DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.3.97247

ПРО КОНТАКТОВИЙ ВПЛИВ СУБЛУЖНИХ ГАБРОЇДІВ (МАФІТІВ) ПОКРОВО-КИРІЇВСЬКОГО МАСИВУ НА ВМІЩУВАЛЬНІ ГРАНІТИ

S.G. Kryvdik, V.O. Gatsenko, E.S. Lunev

Анотація


Покрово-Киріївський масив знаходиться на північно-східній окраїні Приазовського мегаблоку Українського щита, в зоні його зчленування зі складчастою структурою Донбасу. Цей масив складений сублужними габро, піроксенітами, маліньїтами, нефеліновими сієнітами і різноманітними базальтоїдами. На одному з профілів цього масиву було розбурене доволі потужне (до 35-40 м) тіло змінених гранітів. Зміни відбулися під впливом на гранітне тіло інтрузії суб-лужних піроксенітів і габро, а також численних дайок сублужних габроїдів. Зміни (перетворення) гранітів проявляються у появі ділянок («плям»), складених дрібнозернистим агрегатом новоутвореного амфіболу (типу Na-актиноліту) та магнетиту, селадоніту та магнетиту, які, очевидно, псевдоморфно заміщують первинні амфіболи (залізисті рогові обманки) та біотити вихідних гранітів. Крім того, відбувається альбітизація плагіоклазу, також в гранітах фіксуються поодинокі зерна чисто андрадитового гранату, новоутвореного апатиту та виділення (гнізда, прожилки) кальциту. Такі екзоконтактові перетворення гранітів відрізняються від термального метаморфізму та ороговикування, а також фенітизації, що супроводжує інтрузивні породи карбонатитових комплексів. Очевидно, сублужний склад інтрузій зумовив такий не зовсім звичний тип екзоконтактових перетворень вміщувальних гранітів. 

 


Ключові слова


змінені граніти; контактовий вплив; сублужні габроїди; Покрово-Киріївський масив; Приазовський мегаблок

Повний текст:

PDF

Посилання


Mafic-ultramaficmagmatism and metallogeny of the East European platform. (Ed. V.I. Gonshakova). Moskow: Nedra: 1973, 296 p. (in Russian).

Buturlinov, N.V., 1979. Magmatism of grabenlike depressions in the south of the East European platform in Phanerozoic. Abstr. Dr. of geol.-mineral. sci., Kiev, 52 p. (in Russian).

Kryvdik S.G., Wozniak D.K., Sharyhin V.V., Dubyna O.V, 2012. Minerals from alkaline rocks of Ukraine. Zapysky Ukrainskogo Minerologichnogo Tovarystva, vol. 9, p. 7-34 (in Ukranian).

Kryvdyk S.G., Tsymbal S.N., Razdorozhniy V.F., 2006. Alkaline rocks fron East Azov area (Ukrainian Shield). Mineralogicheskiy Zhurnal, vol. 28, № 2, p. 5-40 (in Russian).

Subalkaline Precambrian magmatism and tectono-geophysical features of East Azov area from Ukrainian Shield / E.M. Sheremet, S.G. Kryvdyk, P.I. Pigulevsky. – Donetsk: Noulidzh, 2010, 289 p. (in Russian).

Phanerozoic magmatizm of Eastern Asov area of Ukrainian Shield and related commercial minerals (petrology, geochemistry and ore potential) / E.M. Sheremet, S.G. Kryvdik, N.A. Kozar, S.N. Strekozov, N.V. Vovkotrub, L.D. Setaya, I.U. I.Yu. Nikolaev, N.G. Agarkova, A.V. Dubina, V.A. Gatsenko, E.S. Lunjov. Kiev: Comprint, 2015, 318 p. (in Russian).

Ricder M., Cavazzini G., D’yakonov Y.S., Frank-Kamenetsii V.A., Gottrdi G., Guggenheim S., Koval’ P.W., Moller G., Neiva A.M. R., Radoslovich E.W., Robert J.-L., Sassi F.P., Takeda H., Weiss Z. and Wones D.R., 1998. Nomenclature of the micas. Can. Miner., vol. 36, p. 41-48 (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Базит-гипербазитовый магматизм и минерагения Восточно-Европейской платформы / под ред. В.И. Гоншаковой. – М.: Недра, 1973. – 296 с.

Бутурлинов Н.В.Магматизм грабенообразных прогибов юга Восточно-Европейской платформы в фанерозое: автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук. – Киев, 1979. – 52 с.

Кривдік С.Г., Возняк Д.К., Шаригін В.В., Дубина О.В. Мінерали лужних порід України // Зап. Укр. мінерал. т-ва. – 2012. – Т. 9. – С. 7-34.

Кривдик С.Г., Цымбал С.Н., Раздорожный В.Ф. Палеозойские щелочные породы Восточного Приазовья (Украинский щит) // Минерал. журн. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 5-40.

Субщелочной докембрийский магматизм и тектоно-геофизические особенности Восточного Приазовья Украинского щита / Е.М. Шеремет, С.Г. Кривдик, П.И. Пигулевский. – Донецк: Ноулидж, 2010. – 289 с.

Фанерозойский магматизм восточного Приазовья Украинского щита и связанные с ним полезные ископаемые (петрология, геохимия и рудоносность) / Е.М. Шеремет, С.Г. Кривдик, Н.А. Козар и др. – Киев: ЦП «Компринт», 2015. – 318 с.

Ricder M., Cavazzini G., D’yakonov Y.S. et al. Nomenclature of the micas // Can. Miner. – 1998. – Vol. 36. – P. 41-48.

Copyright (c) 2020 S.G. Kryvdik, V.O. Gatsenko, E.S. Lunev

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua