DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.4.96515

ТЕОРЕТИЧНА БАЗА РОЗРАХУНКУ ФЛЮЇДНИХ СИСТЕМ У ЗАБРУДНЕНОМУ ЛЕГКИМИ НАФТОПРОДУКТАМИ ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ У ПРОЦЕСІ КОЛИВАННЯ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД
Стаття 4. Порядок розрахунку та аналізу флюїдних систем у забрудненому легкими нафтопродуктами геологічному середовищі у процесі коливання рівня ґрунтових вод

N.K. Paramonova, I.S. Gamsheyeva, I.N. Zapolskiy

Анотація


Викладено алгоритм обчислювальної програми CFS (Calculation of Fluid Systems), призначеної для розрахунку рівнів, стану, розподілу вмісту та об’єму води й рідких легких нафтопродуктів у лінзі, що сформувалася на рівні ґрунтових вод в умовах його коливання. Складається з блоків: уведення даних, перетворення параметрів, розрахунок значень і формування масивів вихідних змінних за датами, ідентифікація і розрахунок флюїдної системи, аналіз та уточнення розрахунків, виокремлення зон с різним станом рідких легких нафтопродуктів, формування масиву значень вмісту води й легких нафтопродуктів, обробка вихідних даних і розрахунок зміни об’єму води й легких нафтопродуктів по вертикалі у зоні коливання рівня ґрунтових вод, виведення таблиць і результатів на вибрані дати у файл. 

 


Ключові слова


алгоритм обчислювальної програми; масиви вихідних параметрів та змінних; ідентифікація та розрахунок флюїдних систем; вміст та об’єм води і легких нафтопродуктів; коливання рівня ґрунтових вод

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ognianik N.S., Paramonova N.K., Bricks A.L., Pashkovskiy I.S., Konnov D.V., 2006. The fundamentals of studying of subsurface contamination with light petroleum products. Kiev: A. P. N., 278 p. (in Russian).

Ognianik N.S., Paramonova N.K., 2016а. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 1. Teoretical foundation for calculation “air – wetting fluid” two-phase systems in porous media. Geologichnyy zhurnal, №2 (355), p. 90-98 (in Russian).

Ognianik N.S., Paramonova N.K., 2016б. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 2. Teoretical foundation for calculation “light petroleum products – water” two-phase systems in porous media. Geologichnyy zhurnal, №3(356), p. 89-103 (in Russian).

Ognianik N.S., Paramonova N.K., 2016в. Theoretical foundation for calculation of fluid systems in the subsurface contaminated with light petroleum products during groundwater fluctuation. Paper 3. Teoretical foundation for calculation of “air – light petroleum products – water” three-phase systems in porous media. Geologichnyy zhurnal, №4(357), p. 87-102 (in Russian).

Paramonova N.K., Golub G.I., Zapolski I.N., Logvinenko O.I., Negoda Y.A., 2016. Influence of water table fluctuations on formation of retained and trapped light petroleum products. Geologichnyy zhurnal, № 1 (354), p. 112–124 (in Russian).

Paramonova N.K., 2003. Estimation of mobile and retained light hydrocarbon distribution in a lens on groundwater table. Geologichnyy zhurnal, № 3 (304), p. 69–76 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Огняник Н.С. Основы изучения загрязнения геологической среды легкими нефтепродуктами / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова, А.Л. Брикс, И.С. Пашковский, Д.В. Коннов. – Киев: А. П. Н., 2006. – 278 с.

Огняник Н. К. Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 1. Теоретическая база расчета двухфлюидной системы “воздух – смачивающий флюид” в пористой среде / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова // Геол. журн. – 2016а. – № 2 (355). – С. 90-98.

Огняник Н. К. Теоретическая база расчетафлюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 2. Теоретическая база расчета двухфлюидной системы “легкие нефтепродукты – вода” в пористой среде / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова // Геол. журн. – 2016б. – № 3 (356). – С. 89-103.

Огняник Н.С. Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Ст. 3. Теоретическая база расчета трехфлюидной системы “воздух – легкие нефтепродукты – вода” в пористой среде / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова // Геол. журн. – 2016в. – № 4 (357). – С. 87-102.

Парамонова Н.К. Влияние колебания уровня грунтовых вод на формирование остаточных и защемленных легких нефтепродуктов / Н.К. Парамонова, Г.И. Голуб, И.Н. Запольский, О.И. Логвиненко, Ю.А. Негода // Геол. журн. – 2016. – № 1 (354). – С. 112–124.

Парамонова Н.К. Расчет распределения мобильных и удерживаемых легких нефтепродуктов в линзе, сформировавшейся на грунтовых водах / Н.К. Парамонова // Геол. журн. – 2003. – № 3 (304). – С. 69–76.

Copyright (c) 2020 N.K. Paramonova, I.S. Gamsheyeva, I.N. Zapolskiy

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua