БІОСТРАТИГРАФІЧНІ І ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЙНОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ В ІНСТИТУТІ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ – ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • V.Yu. Zosimovich Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine
  • O.A. Sirenko Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.1.159239

Ключові слова:

наукові школи, палеоген, неоген, біостратиграфія, палеонтологія, Україна

Анотація

 Охарактеризовано наукові школи по вивченню палеогенових і неогенових відкладів України, започатковані в Інституті геологічних наук НАН України. Акцентовано увагу на спадкоємності поколінь дослідників і збереженні традицій наукових шкіл. Проаналізовано основні етапи розвитку біостратиграфічних та палеонтологічних досліджень від моменту створення шкіл до сьогодення; представлено досягнення у вивченні кайнозойських відкладів. Показана роль дослідників у вирішенні фундаментальних наукових проблем, а також впровадженні наукових розробок у практику геологознімальних та пошукових робіт. Визначені перспективні напрями палеонтолого-стратиграфічних досліджень і шляхи подальшої інтеграції у світову наукову спільноту.

 

Посилання

Адреева-Григорович А.С. Зональная стратиграфия палеогена юга СССР по фитопланктону (диноцисты и наннопланктон): автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук. Киев, 1991. 47 с.

Андреева-Григорович А.С., Запорожец Н.И., Шевченко Т.В., Александрова Г.Н., Васильева О.Н., Яковлева А.И., Стотланд А.Б., Савицкая Н.А. Атлас диноцист палеогена Украины, России и сопредельных стран. Киев: Наук. думка, 2011. 224 с.

Анистратенко О., Анистратенко В. Зоогеография и экология среднесарматских гастропод Восточного Паратетиса. Ruthenica. 2012. Т. 22, №2. C. 115-134.

Анистратенко В.В., Анистратенко О.Ю. Класс Панцирные или Хитоны, Класс Брюхоногие - Cyclobranchia, Scutibranchia и Pectinibranchia (часть). Фауна Украины: в 40 т. T. 29. Кн. 1. Вып. 1. Моллюски. Киев: Велес, 2001. 240 с.

Вернигорова Ю.В. Критерии стратиграфического расчленения конкских отложений Восточного Паратетиса по моллюскам и фораминиферам. Геол. журн. 2015. № 4 (353). С. 77-86.

Вернигорова Ю.В. Стратиграфічна схема неогенових відкладів Причорномор'я та прилеглої частини Українського щита. Геологія та рудоносність України. 2015. Т. 1, вип. 1. С. 81-124. dоi: 10.15421/121510

Вернигорова Ю.В. Літо- і біофаціальні особливості неогенових відкладів Керченського півострова. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. 2014. Т. 7. С. 126-171.

Вернигорова Ю.В. Стратиграфічна схема неогенових відкладів Кримського півострова. Геологія та рудоносність України. 2016. Т. 2, вип. 1. С. 59-106. dоi: 10.15421/121606

Гожик П.Ф., Присяжнюк В.А. Пресноводные и наземные моллюски миоцена Правобережной Украины. Киев: Наук. думка, 1978. 173 с.

Горбунов В.С. Радиолярии среднего и верхнего эоцена Днепровско-Донецкой впадины. Киев: Наук. думка, 1979. 178 с.

Дідковський В.Я. Міліоліди неогенових відкладів південно-західної частини Руської платформи. Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. 127 с.

Дідковський В.Я. Викопні пенеропліди південно-західної частини Радянського Союзу. Київ: Вид-во АН УРСР, 1959. 70 с.

Дидковский В.Я., Зернецкий Б.Ф., Иваник М.М., Дигас Л.А., Маслун Н.В. Закономерности распространения фораминифер в северной и тропической Атлантике. Киев: Наук думка, 1977. 162 с.

Дидковский В.Я., Сатановская З.Н. Палеонтологический справочник. Т. 4. Фораминиферы миоцена Украины. Киев: Наук. думка, 1970. 167 с.

Дидковский В.Я., Зелинская В.А., Зосимович В.Ю., Иваник М.М., Маслун Н.В., Стотланд А.Б. Стратиграфические подразделения пограничных эоцен-олигоценовых отложений Северной Украины. Докл. АН УССР. Сер. Б. 1984. № 8. С. 10-13.

Зелинская В.А. Брахиоподы палеогена Украины. Киев: Наук. думка, 1975. 148 с.

Зернецкий Б.Ф., Мельник В.И. Донные отложения центрально-американских морей. Киев: Наук. думка, 1975. 141 с.

Зернецкий Б.Ф. Основные этапы развития нуммулитид палеогена Украины. Киев: Наук. думка, 1980. 140 с.

Зернецкий Б.Ф., Люльева С.А. Зональная биостратиграфия эоцена Европейской части СССР. Киев: Наук. думка, 1990. 96 с.

Зернецкий Б.Ф., Люльева С.А. Зональная биостратиграфия палеоцена Восточно-Европейской платформы. Киев: Наук. думка, 1994. 75 с.

Зернецький Б., Рябоконь Т. Регіояруси палеогену Південної України. Палеонтол. зб. 2013. № 45. С. 37-53.

Зернецький Б.Ф., Рябоконь Т.С., Люльєва С.А. Питання осадового комплексу палеоцену Кримського і Керченського півостровів. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. 2014. Т. 7. С. 101-125.

Зернецький Б.Ф.,Рябоконь Т.С., Люльєва С.А. Питання осадового комплексу еоцену Кримського і Керченського півостровів. Зб. наук. пр.. ІГН НАН України. 2015. Т. 8. С. 32-62.

Зосимович В.Ю. Олигоценовые отложения Днепровско-Донецкой впадины. Киев: Наук. думка, 1981. 166 с.

Зосимович В.Ю. Верхний эоцен, олигоцен и миоцен Субпаратетиса: дис. … д-ра геол.-минерал. наук (в форме науч. докл.). Киев, 1992. 62 с.

Зосимович В.Ю., Клюшников М.М., Носовський М.Ф. Про схему стратиграфічного розчленування палеогенових відкладів платформеної частини УРСР. Геол. журн. 1963. Т. 23, вип. 6 (93). С. 41-50.

Зосимович В.Ю., Зернецький Б.Ф., Андреєва-Григорович А.С., Люльєва С.А., Маслун Н.В., Рябоконь Т.С., Шевченко Т.В. Регіояруси палеогену платформної України. Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. Київ, 2005. С. 118-132.

Зосимович В.Ю., Ольштинська О.П., Рябоконь Т.С., Соляник Е.А., Шевченко Т.В. Особливості складу і датування середньо-верхньоеоценових відкладів зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини та окраїн Донбасу. Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. Київ, 2009. С. 262-276.

Зосимович В.Ю., Шевченко Т.В. Етапи розвитку осадових басейнів Північної України в палеогені. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. 2014. Т. 7. С. 83-100.

Зосимович В.Ю., Шевченко Т.В. Палеогенові відклади Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. 2015. Т. 8. С. 68-121.

Зосимович В.Ю., Карпенко А.М., Сіренко О.А., Циба М.М Стратиграфічне положення, вік, седиментаційні особливості та палеогеографія боярської товщі. Геол. журн. 2006. № 2-3 (316). С. 123-136.

Иваник М.М. Палеогеновая спонгиофауна Восточно-Европейской платформы и сопредельных регионов. Киев: Наук. думка, 2003. 202 с.

Каптаренко-Черноусова О.К. Киевский ярус и элементы его палеогеографии. Тр. Ин-та геол. наук АН УССР. Сер. Стратиграфия и палеонтология. 1951. Вып. 3. 178 с.

Каптаренко-Черноусова О.К. Палеоценові нодозаріїди північно-східної України. Київ: Наук. думка, 1971. 238 с.

Каптаренко-Черноусова О.К. Форамініфери київського ярусу Дніпровсько-Донецької западини та північно-західних окраїн Донецького басейну. Тр. Ін-ту геол. наук АН УРСР. Сер. Стратиграфія і палеонтологія. 1956. Вип. 8. 164 с.

Клюшников М.Н. Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР. Киев: Изд-во АН УССР, 1953. 430 с.

Клюшников М.Н. Стратиграфия и фауна нижнетретичных отложений УССР. Тр. Ин-та геол. наук АН УССР. Сер. Стратиграфия и палеонтология. 1958. Вып. 13. 549 с.

Клюшников М.Н., Левицький В.С. Вогнетривкі глини Києва та його околиць. Київ, 1935. 40 с.

Коваленко В.А. Остракоды позднемэотических и понтических отложений Яныш-Такыльской мульды (Керченский полуостров). Геол.-мінерал. вісн. Криворізького нац. ун-ту. 2016а. № 2. С. 27-35.

Коваленко В.А. Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) в мэотических отложениях юга Украины. Геол. журн. 2016б. № 4 (357). С. 20-26.

Коваленко В.А. Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) в сарматских отложениях юга Украины. Геол.-мінерал. вісн. Криворізького нац. ун-ту. 2017. № 2. С. 17-32.

Краєва Є.Я. Форамініфери верхньоеоценових та олігоценових відкладів північного крила Причорноморської западини. Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. 98 с.

Краева Е.Я. Стратиграфическое расчленение киевской свиты юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины (по фораминиферам). Геол. журн. 1974. Т. 34, вып. 4 (157). С. 51-58.

Краєва Є.Я., Ротман Р.Н., Цимбал С.М. Про нижню границю верхньоеоценових відкладів Київського Придніпров’я. Геол. журн. 1967. Т. 27, вип. 1 (112). С. 59-67.

Краева Е.Я., Зернецкий Б.Ф. Палеонтологический справочник. Т. 3. Фораминиферы палеогена Украины. Киев: Наук. думка, 1969. 199 с.

Макаренко Д.Е. Раннепалеоценовые моллюски Северной Украины. Киев: Наук. думка, 1970. 128 с.

Макаренко Д.Е. Красные водоросли как породообразующие организмы. Геол. журн. 1980. Т. 40, № 2 (191). С. 72-76.

Макаренко Д.Е., Зелинская В.А. Моллюски среднего эоцена платформенной Украины. Киев: Наук. думка, 1982. 208 с.

Молявко Г.И. Куяльницкие отложения юга УССР. Геол. журн. 1950. Т. 10, вип. 1 (26). С. 99-103.

Молявко Г.І. Неоген півдня України: Київ: Вид-во АН УРСР, 1960а. 207 с.

Молявко Г.І. Куяльницький вік (палеогеографічна карта). Атлас палеогеографічних карт УРСР. Київ: Вид-во АН УРСР, 1960б.

Обоснование стратиграфических подразделений мезо-кайнозоя Украины по микрофауне: Дидковский В.Я. (ред.). Киев: Наук. думка, 1975. 231 с.

Очаковський В.Ю. Флора, рослинність та клімат Північної України протягом олігоцену (за даними спорово-пилкового аналізу): автореф. дис. … канд. геол. наук: 04.00.09. Київ, 2013. 24 с.

Очаковський В.Ю. Спорово-пилкова характеристика олігоценових бурштиновмісних відкладів Українського Полісся (нові дані). Зб. наук. пр. ІГН НАН України. 2017. Т. 10. С. 73-84.

Присяжнюк В.А. Головні місцезнаходження наземних молюсків у сарматських відкладах Молдови. Геол. журн. 2015. № 3 (352). С. 69-76.

Присяжнюк В.А. Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків неогену південно-західної частини Східно-Європейської платформи. Геол. журн. 2016. № 2 (355). С. 63-72.

Присяжнюк В.А. Моллюски рода Pupilla Turton, 1831 (Mollusca, Pulmonata) в неогене Украины и сопредельных территорий. Геол. журн. 2017. № 3 (360). С. 81-92.

Рябоконь Т.С. Напрями актуалізації стратиграфічної схеми олігоценових відкладів Північного Причорномор’я та прилеглої частини Українського щита. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. 2016. Т. 9. С. 114-149.

Семененко В.Н. Стратиграфическая корреляция верхнего миоцена − плиоцена Восточного Паратетиса и Тетиса. Киев: Наук. думка, 1987. 232 с.

Сіренко О.А. Зміни рослинного покриву платформної України наприкінці пізнього міоцену та у пліоцені. Геол. журн. 2009. № 2 (327). С. 48-57.

Сиренко Е.А. Континентальные верхнемиоценовые-плиоценовые отложения Северной Украины. Геологія та рудоносність України. 2016. Т. 2, вип. 1. С. 107-126. doi: 10.15421/121607

Сіренко О.А. Субаеральні відклади еоплейстоцену–нижнього неоплейстоцену рівнинної частини України та їх палінологічна характеристика. Вісн. Дніпропетр. ун-ту Сер. Геологія, географія. 2017. № 25 (1). С. 101–118. doi: 10.15421/ 111712

Сиренко Е.А. Палиностратиграфия континентальных верхнеплиоценовых-нижненеоплейстоценовых отложений южной части Восточно-Европейской платформы. Киев: Наук. думка, 2017. 165 с.

Cтотланд А.Б. Микрофитофоссилии позднего эоцена – среднего миоцена Днепровско-Донецкой впадины и их стратиграфическое значение: автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. Киев, 1984. 26 с.

Стратиграфічний кодекс України: Тесленко Ю.В. (голов. ред.). Київ, 1997. 39 с.

Стратиграфічний кодекс України: . Гожик П.Ф. (голов. ред.). Київ, 2012. 66 с.

Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения: Графические приложения. Таблицы. Киев, 1993.

Anistratenko O.Yu., Burger A.W. & Anistratenko V.V. A striking convergence in conchological morphology between Oligocene-Miocene lottiids (Mollusca, Patellogastropoda) from the North Sea Basin and the Paratethys. Cainozoic Research (TheNetherlands). 2010. Vol. 7, №. 1-2. P. 109-117.

Gedl P., Shevchenko T.V. Palynology of marine black sands from the Yaroshivka Quarry, Ukraine – a contribution to Middle Eocene palaeogeography of Northern Ukraine. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine. 2016. Vol. 9. P. 150-158.

Gozhyk P., Semenenko V., Andreeva-Grigorovich A., Maslun N. The correlation of the Neogene of Central and Eastern Paratethys segments of Ukraine with the International Stratigraphic Chart based on planktonic microfossils. Geologica Carpathica. 2015. Vol. 66, № 3, P. 235-244. doi: 10.1515/geoca-2015-0022.

Popov S.V., Rostovtseva Yu.V., Fillippova N.Yu., Golovina L.A., Radionova E.P., Goncharova I.A., Vernyhorova Yu.V., Dykan N.I., Pinchuk T.N., Iljina L.B., Koromyslova A.V., Kozyrenko T.M., Nikolaeva I.A., Viskova L.A. Paleontology and stratigraphy of the Middle – Upper Miocene of Taman Peninsula. Part 1. Description of key-sections and benthic fossil groups. Paleontological journal (Supplement). 2016. Vol. 50, №. 10, 168 p. doi: 10.1134/S0031030116100014

Studensca B., Prysiazhniuk V.A., Ljul`eva S.A. First record of the bivalve species Parvamussium fenestratum Forbts, 1844 from the Middle Miocene of the Paratethys. Geological Quarterly. 2012. № 56 (3). Р. 512-528.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-26

Номер

Розділ

Зміст