DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.4.139466

ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ ТА УМОВИ СЕДИМЕНТАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ В ОКСФОРДІ–ВАЛАНЖИНІ

N.M. Zhabina, O.V. Anikeyeva

Анотація


На території Українського Передкарпаття відклади оксфорду–валанжину складають єдиний комплекс карбонатних порід – рифових та генетично пов’язаних з ними фацій. Фаціальні заміщення та стратиграфічні співвідношення товщ відповідають моделі розподілу стандартних поясів карбонатного шельфу і формувались під впливом евстатичних змін та тектонічних процесів. Визначені умови палеобасейну, межі поширення та окреслений розвиток кожної фації. Оконтурені біогерми оксфорду, кімериджу, Опарський бар’єрний риф і 22 біогерми зарифової фації верхнього титону–нижнього беріасу. Оскільки більшість покладів нафти та газу у мезозойському комплексі Передкарпаття пов’язані з біогермними спорудами, наведені результати доцільно покласти в основу подальших геологорозвідувальних робіт у регіоні.


Ключові слова


Українське Передкарпаття; карбонатний комплекс; фації; стандартні пояси карбонатного шельфу; біогерми

Повний текст:

PDF

Посилання


Anikeyeva O.V., 2005. Late Jurassic reefogenic complex of Ukrainian Precarpathian: biolithomicrofacies and stratigraphy. Dr. geol. sci., dis. Kyiv, 24 p. (in Ukrainian).

Glushko V.V., Sandler J.M., 1959. The results of base drilling in the Western regions of Ukraine. In: Geology and Petroleum Potential of the Western and Southern regions of Ukraine. Kiev: Izdatelstvo AN USSR, p.191–198 (in Russian).

Dulub V.G., Burova M.I., Burov V.S., Vishnyakov I.B., 1986. Explanatory note to regional stratigraphic scheme of Upper Jurassic deposits of Carpathian Foredeep and Volyno-Podolian edge of East European Platform. Lvоv: Mingeo USSR, 58 p. (in Russian).

Dulub V.G., Zhabina N.M., Ohorodnik M.E., Smirnov S.E., 2003. Explanatory note to regional stratigraphic scheme of Jurassic deposits of Precarpathians (Stryi Jurassic Basin). Lviv: LV UkrDGRI, 32 p. (in Ukrainian).

Zhabina N.M., 2003. Oxfordian reefogenic deposits in Precarpathians. In: Theoretical and applied aspects of modern biostratigraphy of Phanerozoic of Ukraine / Ed. P.F. Gozhyk. Кyiv, p. 84–86 (in Ukrainian).

Zhabina N.M., Anikeyeva O.V., 2007. The new stratigraphic scheme of Upper Jurassic-Neocomian of Ukrainian Precarpathian. Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, № 3, p. 46–56 (in Ukrainian).

Karpenchuk Yu.R., Zhabina N.M., Anikeyeva O.V., 2006. Features of a structure and prospects for oil and gas presence in the Upper Jurassic reef complexes in the Bilche-Volytsa zone of the Carpathian Foredeep. Geologiya i geokhimiya goryuchykh kopalyn, №2, p. 44–52 (in Ukrainian).

Krupsky Yu.Z., Zhabina N.M., Anikeyeva O.V., Melimuka V.M., Bodlak V.P., 2009. Oil-and-gas prospecting into Upper Jurassic complex of rocks in Central and Northwestern parts of Outer Zone of Carpathian Foredeep. Oil-and-gas geophysics – status and perspectives: sci.-pract. conf., May 25-29, 2009: abstract. Ivano-Frankivsk: IFTUNG, p. 129–132 (in Ukrainian).

Stratigraphy of Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine: in 2 vols. Vol. 1. Stratigraphy of Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine / Ed. P.F. Gozhyk. Kyiv: Logos, 2014, 636 p. (in Ukrainian).

Wilson J.L., 1980. Carbonate facies in geologic history. Berlin: Springer, 471 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анікеєва О.В. Верхньоюрський рифогенний комплекс Українського Передкарпаття: біолітомікрофації та стратиграфія: автореф. дис. …канд. геол. наук. Київ, 2005. 24 с.

 

Глушко В.В., Сандлер Я.М. Итоги опорного бурения на территории западных областей Украины. В кн.: Геологическое строение и нефтегазоносность западных и южных областей Украины. Киев: Изд-во АН УССР. 1959. С. 191–198.

 

Дулуб В.Г., Бурова М.И., Буров В.С., Вишняков И.Б. Объяснительная записка к региональной стратиграфической схеме юрских отложений Предкарпатского прогиба и Волыно-Подольской окраины Восточно-Европейской платформы. Львов: Мингео УССР, 1986. 58 с.

 

Дулуб В.Г., Жабіна Н.М., Огороднік М.Є., Смірнов С.Є.. Пояснювальна записка до стратиграфічної схеми юрських відкладів Передкарпаття (Стрийський юрський басейн). Львів: ЛВ УкрДГРІ, 2003. 32 с.

 

Жабіна Н.М. Оксфордські рифогенні відклади у Передкарпатті. В кн.: Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України / відпов. ред. П.Ф. Гожик. Київ, 2003. С. 84–86.

 

Жабіна Н.М., Анікеєва О.В. Оновлена стратиграфічна схема верхньої юри–неокому Українського Передкарпаття. Зб. наук. праць УкрДГРІ. 2007. № 3. С. 46–56.

 

Карпенчук Ю.Р., Жабіна Н.М., Анікеєва О.В. Особливості будови і перспективи нафтогазоносності верхньоюрських рифогенних комплексів Більче-Волицької (Зовнішньої) зони Передкарпатського прогину. Геологія і геохімія горючих копалин. 2006. № 2. С. 44–52.

 

Крупський Ю.З., Жабіна Н.М., Анікеєва О.В., Мелимука В.М., Бодлак В.П. Перспективи нафтогазоносності відкладів всередині верхньоюрського комплексу порід в центральній і північно-західній частинах Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Нафтогазова геофізика – стан та перспективи: наук.-практ. конф., 25-29 травня 2009 р.: тези доп. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. С. 129–132.

 

Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: у 2 т. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / відп. ред. П.Ф. Гожик. Київ: Логос, 2014. 636 с.

 

Уилсон Дж.Л. Карбонатные фации в геологической истории: [пер. с англ. А.С. Арсанова, Н.П. Григорьева, Б.В. Ермакова]. Москва: Недра, 1980. 463 с.

Copyright (c) 2018 N.M. Zhabina, O.V. Anikeyeva

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua