DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.3.139305

ТЕКТОНІКА ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНУ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО РИФТОГЕНЕЗУ

A. E. LUKIN, O. G. TSHIOHA, T. S. GEIKO, V. V. OMELCHENKO

Анотація


В статті в світлі новітніх геолого-геофізичних даних розглянуті (з точки зору тектоно-геодинамічних закономірностей континентального рифтогенезу) особливості тектоніки та нафтогазоносності Північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену. 


Ключові слова


Тектоніка; нафтогазоносність; Дніпровсько-Донецький авлакоген; континентальний рифтогенез

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ajzberg R. E., Gareckij R. G., Sinichka A. M. Sarmatsko-Turanskij lineament zemnoj kory // Problemy teoreticheskoj i regionalnoj tektoniki. – M.: Nauka, 1971. – S. 35–40.

Atlas geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. –Kiev: GKP CTE, 1981. – 190 s.

Gavrish B. K. Glubinnye razlomy, geotektonicheskoe razvitie i neftegazonosnost riftogenov. – Kiev: Nauk. dumka, 1974. – 158 s.

Geologiya i neftegazonosnost Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. Glubinnoe stroenie i geotektonicheskoe razvitie / Gavrish V. K., Zabello G. D., Ryabchun L. I. i dr. – Kiev: Nauk. dumka, 1989. – 208 s.

Gordienko V. V., Tarasov V. N. Sovremennaya aktivizaciya i izotopiya geliya territorii Ukrainy. – Kiev: Znaniya, 2001. – 101 s.

Grachev A. F. Riftovye zony Zemli. – L.: Nedra, 1977. – 247 s.

Ermakov I. M., Lukin A. E., Turchanenko N. T. Dodevonskij graben Dneprovsko-Doneckogo avlakogena // Dokl. AN USSR. – 1988. – # 3. – S. 10–13.

Kontinentalnye rifty. – M.: Mir, 1981. – S. 431–445.

Kontinentalnyj i okeanskij riftogenez / Red. Yu.M. Pusharovskij. – M.: Nauka, 1985. – 222 s.

Kropotkin P. N. Napryazhennoe sostoyanie zemnoj kory po izmereniyam v gornyh vyrabotkah i geofizicheskim dannym // Problemy teoreticheskoj i regionalnoj tektoniki. – M.: Nauka, 1971. – S. 238–253.

Kropotkin P. N. Tektonicheskie napryazheniya v zemnoj kore // Geotektonika. – 1996. – # 2. – S. 3–15.

Kropotkin P. N., Efremov V. N., Makeev V. M. Napryazhennoe sostoyanie zemnoj kory i geodinamika // Geotektonika. – 1987. – # 1. – S. 3–24.

Leonov M. G. Tektonika kontinentalnogo fundamenta i vertikalnaya akkreciya konsolidirovannoj zemnoj kory // Fundamentalnye problemy obshej geotektoniki. – M.: Nauch. mir, 2001. – S. 91–154.

Leonov Yu. G. Kontinentalnyj riftogenez: sovremennye predstavleniya, problemy, resheniya // Geotektonika. – 2001. – # 2. – S. 3–16.

Lukin A. E. Litogeodinamicheskie faktory neftegazonakopleniya v avlakogennyh bassejnah. – Kiev: Nauk. dumka, 1997. – 225 s.

Lukin A. E. O geodinamicheski obuslovlennyh razlichiyah v izotopnom sostave vodoroda neftej i kondensatov neftegazonosnyh regionov Ukrainy // Dokl. RAN. – 1999. – T. 369, # 3. – S. 351–353.

Lukin A. E. O perspektivah neftegazonosnosti erozionnyh form paleorelefa v Dneprovsko-Doneckoj vpadine // Geologiya i neftegazonosnost zapadnyh oblastej evropejskoj chasti SSSR. – M.: Nedra, 1974. – S. 79–84.

Lukin A. E., Alekseeva L. P., Kotlyar O. E. Novye dannye o rasprostranenii semilukskogo gorizonta v Dneprovsko-Doneckom avlakogene // Geol. zhurn. – 1983. – # 3. – S. 120–123.

Lukin A. E., Vladimirov A. S., Ermakov I. M., Turchanenko N. T. Problema dodevonskogo riftogeneza v Dneprovsko-Doneckom avlakogene // Geotektonika. – 1992. – # 2. – S. 30–46.

Lukin A. E., Shpak P. F. Glubinnye faktory formirovaniya Pripyatsko-Dneprovsko-Doneckoj sistemy neftegazonosnyh bassejnov // Geol. zhurn. – 1991. – # 5. – S. 27–38.

Lukin O. Yu. Devon Dniprovsko-Doneckogo avlakogenu (tektono-sedimentacijni kompleksi, formaciyi, genetichni tipi vidkladiv ta litogeodinamika) // Tam zhe. – 2006. – # 2–3. – S. 26–47.

Milanovskij E. E. Riftovye zony kontinentov. – M.: Nedra, 1976. – 278 s.

Mirlin E. G. Razdvizhenie litosfernyh plit i riftogenez. – M.: Nedra, 1985. – 250 s.

Planeta Zemlya: Enciklopedicheskij spravochnik: Tektonika i geodinamika. – SPb: Izd-vo VSEGEI, 2004. – 651 s.

Polyak B. G. Spreding i riftogenez – izotopno]gelievaya specifika // Geotektonika. – 2004. – # 6. – S. 19–32.

Razvalyaev A. V. Endogennye rezhimy, predshestvuyushie riftogenezu // Tam zhe. – 1979. – # 6. – S. 32–41.

Sollogub V. B., Borodulin M. A., Chekunov A. V. Glubinnye struktury Donbassa i sopredelnyh rajonov // Geol. zhurn. – 1977. – # 2. – S. 23–31.

Tolkovyj slovar anglijskih geologicheskih terminov – M.: Mir, 1978. – T. 1. – 586 s.; T. 2. – 588 s.; T. 3. – 590 s.

Hain V. E. Osnovnye problemy sovremennoj geologii. – M.: Nauch. mir, 2003. – 346 s.

Shatskij N. S. Izbrannye trudy. – M.: Nauka, 1964. – T. 2. – 720 s.

Cary S. The tectonic approach to continental drift // Continental drift. Symp. Hobart, University of Tasmania. – 1958. – P. 91–105.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айзберг Р. Е., Гарецкий Р. Г., Синичка А. М. Сарматско-Туранский линеамент земной коры // Проблемы теоретической и региональной тектоники. – М.: Наука, 1971. – С. 35–40.

 

Атлас геологического строения и нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины. –Киев: ГКП ЦТЭ, 1981. – 190 с.

 

Гавриш Б. К. Глубинные разломы, геотектоническое развитие и нефтегазоносность рифтогенов. – Киев: Наук. думка, 1974. – 158 с.

 

Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Глубинное строение и геотектоническое развитие / Гавриш В. К., Забелло Г. Д., Рябчун Л. И. и др. – Киев: Наук. думка, 1989. – 208 с.

 

Гордиенко В. В., Тарасов В. Н. Современная активизация и изотопия гелия территории Украины. – Киев: Знания, 2001. – 101 с.

 

Грачев А. Ф. Рифтовые зоны Земли. – Л.: Недра, 1977. – 247 с.

 

Ермаков И. М., Лукин А. Е., Турчаненко Н. Т. Додевонский грабен Днепровско-Донецкого авлакогена // Докл. АН УССР. – 1988. – № 3. – С. 10–13.

 

Континентальные рифты. – М.: Мир, 1981. – С. 431–445.

 

Континентальный и океанский рифтогенез / Ред. Ю.М. Пущаровский. – М.: Наука, 1985. – 222 с.

 

Кропоткин П. Н. Напряженное состояние земной коры по измерениям в горных выработках и геофизическим данным // Проблемы теоретической и региональной тектоники. – М.: Наука, 1971. – С. 238–253.

 

Кропоткин П. Н. Тектонические напряжения в земной коре // Геотектоника. – 1996. – № 2. – С. 3–15.

 

Кропоткин П. Н., Ефремов В. Н., Макеев В. М. Напряженное состояние земной коры и геодинамика // Геотектоника. – 1987. – № 1. – С. 3–24.

 

Леонов М. Г. Тектоника континентального фундамента и вертикальная аккреция консолидированной земной коры // Фундаментальные проблемы общей геотектоники. – М.: Науч. мир, 2001. – С. 91–154.

 

Леонов Ю. Г. Континентальный рифтогенез: современные представления, проблемы, решения // Геотектоника. – 2001. – № 2. – С. 3–16.

 

Лукин А. Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогенных бассейнах. – Киев: Наук. думка, 1997. – 225 с.

 

Лукин А. Е. О геодинамически обусловленных различиях в изотопном составе водорода нефтей и конденсатов нефтегазоносных регионов Украины // Докл. РАН. – 1999. – Т. 369, № 3. – С. 351–353.

 

Лукин А. Е. О перспективах нефтегазоносности эрозионных форм палеорельефа в Днепровско-Донецкой впадине // Геология и нефтегазоносность западных областей европейской части СССР. – М.: Недра, 1974. – С. 79–84.

 

Лукин А. Е., Алексеева Л. П., Котляр О. Е. Новые данные о распространении семилукского горизонта в Днепровско-Донецком авлакогене // Геол. журн. – 1983. – № 3. – С. 120–123.

 

Лукин А. Е., Владимиров А. С., Ермаков И. М., Турчаненко Н. Т. Проблема додевонского рифтогенеза в Днепровско-Донецком авлакогене // Геотектоника. – 1992. – № 2. – С. 30–46.

 

Лукин А. Е., Шпак П. Ф. Глубинные факторы формирования Припятско-Днепровско-Донецкой системы нефтегазоносных бассейнов // Геол. журн. – 1991. – № 5. – С. 27–38.

 

Лукін О. Ю. Девон Дніпровсько-Донецького авлакогену (тектоно-седиментаційні комплекси, формації, генетичні типи відкладів та літогеодинаміка) // Там же. – 2006. – № 2–3. – С. 26–47.

 

Милановский Е. Е. Рифтовые зоны континентов. – М.: Недра, 1976. – 278 с.

 

Мирлин Е. Г. Раздвижение литосферных плит и рифтогенез. – М.: Недра, 1985. – 250 с.

 

Планета Земля: Энциклопедический справочник: Тектоника и геодинамика. – СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. – 651 с.

 

Поляк Б. Г. Спрединг и рифтогенез – изотопно]гелиевая специфика // Геотектоника. – 2004. – № 6. – С. 19–32.

 

Разваляев А. В. Эндогенные режимы, предшествующие рифтогенезу // Там же. – 1979. – № 6. – С. 32–41.

 

Соллогуб В. Б., Бородулин М. А., Чекунов А. В. Глубинные структуры Донбасса и сопредельных районов // Геол. журн. – 1977. – № 2. – С. 23–31.

 

Толковый словарь английских геологических терминов – М.: Мир, 1978. – Т. 1. – 586 с.; Т. 2. – 588 с.; Т. 3. – 590 с.

 

Хаин В. Е. Основные проблемы современной геологии. – М.: Науч. мир, 2003. – 346 с.

 

Шатский Н. С. Избранные труды. – М.: Наука, 1964. – Т. 2. – 720 с.

 

Cary S. The tectonic approach to continental drift // Continental drift. Symp. Hobart, University of Tasmania. – 1958. – P. 91–105.

Copyright (c) 2019 A. E. LUKIN, O. G. TSHIOHA, T. S. GEIKO, V. V. OMELCHENKO

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua