DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.3.117336

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЛИВАННЯ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД НА СТАН І ВМІСТ ЛЕГКИХ НАФТОПРОДУКТІВ У ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

N.K. Paramonova, G.I. Golub, I.N. Zapolskiy, O.I. Logvinenko

Анотація


 Стаття 1. Проведення досліду з початковим підйомом рівня ґрунтових вод після формування шару з мобільним легким нафтопродуктом

Для перевірки правильності розробленої теоретичної бази розрахунку флюїдних систем у процесі коливання рівня ґрунтових вод [Парамонова, Голуб та ін., 2016; Огняник, Парамонова, Ст. 1, 2016; Огняник, Парамонова, Ст. 2–3, 2016; Парамонова, Гамшеєва, Запольський, Ст. 4, 2016] виконано лабораторні фізичні експерименти в колоні з піском. Сформовано шар з мобільним гасом на рівні води, який зазнав початкового підйому і подальших коливань. В процесі експерименту фіксувалися в часі рівні води і гасу у свердловині, а також їх об’єм у піску колони. За заміряними рівнями води і гасу у свердловині на підставі теоретичних розробок визначено зміну в часі стану, розподілу й обсягу води та гасу у піску колони. Розбіжність розрахованих і заміряних об’ємів становить близько 5%, що підтверджує правильність теоретичних розробок. 

 


Ключові слова


фізичний експеримент; розрахунок флюїдних систем; коливання рівня ґрунтових вод; стан; вміст та об’єм води й гасу у геологічному середовищі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Paramonova N.K., Golub G.I., Zapolski I.N., Logvinenko O.I., Negoda Y.A., 2016. Influence of water table fluctuations on formation of retained and trapped light petroleum products. Geologichnyy zhurnal, № 1 (354), p. 112–124 (in Russian).

Ognianik N.S., Paramonova N.K., 2016. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 1. Theoretical foundation for calculation “air – wetting fluid” two-phase systems in porous media. Geologichnyy zhurnal, № 2 (355), p. 90–98 (in Russian).

Ognianik N.S., Paramonova N.K., 2017. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 2. Theoretical foundation for calculation “light petroleum products – water” two-phase systems in porous media. Geologichnyy zhurnal, № 3 (356), p. 89–103 (in Russian).

Ognianik N.S., Paramonova N.K., 2016. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 3. Theoretical foundation for calculation of “air – light petroleum products – water” three-phase systems in porous media. Geologichnyy zhurnal, № 4 (357), p. 87–102 (in Russian).

Paramonova N.K., Gamsheyeva I.S., Zapolskiy I.N., 2016. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 4. Calculation and analysis of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater table fluctuations. Geologichnyy zhurnal, № 4 (357), p. 103–114 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Парамонова Н.К., Голуб Г.И., Запольский И.Н., Логвиненко О.И., Негода Ю.А. Влияние колебания уровня грунтовых вод на формирование остаточных и защемленных легких нефтепродуктов. Геол. журн.  2016.  № 1 (354).  С. 112–124.

 

2. Огняник Н. С., Парамонова Н.К. Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 1. Теоретическая база расчета двухфлюидной системы «воздух – смачивающий флюид» в пористой среде. Геол. журн.  2016.  № 2 (355).  С. 90–98.

 

3. Огняник Н.С., Парамонова Н.К. Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 2. Теоретическая база расчета двухфлюидной системы «легкие нефтепродукты – вода» в пористой среде. Геол. журн.  2016. № 3 (356).  С. 89–103.

 

4. Огняник Н.С., Paramonova N.K. Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 3. Теоретическая база расчета трехфлюидной системы «воздух – легкие нефтепродукты – вода» в пористой среде. Геол. журн.  2016.  № 4 (357).  С. 87–102.

 

5Парамонова Н.К., Гамшеева И.С., Запольский И.Н. Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 4. Порядок расчета и анализа флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Геол. журн. 2016.  № 4 (357).  С. 103–114.

Copyright (c) 2019 N.K. Paramonova, G.I. Golub, I.N. Zapolskiy, O.I. Logvinenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua