DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.2.133461

ГІДРО-ГЕОБІОГЕННО-МАНТІЙНА ПАРАДИГМА ПОХОДЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ − ПІДГРУНТЯ ПРЯМОПОШУКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМО-ГІДРОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

I.D. Bagriy

Анотація


У сукупності двох взаємодоповнюючих ідей та єдності біогенно-мантійних процесів пропонуємо розглядати гідро-геосинергетичну біогенно-мантійну теорію як єдину формуючу парадигму походження вуглеводнів. На цій основі прийняти нову прямопошукову структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічну технологію, що враховує практично весь генетичний комплекс глобального кругообігу і дозволяє аргументовано використовувати об'єднуючі генетичні основи діючих парадигм, які не суперечать, а доповнюють одна одну. Головним механізмом генезису вуглеводнів виступає глобальний кругообіг речовини в природі − вода, біота і геологічні процеси (геодинаміка, геохімія, геотерміка), що відповідає прогнозно-пошуковій технології на нафтогазоносних площах суші, приморських схилів, шельфових зон, вуглепородних басейнів

Ключові слова


Кругообіг; гідро-геосинергетична біогенно-мантійна теорія; вуглеводні; структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічна технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagriy I.D., 2013. Development of geological-structural-thermal-atmogeochemical technology of forecasting of search of minerals and assessment of geoecological environmental state. Kyiv: Logos, 512 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., 2016. Hydro-geosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbons origin and its role in direct search technology substantiation. Geologichnyy zhurnal, № 2 (355), p. 107-133 (in Russian).

Bagriy I.D., 2017. Fundamental developments – basis of new concepts and highly effective search technologies (underground waters, hydrocarbons). Kyiv: PF «Foliant», 561 p. (in Ukrainian).

Barenbaum A.A., 2013. Solving the problem of the origin of oil and gas on the basis of biosphere concept of oil and gas formation. Ural. geol. zhurnal, № 2 (92), p. 3-27 (in Russian).

Vassoyevich N.B., 1955. Petroleum origin. Leningrad: Gostekhizdat, 186 p. (Trudy VNIGRI; Iss. 83) (in Russian).

Vernadskiy V.I., 1994. Proceedings on geochemistry.Moscow: Nauka, p. 69-89 (in Russian).

Vernadskiy V.I., 2001. The chemical structure of the Earth's biosphere and its environment. Moscow: Nauka, 376 p. (in Russian).

Vernadskiy V.I., 2003. The history of natural waters. (Eds. S.L. Shvartsev, F.T. Yanshina).Moscow: Nauka, 750 p. (in Russian).

Gozhik P.F., Bahriy I.D., Voytsytskyy Z.YA., Gladun V.V., Masloun N.V., Znamenskaya T.O., Aksyom S.D., Klyushina G.V., Ivanik O.M., Klochko V.P., Melnychuk P.M., Paliy V.M., Tsyoha O.G., 2010. Geological and structural-thermal-atmo-geochemical substantiation of oil and gas potential of Azov-Black Sea waters. Kyiv: Logos, 420 p. (in Ukrainian).

Kartsev A.A., Vagin S.B., Shugrin V.P., 1992. Oil and gas hydrogeology. Moscow: Nedra, 206 p. (in Russian).

Kontorovich A.E., 1998. The sedimentary-migration theory of naftidogenesis: State at the turn of XX and XXI centuries, the further development. Geologiya nefti i gaza, № 10, p. 8-16 (in Russian).

Kropotkin P.N., 1986. Degassing of the earth and the generation of hydrocarbons. Zhurnal Vsesoyuznogo khimicheskogo obshchestva D.I. Mendeleyeva, vol. 31, № 5. p. 540-547 (in Russian).

Kuhn T., 2009. The Structure of Scientific Revolutions.Moscow, 310 p. (in Russian).

Sokolov B.A., Ablya E.A., 1999. Fluid dynamic model of oil and gas. Moscow: GEOS, 76 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багрій І.Д. Розробка геолого-структурно-термо-атмогеохімічної технології прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану довкілля. Київ: Логос, 2013. 512 с.

 

Багрий И.Д. Гидро-геосинергетическая биогенно-мантийная гипотеза образования углеводородов и ее роль при обосновании прямопоисковой технологи. Геол. журн. 2016. № 2 (355). С. 107-133.

 

Багрій И.Д. Фундаментальні розробки – підґрунтя нових концепцій та високоефективних пошукових технологій (підземні води, вуглеводні).  Київ: ПФ «Фоліант», 2017. 561 с.  

 

Баренбаум А.А. Решение проблемы происхождения нефти и газа на основе биосферной концепции нефтегазообразования. Урал. геол. журн. 2013. № 2 (92). С. 3-27.

 

Вассоевич Н.Б. Происхождение нефти. Ленинград: Гостехиздат, 1955. 186 с. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 83).

 

Вернадский В.И. Труды по геохимии. Москва: Наука, 1994. С. 69-89.

 

Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. Москва: Наука, 2001. 376 с.

 

Вернадский В.И. История природных вод: Шварцев С.Л., Яншина Ф.Т. (отв. ред.). Москва: Наука, 2003. 750 с.

 

Гожик П.Ф., Багрій І.Д., Войцицький З.Я, Гладун В.В., Маслун Н.В., Знаменська Т.О., Аксьом С.Д., Клюшина Г.В., Іванік О.М., Клочко В.П., Мельничук П.М., Палій В.М., Цьоха О.Г. Геолого-структурно-термоатмогеохімічне обґрунтування нафтогазоносності Азово-Чорноморської акваторії. Київ: Логос, 2010. 420 с.

 

Карцев А.А., Вагин С.Б., Шугрин В.П. Нефтегазовая гидрогеология. Москва: Недра, 1992. 206 с.

 

Конторович А.Э. Осадочно-миграционная теория нафтидогенеза: состояние на рубеже XX и XXI вв., пути дальнейшего развития. Геология нефти и газа. 1998. № 10. С. 8-16.

 

Кропоткин П.Н. Дегазация земли и генерация углеводородов. Журн. Всесоюз. хим. о-ва им. Д.И. Менделеева. 1986. Т. 31, № 5. С. 540-547.

 

Кун Т. Структура научных революций. Москва, 2009. 310 с.

 

Соколов Б.А., Абля Э.А.  Флюидодинамическая модель нефтегазообразования. Москва: ГЕОС, 1999. 76 с.
Copyright (c) 2019 I.D. Bagriy

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua