DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.3.97245

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВИПАРОВУВАННЯ З ПОВЕРХНІ РОПИ СХІДНОГО ЛІКУВАЛЬНОГО БАСЕЙНУ САКСЬКОГО ОЗЕРА НА ОСНОВІ БАЛАНСУ МАС СОЛЕЙ ТА ОБ’ЄМІВ РОЗСОЛІВ

A.B. Sitnikov

Анотація


 Запропоновані та попередньо опробовані за відомими вихідними даними методи розрахунку випаровування з водних розсолів Східного лікувального басейну Сакського озера, основані на балансі об’ємів ропи, масових вмістів розчинених солей і розчинника (води). Ропа отримується шляхом штучного періодичного поповнення морською водою і за рахунок її природного випаровування до необхідної концентрації. Результати розрахунків через ймовірний характер і невідомі похибки уживаних вихідних даних не дозволяють оцінити достовірність запропонованих методів. Тому потрібен більш ретельний критичний аналіз застосовуваних параметрів.

 


Ключові слова


баланс води та солей; рідких водних розсолів; ропа; складові балансу; масовий вміст речовин; щільність; випаровування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Blagov A.S., Ivanov V.A. Hydrology and hydrodynamics for the shelf zone of the Black Sea. Kiev: Naukova Dumka, 1992. 239 p.

Braun T., Lemey H.Yu. Chemistry – in the centre of sciences. Part 1. 1983. Moskow: Mir Publishing House, 447 p. (in Russian).

Venttsel E.S., Blagov A.S., Ivanov V.A. Probability Theory. Moscow: Vyssh. Shk., 1998. 575 p.

Vinnikov S.D., Proskuriakov B.V., 1988. Hydrophy sics. Leningrad: Hydrometeoizdat, 248 p. (in Russian).

Horonovsky I.T., Nazarenko Y.P., Nekriach Ye.F., 1987. Quick Reference Handbook of Chemistry. Kiev: Naukova Dumka, 829 p. (in Russian).

Sitnikov A.B., 2010. Issues of substance migration in soils. Kiev, 625 p. (in Russian).

Tables of physical values. Handbook, 1976. (Ed. academician I.K. Kikoin). Moskow: Atomizdat, 1008 p. (in Russian).

Physical encyclopedic dictionary, 1984. (Editorin-Chief A.M. Prochorov). Moskow: Sovietskaya Encyclopedia, 944 p. (in Russian).

Chemical encyclopaedic dictionary, 1983. (Editor-in-Chief Knuniants I.L). Мoskow: Sovietskaya Encyclopedia, 791 p. (in Russian).

Chaban V.V. Technogenic impact on the ecological conditions of watershed and hydro- mineral resources for Saky Lake. Cand. geol. sci., diss. Simferopol, 2014. – 231 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Благов А.С. Гидрология и гидродинамика шельфовой зоны Черного моря / Благов А.С., Иванов В.А. – Киев: Наук. думка, 1992. – 239 с.

Браун Т. Химия – в центре наук / Браун Т., Лемей Г.Ю. – М.: Мир, 1983. – Ч. 1. – 447 с.; – Ч. 2. – 520 с.

Вентцель Е.С. Теория вероятности / Вентцель Е.С., Благов Н.С., Иванов В.А. – М.: Высш. шк., 1998. – 575 с.

Винников С.Д. Гидрофизика / Винников С.Д., Проскуряков Б.В. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 248 с.

Гороновский И.Т. Краткий справочник по химии / Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. – Киев: Наук. думка, 1987. – 829 с.

Ситников А.Б. Вопросы миграции веществ в грунтах / Ситников А.Б. – Киев, 2010. – 625 с.

Таблицы физических величин. Справочник / под ред. акад. И.К. Кикоина. – М.: Атомиздат, 1976. – 1008 с.

Физический энциклопедический словарь / гл. ред. Прохоров А.М. – М.: Сов. энцикл., 1984. – 944 с.

Химический энциклопедический словарь / гл. ред. Кнунянц И.Л. – М.: Сов. энцикл., 1983. – 791 с.

Чабан В.В. Техногенное воздействие на эколого-геологическое состояние водосбора и гидроминеральные ресурсы Сакского озера: дис. канд. геол. наук. – Симферополь, 2015. – 231 с.

Copyright (c) 2019 A.B. Sitnikov

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua