ОБГРУНТУВАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНКИ ВИПАРОВУВАННЯ РОПИ СХІДНОГО БАСЕЙНУ САКСЬКОГО ОЗЕРА

A.B. Sitnikov, V.V. Chaban

Анотація


Для регулювання водно-сольовим режимом лікувальної ропи Сакського озера необхідно оцінити фізичне випаровування з ропи. Основою слугують щомісячні за 2007, 2010 і 2014 рр. фактичні дані спостережень та опробування об’ємів і мінералізації ропи, об’ємів закачування прісних та морських вод, відбір ропи на бальнеологію, розрахування поповнення грунтовими водами, а також середньомісячні показники по стаціонарному гідрометеопосту безпосередньо в акваторії Східного лікувального водоймища (атмосферні опади, температури ропи і повітря, відносні вологості повітря). Числові висхідні дані наведені у відповідності до правил округлень. Результати отримані згідно із запропонованим рівнянням балансу об’ємів води та мас води і солей, а також з урахуванням розробленої емпірико-аналітичної формули. Для показових червня і липня 2007 р. представлено для наочності і контролю виконання математичних операцій. Систематизовані основні причини погрішностей. Результати узагальнені і представлені в таблиці. Цікаво, що спрощене рівняння балансу об’ємів виявилося практично придатним для реалізації. 

 


Ключові слова


достовірність; випаровування; ропа; Сакське озеро; правило обчислень; загальнобалансове рівняння; молярність; щільність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Braun T., Lemey H.Yu., 1983. Chemistry – in the centre of sciences. Mosсow: Mir Publishing House, part 1, 447 p., part 2, 520 p. (in Russian).

Bronshtein I.N., Semendiayev K.A., 1981. Mathematical Handbook.Leipzig: Teubner; Moskow: Nauka, 720 p. (in Russian).

Sitnikov A.B., 2010. Issues of substance migration in soils.Kiev, 625 p. (in Russian).

Sitnikov A.B., 2016a. The estimation technique for evaporation from the surface of brine at the eastern remedial basin of Saky Lake using the balance of salt masses and salt brine volumes. Geologichnyy zhurnal, № 3 (356), p. 104–112 (in Russian).

Sitnikov A.B., 2016b. The development of empiric-analytical formula for water evaporation (condensation) from brine of the eastern remedial basin of Saky lake. Geologichnyy zhurnal, № 4 (357), p. 77–86. (in Russian).

Сhaban V.V., 2014. Technogenic impact on the ecological conditions of watershed and hydro-mineral resources for SakyLake: diss. … сand. geol. sci. Simferopol, 231 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия – в центре наук. Москва: Мир, 1983.  Ч. 1. 447 с.;  Ч. 2.  520 с.

 

Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. Лейпциг: Тойбнер; Москва: Наука, 1981.  720 с.         

 

Ситников А.Б. Вопросы миграции веществ в грунтах. Киев, 2010.  625 с.

 

Ситников А.Б. Методика оценки испарения с поверхности рапы Восточного лечебного бассейна Сакского озера на основе баланса масс солей и объемов рассолов. Геол. журн.  2016а.   №  3 (356).    С. 104–112.             

 

Ситников А.Б. Разработка эмпирико-аналитической формулы испарения (конденсации) воды из рапы     Восточного лечебного бассейна Сакского озера. Геол. журн.  2016б.  № 4 (357). С. 77–86.

 

Чабан В.В. Техногенное воздействие на эколого-геологическое состояние водосбора и гидроминеральные ресурсы Сакского озера: дис. … канд. геол. наук.  Симферополь, 2014.  231 с. 

DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.3.117354

Copyright (c) 2018 A.B. Sitnikov, V.V. Chaban

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua