DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.4.139205

РУДОНОСНІСТЬ НА РІДКІСНІ МЕТАЛИ ПРОТЕРОЗОЙСЬКИХ МАГМАТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

S.G. KRYVDIK, O.V. DUBYNA

Анотація


Розглянуто геохімічну спеціалізацію і рудоносність головних типів кристалічних порід Українського щита: лужні магматичні і метасоматичні породи, диференційовані граніти і їх пегматити, Sc-U альбітити. Показано перспективи та площі прогнозування і пошуків родовищ рідкісних металів (Zr, Nb, ТR, Y). Головним результатом дослідження є доказ перспективності гіперсольвусних сієнітів на пошуки родовищ рідкісних металів нетрадиційного типу. Наведено дані про генетичний зв'язкок рудоносних сієнітів, до яких приурочені багаті Zr, Nb, Y руди (Азовське, Ястребецьке родовища), з анортозит-рапаківігранітними плутонами і Південно-Кальчицьким масивом. Це значно розширює площу (більше 20 тис. км2) пошуку родовищ такого типу. Інтерпретація лужних метасоматитів Східного Приазов'я, як фенітів карбонатитового комплексу, дозволяє вважати цей район перспективним на родовища карбонатитового типу. Виявлено новий тип лужних метасоматитів, збагачених рідкоземельними елементами. 


Ключові слова


Рудоносність; рідкісні метали; протерозой; магматичні комплекси; Український щит

Повний текст:

PDF

Посилання


Azovskoe redkometalnoe mestorozhdenie Priazovskogo megabloka Ukrainskogo shita / Strekozov S.N., Sheremet E.M., Kozar N.A. – Doneck: Noulidzh, 2012. – 374 s.

Arhangelskaya V.V., Byhovskij L.Z., Pozirchuk L.K. Katuginskoe Ta-Nb-Zr-Y-TR mestorozhdenie – obekt vozmozhnyh investicij // Krupnye i unikalnye mestorozhdeniya redkih i blagorodnih metallov: I Mezhdunar. simpoz., S.-Peterburg, 8-11 okt.1996 g.: Sb. nauch. st. – SPb., 1998. – S. 94-100.

Belevcev Ya.N., Koval V.B., Bakarzhev A.H. i dr. Geneticheskie tipy i zakonomernosti razmesheniya uranovyh mestorozhdenij Ukrainy. – Kiev: Nauk. dumka, 1995. – 396 s.

Galeckij L.S. Novyj tip apogranitov // Geol. zhurn. – 1970. – T. 30, vyp. 6. – S. 61-67.

Glevasskij E.B., Krivdik S.G. Dokembrijskij karbonatitovyj kompleks Priazovya. – Kiev: Nauk. dumka, 1981. – 228 s.

Gurskij D.S., Esipchuk K.E., Kalinin V.I. i dr. Metallicheskie i nemetallicheskie poleznye iskopaemye. T. 1. Metallicheskie poleznye iskopaemye. – Kiev; Lvov: Centr Evropy, 2005. – 785 s.

Elisev N.A., Kushev V.G., Vinogradov D.P. Proterozojskij intruzivnyj kompleks Vostochnogo Priazovya. – M.; L.: Nauka, 1965. – 204 s.

Esipchuk K.E., Sheremet E.M., Zinchenko O.V. i dr. Petrologiya, geohimiya i rudonosnot intruzivnyh granitoidov Ukrainskogo shita. – Kiev: Nauk. dumka., 1990. – 236 s.

Esipchuk K.E., Orsa V.I., Sherbakov I.B. i dr. Granitoidy Ukrainskogo shita. Petrohimiya, geohimiya, rudonosnost: (Spravochnik) / Otv. red. Sherbak N.P. – Kiev: Nauk. dumka, 1993. – 232 s.

Krivdik S.G. Luzhnij magmatizm Ukrayinskogo shita: geohimichni ta petrogenetichni aspekti // Mineral. zhurn. – 2000. – T. 22, № 2/3. – S. 48-55.

Krivdik S.G. Redkometalnye sienity Ukrainskogo shita // Geohimiya. – 2002. – № 7. – S. 707-717.

Krivdik S.G., Tkachuk V.I. Petrologiya shelochnyh porod Ukrainskogo shita. – Kiev: Nauk. dumka, 1990. – 408 s.

Krivdik S.G., Morgun V.G., Dubina O.V. Tipi luzhnih metasomatitiv Ukrayinskogo shita ta faciyi yih glibinnosti // Geohimiya ta rudoutvorennya. – 2012. – Vip. 31-32. – S. 4-11.

Krivdik S.G., Cymbal S.N., Gejko Yu.V. Proterozojskij shelochno-ultraosnovnyj magmatizm severo-zapadnoj chasti USh kak indikator kimberlitoobrazovaniya // Mineral. zhurn. – 2003. – T. 25, № 1. – S. 57-59.

Metalidi S.V., Nechaev S.V. Sushano-Perzhanskaya zona (geologiya, mineralogiya, rudonosnost). – Kiev: Nauk. dumka, 1983. – 136 s.

Mickevich B.F., Bezpalko N.A., Egorov O.S. i dr. Redkie elementy Ukrainskogo shita. – Kiev: Nauk. dumka, 1986. – 256 s.

Tarhanov A.V., Kudlaev A.P., Petrin A.V. i dr. Zheltorechenskoe vanadij-skandievoe mestorozhdenie // Geologiya rud. mestorozhdenij. – 1991. – № 6. – S. 50-56.

Cymbal S.N., Sherbakov I.B., Krivdik S.G., Labuznyj V.F. Shelochno-ultraosnovnye porody Gorodnickoj intruzii (severo-zapad USh) // Mineral. zhurn. – 1997. – T. 19, № 3. – S. 61-80.

Sheremet E.M., Krivdik S.G., Pigulevskij P.I. i dr. Subshelochnoj dokembrijskij magmatizm i tektono-geofizicheskie osobennosti Vostochnogo Priazovya Ukrainskogo shita. – Doneck: Noulidzh, 2010. – 289 s.

Sheremet E.M., Strekozov S.N., Krivdik S.G. i dr. Prognozirovanie rudoproyavlenij redkih elementov Ukrainskogo shita. – Doneck: Veber, 2007. – 220 s.

Shramenko I.F., Stadnik V.V., Osadchij V.K. Geohimiya karbonatitov Ukrainskogo shita. –Kiev: Nauk. dumka, 1992. – 212 s.

Sherbak N.P., Artemenko G.V., Lesnaya I.M. i dr. Geohronologiya rannego dokembriya Ukrainskogo shita. Proterozoj. – Kiev: Nauk. dumka, 2008. – 240 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азовское редкометальное месторождение Приазовского мегаблока Украинского щита / Стрекозов С.Н., Шеремет Е.М., Козар Н.А. – Донецк: Ноулидж, 2012. – 374 с.

 

Архангельская В.В., Быховский Л.З., Позирчук Л.К. Катугинское Ta-Nb-Zr-Y-TR месторождение – объект возможных инвестиций // Крупные и уникальные месторождения редких и благородних металлов: I Междунар. симпоз., С.-Петербург, 8-11 окт.1996 г.: Сб. науч. ст. – СПб., 1998. – С. 94-100.

 

Белевцев Я.Н., Коваль В.Б., Бакаржев А.Х. и др. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины. – Киев: Наук. думка, 1995. – 396 с.

 

Галецкий Л.С. Новый тип апогранитов // Геол. журн. – 1970. – Т. 30, вып. 6. – С. 61-67.

 

Глевасский Е.Б., Кривдик С.Г. Докембрийский карбонатитовый комплекс Приазовья. – Киев: Наук. думка, 1981. – 228 с.

 

Гурский Д.С., Есипчук К.Е., Калинин В.И. и др. Металлические и неметаллические полезные ископаемые. Т. 1. Металлические полезные ископаемые. – Киев; Львов: Центр Европы, 2005. – 785 с.

 

Елисев Н.А., Кушев В.Г., Виноградов Д.П. Протерозойский интрузивный комплекс Восточного Приазовья. – М.; Л.: Наука, 1965. – 204 с.

 

Есипчук К.Е., Шеремет Е.М., Зинченко О.В. и др. Петрология, геохимия и рудоносноть интрузивных гранитоидов Украинского щита. – Киев: Наук. думка., 1990. – 236 с.

 

Есипчук К.Е., Орса В.И., Щербаков И.Б. и др. Гранитоиды Украинского щита. Петрохимия, геохимия, рудоносность: (Справочник) / Отв. ред. Щербак Н.П. – Киев: Наук. думка, 1993. – 232 с.

 

Кривдік С.Г. Лужний магматизм Українського щита: геохімічні та петрогенетичні аспекти // Мінерал. журн. – 2000. – Т. 22, № 2/3. – С. 48-55.

 

Кривдик С.Г. Редкометальные сиениты Украинского щита // Геохимия. – 2002. – № 7. – С. 707-717.

 

Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. – Киев: Наук. думка, 1990. – 408 с.

 

Кривдік С.Г., Моргун В.Г., Дубина О.В. Типи лужних метасоматитів Українського щита та фації їх глибинності // Геохімія та рудоутворення. – 2012. – Вип. 31-32. – С. 4-11.

 

Кривдик С.Г., Цымбал С.Н., Гейко Ю.В. Протерозойский щелочно-ультраосновный магматизм северо-западной части УЩ как индикатор кимберлитообразования // Минерал. журн. – 2003. – Т. 25, № 1. – С. 57-59.

 

Металиди С.В., Нечаев С.В. Сущано-Пержанская зона (геология, минералогия, рудоносность). – Киев: Наук. думка, 1983. – 136 с.

 

Мицкевич Б.Ф., Безпалько Н.А., Егоров О.С. и др. Редкие элементы Украинского щита. – Киев: Наук. думка, 1986. – 256 с.

 

Тарханов А.В., Кудлаев А.П., Петрин А.В. и др. Желтореченское ванадий-скандиевое месторождение // Геология руд. месторождений. – 1991. – № 6. – С. 50-56.

 

Цымбал С.Н., Щербаков И.Б., Кривдик С.Г., Лабузный В.Ф. Щелочно-ультраосновные породы Городницкой интрузии (северо-запад УЩ) // Минерал. журн. – 1997. – Т. 19, № 3. – С. 61-80.

 

Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Пигулевский П.И. и др. Субщелочной докембрийский магматизм и тектоно-геофизические особенности Восточного Приазовья Украинского щита. – Донецк: Ноулидж, 2010. – 289 с.

 

Шеремет Е.М., Стрекозов С.Н., Кривдик С.Г. и др. Прогнозирование рудопроявлений редких элементов Украинского щита. – Донецк: Вебер, 2007. – 220 с.

 

Шраменко И.Ф., Стадник В.В., Осадчий В.К. Геохимия карбонатитов Украинского щита. –Киев: Наук. думка, 1992. – 212 с.

 

Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М. и др. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. – Киев: Наук. думка, 2008. – 240 с.

Copyright (c) 2018 S.G. KRYVDIK, O.V. DUBYNA

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua