ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ПІСКОВИКІВ ТЯГЛІВСЬКОГО РОДОВИЩА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ВУГЛЕНОСНОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

A.V. Poberezhskyy, I.V. Buchynska, P.M. Yavny, O.M. Shevchuk

Анотація


Вивчалися вуглевмісні пісковики Тяглівського родовища Львівсько-Волинського басейну (ЛВБ). Комплекс досліджень з прогнозування їхньої викидонебезпечності проводився за геологорозвідувальними та геолого-геофізичними даними. До уваги бралися свердловини, що розкривають породи, які залягають глибше 700 м, оскільки доведено, що в умовах ЛВБ на менших глибинах викиди не відбуваються. Визначено основні петрографічні показники, які впливають на викидонебезпечність пісковиків (кількість уламкового і регенераційного кварцу, слюдисто-глинистих мінералів, розмір уламкових зерен, протяжність та тип контактів між зернами). Ґрунтуючись на обчисленому комплексному критерії викидонебезпечності «В», побудовані поперечні профілі вугленосної товщі з виділенням викидобезпечних («В» < 0,4), низького ступеня викидонебезпечності (0,4 < «В» < 0,6), викидонебезпечних (0,6 < «В» < 1,0) пісковиків. Тяглівське родовище є найбільш газоносним у межах ЛВБ. При дослідженні нами встановлено, що пісковики n61Sn7, n8 Sn9, n9Sb4 є потенційно викидонебезпечними і в той же час можуть бути хорошими колекторами супутнього газу метану. 

 


Ключові слова


Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн; Тяглівське родовище; пісковики; викидонебезпечність; газоносність

Повний текст:

PDF

Посилання


Buchynska I.V., 2010. Lithological composition, reservoir rock properties and potential for gas presence in sandstones of Carboniferous age in the Lviv-Volyn Coal Basin (Taygliv-1 mine field). Geologiya i geokhimiya goryuchykh kopalyn, No 2 (151), p. 30–36 (in Ukrainian).

Temporary directions for use of the method of regional prediction of rock outburst danger in the Donets Basin based on geological-prospecting data. Dnepropetrovsk, 1973, 49 p. (in Russian).

Greshchak L.N., Yavnyi P.M., Zborivets I.V. et al., 1991. Gas-bearing potential and outburst danger of coals and enclosing rocks of the South-Western coal mining region of the Lviv-Volyn Basin. Lvov, vol. 1. 89 p. (in Russian).

Greshchak L.N., Yavnyi P.M., Zborivets I.V. et al., 1993. Establishing of regularities of alterations in mining-geological conditions (rock outburst danger, gas presence, outburst danger of coal and rocks of the Lviv-Volyn Coal Basin). Lviv, vol. 1, 87 p.

(in Ukrainian).

Temporary methodical directions for determination of main geological indications of rock outburst danger in the Donets Basin based on results of geophysical investigations of coal prospecting holes. Mingeo USSR, AN UkrSSR. Dnepropetrovsk, 48 p. (in Russian).

Zabigailo V.E., Yavnyi P.M. et al. Gas-bearing potential and outburst danger of coals and rocks of the South-Western Coal region of the Lviv-Volyn Basin (outburst danger on geological-geophysical data). Report on economic-contractual subject. Lvov: IGGGK NAS Ukraine, 1990, 140 p. (in Russian).

Zabigailo V.E., Lukinov V.V., Shirokov A.Z., 1983. Rock outburst danger in the Donets Basin. Kiev: Naukova Dumka, 286 p. (in Russian).

Zabigailo V.E.,Nikolin V.I., 1990. Influence of rock katagenesis and coalmetamorphismupon outburst danger. Kiev: Naukova Dumka, 166 p. (in Russian).

Ivantsiv O.Ye., Lyzun S.O., Dudok I.V., 2000. Estimation criteria for natural methane presence in coal fields of Ukraine. Geotekhnichna mekhanika: interdepartmental collection of works of Institute of Geotechnical Mechanics NAS Ukraine. Dnipropetrovsk, iss. 17, p. 83–90 (in Ukrainian).

Lelyk B., Reshko M., Girnyi Ye., 2000. Analysis of the potential for gas presence and express information according to the results of work of the first phase of borehole drilling “A” on the Taygliv field of the Lviv-Volyn Basin. Geotekhnichna mekhanika: interdepartmental collection of works of Institute of Geotechnical Mechanics NAS Ukraine. Dnipropetrovsk, iss. 17, p. 119–123 (in Ukrainian).

Struyev M.I., Isakov V.I., Shpakova V.B., 1984. Lvov-Volyn Coal Basin. Geological-industrial article. Kiev: Naukova Dumka, 272 p. (in Russian).

Yavnyi Petro, Knysh Ivan, Buchynska Iryna, Byk Sviatoslav, 2009. Prediction of the potential for gaspresence in coalbeds of the Taygliv field of the Lviv-Volyn Basin. Geologiya i geokhimiya goryuchykh kopalyn, No 2, p. 39–51 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бучинська І.В. Літологічний склад, колекторські властивості та газоносність пісковиків кам’яновугільного віку Львівсько-Волинського вугільного басейну (поле шахти «Тяглівська № 1»).Геологія і геохімія горючих копалин. 2010. № 2 (151). С. 30–36.

Временное руководство по применению метода регионального прогноза выбросоопасности пород Донбасса по геологоразведочным данным. Днепропетровск, 1973. 49 c.

Грещак Л.Н., Явный П.М., Зборивец И.В. и др. Газоносность и выбросоопасность углей и вмещаючих пород Юго-Западного углепромышленного района Львовско-Волынского бассейна. Львов, 1991. Т. 1. 89 с.

Грещак Л.І., Явний П.М., Зборівець І.В. та ін. Встановлення закономірностей зміни гірничогеологічних умов (викидонебезпечності, газоносності, ударонебезпечності вугілля і порід Львівсько-Волинського вугільного басейну). Львів, 1993. Т. 1. 87 с.

Забигайло В.Е., Гончаренко В.А. и др. Временное методическое руководство для определения основных геологических показателей выбросоопасности горных пород в Донецком бассейне по результатам геофизических исследований углеразведочных скважин / Мингео СССР, АН УССР, ИГТМ АН УССР. Днепропетровск, 1985. 48 c.

Забигайло В.Е., Явный П.М. и др. Газоносность и выбросоопасность углей и пород Юго-Западного угленосного района Львовско-Волынского бассейна (выбросоопасность по геолого-геофизическим данным). Отчет по хоздоговорной теме. Львов: ИГГГИ НАН Украины, 1990. 140 с.

Забигайло В.Е., Лукинов В.В., Широков А.З. Выбросоопасность горных пород Донбасса. Киев: Наук. думка, 1983. 286 c.

Забигайло В.Е., Николин В.И. Влияние катагенеза горных пород и метаморфизма углей на их выбросоопасность. Киев: Наук. думка, 1990. 166 c.

Іванців О.Є., Лизун С.О., Дудок І.В. Критерії оцінки природної метаноносності вугільних родовищ України. Геотехнічна механіка: міжвід. зб. пр. Ін-ту геотехн. механіки НАН України. Дніпропетровськ, 2000. Вип. 17. С. 83–90.

Лелик Б., Решко М., Гірний Є. Аналіз газоносності та експрес-інформація за результатами робіт початку першого етапу буріння свердловини “А” на Тяглівському родовищі Львівсько-Волинського басейну. Геотехнічна механіка: міжвід. зб. пр. Ін-ту геотехн. механіки НАН України. Дніпропетровськ, 2000. Вип. 17. С. 119–123.

Струев М.И., Исаков В.И., Шпакова В.Б. Львовско-Волынский каменноугольный бассейн: Геолого-промышленный очерк. Киев: Наук. думка, 1984. 272 с.

Явний Петро, Книш Іван, Бучинська Ірина, Бик Святослав. Прогноз газоносності вугільних пластів Тяглівського родовища Львівсько-Волинського басейну. Геологія і геохімія горючих копалин. 2009. № 2. С. 39–51.

DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.4.96334

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 A.V. Poberezhskyy, I.V. Buchynska, P.M. Yavny, O.M. Shevchuk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua