DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.4.148468

ВІДДІЛ ЛІТОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД, СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

M.S. Kovalchuk, Yu.V. Kroshko

Анотація


Подано короткий історичний огляд становлення і розвитку відділу літології з дня заснування Інституту геологічних наук НАН України по теперішній час. Наведено найважливіші досягнення підрозділу за роки незалежності України. Окреслено перспективи подальшого розвитку відділу

Ключові слова


Інститут геологічних наук НАН України; відділ літології; історичний огляд; найважливіші досягнення; перспективи розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarchuk V.G., Porfiryev V.B., Babinets A.E, 1976. Institute of Geological Sciences. Kіеv, 180 p. (in Russian).

Kovalchuk M.S., 2006. Prospective directions of development of lithological research in the Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine. In: Lithology and minerals: Collection of scientific works of IGN NAS, IGNS and MSS of Ukraine. Kyiv, p. 155–160 (in Ukrainian).

Kovalchuk M.S., 2010. Lithological Code of Ukraine. Mineralogichnyy zbirnyk, № 60, iss.2, p. 116–121 (in Ukrainian).

Kovalchuk M.S., 2014a. Multidimensional lithological models formation units are one of directions of the scientific activity of lithology department of the IGN NAS of Ukraine. Virtual and real lithological models. Proceedings 10th Ural Lithological Meeting (October 21–22,Yekaterinburg,Russia). Yekaterinburg: IGG UrO RAN,Russia, p. 80–81 (in Russian).

Kovalchuk M.S., 2014b. Geological and genetic models of gold-bearing sedimentary formation units Phanerozoic of Ukraine are basis for forecasting prospective plots and scientific support of mining operations. Actual problems and prospects of development of geology: science and production. Proceedings International Geological Forum (September 7–13, Odesa). Odesa, vol. 1, p. 157–161 (in Ukrainian).

Kovalchuk M.S., Kompanets G.S., Figura L.A., Kroshko Yu.V., Usminskaya O.V., 2014. Mineralogical research of lithology department in Institute of Geologocal Sciences of NAS of Ukraine. Mineralogichnyy zbirnyk, № 64, iss. 1, p. 33–38 (in Ukrainian).

Kovalchuk M.S., 2017. Geological and genetic models sedimentary formation units of Phanerozoic Ukraine are basis an expert evaluation mineral deposits and information support of mining works. Actual problems and prospects of development of geology: science and production. Social and Earth Sciences. Abstracts of reports International Sciences-Practical Conference (September 21–23, Zaporizhzhia). Zaporizhzhia, p. 32–33 (in Ukrainian).

Kovalchuk M.S., Figura L.A., Kroshko Yu.V., 2017 Geological and genetic models of ore-bearing sedimentary formations. Hydrogeology: science, education, practice. Proceedings of IV Scientific Conference with international participation (November 1–3, Kharkiv). Kharkiv, p. 49–51 (in Ukrainian).

Porfiriev V.B., Kaptarenko-Chernousova O.K., Kondrachuk V.Yu., Lichak I.L., Novik K.І., 1967. Institute of Geological Sciences of AS of URSR – the oldest scientific center for the study of geology in Ukraine. Geologichnyy zhurnal, vol. 27, iss.1 (112), p. 3-26 (in Ukrainian).

Khrushchov D.P., Kovalchuk M.S., 1996. Lithological studies at the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine: historical review, current state and prospects for further development. Geologichnyy zhurnal, № 1–2 (281), p. 47–52 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондарчук В.Г., Порфирьев В.Б., Бабинец А.Е.  Институт геологических наук. Киев, 1976. 180 с.

 

Ковальчук М.С. Перспективні напрямки розвитку літологічних досліджень в ІГН НАН України. Літологія та корисні копалини: Зб. наук. пр. ІГН НАН, ІГНС НАН та МНС України. Київ, 2006. С. 155–160.

 

Ковальчук М.С. Літологічний кодекс України. Мінерал. зб.  2010.  № 60,  вип. 2.  С. 116–121.

 

Ковальчук М.С. Многомерные литологические модели формационных единиц – одно из направлений научной деятельности отдела литологии ИГН НАН Украины. Виртуальные и реальные литологические модели: Материалы Х Урал. литол. совещ., 21–22 окт. 2014, Екатеринбург, Россия. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2014а. С. 80–81.

 

Ковальчук М.С. Геолого-генетичні моделі золотоносних осадових формаційних одиниць фанерозою України – основа прогнозу перспективних ділянок та наукового супроводу видобувних робіт. Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво: Матеріали міжнар. геол. форуму (7–13 верес. 2014, Одеса). Київ: УкрДГРІ, 2014б. Т. 1. С. 157–161.

 

Ковальчук М.С., Компанець Г.С., Фігура Л.А., Крошко Ю.В., Усмінська О.В. Мінералогічні дослідження у відділі літології Інституту геологічних наук НАН України. Мінерал. зб. 2014. № 64, вип. 1. С. 33–38.

 

Ковальчук М.С. Геолого-генетичні моделі осадових формаційних одиниць фанерозою України – основа експертної оцінки родовищ корисних копалин та інформаційного супроводу видобувних робіт. Соціум і науки про Землю: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (21-23 верес. 2017, Запоріжжя). Запоріжжя, 2017. С. 32–33.

 

Ковальчук М.С., Фігура Л.А., Крошко Ю.В. Геолого-генетичні моделі рудоносних осадових формацій. Гідрогеологія: наука, освіта, практика: Матеріали IV Наук. конф. з міжнар. участю (1-3 листоп. 2017, Харків). Харків, 2017. С. 49–51.

 

Порфір’єв В.Б., Каптаренко-Черноусова О.К., Кондрачук В.Ю., Личак І.Л., Новік K.Й.  Інститут геологічних наук АН УРСР – найстаріший науковий центр в галузі геології на Україні. Геол. журн. 1967. Т. 27, вип. 1 (112). С. 3–26.

 

Хрущов Д.П., Ковальчук М.С. Літологічні дослідження в Інституті геологічних наук НАН України: історичний огляд, сучасний стан і перспективи подальшого розвитку. Геол. журн. 1996. № 1–2 (281). С. 47–52.
Copyright (c) 2019 M.S. Kovalchuk, Yu.V. Kroshko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua