst of Crimean Piedmont and its Geomorphological Role. Simferopоl: DIP, 2013.

Посилання на монографію з редактором \  Reference to аn edited book

Классификация минеральных вод Украины:  Шестопалов В.М. (ред.). Киев: Макком, 2003. 121 с.

Shestopolov V.M. (Ed.). 2003. Classification of mineral waters of Ukraine. Kyiv: Makkom (in Russian).

Посилання на розділ у монографії \ Reference to a chapter in a book

Стеклов А.А. Наземные моллюски неогеновых отложений Тувы. Моллюски и их роль в биоценозах и формировании фаун. Ленинград: Наука, 1967. С. 269- 279.

Mettam G.R., Adams L.B. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones B.S., Smith R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. New York: E-Publishing Inc., 2009. P. 281–304.

Steklov A.A. 1967. The terrestrial mollusks from the Neogene sediments of Tuva. In: Mollusks and their role in the biocenosises and forming faunas. Leningrad: Nauka, p. 269–279 (in Russian).

Mettam G.R., Adams L.B. 2009. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones, B.S., Smith, R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304.

Посилання на публікацію у серіальному виданні (збірці) \ Reference to a publication in a serial proceedings

Голиков А.Н., Скарлато О.А. Моллюски залива Посьет (Японское море) и их экология. Труды Зоологического института АН СССР. 1967. Issue 42(5). P. 5-154.

Golikov, A. N., Scarlato, O. A., 1967. Molluscs of the Possiet Bay (the Sea of Japan) and their ecology Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR. 42(5): 5-154.

Посилання на вебсайт / Reference to a website

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : НБУВ, 2013-2015. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua (дата звернення 30.03.2015) – Назва з екрана.

Cancer Research UK, 1975. Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/ (accessed 13 March 2003).

 

Математичні формули мають бути створені засобами текстового редактора, а не вставлені як картинка. Вони мають бути нумеровані, якщо згадуються у тексті.

 

Таблиці створюються засобами текстового редактора, нумеруються у порядку першого згадування у тексті та подаються на окремих сторінках в кінці рукопису, разом з назвами.

 

Ілюстрації нумеруються згідно появи перших згадувань їх у тексті та подаються окремими файлами графічних форматів, в імені яких має бути зазначено прізвище першого автора та номер рисунку (наприклад <Олевич_рис_1_2кол>.  В самих рисунках слід мінімізувати текстові написи, для яких рекомендовані шрифти Arial, Helvetica, Times New Roman, Symbol, Courier та розміри, збалансовані з розмірами ілюстрації. Графічні ілюстрації мають бути збережені з шириною, яка відповідає ширині однієї або двох колонок журналу (це зазначається в імені файлу; див. вище). Незалежно від графічного редактора, який використовувався для створення ілюстрацій,  вони мають бути збережені в одному з наступних форматів (зверніть увагу на вимоги до роздільності):

- векторні ілюстрації – шрифти мають бути конвертовані у графіку - EPS

- кольорові або напівтонові фотографії, мінімум 300 dpi - TIFF або JPG

- бітмапові лінійні рисунки, мінімум 600 dpi – TIFF

- комбіновані бітмапові лінійні / напівтонові (кольорові або сірі) рисунки, мінімум 600 dpi – TIFF або JPG.

Всі ілюстрації повинні мати підписи, які не повинні включатися у саму ілюстрацію, а бути поданими за відповідними номерами на окремій сторінці в кінці статті.  

 

Зразок оформлення текстового файлу рукопису можна знайти за цим посиланням.

 

В разі невідповідності поданої роботи вищенаведеним вимогам редакція може повертати авторам матеріали на доопрацювання.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Імена авторів та електронна адреса кореспондуючого автора опублікованого матеріалу наводяться у «шапці» відповідної публікації.