НОВА МЕТОДИКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПЛАСТОВИХ УМОВ

V.M. Abelentsev, A.Y. Lurie, S.F. Povyeryennyy, T.Ya. Susyak

Анотація


Розглянуто існуючі методики інтерпретації результатів лабораторних досліджень кернового матеріалу з метою імітації пластових умов. Встановлено їх невідповідність фактичним даним розробки вуглеводнів. Запропоновано графічний та аналітичний способи визначення ефективного тиску, що відповідає пластовим умовам, які базуються на теорії пружності з урахуванням результатів лабораторних досліджень. 

 


Ключові слова


керн; відкрита пористість; пластові умови; ефективний тиск; коефіцієнт розвантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Abyelyentsev V.М., Lurie A. J., Myshchenko L.A., 2014. Geological conditions of extracting residual and additional exploration of hydrocarbon deposits of the northern near edge zone Dnieper-Donets.Kharkov:VydavnytstvoV.N.KarazinKharkovNationalUniversity, 192 p. (in Ukrainian).

Alexandrov B.L., 1987. Abnormally high reservoir pressures in the oil and gas basins. Moscow: Nedra, 216 p. (in Russian).

Vavilin V.A., Romanov Yu.K, Galiev T.R., Suleymanov R.F., 2008. On an alternate technique to determine elasticity limit of the rocks under simulated reservoir conditions. Georesourcy, № 5 (28) p. 58-69 (in Russian).

Voitenko V.S., 1990. Applied Geomechanics in Drilling. Moscow: Nedra, 252 p. (in Russian).

Industry standard ofUkraine. Determination of oil extraction coefficients for geological and economic estimation of resources and reserves of predicted and detected deposits. Kyiv, 2000, 78 р. (in Ukrainian).

Grausman A.A., 1984. Laws of change of pore collectors immersion. Yakutsk, 136 p. (in Russian).

Dashko R.E., 1987. The rocks mechanics: Textbook for Universities. Moscow: Nedra, 264 p. (in Russian).

Dobrynin V.M., 1970. Deformations and changes in the physical properties of oil and gas collectors. Moscow: Nedra, 368 p. (in Russian).

Dobrynin V.M., Serebryakov V.A., 1978. Forecasting methods of abnormally high reservoir pressures. Moscow: Nedra, 232 p. (in Russian).

Yevdoschuk M.I., Yesypovych S.M., 2002. New ideas of the formation of oil and natural gas. Dopovidi NAN Ukrainy, № 1, р. 125-128 (in Ukrainian).

Lukin A.E., 1997. Lithogeodynamic factors in the oil and gas basins aulacogen Kyіv: Naukova Dumka, 224 p. (in Ukrainian).

Guidance. Аrgumentation of conditioned filtration-capacitive value parameters terrigenous reservoir rocks for calculation of total hydrocarbons (for laboratory research of bore core). Kyiv; Lviv:LV UkrDGRI 2005, 58 p. (in Ukrainian).

Nesterenko M. Ju., 2010. Petrophysical basis of the justification of fluid saturation of reservoir rocks. Kyiv: UkrDGRI, 224 р. (in Ukrainian).

Poverrenniy S.F., Abyelyentsev V.М., Lurye A.I., Poddybnaja H.V., 2016. Determination method of the open porosity and pores compression ratio under bedded condinions. Visnyk Kharkivskogo Nationalnogo University imeni V.N. Karazina, № 44, p. 44-54 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абєлєнцев В.М., Лур’є А.Й., Міщенко Л.О. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. 192 с.

 

Александров Б.Л. Аномально-высокие пластовые давления в нефтегазоносных бассейнах. Москва: Недра, 1987.  216 с.

 

Вавилин В.А., Романов Ю.К., Галиев Т.Р., Сулейманов Р.Ф. Об альтернативном способе определения предела упругости горных пород в условиях, адекватных пластовым. Георесурсы.  2008. № 5 (28). С. 58-69.

 

Войтенко В.С. Прикладная геомеханика в бурении.  Москва: Недра, 1990. 252 с.

 

Галузевий стандарт України. Визначення коефіцієнтів вилучення нафти для геолого-економічної оцінки ресурсів і запасів прогнозних і виявлених покладів. Київ, 2000. 78 с.

 

Граусман А.А. Закономерности изменения поровых коллекторов при погружении. Якутск, 1984. 136 с.

 

Дашко Р.Э. Механика горных пород: Учебник для вузов. Москва: Недра, 1987.  264 с.

 

Добрынин В.М. Деформации и изменения физических свойств коллекторов нефти и газа.   Москва: Недра, 1970. 239 с.

 

Добрынин В.М., Серебряков В.А. Методы прогнозирования аномально высоких пластовых давлений. Москва: Недра, 1978. 232 с.

 

Євдощук М.І., Єсипович С.М. Нові уявлення про формування покладів нафти та природного газу. Доп. HAH України. 2002. № 1. С. 125–128.

 

Лукин А.Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогенных бассейнах.  Киев: Наук. думка, 1997. 224 с.

 

Методичні вказівки. Обгрунтування кондиційних значень фільтраційно-ємнісних параметрів теригенних порід-колекторів для підрахунку загальних запасів вуглеводнів (за лабораторними дослідженнями керна). Київ; Львів: ЛВ УкрДГРІ, 2005.  58 с.

 

Нестеренко М.Ю. Петрофізичні основи обґрунтування флюїдонасичення порід-колекторів.  Київ: УкрДГРІ, 2010.  224 с.

 

Поверенный С.Ф., Абеленцев В.М., Лурье А.И., Поддубная Е.В. Методика определения открытой пористости и коэффициента сжатия пор в пластовых условиях. Вісн. Харків. нац. ун-ту  імені В.Н. Каразіна. 2016. Вып. 44.  С. 44-54.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 V.M. Abelentsev, A.Y. Lurie, S.F. Povyeryennyy, T.Ya. Susyak

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua