DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.3.177964

ІЗОТОПНО-ГЕОХІМІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ ПОРІД КРИВОРІЗЬКОЇ НАДГЛИБОКОЇ СВЕРДЛОВИНИ

Yu.O. Fomin, Yu.M. Demikhov, V.G. Verkhovtsev, N.M. Borisova, Z.M. Kravchuk

Анотація


Вперше проведено детальне комплексне ізотопно-геохімічне дослідження керна Криворізької надглибокої свердловини – сірки сульфідів, кисню і вуглецю карбонатів, вуглецю в графіті і кисню в магнетиті. Криворізька надглибока свердловина є першою і поки єдиною надглибокою свердловиною в межах України. Досліджено всі світи криворізької серії раннього протерозою, а також плагіограніти дніпропетровського комплексу архейского фундаменту. Виявлено вертикальну ізотопно-геохімічну зональність вуглецю і кисню карбонатів, яка підпорядковується виразній загальній тенденції поступового полегшення обох елементів на глибину з одночасною їх гомогенізацією. Карбонати в ряду «галька і вміщуючі осадові шари – деформована галька з перевідкладеною речовиною – жильні-метасоматичні зони» характеризуються закономірною і поступовою зміною ізотопного складу кисню і вуглецю. Встановлена зональність, ймовірно, відображає вплив температурних умов на фракціонування вуглецю і кисню в процесі матаморфогенного перерозподілу карбонатного матеріалу. Спостерігається поважчання ізотопного складу вуглецю графіту зі збільшенням ступеня метаморфізму порід.


Ключові слова


Криворізька надглибока свердловина; ізотопно-геохімічна зональність; криворізька серія; дніпропетровський комплекс; ізотопи сірки, кисню та вуглецю

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Belevtsev R.Ya., 1987. On the geodynamics of the metamorphism of the Krivoy Rog basin (from the data of superdeep drilling). Proceeding of the IV Regional petrographic meeting on the European part of the USSR. Petrozavodsk, p. 123-124 (in Russian).

Belevtsev Ya.N., Zhukov F.I., Skobelev V.M., Radzikhovsky V.F., Melnichenko B.F., Korostyshevsky I.Z., Overchuk V.M., 1978. Peculiarities of the formation of Precambrian rocks of the Krivoi Rog Iron-ore Basin according to the Isotopic Composition of Sulfur in Sulphides. Geologichnyy zhurnal, vol. 38, No. 1 (178), p. 1-19 (in Russian).

Belevtsev Ya.N., Zhukov F.I., Savchenko L.T., Overchuk V.M., 1984. Processes of accumulation of precipitates of the iron-siliceous formation of Krivoy Rog from the data of isotope studies of carbon and sulfur. Geologichnyy zhurnal, vol. 44, № 2 (215), p. 94-102 (in Russian).

Galimov E.M., 1968. Geochemistry of stable isotopes of carbon. Moscow: Nedra, 226 p. (in Russian).

Galimov E.M., Migdisov A.A., Ronov A.B., 1975. Variations in the isotope composition of the carbonate and organic carbon of sedimentary rocks in the history of the Earth. Geokhimiya, No. 3, p. 323-342 (in Russian).

Kurlov N.S., Kasabov V.V., 1991. The main results of drilling the Krivoy Rog superdeep well. Sovetskaya Geologiya. No. 8, p. 69-80 (in Russian).

Krivoy Rog superdeep well SG-8, 2011. (Ed. Sheremeta E.M.). Donetsk: Nouvelage, Don. detached, 555 p. (in Russian).

Fomin Yu.A., Korostyshevsky I.E., 1986. Dependence of the Isotope Composition of Oxygen and Carbon Carbonates on the Temperature of Their Formation (in the Areas of Alkaline-Carbonate Metasomatism). Doklady AN USSR. Ser. B, № 9, p. 28-31 (in Russian).

Fomin Yu.A., Savchenko L.T., Ivanov A.S., 1995. The nature of magnetite of gold-bearing greenstone structures of the Middle Dnieper (by isotope and geochemical data). Mineralogicheskiy zhurnal, vol. 17, No. 3, p. 67-73 (in Russian).

Fomin Yu.A., Demikhov Yu.N., Lazarenko E.E., 2002. Evolution of Carbonates of the Severinovskoye Uranium Deposit (Ukrainian Shield). Dopovidi NAN Ukrainy, No. 12, p. 94-98 (in Russian).

Hoefs, J., 1996. Stable Isotope Geochemistry. 4th ed. Berlin: Heidelberg and New York: Springer-Verlag, 201 р. (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белевцев Р.Я. О геодинамике метаморфизма Криворожского бассейна (по данным сверхглубокого бурения). Тез. докл. IV Регион. петрограф. совещ. по европейской части СССР. Петрозаводск, 1987. С. 123-124.

 

Белевцев Я.Н., Жуков Ф.И., Скобелев В.М., Радзиховский В.Ф., Мельниченко Б.Ф., Коростышевский И.З., Оверчук В.М. Особенности формирования докембрийских пород Криворожского железорудного бассейна по данным изотопного состава серы в сульфидах. Геол. журн. 1978. Т. 38, №. 1 (178). С. 1-19.

 

Белевцев Я.Н., Жуков Ф.И., Савченко Л.Т., Оверчук В.М. Процессы накопления осадков железисто-кремнистой формации Кривого Рога по данным изотопных исследований углерода и серы. Геол. журн. 1984. Т. 44, № 2 (215). С. 94-102.

 

Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода. Москва: Недра, 1968. 226 с.

 

Галимов Э.М., Мигдисов А.А., Ронов А.Б. Вариации изотопного состава карбонатного и органического углерода осадочных пород в истории Земли. Геохимия. 1975. № 3. С. 323-342.

 

Криворожская сверхглубокая скважина СГ-8. Шеремет Е.М.(ред.). Донецк: Ноулидж, Дон. отд‑ние, 2011. 555 с.


Курлов Н.С., Касабов В.В. Основные результаты бурения Криворожской сверхглубокой скважины. Сов. геология. 1991. № 8. С. 69-80.

 

Фомин Ю.А., Коростышевский И.Е. Зависимость изотопного состава кислорода и углерода карбонатов от температуры их образования (в зонах щелочно-карбонатного метасоматоза). Докл. АН УССР. Сер. Б. 1986. № 9. С. 28-31.

 

Фомин Ю.А., Савченко Л.Т., Иванов А.С. Природа магнетита золотоносных зеленокаменных структур Среднего Приднепровья (по изотопным и геохимическим данным). Минерал. журн. 1995. Т. 17, № 3. С. 67-73.

 

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Лазаренко Е.Е. Эволюция карбонатов Севериновского месторождения урана (Украинский щит). Доп. НАН України. 2002. № 12. С. 94-98.

 

Hoefs, J. Stable Isotope Geochemistry. 4th ed. Berlin: Heidelberg and New York: Springer-Verlag, 1996. 201 р.
Copyright (c) 2020 Yu.O. Fomin, Yu.M. Demikhov, V.G. Verkhovtsev, N.M. Borisova, Z.M. Kravchuk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua