DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2014.3.138733

ВИДІЛЕННЯ І КОРЕЛЯЦІЯ СЕРГІЇВСЬКОЇ СВІТИ В НИЖНЬОМУ ВЕНДІ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

A.M. Polishchuk

Анотація


На основі результатів геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000 північно-західної частини Волино-Подільської монокліналі виділено, подано опис та проведено кореляцію відкладів сергіївської світи нижнього венду як окремого стратиграфічного підрозділу.


Ключові слова


венд; світа; базальт; туф

Повний текст:

PDF

Посилання


Velikanov V.A., Aseyeva E.A., Fedonkin M.A., 1983. Vend of Ukraine. Kіev: Naukova Dumka, 163 p. (in Russian).

Velikanov V.A., Korenchuk L.V., 1997.Magmatic phases and their relation to sedimentation in the late Precambrian (Riphean-Vendian) Volyn-Podillya. Geologichnyy zhurnal, № 1-2 (283), p. 124-130 (in Ukrainian).

Velikanov V.Ya., 2009. Problematic issues Vendian stratigraphy of Ukraine. Geologichnyy zhurnal, № 3 (328), p. 7-13 (in Ukrainian).

Krasheninnikova O.V., 1950. Ancient suites of the western slope of the Ukrainian Shield of Podillya. Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR, 178 p. (in Ukrainian).

Melnichuk V.G., 2009. Bilowezian-Podilian trappean Lower Vendian complex and its copper bearing. Geologichnyy zhurnal, № 4, p. 59-68 (in Ukrainian).

Melnichuk V.G., 2010. Geology and copper bearing Lower Vendian trappean complexes of the southwestern part East European platform: Dr. geol. sci. dis. Kyiv, 36 p. (in Ukrainian).

Melnichuk V.G., Kreschuk P.P., Melnichuk G.V., Polishchuk A.M., 2012. Selecting and correlation of new Stratons in Mogilev-Podilska Series Upper Vend of Volyn. Geologichnyy zhurnal, № 3 (340), p. 39-48 (in Ukrainian).

Melnichuk V.G., Kosovskyi Y.O., Mateyuk V.V., Kreschuk P.P., 2007. New Stratons in copper-bearing Vendian traps of Volyn. Zbirnyk naukovych prats’ UkrDGRI, № 4, p. 26-37 (in Ukrainian).

Stratigraphic Code of Ukraine, 2012 / Editor-in-Chief P.F. Gozhyk. Kyiv, 65 p. (in Ukrainian).

Stratigraphic schemes Phanerozoic formations of Ukraine for the new generation geological maps (graphical application). Kіev: Geoprognoz, 1993 (in Ukrainian).

Bialowolska A., Bakun-Czubarow N., Fedoryshyn Yu., 2002. Neoproterozoic flood basalts of the beds of the Volhynian Series (East European Craton). Geological Quarterly, vol. 46, No.1, p. 37-57 (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великанов В.А., Асеева Е.А., Федонкин М.А. Венд Украины. Киев: Наук. думка, 1983. 163 с.

 

Великанов В.А., Коренчук Л.В. Фазы магматизма и их соотношение с осадконакоплением в позднем докембрии (рифей–венд) Волыно-Подолии. Геол. журн. 1997. № 1-2 (283). C. 124-130.

 

Веліканов В.Я. Проблемні питання стратиграфії венду України. Геол. журн. 2009. № 3 (328). С. 7-13.

 

Крашеніннікова О.В. Стародавні світи західного схилу Українського кристалічного щита Поділля. Київ: Вид-во АН УРСР, 1950. 178 с.

 

Мельничук В.Г. Біловезько-подільський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність. Геол. журн. 2009. № 4 (329). С. 59-68.

 

Мельничук В.Г. Геологія та міденосність нижньовендських трапових комплексів південнозахідної частини Східноєвропейської платформи: автореф. дис. … д-ра геол. наук. Київ, 2010. 36 с.

 

Мельничук В.Г., Крещук П.П., Мельничук Г.В., Поліщук А.М. Виділення і кореляція нових стратонів у могилів-подільській серії верхнього венду Волині. Геол. журн. 2012. № 3 (340). С. 39-48.

 

Мельничук В.Г., Косовський Я.О., Матеюк В.В., Крещук П.П. Нові стратони в міденосних вендських трапах Волині. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2007. № 4. С. 26-37.

 

Стратиграфічний кодекс України / відп. ред. П.Ф. Гожик. Київ, 2012. 65 с.

 

Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения (графические приложения). Киев: Геопрогноз, 1993.

 

Bialowolska A., Bakun-Czubarow N., Fedoryshyn Yu., Neoproterozoic flood basalts of the beds of the Volhynian Series (East European Craton). Geological Quarterly. 2002. Vol. 46, No.1. P. 37-57.

Copyright (c) 2019 A.M. Polishchuk

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua