DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.2.108244

РЕЗУЛЬТАТИ ПАЛЕОТЕКТОНІЧНИХ ТА СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНІСТЮ СКОРОБАГАТЬКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

O.P. Oliynyk, D.M. Bozhezha, O.M. Malychev

Анотація


Скоробагатьківське нафтогазоконденсатне родовище (центральна частина Дніпровсько-Донецької западини) відповідає соляній криптодіапіровій структурі складної будови. Перспективи родовища пов’язані із пермсько-кам’яновугільними, середньо- і нижньокам’яновугільними та девонськими поверхами нафтогазоносності. З метою уточнення прогнозних горизонтів вуглеводнів виконано зіставлення результатів палеотектонічних (карти ізопахіт) і структурно-термо-атмогеохімічніх досліджень (СТАГД) (карти розподілу температурних показників, вмісту родону і бутану в підгрунтовому повітрі). Виявлено, що просторові розміщення перспективних ділянок збігаються. Водночас результати СТАГД слід вважати більш деталізованими завдяки методиці площинних спостережень. Комплексне застосування методів дозволить підвищити ефективність пошуково-розвідувальних робіт. 

 


Ключові слова


Дніпровсько-Донецька западина; Скоробагатьківське нафтогазоконденсатне родовище; соляна криптодіапірова структура; палеотектонічні методи; структурно-термо-атмогеохімічні методи; поклади вуглеводнів

Повний текст:

PDF

Посилання


Atlas of oil and gas fields ofUkraine. In 6 vol., 1998. (Ed. by M.M. Ivanyuta, V.O. Fedyshyn, B.I. Denega, Y.O. Arsiriy, Y.G. Lazaruk). Lviv: Thentr Evropu, vol. 1, 494 p. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., 2003. Prediction of fracture zones of high permeability of rocks to solve search and geoecological problems. Kуiv: LLC «Dmytro Burogo Publishing House», 149 р. (in Ukrainian).

Bagriy I.D., Gladyn V.V., Dovzhok T.Ye. et al., 2001. Development of the structural-atmo-geochemical methods for forecasting and exploration of hydrocarbon deposits. Geologichnyy zhurnal, № 2 (296), р. 89-93 (in Ukrainian).

Scientific substantiation of oil and gas perspective of Pisochanska area (adjacent to Skorobagatkivske oil and gas deposit) on the methodology STAGR: report of Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine; Chief I.D. Bagriy. Kуiv, 2005, 35 p. (in Ukrainian).

Вagriy I.D., Gladun V.V., Gozhik P.F., Krupsky B.L., Klochko V.P., Pochtarenko V.I., Benko V.M., Znamenska T.O., Dubosarsky V.R., Lihvan V.M., Chostak T.A., 2007. Potential Oil and Gas Fields inUkraine. Prediction of oil and gas fields in Dneeper-Donetsk gas and oil area with the implementation of the integrated set of untraditional near-surfase research methods. Kyiv: Varta, 535 p. (in Ukrainian).

Eremenko M.A., 1978. Paleotectonic and paleomorfology of oil geology. Moskow: Nedra, 229 p. (in Russian).

Mashkovich K.A., 1970. Methods paleotectonic research of oil and gas prospecting.Moscow: Nedra, 152 p. (in Russian).

Maevsky B.Y., Lozinsky O.E., Gladun V.V., Chepіl P.M., 2004. Forecasting, prospecting and exploration of oil and gas fields. Kyiv: Naukova Dumka, 446 p. (in Ukrainian).

Oliynyk O.P., 2011. Paleotectonic reconstruction of the development of the Skorobagatky salt dome structure. Visnyk Kyivskogo Unіversitetu. Serіya Geologіya, № 53, p. 7-10 (in Ukrainian).

Correction of pilot commercial exploitation project of Skorobagatkovske oil-gas condensate field: research report (final). Kharkiv branch of the Ukrainian Research Institute of Gas; Chief V. Shcherbyna. № 51.628. Kharkiv, 2006, 135 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


    1. Атлас родовищ нафти і газу України: в 6 т.: Іванюта М.М., Федшин В.О., Денега Б.І. та ін. (ред.) Львів: Центр Європи, 1998. Т. 1. 494 с.

 

    2. Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних та пошукових задач. Київ: ТОВ «Видав. дім Дмитра Бураго», 2003. 149 с.

 

    3. Багрій І.Д., Гладун В.В., Довжок Т.С. та ін. Розробка комплексу структурно-атмогеохімічних методів для прогнозування та пошуків покладів вуглеводнів. Геол. журн. 2001. № 2 (296). С. 89-93.

 

    4. Наукове обгрунтування нафтогазоперспективності за методикою СТАГД Пісочанської площі, прилеглої до Скоробагатьківського нафтогазоконденсатного родовища. Звіт ІГН НАН України; кер. І.Д. Багрій. Київ, 2005. 35 с.

 

    5. Багрій І.Д., Гладун В.В., Гожик П.Ф. та ін. Нафтогазоперспективні об'єкти України. Прогнозування нафтогазоперспективних об'єктів Дніпровсько-Донецької газонафтоносної області з застосуванням комплексу нетрадиційних приповерхневих методів досліджень. Київ: Варта, 2007. 535 с.

 

    6. Еременко М.А. Палеотектоника и палеоморфология в нефтяной геологии. Москва: Наука, 1978. 229 с.

 

    7. Машкович К.А. Методы палеотектонических исследований поисков нефти и газа. Москва: Недра, 1970. 152 с.

 

    8. Маєвський Б.Й., Лозинський О.Є., Гладун В.В., Чепіль П.М. Прогнозуванн, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ. Київ: Наук. думка, 2004. 446 с.

 

    9. Олійник О.П. Палеотектонічна реконструкція розвитку Скоробагатьківської солянокупольної структури. Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. 2011. № 53. С. 7-10.

 

    10. Корективи проекту ДПР Скоробагатьківського НГКР. Звіт про НДР (заключний). Харківська філія УкрНДІгаз; кер. В. Щербина, № 51.628. Харків, 2006. 135 с.

 

Copyright (c) 2020 O.P. Oliynyk, D.M. Bozhezha, O.M. Malychev

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua