DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.3.177971

ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОНОСНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

A.A. Loktiev

Анотація


Закарпатський неогеновий прогин оточений Паннонським басейном, Зовнішніми Карпатами, Східно-Словацькою і Трансільванською западинами. Геологічні дослідження в межах Закарпатського прогину розпочалися в XIX ст. Активна фаза досліджень припадає на закінчення Другої світової війни і продовжується до цих пір. В межах прогину проведено площадні геофізичні дослідження, зокрема гравіметричні, магніторозвідувальні та сейсмічні. Також виконано значний обсяг картувального, структурного, параметричного та пошуково-розвідувального буріння. У результаті пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ було відкрито декілька родовищ: Русько-Комарівське, Станівське, Королівське, Солотвинське. Однією з особливостей газоносності є хімічний склад природних газів, який характеризується значною часткою азоту і вуглекислого газу. Більшість дослідників схиляються до думки, що природні гази Закарпатського прогину абіогенного походження. Подальше з’ясування умов формування та поширення природних газів дозволить виокремити подальші напрями постановки геологорозвідувальних робіт на газ з високою калорійністю. 

 


Ключові слова


Закарпатський прогин; родовище; газ; походження

Повний текст:

PDF

Посилання


Atlas of oil and gas fields. West Ukraine oil and gas region. Vol. 5. Vul' M.Ja., Denega B.І., Krups'kij Ju.Z. et al., 1998. Lviv: Tsentr Evropy, 697 p. (in Ukrainian).

Bojko G.Ju., Lozinjak P.Ju., Zajac' H.B., Anіkeev S.G., Petrashkevich M.J., 2003. Deep geologic structure of Carpathian region. Geologіja і geohіmіja gorjuchih kopalin, № 2, p. 12-22 (in Ukrainian).

Carpathian oil and gas province. Kolodіj V.V., Bojko G.Ju., Bojchevs'ka L.E. et al., 2004. Lvіv; Kyiv, 126 p. (in Ukrainian).

Deep structure, formation and oil and gas bearing of Ukrainian Carpathians. Dolenko G.N., Bojchevskaja L.T., Danilovich L.G. et al., 1980. Kiev : Naukova Dumka, 148 p. (in Russian).

Gordon L., 2006 Pannonian Basin Province, Central Europe (Province 4808) - Petroleum Geology, Total Petroleum Systems, and Petroleum Resource Assessment. Bulletin 2204-B, U.S. Geological Survey. Reston, Virginia (in English).

Krups'kij Ju.Z., 2001. Geodynamic conditions and oil and gas bearing of Carpathian and Volyn-Podіllya regіons of Ukraine. Kyiv: UkrDGRІ, 144 p. (in Ukrainian).

Krups'kij Ju., Krups'ka O., 2008. Definition of perspective territories for significant hydrocarbon accumulations in west oil and gas bearing region. Geologіja і geohіmіja gorjuchih kopalin, №1, p. 5-10 (in Ukrainian).

Mіsjura Ja.B., 2008. To the question of oil and gas bearing of Transcarpathia Neogene foredeep. Zbіrnyk naukovih prats UkrDGRІ, № 1, p. 13-14 (in Ukrainian).

Unconventional sources of hydrocarbons in Ukraine: In 8 books. Book 2. West Ukraine oil and gas bearing region, 2014. Kyiv, 400 p. (in Ukrainian).

Voznesenskij A.I., 1988. History of formation of Transcarpathia Neogene. Moscow: Nedra, 5 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атлас родовищ нафти і газу України. Західний нафтогазоносний регіон. Т. 5. Вуль М.Я., Денега Б.І., Крупський Ю.З. та ін. Львів: Центр Європи, 1998. 697 с.

 

Вознесенский А.И. История формирования неогеновых отложений Закарпатского прогиба. Москва: Недра, 1988. 5 с.

 

Бойко Г.Ю., Лозиняк П.Ю., Заяць Х.Б., Анікеєв С.Г., Петрашкевич М.Й. Глибинна геологічна будова Карпатського регіону. Геологія і геохімія горючих копалин. 2003. № 2. С. 12-22.

 

Глубинное строение, развитие и нефтегазоносность Украинских Карпат. Доленко Г.Н., Бойчевская Л.Т., Данилович Л.Г. и др. Киев: Наук. думка, 1980. 148 с.

 

Карпатська нафтогазоносна провінція. В.В. Колодій, Г.Ю. Бойко, Л.Е. Бойчевська та ін. Львів; Київ, 2004. 126 с.

 

Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. Київ: УкрДГРІ, 2001. 144 с.

 

Крупський Ю., Крупська О. Виділення перспективних територій для пошуку родовищ зі значними запасами вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні. Геологія і геохімія горючих копалин. 2008. № 1. С. 5-10.

 

Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: У 8 кн. Кн. 2. Західний нафтогазоносний регіон. Крупський Ю.З. та ін. Київ, 2014. 400 с.

 

Місюра Я.Б. До питання нафтогазоносності Закарпатського неогенового прогину. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2008. № 1. С. 13-14.

 

Gordon L. Pannonian Basin Province, Central Europe (Province 4808) ‒ Petroleum Geology, Total Petroleum Systems, and Petroleum Resource Assessment. Bulletin 2204-B, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, 2006.
Copyright (c) 2020 A.A. Loktiev

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua