СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПЕРЖАНСЬКОГО КАСИТЕРИТ-КОЛУМБІТОВОГО РОДОВИЩА

L.S. Galetskiy, D.P. Khrushchov, O.O. Remezova, O.V. Yaremenko, O.A. Kravchenko

Анотація


На основі перегляду традиційних уявлень з урахуванням нових стратиграфічних, палеогеографічних та літологічних даних, а також результатів структурно-літологічного моделювання дано сучасне трактування геологічної будови, рудних характеристик та умов утворення Пержанського каситерит-колумбітового елювіально-розсипного родовища. Розроблено цифрову структурно-літологічну модель родовища, яка відображає структурні та речовинні (в тому числі рудні) його характеристики. Продемонстровано роль та можливості технології цифрового структурно-літологічного моделювання, що забезпечує інформаційну основу для детальної розвідки та експлуатації родовища, а також їх прогнозування.


Ключові слова


розсипи; каситерит; рідкіснометалеве зруденіння; структурно-літологічне моделювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


An Atlas of paleogeographical maps of the Ukrainian and Moldavian SSR (with elements of lithofacies). Scale 1:2 500 000. (Editor-in-Chief Academician V.G. Bondarchuk). Kyiv: Vydavnytstvo AN USSR, 1960, 82 p. (in Ukrainian).

Bobrov O.B., Lusak A.M., Sveshnikov K.I., Sivoronov A.O., Paranko I.S., 2006. The formation analysis of the low Pre-Cambrian complexes of the Ukrainian shield on the conducting of the geological surveying works (theoretical and practical aspects). Kyiv, 164 p. (in Ukrainian).

Galetskiy L.S., Romanyuk L.S., 2007. The complex estimation and development of the Perha rare metal deposit. Ecological safety of technogenicloaded regions and rational usage of the Earth’s bowels. Scientific-practical conference (June 4-8, 2007, Koktebel, AR of Crimea). Kyiv: SPC “Ecology. Science. Technics”, p.66-68 (in Ukrainian).

Gursky D.S., Yesypchuk K.Yu., Kalinin V.I., Kulish Ye.O., Nechayev S.V., Tretyakov Yu.I., Shumlyanski V.O., 2005. Mineral deposits of Ukraine. Vol. I. Metalliferous mineral deposits. Kyiv; Lviv: Tsentre Evropy, 785 p. (in Ukrainian).

Laverov N.P., Gozhyk P.F., Khrushchev D.P., Lalomov A.V., Lobasov O.P., Chijova I.A., Kovalchuk M.S., Remezova O.O., Chefranov R.M., Bochneva A.A., Vasylenko S.P., Kravchenko O.A., Svivalneva T.V., Kroshko Yu.V., 2014. Digital structural-lithological geological-dynamic modelling of the heavy minerals deposits. Kiev; Moscow, 236 p. (in Russian).

Remezova O.O., 1997. The history of the development of the relief of Ovruch ridge and its framing in Mesozoic – Cenozoic. The thesis … cand. of geographical sciences. Kyiv, 24 p. (in Ukrainian).

Romanyuk L.S., 2010. The peculiarities of the formation and mineralogical composition of the Perha cassiterite- columbite placers. Collection of the scientific works of the IGS of NAS of Ukraine. iss. 3, р. 338-342. (in Ukrainian).

Skobelev V.M., 1987. Petrochemistry and geochronology of the Pre-Cambrian bodies of the North-West of the Ukrainian shield. Kiеv: Naukova Dumka, 140 p. (in Russian).

Khrushhev D.P., Lobasov A.P., Gejchenko M.V., Kovalchuk M.S., Remezova E.A., Bosevskaya L.P., Kyrpach Yu.V., Stepanyuk A.V., 2010. The structural-lithological model promising sedimentary formatsіy. Mіneralni resursy Ukrainy,№ 4, p. 39–44. (in Russian).

Khrushchev D.P., Lobasov A.P., 2006. The principles of the elaboration digital structural-lithological models of the sedimentary formations. Geologichnyy zhurnal, No. 2-3 (316), p. 87-99. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атлас палеогеографічних карт Української і Молдавської РСР (з елементами літофацій) М-1:2 500 000: відп. ред. акад. АН УРСР В.Г. Бондар чук та ін. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1960. – 82 с.

Бобров О.Б. Формаційний аналіз нижньодокембрійських комплексів Українського щита при проведенні геологозйомочних робіт (теоретико-практичні аспекти) / Бобров О.Б., Лисак А.М., Свєшніков К.І. та ін. – Київ: УкрДГРІ, 2006. – 164 с.

Галецкий Л.С. Комплексная оценка и освоение Пержанского месторождения редких металлов / Галецкий Л.С., Романюк Л.С. // Екологічна безпека техногенно-перевантажених регіонів та раціональне використання надр: наук.-практ. конф. 4-8 черв. 2007 р., Коктебель, АР Крим. – Київ: НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2007. – С. 66-68.

Гурський Д.С. Металічні та неметалічні корисні копалини України. Т. 1. Металічні корисні копалини // Д.С. Гурський, К.Ю. Єсипчук, В.І. Калінін та ін. – Київ; Львів: Центр Європи, 2005. – 785 с.

Лаверов Н.П. Цифровое структурно-литологическое геолого-динамическое моделирование месторождений тяжелых минералов / Н.П. Лаверов, П.Ф. Гожик, Д.П. Хрущев и др. – Киев; Москва, 2014. – 236 с.

Ремезова О.О. Історія розвитку рельєфу Овруцького кряжу та його обрамлення в мезозої – кайнозої: aвтореф. дис. …. канд. геогр. наук. – Київ, 1997. – 24 с.

Романюк Л.С. Особливості формування та мінерального складу Пержанських каситерит-колумбітових розсипів / Л.С. Романюк // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – 2010. – Вип. 3. – С. 338-342.

Скобелев В.М. Петрохимия и геохронология докембрийских образований Северо-Запада Украинскогощита / В.М. Скобелев. – Киев: Наук. думка, 1987. – 140 с.

Хрущев Д.П. Структурно-литологические модели перспективных осадочных формаций / Д.П. Хрущев, А.П. Лобасов, М.В. Гeйченко и др. // Мінер. ресурси України. – 2010. – № 4. – С. 39-44.

Хрущев Д.П., Лобасов А.П. Принципы разработки цифровых структурно-литологических моделей осадочных формационных подразделений / Д.П. Хрущев, А.П. Лобасов // Геол. журн. – 2006. – № 2-3 (316). – C. 87-99.

DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.3.97254

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 L.S. Galetskiy, D.P. Khrushchov, O.O. Remezova, O.V. Yaremenko, O.A. Kravchenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua