DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.1.126570

ОСОБЛИВОСТІ ЛІТОФІЗИЧНОЇ СТРУКТУРИ ВІДКЛАДІВ СЕРЕДНЬОГО МАЙКОПУ ЧОРНОМОРСЬКО-ПІВНІЧНОКРИМСЬКОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РАЙОНУ

K. G. Grygorchuc, V. P. Gnidets, O. M. Kokhan

Анотація


Мета. Встановити просторово-вікові особливості літофізичної структури середньомайкопської товщі Чорноморсько-Північнокримського нафтогазоносного району з метою локалізації нафтогазоперспективних об’єктів. Методика. Літолого-петрографічний, літмологічний аналізи, літофізична інтерпретація літологічних розрізів свердловин. Результати. Створено моделі літофізичної структури відкладів середнього майкопу по окремих перетинах, що дозволило визначити особливості просторово-вікового розвитку флюїдоупорних горизонтів регіонального, зонального і локального поширення та порід-колекторів різного типу (порових, тріщинних). Встановлено домінування колекторів порового типу на північному (район Таврійської та Тендрівської площ) та південному (район площ Десантна, Гамбурцева, Сельського) бортах Північнокримського прогину, а тріщинних – у його приосьовій частині (район площ Голіцина, Флангова). Наукова новизна. Вперше на основі літофізичної інтерпретації літологічних розрізів відкладів середнього майкопу по окремих свердловинах визначено просторово-вікові особливості поширення флюїдоупорів та горизонтів тріщинних і порових порід-колекторів. Практична значущість. Виділені нафтогазоперспективні об’єкти антиклінального (структури Голіцина, Шмідта, Міжводненська, Штормова, Архангельського) та неантиклінального, (Тендрівсько-Таврійська, Одесько-Осетрова, Каркінітсько-Борисівська ділянки) типів. 

 


Ключові слова


Літофізична та літмологічна структура; середньомайкопські відклади; Чорноморсько-Північнокримський нафтогазоносний район

Повний текст:

PDF

Посилання


Bortnitskaya, V.M., 1963. Reservoir properties of rocks of the Dolinsky oil field. Questions of geology of oil and gas bearing regions of Ukraine.Moscow, p. 369-374, (Trudy UkrNIGRI; Iss. 3) (in Russian).

Grygorchuk, K.G., 1994. Fluidodynamics aspects of catаgenesis. Geologiya i geohimiya goryuchih kopalyn, № 3-4, p. 11–22 (in Ukrainian).

Grygorchuk, K.G., Gnidets, V.P., Balandyuk, L.V., Kokhan, O.M., 2009. Lithology and sedimentogenesis of the Maykopian deposits of the Karkitit-Northern Crimea sedimentary-rock basin. Article 3. Middle Maykopian. Geological paleooceanography and sedimento-lithogenesis. Geologiya i geohimiya goryuchih kopalyn, № 3-4 (148-149), p. 55-69 (in Ukrainian).

Denega, B.I., Nimets, M.V., Pavlyuk, M.I. et al., 1998. Atlas of oil and gas fields of Ukraine. Vol. 6. Southern Region. Lviv, 222 p. (in Ukrainian).

Kulchitsky, Ya.O., 1963. Time and conditions for the formation of oil and gas deposits in the Eastern Carpathians. Geology and oil and gas potential of the territory of the USSR.Moscow. p. 80-90, (Trudy UkrNIGRI; Iss. 5) (in Russian).

Lukin, A.E., Larin, S.B., 2003. Genetic types of fracture of rocks of deep-lying oil and gas bearing complexes. Geolоgichnyy zhurnal, № 3 (305), p. 9–25 (in Russian).

Maksimov, S.P., 1981. Forecast of the search for oil and gas in the south of the Ukrainian SSR and in the adjacent water areas.Moscow: Nedra, 239 p. (in Russian).

Popp, I.T., Grygorchuk, K.G., Scherba, O.S., Kilyn, I.V., Pyvovar, I.G., 2000. Lithogenetic preconditions for the reservoir-rocks formation of Menilitian deposits of the Zavadivske field. Theoretical and applied problems of petroleum geology. Kyiv, vol. 2, p. 207-212 (in Ukrainian).

Khanin, A.A., 1969. The reservoir-rocks of oil and gas and researching of them.Moscow: Nedra, 365 p. (in Russian).

Shustov, V.A., 1960. On the fracture and bitumen content of Tertiary deposits in the south-eastern part of Northern Sakhalin. Trudy UkrNIGRI, vol. 163, № 5, p. 178-198 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бортницкая В.М. Коллекторские свойства пород Долинского нефтяного месторождения. Вопросы геологии нефтегазоносных районов Украины. Москва, 1963. С. 369–374. (Тр. УкрНИГРИ; Вып. 3).

Григорчук К.Г. Флюїдодинамічні аспекти катагенезу. Геологія і геохімія горючих копалин. 1994. № 3 –4. С. 11–22.

Григорчук К.Г., Гнідець В.П., Баландюк Л.В., Кохан О.М. Літологія і седиментогенез майкопських відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну. Ст. 3. Середній майкоп. Геологічна палеоокеанографія та седиментогенез. Геологія і геохімія горючих копалин. 2009. № 3–4. С. 55–69.

Денега Б.І., Німець М.В., Павлюк М.І. та ін. Атлас родовищ нафти і газу України. Т. 6. Південний регіон. Львів, 1998. 222 с.

Кульчицький Я.О. Время и условия формирования нефтегазовых залежей в Восточных Карпатах. Геология и нефтегазоносность территории УССР. Москва, 1963. С. 80–90. (Тр. УкрНИГРИ; Вып. 5).

Лукин А.Е., Ларин С.Б. Генетические типы трещиноватости пород глубокозалегающих нефтегазоносных комплексов. Геол. журн. 2003. № 3 (305). С. 9–25.

Максимов С.П. Прогноз поисков нефти и газа на юге УССР и на прилегающих акваториях. Москва: Недра, 1981. 239 с.

Попп І.Т., Григорчук К Г., Щерба О.С., Кілин І.В., Пивовар І.Г. Літогенетичні передумови формування порід-колекторів менілітових відкладів Заводівського родовища. Теоретичні та прикладні проблеми нафтогазової геології. Київ, 2000. Т. 2. С. 207-212.

Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение. Москва: Недра, 1969. 365 с.

Шустов В.А. К вопросу о трещиноватости и битуминозности третичных отложений юго-восточной части Северного Сахалина. Тр. ВНИГРИ. 1960. Вып. 163, № 5. С. 178–198.

Copyright (c) 2019 K. G. Grygorchuc, V. P. Gnidets, O. M. Kokhan

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua