DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.4.138931

ЕКСПЛОЗИВНІ БРЕКЧІЇ – ЛІТОГЕОДИНАМІЧНИЙ ІНДИКАТОР ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ СОЛЯНОГО ДІАПІРИЗМУ

A.E. Lukin, G.G. Goncharov

Анотація


Для з'ясування ролі ендогенних факторів у формуванні соляних діапірів особливо інформативними є придіапірові експлозивні брекчії. У статті викладено результати їх вивчення за даними буріння на Скоробогатьківсько-Пісочанській складній солянокупольній структурі, розташованій над апікальною частиною Дніпровсько-Донецького плюму, що контролює основні закономірності тектогенезу і нафтидогенезу центрального – південно-східного сегменту Дніпровсько-Донецької западини (з максимальними глибинними, стратиграфічними і фазово-геохімічними діапазонами нафтогазоносності). Крім кепроку встановлені експлозивні брекчії, генетично пов'язані з карбонатитовим і кімберлітовим магматизмом. Вони характеризують початковий етап соляного діапіризму, якому передувало закладення у вузлах перетину рифтогенних розломів магматичних осередків з подальшою диференціацією на незмішувані карбонатитову, кімберлітову магми і соляний розплав. Вони ініціювали формування трубок вибуху, подальший розвиток яких пов'язаний з вторгненням ендогенної солі і подальшим підключенням галокінезу соленосних формацій. Наступні етапи зростання соляних діапірів пов'язані з різновіковими фазами тектоно-термальної активізації, які супроводжувалися виштовхуванням експлозивних брекчій із трубок вибуху, відтисненням їх залишків на периферію соляних штоків та інтенсивним гідротермальним метасоматозом. Наявність реліктових ознак карбонатитової і кімберлітової природи експлозивних придіапірових брекчій дозволяє ставити питання про пов'язані з соляними діапірами перспективи пошуків не тільки нафтових та газових покладів, бітумів, розсолів, поліметалів, ртуті, урану і сірки, а також рідкісних металів та алмазів.


Ключові слова


соляний діапіризм; придіапірові брекчії; трубки вибуху; глибинна дегазація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Adushkin V.V., Andreev S.V., Popel S.I., 2006. Formation of nano- and microspherules in minerals of ore fields depending on the depths of host rocks lying. Geologiya rudnikh mestorozhdeniy, vol. 48, № 3, p. 273–280 (in Russian).

Atlas of oil and gas fields of Ukraine. Eastern oiland-gas bearing region. Vol. 2. Lviv: UNGA, 1998, 923 p. (in Ukrainian).

Belenitskaya G.A., 2000. Saliferous sedimentary basins. Litologic-facial, geodynamic and mineragenetic analysis. Sedimentary basins of Russia. Iss.4. St. Petersburg: Izdatelstvo VSEGEI, 72 p. (in Russian).

Kityk V.I., 1970. Salt tectonics of Dnieper-Donets depression. Kiev: Naukova Dumka, 204 p. (in Russian).

Kityk V.I., Belous I.R., Dolishniy B.V., Rodina E.K., Slivko E.P. Florinskaya V.N., 1981. Mercurybearingness of salt domes of Dnieper-Donets depression. Kiev: Naukova Dumka, 164 p. (in Russian).

Lukin A.E., 2000. The injectios of deep-earth hydrocarbons-polymineral matter in deep-lying rocks of petroliferous basins: nature, applied and gnosiological significance. Geologichnyy zhurnal, № 2 (300), p. 7–21 (in Russian).

Lukin A.E., 1997. Lithogeidynamical factors of oil-gas-accumulation in aulacogene basins. Kiev: Naukova Dumka, 225 p. (in Russian).

Lukin A.E., 2013.Mineral spherules – indicators of specific fluid regime of ore farmation and naphtidogenesis. Geofizicheskiy zhurnal, vol. 35, № 6, p. 10–53 (in Russian).

Lukin A.E., 1992. On commercially gasiferous paleozoic travertines. Doklady AN SSSR, vol. 326, № 1, p. 143–148 (in Russian).

Lukin A.E., 2004. On through-formations fluidconducting systems in petroliferous basins. Geologichnyy zhurnal, № 3 (309), p. 34–45 (in Russian).

Lukin A.E., 1999. On the phases of naphtidogenesis. Doklady RAN, vol. 369, № 2, p. 238–240 (in Russian).

Lukin A.E., 2009. Native-metallic micro- and nano-inclusions in formations of petroliferous basinstrassers of superdeep fluids. Geofizicheskiy zhurnal, vol. 31, № 2, p. 61–92 (in Russian).

Lukin A.E., 2006. Native metalls and carbides –the indicators of deep geospheres. Geologicheskiy zhurnal, № 4 (317), p. 17–46 (in Russian).

Lukin A.E., 2014. Hydrocarbon potential of great depths and prospects of its mastering in Ukraine. Geofizicheskiy zhurnal, vol. 36, № 4, p. 3–21 (in Russian).

Lukin A.E., 1977. Formations and secondary alterations of carboniferous deposits of Dnieper-Donets depression. Moscow: Nedra, 102 p. (in Russian).

Lukin A.E., 2006. Devonian of Dnieper-Donets aulacogen (tectonic-sedimentation complexes, formations, genetic types of deposits and lithogeodynamics). Geologichnyy zhurnal, № 2–3 (316), p. 26–47 (in Ukrainian).

Scientific substantiation of hydrocarbon potential of Pisochanskaya site a jacent to Skorobogatskoe oil-gas-condensate field (scientific report) / Responsible executor Bagriy I.D. Kiev: IGN NAN Ukrainy, 2005, 19 p. (in Ukrainian).

Novgorodova M.I., Andreev S.N., Samochin A.A. et al., 2003. Cavitation effects in origin in microspherules in hydrothermal salutions. Doklady RAN, vol. 389, № 5, p. 669–671 (in Russian).

Oleynikov B.V., 1981.Metallization of magmatic melts and its petrological and ore-genetic consequences. In: Native minerals formation in magmatic process. Yakutsk: Yakutskiy filial SO AN SSSR, p. 5–11 (in Russian).

Panina L.I., Motorina I.V., 2008. Liquide unmixness of deep magmas and origin of carbonatite melts. Geochimiya, № 5, p. 487–504 (in Russian).

The planet Earth. The encyclopaedic reference book. Tectonics and geodynamics. St. Petersburg: Izdatelstvo VSEGEI, 2004, 648 p. (in Russian).

Rudenskaya N.A., Shveikin G.P, Sokolova N.V. 2009. Impuls division of plasma spheroids. Doklady RAN, vol. 429, № 1, p. 76–78 (in Russian).

Ryabchikov I.D., 1982. Fluid mass-transfer and mantle magma-formation. Vulkanologiya i seismologiya, № 5, p. 3–9 (in Russian).

Sozanskiy V.I., 2973.Geology and genesis of saliferous formation. Kiev: Naukova Dumka,199 p. (in Russian).

Glossary of geology / Eds.: Margaret Gary, Robert Mc Afee, Carol L. Wolf. Vol. 1. Moscow: Mir, 1978, 587 p. (in Russian).

Fortov V.G., Hrapak A.G., Yakubov I.T., 2004. The physics of non-ideal plasma. Textbook. Moscow: Fizmatlit, 528 p. (in Russian).

Frolov A.a., Lapin A.V., Tolstov A.V., Zinchuk N.N., Belov S.V., Burmistrov A.A., 2005. Carbonatites and kimberlites (interrelations, mineragene, forecasting). Moscow: NIA-Priroda, 540 p. (in Russian).

Shafranovskiy G.I., Zinchenko V.N., 2010. Spheroids from the rocks of kimberlite pipe Katoka (North-Eastern Angola). Proсeeding of the International Scientific Conference, St. Peterburg, Fedorovskaya ses., p. 63–69 (in Russian).

Shumljanskiy V.A. Bezuglaya M.V., 1995. Ore potential of salt domes. Kiev: Institute of Fundamental Research, 66 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адушкин В.В., Андреев С.Н., Попель С.И. Формирование нано- и микросферул минералов в рудных месторождениях в зависимости от глубины залегания вмещающей породы. Геология рудных месторождений. 2006. Т. 48, № 3. С. 273–280.

 

Атлас родовищ нафти і газу України. Східний нафтогазоносний регіон. Т. 2. Львів: УНГА, 1998. 923 с.

 

Беленицкая Г.А. Соленосные осадочные бассейны. Литолого-фациальный, геодинамический и минералогический анализ. Осадочные бассейны России. Вып. 4. СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. 72 с.

 

Китык В.И. Соляная тектоника Днепровско-Донецкой впадины. Киев: Наук. думка, 1970. 204 с.

 

Китык В.И., Белоус И.Р., Долишний Б.В., Родина Э.К., Сливко Е.П., Флоринская В.Н. Ртутоносность соляных куполов Днепровско-Донецкой впадины. Киев: Наук. думка, 1981. 164 с.

 

Лукин А.Е. Инъекции глубинного углеводородно-полиминерального вещества в глубокозалегающих породах нефтегазоносных бассейнов: природа, прикладное и гносеологическое значение. Геол. журн. 2000. № 2 (300). С. 7–21.

 

Лукин А.Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогенных бассейнах. Киев: Наук. думка, 1997. 225 с.

 

Лукин А.Е. Минеральные сферулы – индикаторы специфического флюидного режима рудообразования и нафтидогенеза. Геофиз. журн. 2013. Т. 35, № 6. С. 10–53.

 

Лукин А.Е. О промышленно газоносных палеозойских травертинах. Докл. АН CCCР. 1992. Т. 326, № 1. С. 143–148.

 

Лукин А.Е. О сквозьформационных флюидопроводящих системах в нефтегазоносных бассейнах. Геол. журн. 2004. № 3 (309). С. 34–45.

 

Лукин А.Е. О фазах нафтидогенеза – нефтегазонакопления. Докл. РАН. 1999. Т. 369, № 2. С. 238–240.

 

Лукин А.Е. Самородно-металлические микро- и нановключения в формациях нефтегазоносных бассейнов – трассеры суперглубинных флюидов. Геофиз. журн. 2009. Т. 31, № 2. С. 61–92.

 

Лукин А.Е. Самородные металлы и карбиды – показатели состава глубинных геосфер. Геол. журн. 2006. № 4 (317) С. 17–46.

 

Лукин А.Е. Углеводородный потенциал больших глубин и перспективы его освоения в Украине. Геофиз. журн. 2014. Т. 36, № 4. 3–21.

 

Лукин А.Е. Формации и вторичные изменения каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины. Москва: Недра, 1977. 102 с.

 

Лукін О.Ю. Девон Дніпровсько-Донецького авлакогену (тектоно-седиментаційні комплекси, формації, генетичні типи відкладів та літогеодинаміка). Геол. журн. 2006. № 2–3 (316). С. 26–47.

 

Наукове обґрунтування нафтогазоносності Пісочанської площі, прилеглої до Скоробогатьківського нафтогазоконденсатного родовища (звіт) / відп. вик. Багрій І.Д. Київ: ІГН НАН України, 2005. 19 с.

 

Новгородова М.И., Андреев С.Н., Самохин А.А. и др. Кавитационные эффекты в образовании минеральных микросферул в гидротермальных растворах. Докл. РАН. 2003. Т. 389, № 5. С. 669–671.

 

Олейников Б.В. Металлизация магматических расплавов и ее петрологические и рудогенетические следствия. В кн: Самородное минералообразование в магматическом процессе. Якутск: Якутский филиал СО АН СССР, 1981. С. 5–11.

 

Панина Л.И., Моторина И.В. Жидкостная несмесимость глубинных магм и зарождение карбонатитовых расплавов. Геохимия. 2008. № 5. С. 487–504.

 

Планета Земля: Энциклопед. справочник. Тектоника и геодинамика / гл. ред. Л.И. Красный. Санкт-Петербург: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. 648 с.

 

Руденская Н.А., Швейкин Г.П., Соколова Н.В. Импульсное деление плазменных сфероидов. Докл. РАН. 2009. Т. 429, № 1. С. 76–78.

 

Рябчиков И.Д. Флюидный массоперенос и мантийное магмаобразование. Вулканология и сейсмология. 1982. № 5. С. 3–9.

 

Созанский В.И., 1973. Геология и генезис соленосных образований. Киев: Наук. думка, 199 с.

 

Толковый словарь английских геологических терминов / под ред. М. Гера, М. Мак-Афа, К. Вульфа. Т. 1. Москва: Мир, 1978. 587 с.

 

Фортов В.Г., Храпак А.Г., Якубов И.Т. Физика неидеальной плазмы. Учеб. пособие. Москва: Физматлит, 2004. 528 с.

 

Фролов А.А., Лапин А.В., Толстов А.В., Зинчук Н.Н., Белов С.В., Бурмистров А.А. Карбонатиты и кимберлиты (взаимоотношения, минерагения, прогноз). Москва: НИА-Природа, 2005. 540 с.

 

Шафрановский Г.И., Зинченко В.Н. Сфероиды из пород кимберлитовой трубки Катока (Северо-Восточная Ангола). Материалы Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, Федоровская сес. Санкт-Петербург, 2010. С. 63–69.

 

Шумлянский В.А., Безуглая М.В. Рудоносность соляных куполов. Киев: Ин-т фундамент. исслед., 1995. 66 с.

 

Copyright (c) 2018 A.E. Lukin, G.G. Goncharov

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua