DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.1.99650

РОЗВИТОК МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ПІДЗЕМНИХ ВОД НАФТОПРОДУКТАМИ

N.S. Ognianik, A.L. Bricks, R.B. Havryliuk

Анотація


Представлена ретроспектива моніторингових досліджень підземних вод у світі загалом і в Україні зокрема. Необхідність у посиленому вивченні змін якості питних підземних вод у 50-ті роки минулого сторіччя була пов’язана із зростанням водоспоживання і збільшенням скиду відпрацьованих неочищених вод. Проте минуло ще понад 10-15 років, аж поки в світі звернули увагу на втрачені нафтопродукти як на специфічний забруднювач підземної гідросфери. Серед публікацій з проблеми забруднення підземних вод з’явилися роботи, в яких наведені приклади картування забруднених нафтопродуктами ділянок, проведення моніторингових досліджень, якісного опису утворення багатофазних осередків нафтопродуктів у поровому просторі, математичних моделей міграції тощо. В методичних рекомендаціях по гідрогеологічних дослідженнях забруднених територій, які використовувалися в колишньому СРСР, згадувалося про нафтове забруднення, як правило, тільки у зв’язку із міграцією розчинених у воді вуглеводнів. Та ж тенденція зберігалася в Україні, принаймні, до середини 90-х років ХХ ст. У 80-90 рр. в Україні почастішали випадки виявлення прихованих в ґрунтовій товщі осередків втрачених нафтопродуктів. В статті наведені приклади таких осередків, у дослідженні яких Інститут геологічних наук НАН України брав участь. У відділі охорони підземних вод цього інституту сформульована загальна концепція моніторингу забрудненого легкими нафтопродуктами геологічного середовища, наведені методи і способи розв’язання задач моніторингу на різних стадіях досліджень, запропонований принцип оцінки небезпеки нафтопродуктового забруднення природних і господарчих об’єктів та створення навколо об’єктів-джерел потенційного забруднення геологічного середовища попереджувальної зони і розташування в ній спостережних пунктів. 

 


Ключові слова


моніторингові дослідження; забруднення; геологічне середовище; підземні води; нафтопродукти; нафтові вуглеводні

Повний текст:

PDF

Посилання


Bricks A.L., Negoda Yu.A., 2008. Oil contamination zone forming near the territory of dendrological park «Aleksandria» (Belaya Tserkov town). Geologichnyy zhurnal, № 4 (325), p. 106-112 (in Russian).

Bricks A.L., Ognianik N.S., 1997. Methods of water intake action modeling with due regard for hydrocarbon ground water contamination. Geologichnyy zhurnal, № 3-4 (284), p. 68-73 (in Russian).

Bricks A.L., Ognianik M.S., Paramonova N.K., Nekrasov Ye.I., 2006. Features of aviation kerosene expansion in the subsurface near the village of "Wyszkiw" (Lutsk town). Ecologiya dovkilla ta bezpeka zhyttyediyalnosti, № 2, p. 35-40 (in Ukrainian).

Provisional guidelines for the conduct of complex ecological and geological research (inUkraine), 1994.Kiev: «Geoprognoz», 331 p. (in Russian).

Gavriluk R.B., 2013. Hydrogeological conditions of accumulation of aviation kerosene lenses within military airfields inUkraine (Nikolaev airfield as a case study). PhD geol. sci., dis. Kyiv, 22 p. (in Ukrainian).

Hydrological Yearbook of the groundwater condition ofUkraine in 2003. Kyiv: DNVP «Geoinform ofUkraine», 2004, 87 p. (in Ukrainian).

Gol’dberg V.M., 1987. The relationship of groundwater contamination and the environment.Leningrad: Hydrometeoizdat, 248 p. (in Russian).

Gol’dberg V.M., Gazda S., 1984. Hydrogeological basics of protection of the groundwater from contamination.Moscow: Nedra, 262 p. (in Russian).

Proceedings of the seminar on the protection of ground and surface waters against pollution by crude oil and oil products, organized by the Committee on water resources of the European Economic Commission of the United Nations, held in Geneva from 1 to 5 December 1969, New York, 1970, vol. 1, 169 p. (in Russian).

Methods of examination of ecological and geological condition of area military bases. Methodical recommendations as to survey of ecological and geological condition of the military airfields area, 2012. Kyiv, 209 p. (in Ukrainian).

Ognianuk N.S., Paramonova N.K., Bricks A.L., Pashkovskiy I.S., Konnov D.V., 2006. The fundamentals of studying of subsurface contamination with light petroleum products. Kiev, [A.P.N.], 278 p. (in Russian).

Ognianik N.S., Paramonova N.K., Bricks A.L., Gavriluk R.B., 2013. Ecological and hydrological monitoring of subsurface contamination areas with light petroleum products. Кiev: LAT&K, 254 p. (in Russian).

Popov V.N., 1955. The organization and implementation of the observation of groundwater regime (Guidance).Moscow: Gosgeoltehizdat, 298 p. (in Russian).

Aller L., Bennett T.W., Hackett G., Petty R.J., Lehr J.H., Sedoris H., Nielsen D.M. and Denne J.E., 1989. Handbook of Suggested Practices for the Design and Installation of Groundwater Monitoring Wells, EPA 600/4-89/034, 398 p. (in English).

Holzer T.L., 1976. Application of groundwater flow theory to a subsurface oil spill. J. Ground Water, vol. 14 (3), p. 138-145 (in English).

King R.D., 1984. The Influence of underground openings on gasoline spill migration and recovery in downtown Edmonton. In: Oil in Freshwater: chemistry, biology, countermeasure technology: Proceedings of the Symposium of Oil Pollution in Freshwater,Edmonton,Alberta,Canada, p. 485-491 (in English).

Matis J.R., 1971. Petroleum contamination of groundwater in Maryland. Ground Water, vol. 9 (6), p. 57-61 (in English).

Mercer J.W., Cohen R.M., 1990. A review of immiscible fluids in the subsurface: Properties, models, characterization and remediation. J. Contam. Hydrol., vol. 6 (2), p. 107-163 (in English).

Pinder, G.F. and Abriola, L.M., 1986. On the simulation of nonaqueous phase organic compounds in the subsurface. J. Water Resour. Res., vol. 22 (9), p. 109-119 (in English).

Schwille F., 1975. Groundwater pollution by mineral oil products. In: Groundwater Pollution Symposium: Proceedings of the Moscow Symposium, August 1971, IAHS-AISH Publ., № 103, p. 226–240 (in English).

Williams D.E., Wilder D.G., 1971. Gasoline pollution of a ground-water reservoir — A case history. J. Ground Water, vol. 9 (6), p. 50-56 (in English).

Van Dam J., 1967. The migration of hydrocarbons in a water–bearing stratum. In: The Joint Problems of the Oil and Water Industtries (Ed. P.Hepple). —London: Inst. Petrol., p. 55–96 (in English).

KeroseneLake on the outskirts «Vyshkov» becomes deeper? Information Agency "Volyn news". 2009. [Electronic resource]. Access mode: http://www.volynnews.com/news/extreme/kerosynove_ozero_na_vyshkovi_hlybshaye/ — Screen name (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Брикс А.Л. Формирование зоны нефтехимического загрязнения вблизи дендропарка «Александрия» (г. Белая Церковь) /А.Л. Брикс, Ю.А. Негода // Геол. журн. 2008. № 4 (325). С. 106-112.

 

2. Брикс А.Л. Методика моделирования действия водозабора с учетом процесса загрязнения подземных вод нефтепродуктами  / А.Л Брикс, Н.С. Огняник // Геол. журн. 1997. № 3-4 (284).  С. 68-73.

 

3. Брикс А.Л. Особливості розповсюдження авіаційного гасу в геологічному середовищі в районі селища «Вишків» (м. Луцьк) / А.Л. Брикс, М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, Є.І. Некрасов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2006. № 2. С. 35-40.

 

4. Временное методическое руководство по проведению комплексных эколого-геологических исследований (на территории Украины). ― Киев: ГГП «Геопрогноз», 1994. — 331 с.

 

5. Гаврилюк Р.Б. Гідрогеологічні умови формування лінз авіаційного гасу на військових аеродромах України (на прикладі аеродрому у м. Миколаєві): автореф. дис ... канд. геол. наук. — К., 2013. — 22 с.

 

6  Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України за 2003 р. — К.: ДНВП «Геоінформ України», 2004. — 87 с.

 

7. Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды / В.М. Гольдберг. — Л.: Гидрометеоиздат, 1987. — 248 с.

 

8. Гольдберг В.М. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения / В.М. Гольдберг, С. Газда. — М.: Недра, 1984. — 262 с.

 

9. Материалы семинара по защите подземных и поверхностных вод от загрязнения сырой нефтью и нефтепродуктами, организованного Комитетом по водным ресурсам Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, состоявшегося в Женеве с 1 по 5 декабря 1969 года.  — Нью-Йорк: [б.и.], 1970. — Т. 1. — 169 с.

 

10 Методика обстеження еколого-геологічного стану територій військових об’єктів. Методичні рекомендації по обстеженню еколого-геологічного стану територій військових аеродромів. — К., 2012. — 209 с.

 

11. Огняник Н.С. Основы изучения загрязнения геологической среды легкими нефтепродуктами  / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова, А.Л. Брикс  и др. Киев: [А.П.Н.], 2006. — 278 с.

 

12. Огняник Н.С. Эколого-гидрогеологический мониторинг территорий загрязнения геологической среды легкими нефтепродуктами / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова, А.Л. Брикс, Р.Б. Гаврилюк. — Киев: LAT & K., 2013. — 254 с.

 

13. Попов В.Н. Организация и производство наблюдений за режимом подземных вод: (Инструктивные указания). — М.: Госгеолтехиздат, 1955. — 298 с.

 

14. Aller L. Handbook of Suggested Practices for the Design and Installation of Groundwater Monitoring Wells  / L. Aller, T.W. Bennett,  G. Hackett, R.J. Petty, J.H. Lehr, H. Sedoris, D.M. Nielsen and J.E. Denne // EPA 600/4-89/034. — 1989. — 398 p.

 

15. Holzer T.L. Application of groundwater flow theory to a subsurface oil spill / T.L. Holzer // J. Ground Water. — 1976. — Vol. 14 (3). — P. 138-145.

 

16. King R.D. The Influence of underground openings on gasoline spill migration and recovery in downtownEdmonton / R.D. King //  Oil in Freshwater: chemistry, biology, countermeasure technology: Proceedings of the Symposium of Oil Pollution in Freshwater. —Edmonton,Alberta,Canada, 1984. — P. 485-491.

 

17. Matis J.R. Petroleum contamination of groundwater inMaryland / J.R. Matis // Ground Water. — 1971. — Vol. 9 (6). — P. 57-61.

 

18. Mercer J.W., Cohen R.M. A review of immiscible fluids in the subsurface: Properties, models, characterization and remediation / J.W. Mercer, R.M. Cohen // J. Contam. Hydrol. — 1990. — Vol. 6 (2). — P. 107-163.

 

19. Pinder G.F. and Abriola L.M. On the simulation of nonaqueous phase organic compounds in the subsurface / G.F. Pinder and L.M. Abriola // J. Water Resour. Res. — Vol. 22 (9). — P. 109-119.

 

20. Schwille F. Groundwater pollution by mineral oil products / F. Schwille //  Groundwater Pollution Symposium: Proceedings of the Moscow Symposium, August 1971, IAHS-AISH Publ. — 1975. — № 103. — P. 226–240.

 

21. Williams D.E., Wilder D.G.  Gasoline pollution of a ground-water reservoir — A case history / D.E. Williams, D.G. Wilder // J. Ground Water. — 1971. — Vol. 9 (6). — P. 50-56.

 

22. Van Dam J. The migration of hydrocarbons in a water–bearing stratum / J. Van Dam // The Joint Problems of the Oil and Water Industtries (Ed. P. Hepple). —London: Inst. Petrol., 1967. — P. 55–96.

 

23. Керосинове озеро на Вишкові «глибшає»? Інформаційне агентство «Волинські новини», 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.volynnews.com/news/extreme/kerosynove_ozero_na_vyshkovi _hlybshaye/ — Назва з екрана.

Copyright (c) 2018 N.S. Ognianik, A.L. Bricks, R.B. Havryliuk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua