DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.4.186905

МЕТОДИКА РОЗРІЗНЕННЯ ЗА РІВНЕМ ЗНАЧУЩОСТІ СУПУТНІХ ЗОЛОТУ МІНЕРАЛІВ У КОНГЛОМЕРАТАХ

O.Yu. Shestakov

Анотація


Мінерали-супутники золота в конгломератах, як і воно само, за походженням поділяються на алотигенні (успадковані від материнських порід) та аутигенні (сформовані в осадовій породі вже після її утворення). Алотигенні й аутигенні мінерали-супутники мають різне і нерівноцінне значення як пошукові ознаки золотого зруденіння. Тому є необхідність у методиці розрізнення походження мінералів-супутників золота в цих породах. Різниця генезисів супутніх золоту мінералів проявляється у відмінностях характерів зв’язку золота з ними. На прикладі золотоносних конгломератів Білокоровицької структури Волинського блоку Українського щита показано різний характер зв’язку золота з супутньою йому мінералізацією алотигенного (циркон, ільменіт, апатит) та аутигенного (пірит) генезису в цих породах. Відмінності характерів зв’язку мінералів-супутників золота з останнім проявляються в різних: а) конфігураціях областей скупчення точок побудови графіків зв’язку вмістів золота і його супутніх мінералів; б) кутах нахилу цих графіків. Спільність походження супутніх золоту мінералів в конгломератах визначається за близькістю вказаних показників. Запропоновано методику розпізнавання різних за генезисом мінералів-супутників золота шляхом застосування кореляційнорегресійного аналізу. Вона полягає в тому, що через кутові коефіцієнти в рівняннях регресії, що описують зв’язки золота з мінералами-супутниками, визначаються кути нахилу відповідних цим рівнянням графіків регресії, а далі за допомогою порівняння близькості кутів нахилу робиться висновок про алотигенність (сингенетичність) чи аутигенність (епігенетичність) відповідних золотому зруденінню мінералів-супутників. 

 


Ключові слова


конгломерати; золото; мінерали-супутники; генезис; характер зв’язку; кореляція; регресія

Повний текст:

PDF

Посилання


Dodatko A.D., 1978. The geochemistry of the post-archean weathering crust of the Ukrainian shield. In: Weathering crust and the minerals related with it. Kyiv: Naukova Dumka, p. 137–146 (in Russian).

Kazhdan A.B., 1974. Metodological base of prospecting of minerals.Moscow: Nedra, 272 p. (in Russian).

Kolotov B.A., Kraynov S.R., Rubeykin V.Z., 1983. The bases of hydrogeochemical prospecting of ore deposits.Moscow: Nedra, 199 p. (in Russian).

Kostenko M.M., 2016. Geotectonic zoning of Ukrainian shield as the basis of tectonic, stratigraphic and other constructions. The symposium of science articles of the Ukrainian State Geological Research Institute, № 3, p. 144–163 (in Ukrainian).

Kostenko M.M., 2017. Geology, composition and prospects of gold-diamond Precambrian conglomerates of Bilokorovychi trough. The symposium of science articles of the Ukrainian State Geological Research Institute, № 1-2, p. 92–118 (in Ukrainian).

Kvasnytsya V.M., Pavlyuk O.V., Vyshnevskyi O.A., 2015. Native gold of the Bilokorovychi Proterozoic conglomerates of the Volyn region. Zapysky Ukrayinskogo Mineralogichnogo Tovarystva, vol. 12, p. 103−116 (in Ukrainian).

Matkovsky O.I., Slyvko Ye.M., 2015. Mineralogical features of conglomerates of Bilokorovychi structure (the North-Western part of the Ukrainian shield). Zapysky Ukrayinskogo Mineralogichnogo Tovarystva, vol. 12, p. 23−53 (in Ukrainian).

Prokhorov V.G., 1970. Geochemical features of rocks, ores and minerals-indicators of sulphide ore deposits.Moscow: Nauka, 152 p. (in Russian).

Sharapov I.P., 1971. Applying of mathematical stastistics in geology.Moscow: Nedra, 248 p. (in Russian).

Vyshnevskyi O.A., Kvasnytsya V.M., Kvasnytsya I.V., 2015. Zircon from Bilokorovychi Proterizoic sandstounes (crystallomorfology, anatomy, chemical composition, mineral inclusion, genesis). Zapysky Ukrayinskogo Mineralogichnogo Tovarystva, vol. 12, p. 88−102 (in Ukrainian).

Vysotsky B.L., Kostenko N.M., 1982а. Report about the results of detail search of gold in the south part of Bilokorovychi structure. Kyiv: Ukrgeoinform, book 1, 312 p. (in Russian).

Vysotsky B.L., Kostenko N.M., 1982б. Report about the results of detail search of gold in the south part of Bilokorovychi structure. Kyiv: Ukrgeoinform, book 2, 146 p. (in Russian).

Vysotsky B.L., Kostenko N.M., 1982в. Report about the results of detail search of gold in the south part of Bilokorovychi structure. Kyiv: Ukrgeoinform, book 3, 312 p. (in Russian).

Vysotsky B.L., Kostenko N.M., 1982г. Report about the results of detail search of gold in the south part of Bilokorovychi structure. Kyiv: Ukrgeoinform, book 8, 20/20 graphical supplements (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вишневський О.А, Квасниця В.М., Квасниця І.В. Циркон із білокоровицьких протерозойських пісковиків (кристаломорфологія, анатомія, хімічний склад, мінеральні включення, генезис). Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2015. Т. 12. С. 88–102. 

 

Высоцкий Б.Л., Костенко Н.М. Отчёт о результатах детальных поисков золота в южной части Белокоровичской структуры. Киев: Укргеоинформ, 1982а. Кн. 1. 312 с.

 

Высоцкий Б.Л., Костенко Н.М. Отчёт о результатах детальных поисков золота в южной части Белокоровичской структуры. Киев: Укргеоинформ, 1982б. Кн. 2. 146 с.

 

Высоцкий Б.Л., Костенко Н.М. Отчёт о результатах детальных поисков золота в южной части Белокоровичской структуры. Киев: Укргеоинформ, 1982в. Кн. 3. 312 с.

 

Высоцкий Б.Л., Костенко Н.М. Отчёт о результатах детальных поисков золота в южной части Белокоровичской структуры. Киев: Укргеоинформ, 1982г. Кн. 8. 20/20 граф. доп.

 

Додатко А.Д. Геохимия послеархейских кор выветривания Украинского щита. Кора выветривания и связанные с ней полезные ископаемые. Киев: Наук. думка, 1978. С. 137–146.

 

Каждан А.Б. Методологические основы разведки полезных ископаемых. Москва: Недра, 1974. 272 с.

 

Квасниця В.М., Павлюк О.В., Вишневський О.А. Самородне золото із білокоровицьких протерозойських конгломератів Волині. Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2015. Т. 12. С. 103–116.

 

Колотов Б.А., Крайнов С.Р., Рубейкин В.З. Основы гидрогеохимических поисков рудных месторождений. Москва: Недра, 1983. 199 с.

 

Костенко М.М. Геотектонічне районування Українського щита як єдина основа тектонічних, стратиграфічних та інших побудов. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2016. № 3. С. 144–163.

 

Костенко М.М. Геологія, склад і перспективи золото- й алмазоносності докембрійських конгломератів Білокоровицької палеозападини.  Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2017. № 1-2. С. 92–118.

 

Матковський О.І., Сливко Є.М. Мінералогічні особливості конгломератів Білокоровицької структури (південно-західна частина Українського щита). Зап. Укр. мінерал. т-ва. 2015. Т. 12. С. 23–53.

 

Прохоров В.Г. Геохимические особенности пород, руд и минералов-индикаторов колчеданных месторождений. Москва: Наука, 1970. 152 с.

    

Шарапов И.П. Применение математической статистики в геологии. Москва: Недра, 1971. 248 с.
Copyright (c) 2020 O.Yu. Shestakov

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua