ПРОСТОРОВІ КОРЕЛЯЦІЇ ПСЕФІТІВ І ПСАМІТІВ В ОСАДОВОМУ ЧОХЛІ НОВОГРАДСЬКОГО БЛОКУ (УКРАЇНСЬКИЙЩИТ)

А.M. Baran

Анотація


Методом статистичного порівняння проаналізовано валунно-галькові та піщані породи осадового чохла Українського щита на прикладі Новоградського блоку Волинського мегаблоку. Для цього розраховано ряд статистичних величин, що стосуються поширення цих осадових порід на території дослідження. Основою для їх розрахунку слугували такі первинні дані свердловин: переважаючий фракційний склад породи, товщина шару, послідовність залягання, кількість свердловин. Встановлено, що ці породи мають як додатні, так і від’ємні просторові кореляції між собою. Ці кореляції супроводжуються відмінностями у середніх потужностях порід та інших статистичних показниках. Деякі найбільш виражені кореляції можна використовувати в якості непрямих пошукових ознак при геологорозвідувальних роботах, які пов’язані з пошуками і розвідкою розсипних корисних копалин, а також при регіональних роботах. Даний метод може слугувати новим аналітичним інструментом при проведенні цих робіт. 

 


Ключові слова


просторові кореляції; Новоградський блок; псефіти; псаміти; свердловини; пошукові ознаки

Повний текст:

PDF

Посилання


Alexandrov G.V., 1990. Area-altitude analysis in metallogeny.Leningrad, Nedra, 184 p. (in Russian).

Baran A.M., 2016. Correlation analysis of sedimentary rocks of Novohrad block surface (Volyn megablock of the Ukrainian shield). Visnyk Kyivskogo Universitet: Geologia, № 75, p. 13-20 (in Ukrainian).

Baran A.M., 2016. Spatial correlations of pelite silt rocks in the sedimentary cover of the Novogradskiy block (Volin megablock of the Ukrainian shield). Geodynamika, vol. 21, № 2. р. 57-70 (in Ukrainian).

Buharev V.P., Zavistovskij R.I., Vinokurova A.P., Schevzov A.K., Svjatez A.L., 1960. Geologic map ofUSSR, scale 1:200 000, sheet M-35-X (Olevsk). Kyiv: PGO "Kyivgeologiya", Zhitomirskaya expedition, Vol. 2. 808 p. Funds SE "Ukrainian Geological Company" (in Russian).

Vistelius A.B., 1980. Fundamentals of mathematical geology.Leningrad, Nauka, 389 p. (in Russian).

Gejko Yu.V., Drozdetskіy V.V., Baran A.M., Tsymbal S.M., Komlev О.О. 2011. The search for primary diamond deposits on the Novohrad-Volyn area. Kyiv: PDRGP "Pivnichgeologiya", Vol. 3. 299 p.; Vol. 4. 299 p.; Vol. 5. 271 p. Funds SE "Ukrainian Geological Company" (in Ukrainian).

Gluhov A.P., Chernіsh S.I., Drozdetskіy V.V., Zinchenko O.V., Grinchenko V.F., Beregovenko A.A., Shcherbina M.P., Egortsev Yu.G., Gluhova G.N., Bukovich I.P., Tsymbal S.N., Melnichuk T.F., 1989. Report on group geological survey of the territory of M-35-44-A,B,V,G; -32-V (s.h.); -32-G (s.h.) sheets for 1984-1989 years, scale 1:50 000. Kyiv: PGO "Sevukrgeologiya", Zhitomirskaya GRE, 1989. Vol. 1. 325 p.; Vol. 4. 325 p.; Vol. 5. 359 p.; Vol. 6. 278 p.; Vol. 7. 272 p. Funds SE "Ukrainian Geological Company" (in Russian).

Labuznyj V.F., Shcherbyna M.P., Georgin B.V., Ipatenko S.P., Zinchenko O.V., Grinchenko V.F., Tsymbal S.N., Simonchuk N.V., Kovalchuk N.L., Antoniuk Z.A., 1988. Report on group geological survey of the territory of M-35-43-A,B,V,G sheets for 1983-1988 years, scale 1:50 000.Kiev: PGO "Sevukrgeologija", Zhitomirskaja GRE. Vol. 1. 241 p.; Vol. 6. 232 p.; Vol. 8. 339 p. Funds SE "Ukrainian Geological Company" (in Russian).

Mazur M.D., Bila T.O, Drozdetskiy V.V., Gejko Yu.V,Gorina O.R., Polishchuk L.V., Samojlenko P.P., Zuy L.V., Sudbina L.M., 2010. Geologic building and mineral deposits of the head of river Ubort. Report on geologic additional investigation on theterritory ofM-35-X (Olevsk) sheet, scale 1:200 000. Kyiv: PDRGP "Pivnichgeologiya", Rivnenska GE. Vol. 1. 281 p.; Vol. 4. 259 p. Funds SE "Ukrainian Geological Company" (in Ukrainian).

Mazur M. D., Bila T.O., Drozdeczkyj V.V., Gorina O.R., Sudbina L.M., 2013. State geologic map ofUkraine. Scale 1:200 000. Central Ukrainian series. Sheet: M-35-X (Olevsk). Kyiv: SE "Ukrainian Geological Company". 125 p. (in Ukrainian).

Paliyenko V.P., Barshhevskyj M.Ye., Spycya R.O., Bagmet O.B., Bortnyk S.Yu., Vaxrushev B.O., Velikanov V.A., Kovalchuk I.P., Kostrikov S.V., Kravchuk Ya.S., Paliyenko E.T., Romanenko G.V., Stecyuk V.V., Chervanov I.G., 2013. Morphostructural neotectonic analysis of theterritory ofUkraine. Kyiv: Naukova Dumka, 263 p. (in Ukrainian).

Rukhin L.B., 1961. Fundamentals of Lithology. Study of sedimentary rocks.Leningrad: Izdatelstvo neftyanoy i gorno-toplivnoy literatury, 779 p. (in Russian).

Tectonic map of Ukraine. Chart scale 1:1 000 000. Explanatory note. (Eds.: S.S. Kruglov, D.S. Gurskiy). Kyiv: State Committee for Natural Resources, 2006, 132 p. (in Ukrainian).

Tectonic map of Ukraine. Chart scale 1:1 000 000. (Eds.: S.S. Kruglov, D.S. Gurskiy). Kyiv: State Committee for Natural Resources, 2007 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Александров Г.В. Гипсометрический анализ в металлогении. Ленинград: Недра, 1990. 184 с.

 

2. Баран А.М. Кореляційний аналіз осадових порід поверхні Новоградського блоку (Волинський мегаблок УЩ). Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. 2016. № 75. С. 13-20.

 

3. Баран А.М. Просторові кореляції пеліт-алевритових порід в осадовому чохлі Новоградського блоку (Волинський мегаблок УЩ). Геодинаміка. 2016. Т. 21, № 2. С.57-70

 

4. Бухарев В.П., Завистовский Р.И.,  Винокурова А.П., Шевцов А.К., Святец А.Л. Геологическая карта СССР, масштаб 1:200 000, лист М-35-X (Олевск). Киев: ПГО "Киевгеология", Житомирская експедиция, 1960. Т. 2. 808 с. Фонди ДП "Українська геологічна компанія".

 

5. Вистелиус А.Б. Основы математической геологии. Ленинград: Наука, 1980. 389 с.

 

6. Гейко Ю.В., Дроздецький В.В., Баран А.М., Цимбал С.М., Комлєв О.О. Пошуки корінних родовищ алмазів на Новоград-Волинській площі. Київ: ПДРГП "Північгеологія", 2011. Т. 3. 299 с.; Т. 4. 299 с.; Т. 5. 271 с. Фонди ДП "Українська геологічна компанія".

 

7. Глухов А.П., Черныш С.И., Дроздецкий В.В., Зинченко О.В., Гринченко В.Ф., Береговенко А.А., Щербина М.П., Егорцев Ю.Г., Глухова Г.Н., Букович И.П., Цымбал С.Н., Мельничук Т.Ф. Отчет о групповой геологической съемке масштаба 1:50 000 территории листов М-36-44-А,Б,В,Г; -32-В (ю.п.); -32-Г (ю.п.) за 1984-1989 гг. Киев: ПГО "Севукргеология", Житомирская ГРЭ, 1989. Т. 1. 325 с.; Т. 4. 325 с.; Т. 5. 359 с.; Т. 6. 278 с.; Т. 7. 272 с. Фонди ДП "Українська геологічна компанія".

 

8. Лабузный В.Ф., Щербина М.П., Георгин Б.В., Ипатенко С.П., Зинченко О.В., Гринченко В.Ф., Цымбал С.Н., Симончук Н.В., Ковальчук Н.Л., Антонюк З.А. Отчет о групповой геологической съемке масштаба 1:50 000 территории листов М-35-43-А,Б,В,Г за 1983-1988 гг. Киев: ПГО "Севукргеология", Житомирская ГРЭ, 1988. Т. 1. 241 с.; Т. 6. 232 с.; Т.8. 339 с. Фонди ДП "Українська геологічна компанія".

 

9. Мазур М.Д., Біла Т.О., Дроздецький В.В., Гейко Ю.В., Горіна О.Р., Поліщук Л.В., Самойленко П.П., Зуй Л.В., Судьбіна Л.М. Геологічна будова та корисні копалини верхів’я р.Уборть. Звіт про геологічне довивчення території аркуша М-35-Х (Олевськ) масштабу 1:200 000. Київ: ПДРГП "Північгеологія", Рівненська ГЕ, 2010. Т. 1. 281 с.; Т. 4. 259 с. Фонди ДП "Українська геологічна компанія".

 

10. Мазур М. Д., Біла Т.О., Дроздецький В.В., Горіна О.Р., Судьбіна Л.М. Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центрально-українська серія. Аркуш М-35-Х (Олевськ). Київ: ДП “Українська геологічна компанія”, 2013. 125 с.

 

11. Палієнко В.П., Барщевський М.Є., Спиця Р.О., Багмет О.Б., Бортник С.Ю., Вахрушев Б.О., Веліканов В.Я., Ковальчук І.П., Костріков С.В., Кравчук Я.С., Палієнко Е.Т., Романенко Г.В., Стецюк В.В., Черваньов І.Г. Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України. Київ: Наук. думка, 2013. 263 с.

 

12. Рухин Л.Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах. Ленинград: Изд-во нефт. и горн.-топлив. лит., 1961. 779 с.

 

13. Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000. Пояснювальна записка: Круглов С.С., Гурський Д.С. (гол. ред.). Київ: Держ. ком. природ. ресурсів, 2006. 132 с.

 

14. Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000: Круглов С.С., Гурський Д.С. (гол. ред.). Київ: Держ. ком. природ. ресурсів, 2007. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 А.M. Baran

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua