DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.1.126417

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПОРОВИХ РОЗЧИНІВ СЛАБОПРОНИКНИХ ШАРІВ ЯК ПОКАЗНИК ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД

A.O. Sukhorebriy

Анотація


Запропоновано новий спосіб оцінки захищеності підземних вод за хімічним складом порових розчинів слабопроникних шарів, які залягають між водоносними горизонтами. Проведені дослідження показали гідрохімічну неоднорідність слабопроникних порід, що пов’язана з неоднорідною вертикальною фільтрацією через ці породи. Мікрозони з прісними гідрокарбонатними поровими розчинами відповідають зонам підвищеної проникності (зони інтенсивного перетікання), а зони з солонуватими сульфатними поровими розчинами – зонам заниженої проникності (зони уповільненого перетікання). Співвідношення цих зон дозволяє оцінити ступінь проникності слабопроникних шарів і зробити висновок про захищеність підземних вод від міграції забруднюючих речовин через слабопроникні шари. Надано оцінку захищеності підземних вод північно-західного регіону Дніпровського артезіанського басейну на підставі запропонованого способу.


Ключові слова


порові розчини; хімічний склад; слабопроникні породи; захищеність підземних вод

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Babinets A.E., 1961. Ground waters of the Russian Platform South-West.Kiev: Izdatelstvo ANUSSR. 378 p. (in Russian).

Masenko I.A., Verkhova E.V., Zemskaya S.A., 1986. Groundwater protectability in the Ukrainian SSR. Map 1:200 000, Kiev District. Letter of explanation,Kiev,56 p. (in Russian).

Shestopalov V.M., Drobnokhod N.I., Lialko V.I., Ognianyk N.S., Sytnykov A.B., Sukhorebriy A.A., Borevskiy B.V., But Yu.S., Mytnyk M.M., Briks A.L., Gavlovskiy S.A., Lyutiy G.G., Morozov V.I., Golovchenko Yu.G., Bayer R.A., Zhuk S.G., Kubko Yu.I., Mandryk B.I., 1989. Water exchange in hydrogeological structures ofUkraine. Water exchange in vivo.Kiev: Naukova Dumka, 288 p. (in Russian).

Yakovlev E.O., 2011. Assessment of the influence of pore solutions in regional low-permeable layers on formation of proper ground drinking water resources. Mineralni resurcy Ukrainy, №1, p.37-39 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабинец А.Е. Подземные воды Юго-Запада Русской платформы. Киев, Изд-во АН УССР, 1961. 378 с.

 

Масенко И.А., Верхова Е.В., Земская С.А. Карта защищенности подземных вод Украинской ССР. М-б 1:200 000. Киевская область. Объяснительная записка. Киев, 1986. 56 с.

 

Шестопалов В.М., Дробноход Н.И., Лялько В.И., Огняник Н.С., Ситников А.Б., Сухоребрый А.А., Боревский Б.В., Бут Ю.С., Митник М.М., Брикс А.Л., Гавловский С.А., Лютый Г.Г., Морозов В.И., Головченко Ю.Г., Баер Р.А., Жук С.Г., Кубко Ю.И., Мандрик Б.И. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в естественных условиях. Киев: Наук. думка, 1989. 288 с.

 

Яковлев Є.О. Оцінка впливу порових розчинів регіональних слабопроникних шарів на формування якості ресурсів питних підземних вод. Мінер. ресурси України. 2011. № 1. С.37-39.
Copyright (c) 2019 A.O. Sukhorebriy

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua