DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.1.126435

ЩОДО МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ТЕКТОНІЧНОЇ КАРТИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА МАСШТАБУ 1:500 000

O.В. Gintov, L. M. Stepanyuk

Анотація


Український щит - одна з найдревніших структур і одна з найбагатших на тверді корисні копалини металогенічних провінцій Європи. Він практично весь покритий геологічними зйомками масштабу 1: 50 000, геофізичними зйомками масштабів 1:50 000 – 1:10 000, відносно густою мережею профілів глибинного сейсмічного та магніто-телуричного зондування. Складання середньомасштабної тектонічної карти щита, яка б враховувала всі основні результати його геолого-геофізичного вивчення та сучасні досягнення наук про Землю, є нагальною задачею українських вчених і виробничників. На Тектонічній карті України масштабу 1: 1000 000, виданій у 2007 р., така інформація не могла бути повністю відображена через масштаб карти, а також через неврахування деяких важливих результатів досліджень інститутів НАН України (геофізичних, геохімічних, петрологічних, геохронологічних та ін.). В даній статті автори розглядають переваги і недоліки карти масштабу 1:1 000 000 і пропонують свій погляд на методику складання Тектонічної карти Українського щита масштабу 1: 500 000. 

Ключові слова


Український щит; тектонічна карта; геофізика; геохронологія; земна кора; розломи; структурно-формаційні комплекси

Повний текст:

PDF

Посилання


Geochronology of Early Precambrian of the Ukrainian Shield. Archean, 2005.( Ed. N.P. Shcherbak). Kiev: Naukova Dumka, 244 p. (in Russian).

Geochronology of Early Precambrian of the Ukrainian Shield. Proterozoic, 2008. (Ed. Ed. N.P. Shcherbak). Kiev: Naukova Dumka, 240 p. (in Russian).

Gintov O.B.,2005. Field Tectonophysics and its application in the study of the deformation of the crust of Ukraine. Kiev: Feniks, 572 p. (in Russian).

Yentin V.A., Shymkiv .L.M., Dzyuba B.M., Nechayeva T.S., Gintov O.B., Pashkevich I.K., Krasovsky S.S., 2002. Preparation of geophysical bases of tectonic maps of Ukraine at scale of 1:1 000 000. Kyiv: Geoinform of Ukraine, 55 p. (in Ukrainian).

Map of geological formations of the Precambrian Ukrainian Shield. Scale 1: 500 000. 1991. (Main. Ed. E.M. Lazko). Kiev. Goskomgeologiya of Ukraine (in Russian).

Kuprienko P.Y., Makarenko I.B., Starostenko V.I., Legostaeva O.V., 2007. Three-dimensional density model of the crust and upper mantle of the Ukrainian Shield. Geofiz. Zh., vol 29, № 5, p. 3-27 (in Russian).

Lazko E.M., Kyrylyuk V.P., Lisak A.M., Sivoronov A.A., Lashmanov V.I., Yatsenko G.M., 1986. Stratigraphic scheme of the Lower Precambrian Ukrainian Shield (on the formational basis). Geol. Zhurnal. vol. 46, № 2, p. 18-26 (in Russian).

Lukienko O.I., Kravchenko D.V., Suhorada. A.V. 2008. Dislocation tectonics and tectonophases of the Ukrainian Precambrian Shield. Kyiv: CUP "Kyiv University", 279 p. (in Ukrainian).

Tectonic map of Ukraine. Scale 1: 1000 000. Part I. Explanatory note. 2007. (Ed. D.S. Gursky, S.S. Kruglov). Kyiv, UkrDGRI, 96 p. (in Ukrainian).

Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1 000 000. Part II. Tectonics of the Ukrainian shield foundation. Explanatory note, 2007. (Author Kyrylyuk V.P., Ed. Gursky D.S). Kyiv, UkrDGRI, 75 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей (Отв. ред. Н.П. Щербак).  Киев: Наукова думка,  2005.  244 с.

 

Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. (Отв. ред. Н.П. Щербак).  Киев, Наукова думка, 2008.  240 с.

 

Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применения при изучении деформаций земной коры Украины. Киев: Феникс, 2005. 572 с.

 

Єнтін В.А., Шимків Л.М., Дзюба Б.М., Нечаєва Т.С., Гінтов О.Б., Пашкевич І.К., Красовський С.С. Підготовка геофізичної основи Тектонічної карти України масштабу 1:1 000 000. - Київ: Геоінформ України, 2002.  55 с.

 

Зоненшайн Л.П., Савостин Л.А. Введение в геодинамику. Москва: Недра.1979. 311 с.

 

Карта геологических формаций докембрия Украинского щита. Масштаб 1:500 000. (Главн. ред. Е.М. Лазько). Киев: Госкомгеологии Украины, 1991.

 

Куприенко П.Я., Макаренко И.Б., Старостенко В.И., Легостаева О.В. Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Украинского щита. Геофиз. журн. 2007. Т. 29, № 5. С. 3-27.

 

Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Лысак А.М., Сиворонов А.А., Лашманов В.И., Яценко Г.М. Стратиграфическая схема нижнего докембрия Украинского щита (на формационной основе). Геол. журн. 1986. Т. 46  (227)  № 2. С. 18-26.

 

Лукієнко О.І., Кравченко Д.В., Сухорада А.В. Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита. Київ, ВПЦ «Київський університет», 2008. 279 с.

 

Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000.  Ч. І.  Пояснювальна записка, 2007. (Відп. ред. Д.С. Гурський, С.С. Круглов). Київ, УкрДГРІ. 96 с.

 

Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000. Ч. ІІ. Тектоніка фундаменту Українського щита. Пояснювальна записка. (Автор В.П. Кирилюк, відп. ред. Д.С. Гурський). Київ: УкрДГРІ, 2007. 75 с.
Copyright (c) 2020 O.В. Gintov, L. M. Stepanyuk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua