DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.4.121391

СТРАТИГРАФІЯ І МОЛЮСКИ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ ПЕНІНСЬКОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Z.Z. Khevpa

Анотація


 Пенінська зона (або зона Скель) являє собою складну структурно-тектонічну споруду. Повторюючи конфігурацію Карпатської дуги, вона вузькою смугою тягнеться понад 500 км від Віденського басейну, через усі Західні Карпати до Румунії на південному сході. Цьому структурно-тектонічному елементу протягом мезозойської і кайнозойської ер належала дуже важлива роль у геологічному розвитку Карпат, а також у становленні їх сучасної структури. Пенінська зона розділяла дві області – Зовнішні (Флішеві) і Внутрішні Карпати, які мають різко відмінні геологічні історії розвитку.

Ще до наших днів у багатьох розрізах крейди через слабку відслоненість у Карпатах, дуже рідкісні фауністичні рештки у флішевих товщах, якими збудований цей регіон, і дуже складну дислокованість порід цілі місцеві стратотипи залишаються слабко палеонтологічно схарактеризованими, в них не проведено детального (пошаруватого) зіставлення. Тому дана робота присвячена вивченню цього питання. 


Ключові слова


Українські Карпати; Пенінська зона; стратиграфія; свалявська світа; тисальська світа; пухівська світа; нижня крейда; верхня крейда; молюски; радіолярії; форамініфери; тинтиніди

Повний текст:

PDF

Посилання


Alferjev H.P., 1948. The find of Albian minerals in Zakarpattia region of UkrSSR. Trudy Lvovskogo geologicheskogo obschestva. Seriya geol., p. 119-124 (in Ukrainian).

Havura S.P., 1988. Pukhiv formation. Stratotypes of chalk and palaeogene strata of the Ukrainian Carpathians. Kiev: Naukova Dumka, 152-128 (in Ukrainian).

Dabagian N.V., 1978. About the horizon with Uvige inammina jankoi Majzon in the Ukrainian Carpathians. Paleontologicheskiy sbornik, № 15, p. 9-13 (in Ukrainian).

Dabagian N.V., Kruglov S.S., Lozyniak Р.Y., 1972. Apache deposits of the zone of Pjenin mountains of the Ukrainian Carpathians. Dopovidi AN USSR. Ser. B, № 10, p. 875-877 (in Ukrainian).

Dabagian N.V, Kruglov S.S., Smirnov S.E., 1965. New stratography data about palaeogene zone of Munții Maramureșulu (Zakarpattia). Sov. geol., № 9, p. 132-134 (in Russian).

Dabagian N.V, Kruglov S.S., Smirnov S.E., 1965. Lithology and stratography of chalk and palaeogene cover of the Zakarpattia zone. Trudy UkrNIGRI, № 14, p. 78-86 (in Russian).

Dabagian N.V, Kruglov S.S., Smirnov S.E., 1965. Stratigraphic position on some speckled horizons of chalk and palaeogene of the Soviet Carpathians. Doklady YII Kongresa KBGA, vol.1, pt. 2, p. 157-160 (in Russian).

Dabagian N.V, Kruglov S.S., Smirnov S.E., 1966. Stratigraphic scheme of chalk and palaeogene deposits of the Zakarpattia zone. Bulleten Moskovskogo obschestva ispytateley prirody. Otdelenie geologii, iss. 2, p. 84-93 (in Russian).

Kalugin P.E., 1956. The development of the Carpathina flish basin in the chalk period. Tectonic works on the tectonic of the Alpine. Baku, p. 267–269 (in Russian).

Krimgoly H.Y., 1949. Atlas of leading forms of fossil faunas USSR (lower level of chalk system). Vol. 10. Moscow: Gostoptehizdat, p. 253-269 (in Russian).

Lozyniak P.Yu., 1973. Chalk deposits and radiolaria fauna of the south slope of the Ukrainian Carpathians: abstract of thesis cand. geol. sci. Lvov, p. 23 (in Russian).

Lozyniak P.Yu., 1969. Radiolarias of lower chalk deposits of the Ukrainian Carpathians. Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta, p. 29-41 (in Russian).

Maslakova N.E., 1965. About the borders of some layers of upper chalk of the Eastern Carpathians about foraminiferas. Doklady YII Kongresa KBGA. Sofia, vol.1, pt. 2, 153-156 (in Russian).

Muratov N.Je., Maslakova. N.E., 1951. Stratigraphy of chalk deposits of the Eastern Carpathians. Doklady AN SSSR. vol. 81, № 2, р. 261-264 (in Russian).

Stratigraphy dictionary of the USSR. Trias. Jurassic. Chalk, 1970. Leningrad: Nedra, 592 p. (in Russian).

Matejka A., Andrusov D.,1931. Contribution to the geological structure of the Latorytsia and Vitse rivers in the Pidkarpattia Rus. Vestn. stat. geol.ust. CSR, roczn. 7, c. 2, Praha, S. 222-239 (in the Czech Republic).

Stur D., 1860. Report about the feological investifation of the Bar and Nejtra rivers’ regions. Jahrb. d. k. k. Geol. Reichanst, BD. 2, № 1, S. 87 (in Germany).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алферьев Г.П. Находка альбских ископаемых в Закарпатской области УССР. Тр. Львов. геол. о-ва. Сер. геол. 1948. Вып. 1. С. 119–124.

 

2. Гавура С.П. Пухівська світа. Стратотипы меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат. Киев: Наук. думка, 1988. С. 125-128.

 

3. Дабагян Н.В. О горизонте с Uvige inammina jankoi Majzon в Українських Карпатах. Палеонтол. сб. 1978. № 15. С. 9-13.

 

4. Дабагян Н.В., Круглов С.С., Лозиняк П.Ю. Аптські відклади зони П’єнінських скель Українських Карпат. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1972. № 10. С. 875–877.

 

5. Дабагян Н.В., Круглов С.С., Смирнов С.Е. Новые данные по стратиграфии палеогена зоны Мармарошских утесов (Закарпатье). Сов. геология. 1965a. № 9. С. 132-134.

 

6. Дабагян Н.В. Круглов С.С., Смирнов С.Е. Литология и стратиграфия мелового и палеогегового чехла зоны Закарпатских утесов. Тр. УкрНИГРИ. 1965б. № 14. С. 78-86.

 

7. Дабагян Н.В., Круглов С.С., Смирнов С.Е. Стратиграфическое положение некоторых пестроцветных горизонтов мела и палеогена Советских Карпат. Докл. YII Конгр. КБГА. София, 1965в. Т. 1. Ч. 2. С. 157-160.

 

8. Дабагян Н.В., Круглов С.С., Смирнов С.Е. Схема стратиграфии меловых и палеогеновых отложений Закарпатских утесов. Бюл. Моск. о-ва испыта - телей природы. Отд-ние геол. 1966. Вып. 2. С. 84-93.

 

9. Калугин П.И. Развитие Карпатского флишевого бассейна в меловом периоде. Тр. по тектонике альпийской геосинклинальной области юга СССР. Баку, 1956. С. 267–269.

 

10. Крымгольц Г.Я. Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР (нижний отдел меловой системы). Т. 10. Москва: Гостоптехиздат, 1949. С. 253–269.

 

11. Лозыняк П.Ю. Меловые отложения и фауна радиолярий южного склона Украинских Карпат: автореф. дис. … канд. геол. наук. Львов, 1973. 23 с.

 

12. Лозыняк П.Ю. Радиолярии нижнемеловых отложений Украинских Карпат. Ископаемые и современные радиолярии. Львов: Изд-во Львoв. ун-та, 1969. С. 29-41.

 

13. Маслакова Н.И. O границах некоторых ярусов верхнего мела Восточных Карпат по фораминиферам. Докл.YII Конгр. КБГА. София, 1965. Т. 1. Ч. 2. С. 153-156.

 

14. Муратов М.В., Маслакова Н.И. Стратиграфия меловых отложений Восточных Карпат. Докл. АН СССР. 1951. Т. 81, № 2. С. 261–264.

 

15. Стратиграфический словарь СССР. Триас. Юра. Мел. Ленинград: Недра, 1970. 592 с.

 

16. Matejka A., Andrusov D. Prispevek ku geologii flyse v pavodi Latorice a Vice v Podkarpatske Rusi. Vestn. stat. geol. ust. CSR, roczn. 7, c. 2. Praha, 1931. S. 222-239.

 

17. Stur D. Bericht uber die geologische Ubersichtsaufnahmen des Wasser gebiets der Waag und Neutra. Jahrb. d. k. k. Geol. Reichanst. 1860. Bd. 2, N 1. S. 87.

Copyright (c) 2019 Z.Z. Khevpa

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua