DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.2.139148

ПЕРСПЕКТИВИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ БОРТОВОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ НА ВІЛЬНИЙ ГАЗ ТА МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ

N.I. EVDOSHСUK, E.A. STAVITSKY, V.P. STRIZHAK, S.G. VAKARCHUK, I.V. NEDOSEKOVA, V.P. KLOCHKO

Анотація


 Розглянуто питання можливого освоєння нетрадиційних природних ресурсів вуглеводнів, пов'язаних з метаном вугільних родовищ. Оцінені ресурси газу, що містяться у вугільних пластах у відкладеннях середнього і верхнього карбону. Обгрунтовано закладення параметричної свердловини на більш перспективні об'єкти нижнього карбону як у вугільних пластах, так і в традиційних теригенних колекторах газових покладів.


Ключові слова


Вуглеводні; метан; вугільні родовища; карбон; Дніпровсько-Донецька западина

Повний текст:

PDF

Посилання


Ancyferov A. V., Tyrkelj M. Gh., Khokhlov M. T. y dr. Ghazonosnostj ugholjnykh mestorozhdenyj Donbassa. – Kyev: Nauk. dumka, 2004. – 431 s.

Dvorjanyn Je. S., Kabyshev B. P., Prygharyna T. M. Naftoghazovyj potencial Pivdennogho bortu Dniprovsjko-Donecjkoji zapadyny: Dovidnyk. K., 1996. – 44 s. – (Prepr./ Derzhavne gheofizychne pidpryjemstvo "Ukrgheofizyka"; 96-1).

Derzhavnyj balans zapasiv korysnykh kopalyn Ukrajiny na 01.01.2011 r. Metan kam'janovughiljnykh rodovyshh. – K., 2011. – 185 s.

Jevdoshhuk M. I., Stavycjkyj E. A., Shmorgh Ja. S. Naukovo-tematychni doslidzhennja gheneracijnogho potencialu – osnova dlja poshuku aljternatyvnykh dzherel vughlevodniv // Miner. resursy Ukrajiny. – 2012. – # 4. – S. 11–12.

Majboroda A. A., Yvanov L. A., Ancyferov V. A., Shurkhoveckyj S. A. Ocenka sovremennoj ghazonosnosty ughlenosnykh tolshh Donbassa na baze formacyonnogho analyza // Nauk. pr. UkrNDMI NAN Ukrajiny. – 2010. – # 6. – S. 140–151.

Mykhajlov V. A. , Kurylo M. V., Omeljchenko V. Gh. ta in. Ghorjuchi korysni kopalyny Ukrajiny: Pidruchnyk. – K.: KNT, 2009. – 376 s.

Ovcharenko V. A., Lukynov V. V., Zadara Gh. Z. Vybor naybolee perspektyvnykh obъektov dlja dobychy metana ugholjnykh mestorozhdenyj Donbassa // Gheotekhn. mekhanika. – 2002. – Vyp. 32. – S. 77–82.

Osnovni naprjamky realizaciji derzhavnoji proghramy vydobutku suputnjogho ghazu – metanu z vughiljnykh rodovyshh Donbasu (1998–2010 pp.) / Ivanciv O.Je., Dudok I.V. – Ljviv: IGhGhGhI NAN Ukrajiny. – http://www.masters.donntu.edu.ua.

Prykhodchenko V. F., Prykhodchenko S. Ju. Osoblyvosti maloamplitudnoji porushenosti vughiljnykh plastiv Pavloghradsjko-Petropavlivsjkogho rajonu Donbasu // Nauk. visn. NGhAU. – 2000. # 4. – S. 4–5.

Rezuljtaty kompleksnykh gheofizychnykh doslidzhenj v mezhakh pivdennogho bortu DDZ na diljanci Bilocerkivsjko-Levencivsjka: Tytul 223/04 / DGhP "Ukrgheofizyka", Dnipropetrovsjka gheofizychna ekspedycija "Dnipro-gheofizyka"; ker. Shemet V.Gh., Omeljchenko V. V. – Dnipropetrovsjk, 2008.

Stavycjkyj E. A., Gholub P. S. Rezuljtaty kompleksnykh doslidzhenj ta obghruntuvannja perspektyvnykh zon i polighoniv dlja poshukiv slancevogho ghazu // Miner. resursy Ukrajiny. – 2011. – # 2. – S. 4–12.

Tyrkelj M. Gh., Ancyferov A. V., Ghlukhov A. A. Yzuchenye ghazonosnosty ugholjnykh formacyj. Doneck: Veber, 2008. – 208 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анциферов А. В., Тиркель М. Г., Хохлов М. Т. и др. Газоносность угольных месторождений Донбасса. – Киев: Наук. думка, 2004. – 431 с.

 

Дворянин Є. С., Кабишев Б. П., Пригарина Т. М. Нафтогазовий потенціал Південного борту Дніпровсько-Донецької западини: Довідник. К., 1996. – 44 с. – (Препр./ Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика"; 96-1).

 

Державний баланс запасів корисних копалин України на 01.01.2011 р. Метан кам'яновугільних родовищ. – К., 2011. – 185 с.

 

Євдощук М. І., Ставицький Е. А., Шморг Я. С. Науково-тематичні дослідження генераційного потенціалу – основа для пошуку альтернативних джерел вуглеводнів // Мінер. ресурси України. – 2012. – № 4. – С. 11–12.

 

Майборода А. А., Иванов Л. А., Анциферов В. А., Шурховецкий С. А. Оценка современной газоносности угленосных толщ Донбасса на базе формационного анализа // Наук. пр. УкрНДМІ НАН України. – 2010. – № 6. – С. 140–151.

 

Михайлов В. А. , Курило М. В., Омельченко В. Г. та ін. Горючі корисні копалини України: Підручник. – К.: КНТ, 2009. – 376 с.

 

Овчаренко В. А., Лукинов В. В., Задара Г. З. Выбор наиболее перспективных объектов для добычи метана угольных месторождений Донбасса // Геотехн. механіка. – 2002. – Вип. 32. – С. 77–82.

 

Основні напрямки реалізації державної програми видобутку супутнього газу – метану з вугільних родовищ Донбасу (1998–2010 pp.) / Іванців О.Є., Дудок І.В. – Львів: ІГГГІ НАН України. – http://www.masters.donntu.edu.ua.

 

Приходченко В. Ф., Приходченко С. Ю. Особливості малоамплітудної порушеності вугільних пластів Павлоградсько-Петропавлівського району Донбасу // Наук. вісн. НГАУ. – 2000. № 4. – С. 4–5.

 

Результати комплексних геофізичних досліджень в межах південного борту ДДЗ на ділянці Білоцерківсько-Левенцівська: Титул 223/04 / ДГП "Укргеофізика", Дніпропетровська геофізична експедиція "Дніпро-геофізика"; кер. Шемет В.Г., Омельченко В. В. – Дніпропетровськ, 2008.

 

Ставицький Е. А., Голуб П. С. Результати комплексних досліджень та обгрунтування перспективних зон і полігонів для пошуків сланцевого газу // Мінер. ресурси України. – 2011. – № 2. – С. 4–12.

 

Тиркель М. Г., Анциферов А. В., Глухов А. А. Изучение газоносности угольных формаций. Донецк: Вебер, 2008. – 208 с.

 

Copyright (c) 2019 N.I. EVDOSHСUK, E.A. STAVITSKY, V.P. STRIZHAK, S.G. VAKARCHUK, I.V. NEDOSEKOVA, V.P. KLOCHKO

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua