DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.1.139060

МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ СТРАТИГРАФІЧНИХ СХЕМ ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ НАФТОГАЗОНОСНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

P.F. GOZHYK, M.М. IVANIK, N.V. MASLUN, G.V. KLIUSHYNA

Анотація


Проаналізовано теоретичні та прикладні аспекти створення стратиграфічних схем осадових басейнів на прикладі Західного (Карпати) і Південного (Причорномор'я, Крим, Азово-Чорноморська акваторія) регіонів. Розглянуто принципи побудови детальних стратиграфічних схем різних категорій - місцевих, регіональних, кореляційних за комплексом методів (біо-, літо-, сейсмостратіграфічних). Охарактеризовано стратиграфічні критерії перспектив нафтогазоносності.


Ключові слова


Методологія; стратиграфічна схема; осадовий басейн; нафтогазоносний регіон; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreyeva-Grigorovich A. S.. Vyalov O. S.. Gavura S. P. i dr. Obyasnitelnaya zapiska k regionalnoy stratigraficheskoy skheme paleogenovykh otlozheniy Ukrainskikh Karpat. – Kiyev. 1984. – 51 s. – (Prepr. / AN Ukrainy. In-t geol. nauk; 84-19).

Geologiya shelfa USSR. Litologiya / Otv. red. V. I. Melnik. – Kiyev: Nauk. dumka. 1985. – 189 s.

Geologiya shelfa USSR. Stratigrafiya / Otv. red. Yu. V. Teslenko. – Kiyev: Nauk. dumka. 1984. s.

Gozhik P. F.. Bagriy I. D.. Voytsitskiy Z. Ya.. Gladun V. V.. Maslun N. V.. Znamenska T. O.. Aksom S. D.. Klyushina G. V.. Ivanik O. M.. Kloch- ko V. P.. Melnichuk P. M.. Paliy V. M.. Tsokha O. G. Geologo-strukturno-termoatmogeokhimichne obgruntuvannya naftogazonosnosti Azovo-Chornomorskoji akvatoriji. – K.: Logos. 2010. – 419 s.

Gozhik P. F.. Krayushkin V. A.. Klochko V. P. Neft i prirodnyy gaz mirovogo kontinentalnogo sklona // Dop. HAH Ukrajini. – 2005. – # 7. – S. 103–107.

Gozhik P. F.. Maslun N. V.. Voytsitskiy Z. Ya.. Ivanik M. M.. Klyushina G. V. Stratigrafichna budova kaynozoyskikh vidkladiv prikerchenskogo shelfu ta Skhidno-Chornomorskoji zapadini // Geol. zhurn. – 2010. – # 1. – S. 7–41.

Gozhik P. F.. Maslun N. V.. Plotnikova L. F.. Ivanik M. M.. Yakushin L. M.. Ishchenko I. I. Stratigrafiya mezokaynozoyskikh vidkladiv pivnichno-zakhidnogo shelfu Chornogo morya. – K.: Logos. 2006. – 171 s.

Grigorchak L. V.. Ivanik M. M.. Maslun N. V. Pervyye rezultaty sverkhglubokogo bureniya na Severo-Dolinskoy neftegazovoy strukture (Predkarpatye) // Stratigrafiya. usloviya formirovaniya. sostav i svoystva osadochnykh porod Ukrainy. – Kiyev: Nauk. dumka. 1973. – S. 14–15.

Grigorchak L. V.. Ivanik M. M.. Maslun N. V. Paleotsenovi vidkladi Beregovoji ta Orivskoji skib Skibovoji zoni Karpat i Peredkarpatskogo proginu v mezhirichchi Striy–Lomnitsya ta jikh litofatsialni osoblivosti // Tektonika i stratigrafiya. – 1973. – # 6. – S. 40–44.

Ivanik M. M.. Grigorchak L. V.. Maslun N. V. K voprosu o raschlenenii menilitovoy svity Predkarpatskogo progiba // Geol. zhurn. – 1971. – T. 31. # 3. – S. 96–102.

Ivanik M. M.. Reshetnikov Ya. M.. Soroka M. M. Geologicheskoye stroyeniye neftyanogo mestorozhdeniya Spas // Neft. i gaz. prom-st. – 1965. – # 2(22). – S. 3–5.

Ivanik M. M.. Maslun N. V.. Selskiy V. K. Pro stratigrafichniy podil paleogenovikh vidkladiv pivdenno-skhidnoji chastini Vnutrishnoji zoni Peredkarpatskogo proginu // Dop. URSR. Ser. B. – 1970. – # 10. – S. 894–896.

Klyushina G. V. Litologo-mineralogichne doslidzhennya oligotsenovikh vidkladiv pivnichno- zakhidnogo shelfu Chornogo morya z metoyu korelyatsiji // Suchasni problemi litologiji ta minerageniji osadovikh baseyniv Ukrajini ta sumizhnikh teritoriy: Zb. nauk. pr. IGN NAN Ukrajini. – K.. 2008. – S. 82–86.

Krayeva E. Ya.. Ivanik M. M. Foraminifery i spongiofauna paleogenovykh otlozheniy chernomorskogo poberezhia Kerchenskogo poluostrova // Iskopayemaya fauna i flora Ukrainy. – Kiyev: Nauk. dumka. 1983. – S. 65–70.

Lukin A. E. Litogeodinamicheskiye faktory neftegazonakopleniya v avlakogennykh basseynakh. – Kiyev: Nauk. dumka. 1997. – 224 s.

Lukin O. Yu.. Shpak P. F.. Lizun S. O.. Dvoryanin Je. S.. Krupskiy B. L. Vuglevodnevi resursi rifogenno-karbonatnikh kompleksiv naftogazonosnikh regioniv Ukrajini ta perspektivi jikh osvojennya // Geol. zhurn. – 1999. –# 3. – S. 7–16.

Lukin O. Yu. Vuglevodneviy potentsial nadr Ukrajini // Tam zhe. – 2008. – # 1. – S. 7–25.

Maslun N. V.. Inozemtsev Yu. I.. Orovetskiy Yu. Yu. Nizhnekaynozoyskiye otlozheniya Krymskogo kontinentalnogo sklona Chernogo morya (rezultaty 37-go reysa NIS "Akademik Vernadskiy"). – Kiyev. 1989. – 36 s. – (Prepr. / AN USSR. In-t geol. nauk; 89-13).

Maslun N. V.. Ivanik M. M.. Tsikhotska N. N.. Klyushina G. V. Detalna stratifikatsiya maykopskikh vidkladiv pivnichno-zakhidnogo shelfu Chornogo morya // Biostratigrafichni kriteriji rozchlenuvannya ta korelyatsiji vidkladiv fanerozoyu Ukrajini. – K.. 2005. – S. 153–159.

Maslun N. V.. Selskiy V. K., Distryanov V. M., Petrova R. N. Stratigraficheskaya kharakteristika mel-paleogenovykh otlozheniy pervoy sverkhglubokoy skvazhiny v Karpatakh 1-Shevchenkovo // Tektonika i stratigrafiya. – 1980. – # 18. – S. 72–83.

Moroz S. A.. Sulimov I. N.. Gozhik P. F. Geologicheskoye stroyeniye Severnogo Chernomoria. – Kiyev: Nauk. dumka. 1995. – 182 s.

Osadochnyye basseyny: metodika izucheniya. stroyeniye. evolyutsiya / Pod red. Yu. G. Leonova. Yu. A. Volozha. – M.: Nauch. mir. 2004. – 525 s. – (Tr. RAN; Vyp. 543).

Stratigraficheskaya skhema fanerozoyskikh obrazovaniy Ukrainy dlya geologicheskikh kart novogo pokoleniya. Graficheskiye prilozheniya. – Kiyev. 1993.

Stratigrafichniy kodeks Ukrajini. – K.. 2012. – 66 s.

Khryashchevskaya O. I., Stovba S. N., Stifenson R. A. Odnomernoye modelirovaniye istorii tektonicheskogo pogruzheniya Chernogo (severo-zapadnyy shelf) i Azovskogo morey v melu – neogene // Geofiz. zhurn. – 2007. – T. 29. # 5. – S. 28–49.

Chebanenko I. I. Problema neftegazonosnosti Ukrainy v svete razlomno-blokovoy tektoniki eye territorii // Dokl. AN SSSR. – 1966. – T. 168. # 6. – S. 1387–1389.

Chebanenko I. I., Krayushkin V. O., Jevdoshchuk M. I. ta in. Problema malikh glibin naftogazonosnikh regioniv Ukrajini // Geologiya goryuchikh kopalin Ukrajini: Materiali mizhnar. konf. – K.. 2001. – S. 286-289.

Shnyukov E. F., Maslun N. V., Inozemtsev Yu. I., Orovetskiy Yu. Yu. Novyye dannyye o geologicheskom stroyenii kontinentalnogo sklona Yuzhnogo Kryma // Geol. zhurn. – 1990. – # 3. – S. 88–98.

Shpak P. F. Geologicheskoye stroyeniye i neftegazonosnyy potentsial Ukrainy. – Kiyev. 1992. – 32 s. – (Prepr. / AN Ukrainy. In-t geol. nauk; 92-2).

Shpak P. F. Naftogazonosnist Ukrajini i problemi zabezpechennya vuglevodnevoyu sirovinoyu // Geol. zhurn. – 1996. – # 1–2. – S. 113–117.

Shpak P. F., Chebanenko I. I., Klochko V. P. i dr. Otsenka neftegazonosnogo potentsiala podvodnykh nedr Chernogo i Azovskogo morey s pozitsiy razlomno-blokovoy tektoniki. – K.. 1993. – 63 s. – (Prepr. / AN Ukrainy. In-t geol. nauk; 93-6).

Shpak P. F. Nauchnyye osnovy poiskov neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy na territorii Ukrainy: Avtoref. dis. … d-ra geol.-mineral. nauk. – M.. 1981. – 48 s.

Shpak P. F., Shakin V. A. Poperechnyye podnyatiya i neftegazonosnost struktur Predkarpatskogo progiba // Geol. zhurn. – 1970. – T. 30. vyp. 5. – S. 112–116.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреева-Григорович А. С., Вялов О. С., Гавура С. П. и др. Объяснительная записка к региональной стратиграфической схеме палеогеновых отложений Украинских Карпат. – Киев, 1984. – 51 с. – (Препр. / АН Украины. Ин-т геол. наук; 84-19).

 

Геология шельфа УССР. Литология / Отв. ред. В. И. Мельник. – Киев: Наук. думка, 1985. – 189 с.

 

Геология шельфа УССР. Стратиграфия / Отв. ред. Ю. В. Тесленко. – Киев: Наук. думка, 1984. с.

 

Гожик П. Ф., Багрій І. Д., Войцицький З. Я., Гладун В. В., Маслун Н. В., Знаменська Т. О., Аксьом С. Д., Клюшина Г. В., Іванік О. М., Клоч- ко В. П., Мельничук П. М., Палій В. М., Цьоха О. Г. Геолого-структурно-термоатмогеохімічне обґрунтування нафтогазоносності Азово-Чорноморської акваторії. – К.: Логос, 2010. – 419 с.

 

Гожик П. Ф., Краюшкин В. А., Клочко В. П. Нефть и природный газ мирового континентального склона // Доп. HAH України. – 2005. – № 7. – С. 103–107.

 

Гожик П. Ф., Маслун Н. В., Войцицький З. Я., Іванік М. М., Клюшина Г. В. Стратиграфічна будова кайнозойських відкладів прикерченського шельфу та Східно-Чорноморської западини // Геол. журн. – 2010. – № 1. – С. 7–41.

 

Гожик П. Ф., Маслун Н. В., Плотнікова Л. Ф., Іванік М. М., Якушин Л. М., Іщенко І. І. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. – К.: Логос, 2006. – 171 с.

 

Григорчак Л. В., Иваник М. М., Маслун Н. В. Первые результаты сверхглубокого бурения на Северо-Долинской нефтегазовой структуре (Предкарпатье) // Стратиграфия, условия формирования, состав и свойства осадочных пород Украины. – Киев: Наук. думка, 1973. – С. 14–15.

 

Григорчак Л. В., Іванік М. М., Маслун Н. В. Палеоценові відклади Берегової та Орівської скиб Скибової зони Карпат і Передкарпатського прогину в межиріччі Стрий–Ломниця та їх літофаціальні особливості // Тектоніка і стратиграфія. – 1973. – № 6. – С. 40–44.

 

Иваник М. М., Григорчак Л. В., Маслун Н. В. К вопросу о расчленении менилитовой свиты Предкарпатского прогиба // Геол. журн. – 1971. – Т. 31, № 3. – С. 96–102.

 

Иваник М. М., Решетников Я. М., Сорока М. М. Геологическое строение нефтяного месторождения Спас // Нефт. и газ. пром-сть. – 1965. – № 2(22). – С. 3–5.

 

Іванік М. М., Маслун Н. В., Сельський В. К. Про стратиграфічний поділ палеогенових відкладів південно-східної частини Внутрішньої зони Передкарпатського прогину // Доп. УРСР. Сер. Б. – 1970. – № 10. – С. 894–896.

 

Клюшина Г. В. Літолого-мінералогічне дослідження олігоценових відкладів північно- західного шельфу Чорного моря з метою кореляції // Сучасні проблеми літології та мінерагенії осадових басейнів України та суміжних територій: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – К., 2008. – С. 82–86.

 

Краева Е. Я., Иваник М. М. Фораминиферы и спонгиофауна палеогеновых отложений черноморского побережья Керченского полуострова // Ископаемая фауна и флора Украины. – Киев: Наук. думка, 1983. – С. 65–70.

 

Лукин А. Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогенных бассейнах. – Киев: Наук. думка, 1997. – 224 с.

 

Лукин О. Ю., Шпак П. Ф., Лизун С. О., Дворянин Є. С., Крупський Б. Л. Вуглеводневі ресурси рифогенно-карбонатних комплексів нафтогазоносних регіонів України та перспективи їх освоєння // Геол. журн. – 1999. –№ 3. – С. 7–16.

 

Лукін О. Ю. Вуглеводневий потенціал надр України // Там же. – 2008. – № 1. – С. 7–25.

 

Маслун Н. В., Иноземцев Ю. И., Оровецкий Ю. Ю. Нижнекайнозойские отложения Крымского континентального склона Черного моря (результаты 37-го рейса НИС "Академик Вернадский"). – Киев, 1989. – 36 с. – (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 89-13).

 

Маслун Н. В., Іванік М. М., Цихоцька Н. Н., Клюшина Г. В. Детальна стратифікація майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. – К., 2005. – С. 153–159.

 

Маслун Н. В., Сельский В. К., Дистрянов В. М., Петрова Р. Н. Стратиграфическая характеристика мел-палеогеновых отложений первой сверхглубокой скважины в Карпатах 1-Шевченково // Тектоника и стратиграфия. – 1980. – № 18. – С. 72–83.

 

Мороз С. А., Сулимов И. Н., Гожик П. Ф. Геологическое строение Северного Черноморья. – Киев: Наук. думка, 1995. – 182 с.

 

Осадочные бассейны: методика изучения, строение, эволюция / Под ред. Ю. Г. Леонова, Ю. А. Воложа. – М.: Науч. мир, 2004. – 525 с. – (Тр. РАН; Вып. 543).

 

Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. Графические приложения. – Киев, 1993.

 

Стратиграфічний кодекс України. – К., 2012. – 66 с.

 

Хрящевская О. И., Стовба С. Н., Стифенсон Р. А. Одномерное моделирование истории тектонического погружения Черного (северо-западный шельф) и Азовского морей в мелу – неогене // Геофиз. журн. – 2007. – Т. 29, № 5. – С. 28–49.

 

Чебаненко И. И. Проблема нефтегазоносности Украины в свете разломно-блоковой тектоники ее территории // Докл. АН СССР. – 1966. – Т. 168, № 6. – С. 1387–1389.

 

Чебаненко І. І., Краюшкін В. О., Євдощук М. І. та ін. Проблема малих глибин нафтогазоносних регіонів України // Геологія горючих копалин України: Матеріали міжнар. конф. – К., 2001. – С. 286-289.

 

Шнюков Е. Ф., Маслун Н. В., Иноземцев Ю. И., Оровецкий Ю. Ю. Новые данные о геологическом строении континентального склона Южного Крыма // Геол. журн. – 1990. – № 3. – С. 88–98.

 

Шпак П. Ф. Геологическое строение и нефтегазоносный потенциал Украины. – Киев, 1992. – 32 с. – (Препр. / АН Украины. Ин-т геол. наук; 92-2).

 

Шпак П. Ф. Нафтогазоносність України і проблеми забезпечення вуглеводневою сировиною // Геол. журн. – 1996. – № 1–2. – С. 113–117.

 

Шпак П. Ф., Чебаненко И. И., Клочко В. П. и др. Оценка нефтегазоносного потенциала подводных недр Черного и Азовского морей с позиций разломно-блоковой тектоники. – К., 1993. – 63 с. – (Препр. / АН Украины. Ин-т геол. наук; 93-6).

 

Шпак П. Ф. Научные основы поисков нефтяных и газовых месторождений на территории Украины: Автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук. – М., 1981. – 48 с.

 

Шпак П. Ф., Шакин В. А. Поперечные поднятия и нефтегазоносность структур Предкарпатского прогиба // Геол. журн. – 1970. – Т. 30, вып. 5. – С. 112–116.

Copyright (c) 2019 P.F. GOZHYK, M.М. IVANIK, N.V. MASLUN, G.V. KLIUSHYNA

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua