DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.2.139200

РОЗМАЇТІСТЬ І НОВІ ТИПИ ПОРІД ПЕНИЗЕВИЦЬКОГО КАР’ЄРУ (КОРОСТЕНСЬКИЙ ПЛУТОН)

S.G. KRYVDIK, O.V. MITROKHIN, O.V. DUBYNA, O.A. VYSHNEVSKY, T.V. MITROKHINA, T.V. GURAVSKY

Анотація


У Пенизевицькому кар'єрі знайдено нові типи рудоносних (ільменіт, апатит) олівінових габро і порід проміжного складу між останнім і ільменітовими рудними норитами, а також лужні сієніти з рибекітом. Особливістю пенизевицьких габроїдів є низька окисненість заліза (відсутність первинного магнетиту), що вказує на їх формування на більш глибокому рівні, ніж більшість родовищ і рудопроявів з апатит-ільменіт-титаномагнетитовою мінералізацією північної, центральної і північно-західної частин Коростенського плутону. Ймовірно, цим пояснюється схожість рудопрояву Пенизевичі і Носачівського родовища, розташованого в значно еродованому блоці Корсунь-Новомиргородського плутону.  


Ключові слова


Нові типи порід; рудоносні олівінові габро; ільменіт; апатит; Пенизевицьй кар'єр; Коростенський плутон

Повний текст:

PDF

Посилання


Kryvdik S. Gh., Ghuravsjkyj T. V., Dubyna O. V. Khimizm pirokseniv z rudonosnykh (apatyt, iljmenit) osnovnykh ta uljtraosnovnykh porid Ukrajinsjkogho shhyta // Gheol. zhurn. – 2009. – # 3. – S. 51–59.

Kryvdik S. Gh., Ghuravsjkyj T. V., Dubyna O. V. ta in. Osoblyvosti rechovynnogho skladu Nosachivsjkogho apatyt-iljmenitovogho rodovyshha (Korsunj-Novomyrghorodsjkyj pluton, Ukrajinsjkyj shhyt) // Mineral. zhurnal. – 2009. – # 3. – S. 55–78.

Kryvdik S. Gh., Dubyna O. V., Dovbush T. I. ta in. 87Sr/86Sr v apatytakh iz luzhnykh i osnovnykh porid Ukrajinsjkogho shhyta // Tam zhe. – 2011. – T. 33, # 3. – S. 55–62.

Kryvdik S. Gh., Dubyna O. V., Samchuk A. I., Antonenko O. Gh. Typokhimizm apatytu iz baghatykh iljmenitovykh rud Korsunj-Novomyrghorodsjkogho i Korostensjkogho anortozyt-rapakivighranitnykh plutoniv (Ukrajina) // Tam zhe. – 2012. – T. 34, # 1. – S. 76–80.

Kryvdyk S. Gh., Tkachuk V. Y. Petrologhyja shhelochnykh porod Ukraynskogho shhyta. – K.: Nauk. dumka, 1990. – 408 s.

Mytrokhina T. V. Gheologhichna budova, rechovynnyj sklad ta umovy formuvannja tytanonosnykh ghabrojidnykh intruzij Volynsjkogho meghabloku Ukrajinsjkogho shhyta: Avtoref. dys. ... kand. gheol. nauk. – K., 2009. – 26 s.

Mytrokhyn O. V. Do pytannja pro sklad ta vikovi spivvidnoshennja vidmin anortozytovykh porid Volyni // Visn. Kyjiv. un-tu. Gheologhija. – 1998. – Vyp. 15. – S. 39–41.

Mytrokhyn O. V., Boghdanova S. V., Shumljansjkyj L. V. Anortozytovi porody Fedorivsjkogho masyvu (Korostensjkyj pluton, Ukrajinsjkyj shhyt) // Suchasni problemy gheologhichnoji nauky: Zb. nauk. pr. IGhN NAN Ukrajiny. – K., 2003. – S. 53–57.

Mytrokhyn O. V. Anortozyt-rapakivighranitna formacija Ukrajinsjkogho shhyta (gheologhija, rechovynnyj sklad ta umovy formuvannja): Avtoref. dys. ... d-ra gheol. nauk. – K., 2011. – 35 s.

Mytrokhyn A. V., Mytrokhyna T. V., Shumljanskyj L. V. Myneralogho-petroghrafycheskaja kharakterystyka Penyzevychskogho rudoprojavlenyja yljmenyta (Severo-zapadnyj rajon Ukraynskogho shhyta) // Nauk. pr. Don. nac. tekhn. un-tu. Ser. ghirn.-gheol. – 2008. – Vyp. 8 (136).– S. 143–149.

Sobolev V. S. Shhelochnye syenyty slozhnogho Korostenskogho plutona (Zhytomyrskaja obl. USSR) // Zap. Vsesojuz. myneral. o-va. – 1940. – Ch. 69, vyp. 2/3. – S. 321–330.

Tarasenko V. S. Boghatye tytanovye rudy v ghabbro-anortozytovykh massyvakh Ukraynskogho shhyta // Yzv. AN SSSR. Ser. gheol. – 1990. – # 8. – S. 35–44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кривдік С. Г., Гуравський Т. В., Дубина О. В. Хімізм піроксенів з рудоносних (апатит, ільменіт) основних та ультраосновних порід Українського щита // Геол. журн. – 2009. – № 3. – С. 51–59.

 

Кривдік С. Г., Гуравський Т. В., Дубина О. В. та ін. Особливості речовинного складу Носачівського апатит-ільменітового родовища (Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) // Мінерал. журнал. – 2009. – № 3. – С. 55–78.

 

Кривдік С. Г., Дубина О. В., Довбуш Т. І. та ін. 87Sr/86Sr в апатитах із лужних і основних порід Українського щита // Там же. – 2011. – Т. 33, № 3. – С. 55–62.

 

Кривдік С. Г., Дубина О. В., Самчук А. І., Антоненко О. Г. Типохімізм апатиту із багатих ільменітових руд Корсунь-Новомиргородського і Коростенського анортозит-рапаківігранітних плутонів (Україна) // Там же. – 2012. – Т. 34, № 1. – С. 76–80.

 

Кривдик С. Г., Ткачук В. И. Петрология щелочных пород Украинского щита. – К.: Наук. думка, 1990. – 408 с.

 

Митрохіна Т. В. Геологічна будова, речовинний склад та умови формування титаноносних габроїдних інтрузій Волинського мегаблоку Українського щита: Автореф. дис. ... канд. геол. наук. – К., 2009. – 26 с.

 

Митрохин О. В. До питання про склад та вікові співвідношення відмін анортозитових порід Волині // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. – 1998. – Вип. 15. – С. 39–41.

 

Митрохин О. В., Богданова С. В., Шумлянський Л. В. Анортозитові породи Федорівського масиву (Коростенський плутон, Український щит) // Сучасні проблеми геологічної науки: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – К., 2003. – С. 53–57.

 

Митрохин О. В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування): Автореф. дис. ... д-ра геол. наук. – К., 2011. – 35 с.

 

Митрохин А. В., Митрохина Т. В., Шумлянский Л. В. Минералого-петрографическая характеристика Пенизевичского рудопроявления ильменита (Северо-западный район Украинского щита) // Наук. пр. Дон. нац. техн. ун-ту. Сер. гірн.-геол. – 2008. – Вип. 8 (136).– С. 143–149.

 

Соболев В. С. Щелочные сиениты сложного Коростенского плутона (Житомирская обл. УССР) // Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. – 1940. – Ч. 69, вып. 2/3. – С. 321–330.

 

Тарасенко В. С. Богатые титановые руды в габбро-анортозитовых массивах Украинского щита // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1990. – № 8. – С. 35–44.

 

Copyright (c) 2020 S.G. KRYVDIK, O.V. MITROKHIN, O.V. DUBYNA, O.A. VYSHNEVSKY, T.V. MITROKHINA, T.V. GURAVSKY

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua