DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.1.99669

АКАДЕМІК П.А. ТУТКОВСЬКИЙ ПРО ГЕНЕЗИС БУРШТИНУ

V.M. Matsui

Анотація


В 1893 р. П.А. Тутковський у популярній книзі ««Юго-Западный край. Популярные естественноисторические очерки» [Тутковський, 1893] наводить відомості про походження, властивості, використання, торгівлю й знахідки янтарю на території України. У цій роботі він уперше висловив ідею про безпосередній зв’язок формування янтарю й еоценового бурого вугілля Дніпровського буровугільного басейну. На думку вченого, майже ті ж дерева, які виділяли смолу, згодом перетворену в янтар, утворили й буре вугілля. Висловлена автором ідея одержала свій подальший розвиток в Україні лише на початку поточного сторіччя в обґрунтуванні бітумно-буровугільної теорії походження янтарю-сукциніту [Лебедь, Мацуй 2007а, 2007б, 2008; Мацуй, 2010, 2011а, 2011б, 2013б, 2014, 2016; Мацуй и др., 2008]. Ця теорія відкриває реальні можливості виявлення корінних першоджерел розсипів янтарю-сукциніту перших проміжних колекторів з метою науково обґрунтованого прогнозу промислових покладів. На жаль, у геології викопних смол дотепер, на відміну від більшості видів розсипів коштовних мінеральних концентрацій, геологічна природа, генетичний тип і просторове положення корінного першоджерела розсипів янтарю ще остаточно не встановлені. Невирішення цього найважливішого питання геології розсипів істотно обмежує можливості прогнозу розсипних родовищ, оскільки немає однозначного рішення, за рахунок конкретно яких однотипних геологічних об’єктів могли сформуватися найбагатші розсипи найкоштовнішого різновиду викопних смол – янтарю-сукциніту в прибалтійських країнах, Білорусі та Україні. 

 


Ключові слова


викопнi смоли; бурштин; буре вугілля; янтар-сукциніт; розсип; родовище

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Lebid M.A., Matsui V.M., 2007a. On possible participation of brown-coal bitumen in formation of native primary sources of amber placers. Geolog Ukrainy, № 3, p. 62-68 (in Ukrainian).

Lebid M.A., Matsui V.M., 2007b. space-time association of amber and brown coal in Kainozoic of Ukraine. Geolog Ukrainy, № 4, p. 16-18 (in Ukrainian).

Lebid M.A., Matsui V.M., 2008. Paleogeographical aspects of amber placer prediction (on the basis of bitumen-brown-coal hypotesis). The First International Scientific and Practical Conference “Ukrainskiy Burshtynovyi Svit” (Kyiv, October 17, 2007), p. 38-45 (in Ukrainian).

Matsui V.M., 2010. From soft resin of coniferous to amber succinite. Visnyk Natsionalnogo Naukovo-Pryrodnychogo Muzeyu, № 7, p. 135-142 (in Russian).

Matsui V.M., 2011a. On terminology and nomenclature of fossil resins. In: Baltiyskiy yantar. Nauka. Kultura. Ekonomika. Kaliningrad, Kaliningr. obl. Muzei yantarya, p. 26-30 (in Russian).

Matsui V.M., 2011b. Transformation of plant resins into fossil ones. In: Florologia ta imosozologia. Kyiv: Fiton, vol. 2, p. 290-294 (in Russian).

Matsui V.M., 2013a. Marine phase of fossilization of resin excretions of coniferous in the path of transformation into amber-succinite. Geologiya i poleznyie iskopayemyie Mirovogo okeana, № 2 (27), p. 101-108 (in Russian).

Matsui V.M., 2013b. Main problems of amber geology at the present stage. In: Modern problems of geology (Collection of Sciences Works Dedicated to the 155th Anniversary of Birth of Academician P.A. Tutkovsky). Kyiv: Olevsk, p. 243-247 (in Russian).

Matsui V.M., 2014. Evolution of free vegetation and formation of fossil resin deposits fron Paleozoic to Holocene. Intern. Sci. Conf. «Role of Higher Educational Institutions in Development of Geology». Kyiv, p. 72-74 (in Russian).

Matsui V.M., 2016. Evolution of self-producing vegetation and formation of deposits of fossil resins. Kiеv: Naukova Dumka, 143 p. (in Russian).

Matsui V.M., Belichenko E.P., 2011. Extraction, processing and trade of amber from the Late Paleolith to Middle Ages in the territory of present Ukraine. Trade Paths of Amber: Proc. Intern. Practical Conf. Kaliningrad, Kaliningr. oblastnoy Muzei yantarya, p. 43-54 (in Russian).

Matsui V.M., Melnik E.V., Efimenko V.Yu., 2008. Problems of prediction of new industrial types of amber-succinite placers. In: Modern Problems of Lithilogy and Mineralogenesis of the Sedimentary Basins of Ukraine and Adjacent Territories. (Collection of Sci. Works). Kyiv, p. 251-254 (in Russian).

Tutkovskiy P.A., 1893. Kiev amber. In: Yugo-Zapadnyi Krai. Popular Essays of Natural History, iss. 1, p. 12-18 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лебідь М.І. Про можливу участь буровугільного бітуму у формуванні корінних першоджерел розсипів бурштину / М.І. Лебідь, В.М. Мацуй // Геолог України. – 2007a. – № 3. – С. 62-68.

 

2. Лебідь М.І. Просторово-часова асоціація бурштину й бурого вугілля у кайнозої Європи / М.І. Лебідь, В.М. Мацуй // Геолог України. – 2007б. – № 4. – С. 16-18.

 

3. Лебідь М.І. Палеогеографічні аспекти прогнозу розсипів бурштину (на основі бітумно-буровугільної гіпотези) / М.І. Лебідь, В.М. Мацуй // Перша міжнар. наук.-практ. конф. «Український бурштиновий світ» (Київ, 17 жовтня 2007 р.). – К., 2008. – С. 38-45.

 

4. Мацуй В.М. От живицы-смолы хвойных до янтаря-сукцинита / В.М. Мацуй // Вісн. Нац. наук.-природознав. музею. – 2010. – № 7. – С. 135-142.

 

5. Мацуй В.М. О терминологии и номенклатуре ископаемых смол / В.М. Мацуй // Балтийский янтарь. Наука. Культура. Экономика. – Калининград: Калинингр. обл. музей янтаря, 2011а. – С. 26-30.

 

6. Мацуй В.М. Преобразование растительных смол в ископаемые / В.М. Мацуй // Флорологія та імосозологія. – К.: Фітон, 2011б. – Т. 2. – С. 290-294.

 

7. Мацуй В.М. Морской этап фоссилизации смоляных выделений хвойных на пути преобразования в янтарь-сукцинит / В.М. Мацуй // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. – 2013а. – № 2 (27). – С. 101-108.

 

8. Мацуй В.М. Основные проблемы геологии янтаря на современном этапе / В.М. Мацуй // Сучасні проблеми геології: зб. наук. пр., присвячений 155-річчю з дня народження акад. П.А. Тутковського. – К.; Олевськ, 2013б. – С. 243-247.

 

9. Мацуй В.М. Эволюция древесной растительности и формирование залежей ископаемых смол с палеозоя до голоцена / В.М. Мацуй // Міжнар. наук. конф. «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології»: Матеріали. – К., 2014. – С. 72-74.

 

10. Мацуй В.М. Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол / В.М. Мацуй. – Киев: Наук. думка, 2016. – 143 с.

 

11. Мацуй В.М. Добыча, обработка и торговля янтарем от позднего палеолита до Средневековья на территории современной Украины / В.М. Мацуй, Е.П. Беличенко // Торговые пути янтаря: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Калининград: Калининград. обл. музей янтаря, 2011. – С. 43-54.

 

12. Мацуй В.М. Проблемы прогноза новых промышленных типов россыпей янтаря-сукцинита / В.М. Мацуй, Е.В. Мельник, В.Ю. Ефименко // Сучасні проблеми літології і мінерагенії осадових басейнів України та суміжних територій: Зб. наук. пр. – К., 2008. – С. 251-254.

 

13. Тутковський П.А. Кіевскій янтарь / П.А. Тутковський // Юго-западный край. Популярные естественно-исторические очерки. – Киев, 1893. – Вып. 1. – С. 12-18.

Copyright (c) 2019 V.M. Matsui

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua