DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2014.3.138246

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ПАЛЕОЗОЙСЬКИХ ФОРАМІНІФЕР УКРАЇНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТРАТИГРАФІЇ

M.V. Vdovenko

Анотація


В історії вивчення форамініфер (Ф) палеозою України чітко виділяються три періоди. Перший – з 30-х до кінця 40-х – початку 50-х років минулого сторіччя. Це початок вивчення пізньо палеозойських Ф України та використання їх для цілей стратиграфії.

Другий період пов’язаний з різким зростом обсягів буріння у зв’язку з пошуками горючих корисних копалин у девоні і карбоні. Він продовжувався майже до середини 90-х років ХХ ст. Цей період найбільш продуктивний у вивченні Фта стратиграфії. Для нього характерне створення і затвердження детальних стратиграфічних схем верхньопалеозойських і особливо кам’яновугільних відкладів Донбасу, Дніпровсько-Донецької западини, Львівського та Перед добрудзького палеозойського прогинів. В біостратиграфічній частині цих схем основну роль відігравали Ф. В цей час була опублікована велика кількість колективних монографій з описом Ф.

На третій період припадає суттєве скорочення пошуково-розвідувальних робіт у верхньо - палеозойських відкладах України. Останнє призвело до зменшення робіт з вивчення стратиграфії та Ф у цих відкладах. Так, якщо спочатку кількість спеціалістів з Фпалеозою не була більше 7-8, потім зросла до 30, то в теперішній час їх налічується 3-4 (?). Біостратиграфічні роботи наразі спрямовані в основному на модернізацію наявних стратиграфічних схем.


Ключові слова


історія; вивчення; форамініфери; стратиграфія; палеозой

Повний текст:

PDF

Посилання


Aisenverg D.E., Brazhnikova N.E., Vassiluk N.P., Gorak S.V., Dunaeva N.N., Zernetskaya N.V., Sergeeva M.t., Rostovceva L.F., 1966. The fauna of the Lower part of Tournaisian (zone C1ta) in the Donets basin. Kiev: Naukova Dumka, 128 p. (in Russian).

ISSN 0367–4290. Геол. журн. 2014. № 3 (348) 63 Aisenverg D.E., Astachova t.V., Berchenko O.I., Brazhnikova N.E., Vdovenko V.V., Dunaeva N.N., Zernetskaya N.V., Poletaev V.I., Sergeeva M.t., 1983. Late Serpukhovian substage in the Donets basin. Kiev: Naukova Dumka, 164 p. (in Russian).

Aisenverg D.E., Brazhnikova N.E., Novik E.O., Rotay A.P., Schulga P.L., Schulga P.L., 1963. Stratigraphy of the Carboniferous deposits of the Donets basin. Kiev, 182 p. (Trudy Inst. Geol. AN USSR. Ser. stratigr. and palaeont.; Iss. 37) (in Russian).

Aisenverg D.E., Brazhnikova N.E., Potievskaya P.D., 1968. Biostratigraphic division of the Carboniferous deposits of the southern slope of the Voronezhsky Massif (Starobilsk-Millerovo district). Kiev: Naukova Dumka, 151 p. (in Russian).

Atlas of the Tournaisian fauna in the Donets basin / Ed. D.E. Aisenverg. Kiev: Naukova Dumka, 327 p. (in Russian).

Brazhnikova N.E., Vakarchuk G.I., Vdovenko M.V., Vinnichenko L.V., Karpova M.A., Kolomiez J.I., Potievskaya P.D., Rostovceva L.F., Shevchenko G.D., 1967. Mikrofaunal marker-horisons from the carboniferous and Permian deposits of the Dnieper-Donets depression. Kiev: Naukova Dumka, 224 p. (in Russian).

Brazhnikova N.E., Vdovenko M.V., 1973. Early Visean foraminifers from Ukraine. Kyiv: Naukova Dumka, 296 p. (in Ukrainian).

Brazhnikova N.E., Ishchenko A.M., Ichchenko t.A., Novik E.O., Schulga P.L., 1956. Fauna and flora from the Carboniferous deposits of the Galitzin-Volynsky depression. Kiev: Izdatelstvo AN USSR, 410 p. (in Russian).

Vdovenko M.V., 2013. Atlas of foraminifera from the Early Carboniferous of the Lvov-Volyn basin and Predobrudja foredup. Kiev, 127 p. (in Russian).

Vdovenko M.V., Vinnichenko L.V., Vinnichenko L.G., Kononenko L.P., Lukin A.E., Onuphrichin S.V., Ustinovskij Yu.B., 1988. Lower Carboniferous. In: Geology and petroleum potential of the Dnieper-Donets depression. Stratigraphy. Kiev: Naukova Dumka, p. 32-61 (in Russian).

Zavyalova E.A., 1959. Tournaisian foraminifers of Lvov-trough. trudy UkrNIGRI, iss. 1, p. 174-179 (in Russian).

Manukalova-Grebenyuk M.F., Ilina M.t., Sereznikova t.D., 1969. Atlas of foraminifers from the Middle Carboniferous of the Dnieper-Donets depression. trudy UkrNIGRI, vol. 20, 287 p. (in Russian).

Kotlyar O.E., 1984. Foraminifers of Upper Devonian USSR. Working paper, 84-14, 59 p., Kiev, AN USSR, Institut Geologicheskikh Nauk (in Rus - sian).

Poletaev V.I., Vdovenko M.V., Shchogolev O.K., Bojarina N.I., Makarov I.A., 2011. Lower Carboniferous and Lower Permian stratotypes of regional stratigraphial subdivisions of the Dnieper-Donels depression. Kyiv: Logos, 236 p. (in Ukrainian).

Decision of interdepartament Regional stratigraphic Meeting of the Middle and Upper Paleozoic of Russian platform. Carboniferous. Leningrad, 1990, 41 p. (in Russian).

Stratigraphy of the USSR. Vol. 5. Carboniferous, 1969 / Ed. D.E. Aisenverg. Kyiv: Naukova Dumka, 410 p. (in Ukrainian).

Stratigraphy of the USSR. Vol. 6. Perm, 1970 / Ed. T.E. Laptchik. Kyiv: Naukova Dumka, 278 p. (in Ukrainian).

Stratigraphy of the USSR. Vol. 4. Devonian, 1974 / Ed. P.L. Schulga. Kyiv: Naukova Dumka, 262 p. (in Ukrainian).

Stratigraphic charts the Phanerozoic and Precambrian of Ukraine. Kiev, 1993 (in Russian).

Stratigraphy of the Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine: In 2 volums. Vol. 1. Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine, 2013 / Editor-in-Chief P.F. Gozhik. Kyiv: Logos, 636 p. (in Ukrainian).

Preceedings of the Conference on the scope of the Namurian Stage and its position in the Carboniferous, 1957. Kiev: Izdatelstvo AN USSR, 221 p. (in Russian).

Davidov V.I., Khodjanyazova R.R., 2009. Moskovian-Kasimov transition in Donets basin: Fusulinia taxonomy, biostratigraphy correlation and paleobiogeography. Carboniferous Type Section in Russia and Potential global stratotypes Southern Urals Session: Proceeding of the Intern. Field. Conf., Ufa–Sibay, 13-18 August 2009, Ufa, p. 193-196 (in English).

Nemyrovska t.I., Matsunaga M., Ueno K., 2010. Conodont and fusuline composite biostratigraphy across the Bashkirian: Moskovian boundary in the Donets Basin, Ukraine: the Malo-Nikolaevka section. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, vol. 28, p. 60-66 (in English).

Vachard D. et Maslo A., 1996. Precisions Biostratigraphiques et Micropaleontologiques sur le Bashkirien d`Ukraine (Carbonifere Moyen). Rev. de Paleobiologie, vol. 15, №2, p. 357-383 (in France).

Vdovenko M.V., 2000 (2001). Atlas of foraminifera from the Upper Visean and Lower Serpukhovian (Lower Carboniferous) of the Donets Basin (Ukraine). Abhandlungen und Berichte fur Naturkunde – Magdeburg, vol. 23, p. 93-178 (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айзенверг Д.Е., Бражникова Н.Е., Василюк Н.П., Горак С.В., Дунаева Н.Н., Зернецкая Н.В., Сергеева М.Т., Ростовцева Л.Ф. Фауна низов турне (зона C1ta) Донецкого бассейна. Киев: Наук. думка, 1966. 128 с.

 

Айзенверг Д.Е., Астахова Т.В., Берченко О.И., Бражникова Н.Е., Вдовенко М.В., Дунаева Н.Н., Зернецкая Н.В., Полетаев В.И., Сергеева М.Т. Верхнесерпуховский подъярус Донецкого бассейна. Киев: Наук. думка, 1983. 164 с.

 

Айзенверг Д.Е., Бражникова Н.Е., Новик Е.О., Ротай А.П., Шульга П.Л. Стратиграфия каменноугольных отложений Донецкого бассейна. Киев, 1963. 182 с. (Тр. Ин-та геологии АН УССР. Сер. стратигр. и палеонт.; Вып. 37).

 

Айзенверг Д.Е., Бражникова Н.Е., Потиевская П.Д. Биостратиграфическое расчленение каменноугольных отложений южного склона Воронежского массива (Старобельско-Миллеровская моноклиналь). Киев: Наук. думка, 1968. 151 с.

 

Атлас фауны турнейских отложений Донецкого бассейна / ред. Д.Е. Айзенверг. Киев: Наук. думка, 1971. 327 с.

 

Бражникова Н.Е., Вакарчук Г.И., Вдовенко М.В., Винниченко Л.В., Карпова М.А., Коломиец Я.И., Потиевская П.Д., Ростовцева Л.Ф., Шевченко Г.Д. Микрофаунистические маркирующие горизонты каменноугольных и пермских отложений Днепровско-Донецкой впадины. Киев: Наук. думка, 1967. 234 с.

 

Бражнікова Н.Є., Вдовенко М.В. Ранньовізейські форамініфери України. Київ: Наук. думка, 1973. 296 с.

 

Бражникова Н.Е., Ищенко А.М., Ищенко Т.А., Новик Е.О., Шульга П.Л. Фауна и флора каменноугольных отложений Галицийско-Волынской впадины. Киев: Изд-во АН УССР, 1956. 410 с.

 

Вдовенко М.В. Атлас раннекаменноугольных фораминифер Львовско-Волынского бассейна и Преддобруджинского прогиба. Киев, 2013. 127 с.

 

Вдовенко М.В., Винниченко Л.В., Винниченко Л.Г., Кононенко Л.П., Лукин А.Е., Онуфришин С.В., Устиновский Ю.Б. Нижний карбон. В кн.: Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Стратиграфия. Киев: Наук. думка, 1988. С. 32-61.

 

Завьялова Е.А. О фораминиферах турнейского яруса Львовской мульды. Тр. УкрНИГРИ. 1959. Вып. 1. С. 174-179.

 

Манукалова-Гребенюк М.Ф., Ильина М.Т., Сережникова Т.Д. Атлас фораминифер среднего карбона Днепровско-Донецкой впадины. Тр. УкрНИГРИ. 1969. Т. 20. 287 с.

 

Котляр О.Е. Фораминиферы верхнего девона УССР. Киев, 1984. 59 с. (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 84-14).

 

Полєтаєв В.І. Вдовенко М.В., Щоголєв О.К. та ін. Стратотипи регіональних стратиграфічних підрозділів карбону і нижньої пермі Доно-Дніпровського прогину. Київ: Логос, 2011. 236 с.

 

Решение Межведомственного регионального совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы и региональным стратиграфическим схемам. Каменноугольная система. Ленинград, 1990. 41 с.

 

Стратиграфія УРСР. Т. 5. Карбон / ред. Д.Є. Айзенверг. Київ: Наук. думка, 1969. 410 с.

 

Стратиграфія УРСР. Т. 6. Перм / ред. Т.Ю. Лапчик. Київ: Наук. думка, 1970. 278 с.

 

Стратиграфія УРСР. Т. 4. Девон / ред. П.Л. Шульга. Київ: Наук. думка, 1974. 262 с.

 

Стратиграфические схемы фанерозоя и докембрия Украины. Киев, 1993.

 

Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: В 2 т. Т. 1. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / відп. ред. П.Ф. Гожик. Київ: Логос, 2013. 636 с.

 

Труды совещания по вопросу об объеме намюрского яруса и его положении в каменноугольной системе. Киев: Изд-во АН УССР, 1957. 221 с.

 

Davidov V.I., Khodjanyazova R.R. Moskovian-Kasimov transition in Donets basin: Fusulinia taxonomy, biostratigraphy correlation and paleobiogeography. Carboniferous Type Section in Russia and Potential global stratotypes Southern Urals Session: Материалы Международного полевого совещания, Уфа–Сибай, 13-18 августа 2009 г. Уфа, 2009. С. 193-196.

 

Nemyrovska T.I., Matsunaga M., Ueno K. Conodont and fusuline composite biostratigraphy across the Bashkirian: Moskovian boundary in the Donets Basin, Ukraine: the Malo-Nikolaevka section. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy. 2010. Vol. 28. P. 60-66.

 

Vachard D. et Maslo A. Precisions Biostratigraphiques et Micropaleontologiques sur le Bashkirien d`Ukraine (Carbonifere Moyen). Rev. de Paleobiologie. 1996. Vol. 15, № 2. P. 357-383.

 

Vdovenko M.V. Atlas of foraminifera from the Upper Visean and Lower Serpukhovian (Lower Carboniferous) of the Donets Basin (Ukraine). Abhandlungen und Berichte fur Naturkunde – Magdeburg. 2000 (2001). Vol. 23. P. 93-178.

Copyright (c) 2019 M.V. Vdovenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua