DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.1.159244

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СОЛЯНОКУПОЛЬНИХ СТРУКТУР ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

O. P. Oliynyk

Анотація


Дніпровсько-Донецька западина – основний нафтогазоносний район України. Регіон характеризується по- ширенням солянокупольних структур, що є об'єктами нафтогазорозвідувальних робіт. Складна і довготри- вала історія розвитку регіону зумовила структурно-тектонічне районування западини: прибортові (або шовні зони Прип'ятсько-Маницького і Барановицько-Астраханського глибинних розломів), приосьові (або зони прирозломних виступів фундаменту) та осьова зони. Південна та північна бортові зони – це занурені схили Українського щита та Воронезького кристалічного масиву. Рифтогенез та галокінез – чинники, що вплинули на циклічний перебіг еволюції соляних куполів, яким властивий несинхронний рівень розвитку в певні геологічні епохи у зв'язку із їхньою приуроченістю до різних структурно-тектонічних зон западини. Морфологічні особливості соляних структур, поширеність і характер розривних порушень, стратиграфічні та літологічні перериви й незгідності позначаються на розподілі пасток нафти і газу. В освоєних нафтогазоносних регіонах, де задачі геологорозвідувальних робіт ускладнились, істотно підвищується значення палеотектонічних досліджень для прогнозування пасток та їхньої нафтогазоносності. Розглянуто основні етапи розвитку соляних структур, розташованих в осьовій, південній та північній прибортових структурно-тектонічних зонах западини за графіками швидкостей осадконакопичення. При порівнянні графіків швидкостей осадконакопичення за даними свердловин на проміжку від турнейського до ранньопермського часу, спостерігається синхронний (відповідно до епох) стрибкоподібний характер розвитку структур незалежно від їхнього розташування в межах структурно-тектонічних зон та відмічається загальне уповільнення швидкостей осадконакопичення від палеозойськоï до мезозойськоï ери, від мезозойськоï до кайнозойськоï ери, характерний для всієї території Дніпровсько-Донецького западини. Для св. Крем’янківська-402 максимальні значення відповідають середньо- і пізньодевонському та башкирському, середні – пізньовізейському, серпуховському, мінімальні – турнейському, ранньовізейському часу. Для св. Скоробагатьківська-2 максимальні значення – середньо- і пізньодевонському, пізньовізейському, башкирському, пізньок'амяновугільному; середні – турнейсько-ранньовізейському, московському; мінімальні – серпуховському, ранньопермському часу. Для св. Герасимівська-1 максимальні значення характерні для середньо- і пізньодевонського, пізньовізейського, башкирського, середні – турнейського, московського, мінімальні – ранньовізейського, серпуховського часу. 

 


Ключові слова


Дніпровсько-Донецька западина; структурно-тектоническі зони; солянокупольні структури; палеотектонічні дослідження; швидкість осадконакопичення; поклади вуглеводнів

Повний текст:

PDF

Посилання


Atlas of oil and gas fields of Ukraine. In 6 vols., 1998. (Ed. M.M. Ivanyuta, V.O. Fedyshyn, B.I. Denega, Y.O. Arsiriy, Y.G. Lazaruk). Lviv: Tsentr Evropy, vol. 1, 494 p. (in Ukrainian).

Baranov I.G., 1965. Formation structure of Dnieper-Donets depression and their oil and gas potential. Moscow: Nedra, 234 p. (in Russian).

Evdoschuk N.I., Kabyshev B.P., Prigarina T.M., Chuprynin D.I., Shvyakova Z.P., 1989. Laws of Placement and Forecasting of Major Accumulation of Oil and Gas in Dnieper-Donets depression. Kiev: Naukova Dumka, 208 p. (in Russian).

Evdoschuk М.I., 1977. Resource support for hydrocarbon production in Ukraine due to small-scale deposits. Kyiv: Naukova Dumka, 278 p. (in Ukrainian).

Gavrysh V.K., 1974. Deep faults, geotectonic development and oil and gas content of riftgens. Kiev: Naukova Dumka, 159 p. (in Russian).

Gavrish V.K., Machulina S.A., Nikolaenko V.N., Fomin P.F., 1996. Geological cyclicity and its relation with the cosmic. Geologichnyy zhurnal, №. 3-4 (286), р. 28-34 (in Russian).

Geology and oil-gas content of Dnieper-Donets depression. Stratigraphy, 1988. Ayzenverg D.E., Berchenko O.I., Brazhnikova N.E., Vdovenko M.V., Vysochansky I.V., Gorak S.V., Gorbunov V.S., Zosimovich V.Yu., Avannikov A.V., Kozatskaya R.I., Kononenko L.P., Kotlyar O.V., Kulichenko V.G., Lipnik E.S., Lukin A.E., Makarenko D.E., Makridina L.V., Nemirovskaya T.I., Onufreshin S.V., Permyakov V.V., Poletaev V.I., Savron E.B., Stanislavsky F.A., Sterlin B.P., Tkachenko R.Yu., Ustinovsky Yu.B., Khristoforova T.F., Shelkoplyas V.N., Schegolev A.K., Yamnichenko I.M. (Eds.). Kiev: Naukova Dumka, 148 p. (in Russian).

Geology and oil-gas content of Dnieper-Donets depression. Oil and gas potential, 1989. Kabyshev B.P., Shpak P.F., Bilyk O.D., Arsiriy Yu.A., Bilyk A.A., Vitenko O.D., Gavrish V.K., Glushko V.V., Demianchuk V.G., Dzyubenko A.I., Zavyalov V.M., Ivanova A.V., Ivanjuta M.M., Kaledin G.I., Lukin A.E., Maniuta M.G., Myasnikov M. I., Novoselsky R.M., Orlov A.A., Filas Yu.I., Kharechko V.G., Tsypko A.K., Shvay L.P., Yatselenko V.S. (Eds.). Kiev: Naukova Dumka, 204 p. (in Russian).

Kabyshev B.P., 1987. Paleotectonic studies and oil-gas content in avulcanic areas. Leningrad: Nedra, 192 p. (in Russian).

Khain V.E., 1973. General geotectonics. Moscow: Nedra, 512 p. (in Russian).

Khomenko V.A., 1986. Devon of the Dnieper-Donets depression. Kiev: Naukova Dumka, 113 p. (in Russian).

Khrushchev D.P., 1971. Lithology and potassium hydrochloric acid recycled Dnipro-Donets depression. Kyiv: Naukova Dumka, 190 p. (in Ukrainian).

Maevsky B.Y., Lozinsky O.E., Gladun V.V. Chepіl P.M., 2004. Forecasting, prospecting and exploration of oil and gas fields. Kyiv: Naukova Dumka, 446 p. (in Ukrainian).

Oliynik O.P., 2011. Paleotectonic reconstruction of the development of the Skorobogatky salt dome structure. Visnyk Kyivskogo Universitetu. Seriya Geologiya, № 53, р. 7-10 (in Ukrainian).

Oliynik O.P., Machulina S.O., Kurilenko V.S., 2018. Geology and prospects of oil and gas bearing of the Voronezh layer Visachkivsko-Romodanivskay structure. Naftogazova promyslovist Ukraine, № 1 (31), p. 3-6 (in Ukrainian).

Stebelskaya G.Ya., 2013. Prospects for detecting missing objects in hydrocarbon deposits, which have long been in development. Visnyk Kharkivskogo Universitetu. Seriya. Geologiya. Geografiya. Ecologiya, №. 39 (1084), р 110-112 (in Ukrainian).

Stratigraraphic Code of Ukraine, 2012. (Editor­in­Chief P.F. Gozhik). Kyiv, 66 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атлас родовищ нафти і газу України: в 6 т.: Іванюта М.М., Федшин В.О., Денега Б.І., Арсірій Ю.О., Лазарук Я.Г. (ред.). Львів: Центр Європи, 1998. Т. 1. 494 с.

 

Баранов И.Г. Формирование структур Днепровско-Донецкой впадины и их нефтегазоносность. Москва: Недра, 1965. 234 с.

 

Гавриш В.К. Глубинные разломы, геотектоническое развитие и нефтегазоносность рифтогенов. Киев: Наук. думка, 1974. 159 с.

 

Гавриш В.К., Мачулина С.А., Николаенко В.Н., Фомин П.Ф. Геологическая цикличность и ее связь с космической. Геол. журн. 1996. № 3-4 (286). С. 28-34.

 

Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Стратиграфия: Айзенверг Д.Е., Берченко О.И., Бражникова Н.Е., Вдовенко М.В., Высочанский И.В., Горак С.В., Горбунов В.С., Зосимович В.Ю., Иванников А.В., Козицкая Р.И., Кононенко Л.П., Котляр О.В., Куличенко В.Г., Липник Е.С. Лукин А.Е., Макаренко Д.Е., Макридина Л.В., Немировская Т.И., Онуфришин С.В., Пермяков В.В., Полетаев В.И., Савронь Э.Б., Станиславский Ф.А., Стерлин Б.П., Ткаченко Р.Ю., Устиновский Ю.Б., Христофорова Т.Ф., Шелкопляс В.Н., Щеголев А.К., Ямниченко И.М. (ред.). Киев: Наук. думка, 1988. 148 с.

 

Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Нефтегазоносность: Кабышев Б.П., Шпак П.Ф., Билык О.Д., Арсирий Ю.А., Билык А.А., Витенко О.Д., Гавриш В.К., Глушко В.В., Демьянчук В.Г., Дзюбенко А.И., Завьялов В.М., Иванова А.В., Иванюта М.М., Каледин Г.И., Лукин А.Е., Манюта М.Г., Мясников М.И., Новосельский Р.М., Орлов А.А., Филяс Ю.И., Харечко В.Г., Цыпко А.К., Швай Л.П., Яцеленко В.С. (ред.). Киев: Наук. думка, 1989. 204 с.

 

Евдощук Н.И., Кабышев Б.П., Пригарина Т.М., Чупрынин Д.И., Шевякова З.П. Закономерности размещения и прогнозирования значительных скоплений нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине. Киев: Наук. думка, 1999. 208 с.

 

Євдощук М.І. Ресурсне забезпечення видобутку вуглеводнів України за рахунок малорозмірних родовищ Київ: Наук. думка, 1977. 278 с.

 

Кабышев Б.П. Палеотектонические исследования и нефтегазоносность в авлакогенных областях. Ленинград: Недра, 1987. 192 с.

 

Маєвський Б.Й., Лозинський О.Є., Гладун В.В., Чепіль П.М. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ. Київ: Наук. думка. 2004. 446 с.

 

Олійник О.П. Палеотектонічна реконструкція розвитку Скоробагатьківської солянокупольної структури. Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. 2011. № 53. С. 7-10.

 

Олійник О.П., Мачуліна С.О., Куріленко В.С. Геологія і перспективи нафтогазоносності воронезької товщі Вісачківсько-Ромоданівськоï структури. Нафтогазова промисловість Украïни. 2018. № 1. С. 3-6.

 

Стебельська Г.Я. Перспективи виявлення пропущених об'єктів на родовищах вуглеводнів, що тривалий час перебувають в розробці. Вісн. Харьків. ун-ту. Сер. Геологія. Географія. Екологія. 2013. № 39 (1084). С. 110-112.

 

Стратиграфічний кодекс України: Гожик П.Ф. (відп. ред.). Київ, 2012. 66 с.

Хаин В.Е. Общая геотектоника. Москва: Недра, 1973. 512 с.

 

Хоменко В.А. Девон Днепровско-Донецкой впадины. Киев: Наук. думка, 1986. 113 с.

 

Хрущов Д.П. Літологія і калієносність соляних відкладів Дніпровсько-Донецької западини. Київ: Наук. думка, 1971. 190 с
Copyright (c) 2019 O. P. Oliynyk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua