ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИПОВЕРХНЕВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РОТМІСТРІВСЬКІЙ ІМПАКТНІЙ СТРУКТУРІ З МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ ЇЇ ГЕОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

V.G. Semenuk

Анотація


Проведено комплекс приповерхневих структурно-геологічних, термометричних і атмогеохімічних досліджень (СТАГД) з метою вивчення структурно-геологічної будови і газоносності Ротмістрівської імпактної структури. Вперше виконано дешифрування космічних знімків району знаходження структури, що дозволило внести уточнення щодо її будови. Комплексом польових, лабораторно-аналітичних та камерально-тематичних робіт встановлені характеристики температурних і газогеохімічних полів. На основі кореляційного аналізу взаємозв’язків між компонентами визначених газів виділені перспективні ділянки на пошуки скупчень вуглеводнів. 

 


Ключові слова


СТАГД; Ротмістрівська імпактна структура; вуглеводні

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagriy I.D., 2013. Development of geologicalstructural-thermal-atmo-geochemical technology of research mineral resources forecasting and evaluation of geoecological the environment. Kyiv: Logos, 511 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., 2015. Justification of new search technology and its adaptation to conventional and unconventional oil and gas facilities impact structures of Ukraine. Geologichnyy zh., № 2 (351), p. 125-126 (in Ukrainian).

Walter A.A., Ryabenko V.A., 1977. Explosion craters of the Ukrainian Shield. Kiev: Naukova Dumka, 156 p. (in Russian).

Gurov E.P., Gozhik P.F., 2006. Of impact crater in the Earth's history. Kiev: STP "Naftogaz forecast", 217 p. (in Russian).

Masaitis V.D., Danilin A.N., Karpov G.M., Reichlin A.I., 1976. Karlin, Obolon and Rotmistrov astroblems in the European part of the USSR. Doklady AN SSSR, vol. 230, № 1, p. 174-176 (in Russian).

Masaitis V.D., Danilin A.N., Mashak M.S. et al., 1980. Geology of astroblems. Leningrad: Nedra, 231 p. (in Russian).

Mikhailov V.A., Chepil P.M., 2012. Perspectives of gas and oil content impact structures of Ukrainian Shield. Geolog Ukrainy, № 1-2, p. 72-83 (in Ukrainian).

Mikhailov V.A., Zeykan o.Yu., Koval A.M. et al., 2013. Alternative sources of hydrocarbons in Ukraine. In 8 volumes. Vol. 7. Coalbed methane, gas hydrates, impact structures and superimposed depressions of the Ukrainian Shield. Kyiv: Nika-Center, 368 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багрій І.Д. Розробка геолого-структурно-термо-атмогеохімічної технології прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану довкілля / І.Д. Багрій. – К.: Логос, 2013. – 511 с.

Багрій І.Д. Обґрунтування нової пошукової технології та її адаптація на традиційних і нетрадиційних нафтогазоносних об’єктах імпактних структур України / І.Д. Багрій // Геол. журн. – 2015. – № 2 (351). – С. 125-126.

Вальтер А.А, Взрывные кратеры Украинского щита / А.А. Вальтер, В.А. Рябенко. – Киев: Наук. думка, 1977. – 156 с.

Гуров Е.П. Импактное кратерообразование в истории Земли / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик. – Киев: НТП «Нефтегаз-прогноз», 2006. – 217 с.

Масайтис В.Д. Карлинская, Оболонская и Ротмистровская астроблемы в Европейской части СССР / В.Д. Масайтис, А.Н. Данилин, Г.М. Карпов, А.И. Райхлин // Докл. АН СССР. – 1976. – Т. 230, № 1. – С. 174-176.

Масайтис В.Д. Геология астроблем / В.Д. Масайтис, А.Н. Данилин, М.С. Машак и др. – Л.: Недра, 1980. – 231 с.

Михайлов В.А. Перспективи нафтогазоносності імпактних структур Українського щита / В.А. Михайлов, П.М. Чепиль // Геолог України. – 2012. – № 1-2. – С. 72-83.

Михайлов В.А. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. 7. Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита / В.А. Михайлов, О.Ю. Зейкан, А.М. Коваль та ін. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 368 с.

DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.3.97243

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 V.G. Semenuk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua