DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.2.133390

ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКУ ВУГЛЕВОДНІВ У ЗАХІДНОМУ НАФТОГАЗОНОСНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Y.Z. Krupskyi

Анотація


Наведено результати сучасних досліджень геології і нафтогазоносності Західного нафтогазоносного регіону України. Дослідження проведено для Волино-Поділля, Передкарпатського прогину, Складчастих (Українських) Карпат, піднасуву Карпат та Закарпаття. Запропоновано нові напрями геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та нове розуміння розташування Мармароського масиву і Свєнтокшиських гір.


Ключові слова


Західний нафтогазоносний регіон; геологічна будова; нафтогазоносність

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreychuk M.M., 2013. Peculiarities of geological structure and hydrocarbon traps of the Outer zone of Carpathian foredeep: abstract of dis. cand. geol. sci. 04.00.17. Lviv, 20 p. (іn Ukrainian).

Koltun Y.V., 2013. Geochemical evolution of black shale sequences and petroleum systems of the Ukrainian Carpatihans and Carpathian foredeep: аbstract of dis. doctor of geol. sci.Institute ofGeology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine. Lviv, 40 р. (іn Ukrainian).

Krupskyi Y.Z., Vyslotska O.I., 2014. Investigation of stretching of Teysseyre-Tornquist zone (TTZ) at the territory of Western Ukraine. Geodynamika, № 1 (16), p. 34-42 (іn Ukrainian).

Krupskyi Y.Z., Chepil P.M., 2009. Paleogeographic environments of sedimentation in Neogene of the Outer zone of Carpathian foredeep and further prospects of oil- and gas-bearing. Geologichnyу Zhurnal, № 4 (329), p. 51-58 (іn Ukrainian).

Krupskyi Y.Z., Marusyak V.P., 2014. Geodynamic conditions of formation of the Marmarosh crystalline massif in Eastern Carpathians. Geodynamika, № 1 (10), p. 71-74 (іn Ukrainian).

Krupskyi Y.Z., Marusyak V.P., 2014. Holy Cross mountains in Poland. Marmarosh massif in Ukraine – the unrooted allochtonous structures. Geodynamika, № 2 (17), p. 95-100 (іn Ukrainian).

Krupskyi Y.Z., Marusyak V.P., 2015. Renewal of hydrocarbons accumulations and revealing of abandoned wells with missed productive horizons (by the example of Western OGR). Science Rise, № 814 (13), p. 25-31 (іn Ukrainian).

Krupskyi Y.Z., Vyslotska O.I., 2016. Oil-gas-geological zoning of the Carpathian foredeep. Naftogazova galuz Ukrainy, № 1, p. 6-9 (іn Ukrainian).

Krupskyi Y.Z., Kurovets I.M., Senkovsky Y.M., Mykhailov V.A., Chepil P.M., Drygant D.M., Shlapinsky V.E., Koltun Y.V., Chepil V.P., Kurovets S.S., Bodlak V.P., 2014. Western oil- and gas-bearing region. Vol. 2. Kyiv: Nika-Tsenter, 400 p. (іn Ukrainian).

Kurovets I.M., Mykhailov V.A., Zeykan O.Y., Krupskyi Y.Z., Gladun V.V., Chepil P.M., Guniy V.M., Kurovets S.S., Kosyanchuk S.V., Grytsyk I.I., Naumko I.M., 2014. Unconventional sources of hydrocarbons ofUkraine. Vol.1. Kyiv: Nika-Tsenter, 208 p. (іn Ukrainian).

Leschukh R.Y., Krupskyi Y.Z., Danyliv O.V., Vyslotska O.I., 2015. Importance of paleontological investigations for the choice of the directions of geological prospecting works for oil and gas. In: Problems of geology of Phanerozoic of Ukraine: Proceedings of the VI All-Ukrainian Сonference (24-26 September 2015). Lviv, p. 8-16 (іn Ukrainian).

Mykhailov V.A., Vakarchuk S.G., Zeykan O.Y., Kosyanchuk S.V., Kurovets I.M., Vyzhva S.A., Zagnitko V.M., Koval A.M., Krupskyi Y.Z., Gladun V.V., Chepil P.M., Stryzhak V.P., Kulchytska G.O., 2014. Unconventional sources of hydrocarbons ofUkraine. Vol. 8. Kyiv: Nika-Tsenter, 208 p. (іn Ukrainian).

Pavlun O.M., Krupskyi Y.Z., Bodlak P.М., Mykhailovsky I.М., Tsyganchuk R.А., 2015. New data on geology and hydrocarbons prospecting at Peremyshlyanska prospect in Lviv region. Visnyk Lvivskoho universytetu, vol. 29, p. 3-11 (іn Ukrainian).

Khokha Y.V., 2014. Thermodinamics of deep hydrocarbons in forecasting of the regional oil and gas bearing. Kyiv: Naukova Dumka, 40 p. (іn Ukrainian).

Shlapinsky V.E., 2015. Geological structure of the Skyba, Krosno and Dukla-Chornohora nappes of the Ukrainian Carpathians and prospects of their oil- and gas-bearing: abstract of dis. cand. geol. sci. 04.00.17. Lviv, 22 p. (іn Ukrainian).

Jarosinski M., 1997. Lamination of the present-day field of tension in western part of the Polish outer Carpathians. Przeglad Geologiczny, vol. 45, № 8, p. 768-776 (іn Polish).

Rutko W., Tomas A., 2001. Neogene reconstruction of the basement of the Polish Carpathians and its consequences. Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego, Warsaw, № 395, р. 62 (іn Polish).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрейчук М.М. Особливості геологічної будови і пастки вуглеводнів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину: автореф. дис. … канд. геол. наук. 04.00.17. Львів, 2013. 20 с.

 

Колтун Ю.В. Геохімічна еволюція чорносланцевих товщ та нафтогазоносні системи Українських Карпат і Передкарпатського прогину: автореф. дис. … д-ра. геол. наук / Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України. Львів, 2013. 40 с.

 

Крупський Ю.З., Вислоцька О.І. Дослідження простягання зони Тейссейре-Торнквіста (ТТЗ) на території Західної України. Геодинаміка. 2014. № 1 (16). С. 34-42.

 

Крупський Ю.З., Чепіль П.М. Палеогеографічні умови осадконагромадження в неогені Зовнішньої зони Передкарпатського прогину і подальші перспективи нафтогазоносності. Геол. журн. 2009. № 4 (329). С. 51-58.

 

Крупський Ю.З., Марусяк В.П. Геодинамічні умови формування Мармароського кристалічного масиву у Східних Карпатах. Геодинаміка. 2014. № 1 (10). С. 71-74.

 

Крупський Ю.З., Марусяк В.П. Свєнтокшицькі гори в Польщі. Мармароський масив в Україні – безкореневі алохтонні структури. Геодинаміка. 2014. № 2 (17). С. 95-100.

Крупський Ю.З., Марусяк В.П. Відновлення покладів вуглеводнів та виявлення ліквідованих свердловин з пропущеними продуктивними горизонтами (на прикладі Західного НГР). Science Rise. 2015. № 814 (13). Р. 25-31.

 

Крупський Ю.З., Вислоцька О.І. Нафтогазогеологічне районування Передкарпатського прогину. Нафтогазова галузь України. 2016. № 1. С. 6-9.

 

Крупський Ю.З., Куровець І.М., Сеньковський Ю.М., Михайлов В.А., Чепіль П.М., Дригант Д.М., Шлапінський В.Є., Колтун Ю.В., Чепіль В.П., Куровець С.С., Бодлак В.П. Західний нафтогазоносний регіон. Кн. 2. Київ: Ніка-Центр, 2014. 400 с.

 

Куровець І.М., Михайлов В.А., Зейкан О.Ю., Крупський Ю.З., Гладун В.В., Чепіль П.М., Гуній В.М., Куровець С.С., Косянчук С.В., Грицик І.І., Наумко І.М. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. 1. Київ: Ніка-Центр. 2014. 208 с.

Лещух Р.Й., Крупський Ю.З., Данилів О.В., Вислоцька О.І. Значення палеонтологічних досліджень для вибору напрямів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Проблеми геології фанерозою України: Матеріали VI Всеукр. наук. конф. (Львів, 24-26 верес. 2015). Львів, 2015. С. 8-16.

 

Михайлов В.А., Вакарчук С.Г., Зейкан О.Ю., Косянчук С.В., Куровець І.М., Вижва С.А., Загнітко В.М., Коваль А.М., Крупський Ю.З., Гладун В.В., Чепіль П.М., Стрижак В.П., Кульчицька Г.О. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. 8. Київ: Ніка-Центр, 2014. 208 с.

 

Павлунь О.М., Крупський Ю.З., Бодлак П.М., Михайловський І.М., Циганчук Р.А. Нові дані з геології і розшуку вуглеводнів на Перемишлянській площі у Львівській області. Вісн. Львів. ун-ту. 2015. № 29. С. 3-11.

 

Хоха Ю.В. Термодинаміка глибинних вуглеводнів у прогнозуванні регіональної нафтогазоносності. Київ: Наук. думка, 2014.  40 с.

 

Шлапінський В.Є. Геологічна будова Скибового, Кросненського і Дуклянсько-Чорногорського покривів Українських Карпат та перспективи їх нафтогазоносності: автореф. дис. …  канд. геол. наук. 04.00.17. Львів, 2015. 22 с.

 

Jarosinski M. Rozwarstwienie wspołczesnego pola naprężen w zachodniej częsci polskich Karpat zewnętrznych. Przegląd Geologicżny. 1997. Vol. 45, № 8. P. 768-776.

 

Rutko W., Tomas A. Neogenska przebudowa podloza polskich Karpat i jej reperkusje. Biuletyn Panstwowego Instytutu geologicznego. Warszawa. 2001. № 395. Р. 62.

 

Copyright (c) 2019 Y.Z. Krupskyi

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua