DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.1.126444

НОВІ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ ДАНІ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМАТИКИ ВІКУ ЕФУЗИВІВ ТА ВУЛКАНОМІКТОВИХ ПОРІД ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

Ya.S. Kurepa

Анотація


Подані результати палеонтологічних досліджень порід верхньої крейди з району Волинського базальтового пасма та долини р. Горинь. Відклади крейди, що відслонюються у розкривних уступах Берестовецького базальтового кар’єру, представлені біогермними детритовими вапняками, конгломератами, детритовими, пелітоморфними і крейдоподібними вапняками. На підставі вивчення комплексу макро- (амоніти та двостулкові молюски) і мікрофауни (нанопланктон, форамініфери, остракоди) ці породи віднесені до верхнього сеноману та нижнього і середнього турону. У кар’єрах поблизу сіл Ташки та  Крупець у халцедонолітах автор знайшов та визначив пізньосеноманський комплекс двостулкових молюсків. Вік халцедонолітів пізніше підтверджений мікропалеонтологічними дослідженнями (за комплексом спікул губок). Також проведені геологічні дослідження ефузивів та вулканоміктових порід, на яких залягають верхньокрейдові утворення, через дискусійну проблему їхнього віку. Критичний аналіз аргументів, за якими інші дослідники віднесли базальти і туфи східної Волині до утворень мезозою-кайнозою (кампан-неогенових), вказує на помилковість таких результатів.

Ключові слова


верхня крейда; венд; базальти; вулканоміктові алевроліти; вік; двостулкові молюски; Волино-Поділля

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogdanov, G.O., Verzhyhovskyi, O.M., Doleckiy, S.P., Kulyk, M.F., Lysycya, A.V., Lukyanyk, I.M., Mandygra, M.S., Marcynovska, A.Ya, Melnychuk, V.G. 2005. Zeolite-Smectite tuffs of Rivne region: biological aspect of use. Rivne: Volynski oberegy, 183 p. (in Ukrainian).

Geological map ofUkraine. Scale 1:1 000 000, 2007. (Ed. Velicanov, V.Ya). Kyiv: State Geological Survey of Ukraine 2007 (in Ukrainian).

Klymenko, Yu.V., 2016. Sponge spicules from the Albian and Cenomanian deposits of western slope of the Ukrainian shield. Problems of justification of regional stratigraphic units of Phanerozoic of Ukraine: Proceedings of XXXVII session of Paleontological society of NAS of Ukraine (Kyiv, September 7-9, 2016). Kyiv, p. 53-55 (in Ukrainian).

Krasheninnikova, O.V., 1950. Ancient suites of the western slope of the Ukrainian Shield of Podillya. Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR. 178 p. (in Ukrainian).

Kurepa, Ya., 2015. The bivalvia in siliceous deposits of the Volyn`-Podillia eastern part. In: Modern Problems of Geology. Proceedings of the Scientific-Practical Conference to the 100th Anniversary of V.P. Makrydin's Birthday (Kharkiv, May 21-23, 2015). Kharkiv, Vydavnytstvo Ivanchenka I.S., p. 51-53 (in Ukrainian).

Kurepa, Ya., 2016. Find of coral Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829) and its importance for stratigraphy, paleoecology and paleogeographycal reconstructions of Turonian in northern-east part of Volyn-Podillya. Problems of Phanerozoic geology of Ukraine: Proceedings of the VIIth All-Ukrainian Scientific Conference (Lviv, October 6-8, 2016). Lviv, p. 34-36 (in Ukrainian).

Kurepa, Y.S., Maryash, I.M., Kolosova, I.V., Syniehubka, V.V., Shomina, А.D., Danyliv, O.R., 2017. The Upper Cretaceous paleontology and stratigraphy of the Basalt ridge (Berestovets rock quarry) in northern-east part of Volyn`-Podillia. Collection of scientific works of the IGS NAS ofUkraine, Kyiv, 2017 (in print) (in Ukrainian).

Polishchuk, A.M., 2014. Selection and correlation of the sergiivska suite in lower vend of the Volyn-Podillya. Geologichnyy zhurnal, № 3 (348), p. 45-51 (in Ukrainian).

Stratigraphy of Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine. Vol. 1. Stratigraphy of Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine, 2013. (Editor-in-Сhief P.F. Gozhіk). Kyiv: Logos, 637 p. (in Ukrainian).

Yatsenko, G.M., Ivanina, A.V., Slyvko, E.M., Trofymovych, N.A., Yatsenko, I.G., 1994. About Neogenian fossils in Precembrian deposits of western slope of the Ukrainian shield. Paleontolgichnyy zbirnyk, iss. 30, p 50-54 (in Ukrainian).

Yatsenko, G.M., Trofymowich, N.A., 2001. Some problems of Vendian in the South-Western margin of the Eastern-European Platform. Visnyk Lvivskogo Universytetu. Ser. geol, iss. 15, p. 135-143 (in Ukrainian).

Yatsenko, G.M., Trofymovych, N.A., Yatsenko, I.G., 1998. About Late Cretaceous age of basalts and related deposits of western slope of the Ukrainian shield. Paleontolgichnyy zbirnyk, iss. 32, p. 72-77 (in Ukrainian).

Yatsenko, G.M., Trofymovych, N.A., Yatsenko I.G., 1992. About Mesozoic-Cenozoic fossils in Volhynian Series deposits of Vendian. Paleontolgichnyy zbirnyk, iss. 29, p. 7-12 (in Ukrainian).

Kamenskyi, M., 1932. Elements of volcanogenic tuff components in Berestovec. Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 8, № 1, p. 273-315 (in Polish).

Kurepa, Ya., 2015. Upper Cenomanian bivalves from the bioherm of Berestovets, Ukraine. Paleontolgichnyy zbirnyk, iss. 47, p. 61-75 (in English).

Mazurek, A., 1931. Cretaceous transgression on the basalts in Berestovec and Yanova Dolyna in Volynian. Proceedings of the Polish Geological Society.Warsaw, T. 4, Z. 3, p. 465-480 (in Polish).

Samsonovych, J., 1936. Relation of Podillya and Volyn to Volyn-Ukrainian massive of crystalline rocks. KOSMOS, Lviv, № 61, VI, p. 435-473 (in Polish).

Yatsenko, G.M., Slyvko, E.M., 1996. New Vend problems in the south-western borderland of the Eastern European platform. 30th Inter. Geol. Congr. Beijing, China, August 4-14, 1996. Abstracts (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богданов Г.О., Вержиховський О.М., Долецький С.П., Кулик М.Ф.,  Лисиця А.В.,  Лук'яник І.М., Мандигра М.С., Марциновська А.Я., Мельничук В.Г. Цеоліт-смектитові туфи Рівненщини: біологічні аспекти використання. Рівне: Волин. обереги, 2005. 183 c.

 

 Геологічна карта України. М-б 1:1 000 000:  Веліканов В.Я. (ред.). Київ: Держ. геол. служба України, 2007.

 

 Клименко Ю.В. Спікули губок з альбських та сеноманських відкладів західного схилу Українського щита. Проблеми обґрунтування регіональних стратонів фанерозою України: Матеріали XXXVІІ сесії Палеонтол. т-ва НАН України (Київ, 7-9 вересня 2016 р.). Київ, 2016. С. 53-55.

 

 Крашеніннікова О.В. Стародавні світи західного схилу Українського кристалічного щита Поділля. Київ: Вид-во АН УРСР, 1950. 178 с.

 

 Курепа Я. Двостулкові молюски в силіцитах східної частини Волино-Поділля. Новітні проблеми в геології: Матеріали наук.-практ. конф. (21-23 травня 2015 р.). Харків: Вид-во Іванченка І.С., 2015. С. 51-53.

 

 Курепа Я. Знахідка коралу Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829) та її значення для стратиграфії, палеоекології і палеогеографічних реконструкцій турону північно-східної частини Волино-Поділля. Проблеми геології фанерозою України: Матеріали VІІ Всеукр. наук. конф. (6-8 жовтня 2016 р.). Львів, 2016. С. 34-36.

 

 Курепа Я.С., Мар’яш І.М., Колосова І.В., Синєгубка В.В., Шоміна А.Д., Данилів О.Р. Палеонтологія і стратиграфія верхньої крейди в районі базальтового пасма (Берестовецький кар’єр) північно-східної частини Волино-Поділля. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. Київ, 2017 (у друці).

 

 Поліщук А.М. Виділення і кореляція сергіївської світи в нижньому венді Волино-Поділля. Геол. журн. 2014. № 3 (348). С. 45-51.

 

 Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. В 2 т. Т. 1. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України: Гожик П.Ф. (гол. ред.). Київ: Логос, 2013. 637 с.

 

 Яценко Г.М., Іваніна А.В., Сливко Є.М., Трофимович Н.А., Яценко І.Г. Про органічні рештки неогену у відкладах докембрійського чохла західного схилу Українського щита. Палеонтол. зб. 1994. Вип. 30. С. 50-54.

 

 Яценко Г.М., Трофимович Н.А. Проблеми венду південно-західного краю Східноєвропейської платформи. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2001. Вип. 15. С. 135-143.

 

 Яценко Г.М., Трофимович Н.А., Яценко І.Г. Про пізньокрейдовий вік базальтоїдів та споріднених утворень західного схилу Українського щита. Палеонтол. зб. 1998. Вип. 32. С. 72-77.

 

 Яценко Г.М., Яценко І.Г. Про мезозойсько-кайнозойські органічні рештки в відкладах волинської серії венду. Палеонтол. зб. 1992. Вип. 29. С. 7-12.

 

 Kamíeński М. Elementy składowe tufów wulkanicznych w Berestowcu. Rocz. Pol. Tow. Geol. Krakow, 1932. Vol. 8, № 1. S. 273-315

 

 Kurepa Ya. Upper Cenomanian bivalves from the bioherm of Berestovets, Ukraine. Палеонтол. зб. 2015. № 47. С. 61-75.

 

 Mazurek A. Transgresja kredy na bazalcie w Berestowcu I Janowej Dolinie na Wolyniu. Sprawozd. Pol. Inst. Geol. Warszawa, 1931. T. 4. Z. 3. S. 465-480.

 

 Samsonowicz J. Stosunek Podola i Wolynia do masywu krystalicznego Wolynsko-Ukrainskiego. KOSMOS. Lwow, 1936. № 61. VI. S. 435-473.

 

 Yatsenko G.M., Slyvko E.M. New Vend problems in the south-western borderland of the Eastern European platform. 30th Inter. Geol. Congr. Beijing, China, 4-14 August 1996. Abstracts.

Copyright (c) 2020 Ya.S. Kurepa

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua