DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.3.139109

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЛАСТІВ ВУГІЛЛЯ ГЛИБИННИХ ГОРИЗОНТІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ.
Стаття 2. Візейський вугільний пласт ʋ03

V.F. SHULGA, M.M. MATROFAJLO, I.O. KOSTYK, N.D. KOROL

Анотація


Наведено особливості морфології та генезису промислового візейського вугільного шару ʋ03, що розташований у межах глибоких горизонтів крайнього північного заходу басейну (Ковельська площа). Відмічено приуроченість накопичення материнської речовини шару до успадкованого тектонічного долиноподібного зниження широтного простягання та формування вихідної рослинної маси в умовах сильно проточних торфових боліт, які визначили своєрідний речовинний склад вугілля. Вперше простежено залежність між особливостями передкарбонового палеорельєфу, яка виявляється в розщепленні вугільного шару і в ускладненні його будови в напрямку до долиноподібного зниження, а також у приуроченості ділянок робочої потужності шарів вугілля до схилів палеодолини. Встановлено новий тип вугленакопичення, який характерний для платформних вугленосних формацій, що розташовані безпосередньо на ерозійній поверхні утворень, які їх підстилають.


Ключові слова


вугленакопичення; морфологія пласта; генезис вугілля

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vasylj'ev P. V. Paleogheoghrafycheskye uslovyja formyrovanyja ughlenosnykh otlozhenyj nyzhnegho karbona zapadnogho sklona Urala. – M.; L.: Ughletekhyzdat, 1950. – 290 s.

Ghynzburgh A. Y., Korzhenevskaja E. S., Volkova Y. B. y dr. Petroghrafycheskye typy ughlej SSSR. – M.: Nedra, 1975. – 248 s.

Znamenskaja T. A., Chebanenko Y. Y., Blokovaja tektonyka Volyno-Podolyy. – Kyev: Nauk. dumka, 1985. – 156 s.

Korzhenevskaja A. S., Shuljgha V. F., Vynoghradov B. Gh. y dr. Lytologhycheskaja kharakterystyka vyzejskoj ughlenosnoj tolshhy // Gheologhyja mestorozhdenyj ughlja y ghorjuchykh slancev SSSR. – M.: Ghosgheoltekhyzdat, 1962. – T. 2. – S. 77–114.

Kostyk Y. E., Matrofajlo M. N., Shuljgha V. F. Perspektyvy promyshlennoj ughlenosnosty ghlubokykh ghoryzontov Ljvovsko-Volynskogho kamennougholjnogho bassejna. St. 2. Morfologhyja vyzejskogho ugholjnogho plasta ʋ30osobennosty egho obrazovanyja // Ugholj Ukrayny. – 2012. – # 10. – S. 42–45.

Lomashov Y. P. O relj'efe yzvestnjakovogho fundamenta v Podmoskovnom bassejne // Yzv. AN SSSR. Ser. gheol. – 1958. – # 3. – S. 93–103.

Naghirnyj V. M. Paleogheoghrafichni umovy utvorennja kajnozojsjkykh burovughiljnykh pokladiv Ukrajiny. – K.: Nauk. dumka, 1977. – 108 s.

Radzyvyll A. Ja., Ghurydov S. A., Samaryn M. A. y dr. Dneprovskyj burougholjnyj bassejn. – Kyev: Nauk. dumka, 1987. – 328 s.

Sergheev V. V. Rasshheplenye ugholjnykh plastov kak yndykator projavlenyja konsedymentacyonnoj tektonyky // Sov. gheologhyja. – 1976. – # 8. – S. 138–141.

Shuljgha V. F. O facyaljnom yssledovanyy ughlenosnykh otlozhenyj juzhnogho kryla Podmoskovnogho bassejna // Yzv. AN SSSR. Ser. gheol. – 1962. – # 6. – S. 84–94.

Shuljgha V. F., Znamenskaja T. A. Karbonovye reky Ljvovsko-Volynskogho bassejna y ykh svjazj s tektonykoj // Gheol. zhurn. – 1995. – # 2. – S. 36–40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Васильев П. В. Палеогеографические условия формирования угленосных отложений нижнего карбона западного склона Урала. – М.; Л.: Углетехиздат, 1950. – 290 с.

 

Гинзбург А. И., Корженевская Е. С., Волкова И. Б. и др. Петрографические типы углей СССР. – М.: Недра, 1975. – 248 с.

 

Знаменская Т. А., Чебаненко И. И., Блоковая тектоника Волыно-Подолии. – Киев: Наук. думка, 1985. – 156 с.

 

Корженевская А. С., Шульга В. Ф., Виноградов Б. Г. и др. Литологическая характеристика визейской угленосной толщи // Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. – М.: Госгеолтехиздат, 1962. – Т. 2. – С. 77–114.

 

Костик И. Е., Матрофайло М. Н., Шульга В. Ф. Перспективы промышленной угленосности глубоких горизонтов Львовско-Волынского каменноугольного бассейна. Ст. 2. Морфология визейского угольного пласта ʋ30особенности его образования // Уголь Украины. – 2012. – № 10. – С. 42–45.

 

Ломашов И. П. О рельефе известнякового фундамента в Подмосковном бассейне // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1958. – № 3. – С. 93–103.

 

Нагірний В. М. Палеогеографічні умови утворення кайнозойських буровугільних покладів України. – К.: Наук. думка, 1977. – 108 с.

 

Радзивилл А. Я., Гуридов С. А., Самарин М. А. и др. Днепровский буроугольный бассейн. – Киев: Наук. думка, 1987. – 328 с.

 

Сергеев В. В. Расщепление угольных пластов как индикатор проявления конседиментационной тектоники // Сов. геология. – 1976. – № 8. – С. 138–141.

 

Шульга В. Ф. О фациальном исследовании угленосных отложений южного крыла Подмосковного бассейна // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1962. – № 6. – С. 84–94.

 

Шульга В. Ф., Знаменская Т. А. Карбоновые реки Львовско-Волынского бассейна и их связь с тектоникой // Геол. журн. – 1995. – № 2. – С. 36–40.

 

Copyright (c) 2020 V.F. SHULGA, M.M. MATROFAJLO, I.O. KOSTYK, N.D. KOROL

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua