DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2014.3.138807

ГЕОХІМІЧНІ ТА ПЕТРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛУЖНИХ ГРАНІТОЇДІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

O.V. Dubyna, S.G. Kryvdik

Анотація


Лужні граніти на території Українського щита мають незначне поширення і відомі лише у двох районах. До першого належать лужні (з егірином і рибекітом) різновиди, що у підпорядкованій кількості відомі серед біотитових лужнопольовошпатових пержанських гранітів протерозойського віку. Другий район – це Приазовський мегаблок, де відомі гіпабісальні тіла грорудитів девонського віку. Грорудити характеризуються більш меланократовим складом і вищим коефіцієнтом агпаїтності, тоді як висока залізистість є типовою ознакою обох типів лужних гранітів. Лужні пержанські граніти і грорудити мають відмінні геохімічні особливості. Грорудитам властиві підвищений вміст Ti, V, Cr, Ni, тоді як пержанські граніти збагачені Sn, Mo, Be, Rb, U. Як і в більшості лужних гранітів світу, лужні граніти Українського щита, з одного боку, збагачені HFSE і REE, а з іншого – збіднені Sr і Ba. Хондрит-нормовані спектри пержанських гранітів характеризуються глибокими негативними Eu-аномаліями і більшим збагаченням НREE, ніж у грорудитах. Геохімічні особливості вказують на те, що пержанські граніти генетично пов’язані з гранітними магмами Коростенського плутону, а їх формування супроводжувалося інтенсивним польовошпатовим фракціонуванням. В той же час виникнення грорудитів є результатом диференціації сублужних і лужних базальтових розплавів, що вкорінювалися під час закладання Дніпровсько-Донецької западини.


Ключові слова


лужні граніти; грорудити; Український щит; агпаїтність; рідкісні і рідкісноземельні елементи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezpalko N.A., 1970. Petrology and accessory minerals of granites and metasomatites of North Volyn. Kyiv: Naukova Dumka,162 p. (in Ukrainian).

Bondarenko S.M., Zayats A.V., Grinchenko A.V., Flore B.A., Mikush t., 2013. Ore-mineralogical features of the Rusko-Polyansky granites. Proceeding of Conf. «Granitoids: conditions of formation and ore-bearing», Kyiv, May 27 - June 1, 2013, р. 24-25 (in Ukrainian).

Buturlynov N.V., 1979. Magmatism of graben like depressions of south part of East-European platform in Phanerozoic: Dr. geol. sci. diss. Kiеv, 52 p. (in Russian).

Buchynskaya K.M., Nechaev S.V., 1990. To problem of Perga granites. Geologichnyy zhurnal, № 3 (252), p. 22-32 (in Russian).

Galetsky L.S., 1970. A new type apogranites. Geologichnyy zhurnal, vol. 24, № 6 (135), p. 61-71 (in Russian).

Geochronology of early Precambrian of the Ukrainian shield. Proterozoic, 2008 / N.P. Shcherbak, G.V. Artemenko, I.M. Lesnaya, A.N. Ponomarenko, L.V. Shumlyanskiy. Kiev: Naukova Dumka, 240 p. (in Russian).

Granites of the Ukrainian Shield. Petrochemistry, geochemistry, ore-bearing, 1993 / Esypchuk K.E., Orsa V.I., Shcherbakov I.B. et al.; respons. ed. Shcherbak N.P. Kiev: Naukova Dumka, 232 p. (in Russian).

Dubyna O.V.,Kryvdik S.G., 2013. Geochemistry of grorudites fromEastern Azov area. Visnyk KNU imeni tarasa Shevchenka, № 1, p. 8-11 (in Ukrainian).

Kovalenko V.I., 1977. Petrology and geochemistry rare metals granitoids. Novosibirsk: Nauka, 198 p. (in Russian).

Kozlovsky A.M., Yarmolyuk V.V., Kovalenko V.I., Savatenkov V.M., Velivetskaya t.A., 2007. Trachytes, komendytes and pantellerites from early Paleozoic of riftgenic bimodal association of Noёn and Toast Southern ridges of South Mongolia: Features differentiation and contamination of alkali-salic melts. Petrologiya, vol. 3, № 15, p. 257-282 (in Russian).

Kryvdik S.G., tkachuk V.I., l996. Grorudites of Eastern Azov area. Mineralogicheskiy zhurnal, vol. 18, № 3, p. 67-83 (in Ukrainian).

Metalidi S.V., Nechaev S.V., 1983. Suschano-Perzhanska area (geology, mineralogy, ore mineral ability). Kiev: Naukova Dumka, 135 p. (in Russian).

Mineralization of tin, tungsten and molybdenum in Ukrainian shield, 1986 / S.V. Nechaev, S.G. Kryvdik, V.A. Semka, K.M. Buchinskaya, S.M. Rabokon. Kiev: Naukova Dumka, 212 p. (in Russian).

Mitrokhin O.V., 2011. Anorthosite-rapakivi granite complex of the Ukrainian Shield (geology, composition and conditions of formation): Dr. geol. sci. dis. Kyiv, 35 p. (in Ukrainian).

Polovinkina U.I., 1957. About so-called Perga granites of Ukraine. In: Materials VSEHEY, New Series, Petrography. Moscow: Gostekhizdat, vol. 21, p. 56-65 (in Russian).

Petrology, geophysics and ore-bearing of rare metal granites of Azov area (Ukrainian Shield), 2013 / E.M. Sheremet et al. Donetsk: Noulydzh, 214 p. (in Russian).

Rare elements of the Ukrainian Shield, 1986 / B.F. Mytskevych, N.A. Bezpalko, O.S. Egorov et al. Kiev: Naukova Dumka, 256 p. (in Russian).

Tauson L.V., 1977. Geochemical types and orebearing perspective of granitoids. Moscow : Nauka, 280 p. (in Russian).

Taylor S.R., McLennan S.M., 1988. The continental crust: its composition and evolution. Moscow: Mir, 380 p.

Fedotova L.A., 2001. Features of distinction rare-metal granites of rapakivi complexe for raremetal agpaitic granitoids of the Ukrainian Shield. Nauchnye trudy Donetskogo Natsionalnogo technicheskogo Universiteta, Seriya gorno-geologicheskaya / Donets. Nat. Scі. University, vol. 32, p. 124-128 (in Russian).

Shcherbakov I.B., 2005. Petrology of the Ukrainian shield. Lvоv: ZUSK, 364 p. (in Russian).

Macdonald R., 1974. Nomenclature and petrochemistry of the per-alkaline oversaturated extrusive rocks. Bull. Volcanol, vol. 38, p. 498-516 (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безпалько Н.А. Петрологія і акцесорні мінерали гранітів та метасоматитів Північної Волині. Київ : Наук. думка, 1970. 162 с.

Бондаренко С.М., Заяць О.В., Грінченко О.В., Флоре Б.А., Мікуш Т. Рудно-мінералогічні особливості русько-полянських гранітів: Матеріали наук.-практ. конф. «Гранітоїди: умови формування та рудоносність», Київ, 27 травня – 1 червня 2013 р. Київ, 2013. С. 24-25.

Бутурлинов Н.В. Магматизм грабенообразных прогибов юга Восточно-Европейской платформы в фанерозое: автореф. дис. … д-ра геол.- минерал. наук. Киев, 1979. 52 с.

Бучинская К.М., Нечаев С.В. К проблеме пержанских гранитов. Геол. журн. 1990. № 3 (252). С. 22-32.

Галецкий Л.С. Новый тип апогранитов. Геол. журн. 1970. Т. 30, № 6 (135). С. 61-71.

Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой / Н.П. Щербак, Г.В. Артеменко, И.М. Лесная, А.Н. Пономаренко, Л.В. Шум- лянский. Киев: Наук. думка, 2008. 240 с.

Гранитоиды Украинского щита. Петрохимия, геохимия, рудоносность / Есипчук К.Е., Орса В.И., Щербаков И.Б. и др.; отв. ред. Щербак Н.П. Киев: Наук. думка, 1993. 232 с.

Дубина О.В., Кривдік С.Г. Геохімія грорудитів Східного Приазов’я. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. 2013. № 1. С. 8-11.

Коваленко В.И. Петрология и геохимия редкометальных гранитоидов. Новосибирск: Наука, 1977. 198 с.

Козловский А.М., Ярмолюк В.В., Коваленко В.И., Саватенков В.М., Веливецкая Т.А. Трахиты, комендиты и пантелериты позднепалеозойской рифтогенной бимодальной ассоциации хребтов Ноён и Тост Южной Монголии: особенности дифферециации и контаминации щелочно-салических расплавов. Петрология. 2007. Т. 3, № 15. С. 257-282.

Кривдік С.Г., Ткачук В.І. Грорудити Східного Приазов’я. Минерал. журн. 1996. T. 18, № 3. С. 67-83.

Металиди С.В., Нечаев С.В. Сущано-Пержанская зона (геология, минералогия, рудоносность). Киев: Наук. думка, 1983. 135 с.

Минерализация олова, вольфрама и молибдена в Украинском щите / С.В. Нечаев, С.Г. Кривдик, В.А. Семка, К.М. Бучинская, С.М. Рябоконь. Киев: Наук. думка, 1986. 212 с.

Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування): aвтореф. дис. … д-ра геол. наук. Київ, 2011. 35 с.

Половинкина Ю.И. О так называемом пержанском граните Украины. В кн.: Материалы ВСЕГЕИ. Н.С., Петрография. Москва: Гостехиздат, 1957. Вып. 21. С. 56-65.

Петрология, геофизика и рудоносность редкометальных гранитов Приазовья (Украинский щит) / Шеремет Е.М. и др. Донецк: Ноулидж, 2013. 214 с.

Редкие элементы Украинского щита / Б.Ф. Мицкевич, Н.А. Безпалько, О.С. Егоров и др. Киев: Наук. думка, 1986. 256 с.

Таусон Л.В. Геохимические типы и потенциальная рудоносность гранитоидов. Москва: Наука, 1977. 280 с.

Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. Континентальная кора (ее состав и эволюция). Москва: Мир, 1988. 380 с.

Федотова Л.А. Особенности отличия редкометальных гранитов формации рапакиви от редкометальных агпаитовых гранитов Украинского щита. Науч. тр. Донец. нац. техн. ун-та. Сер. горно-геол. / Донец. нац. техн. ун-т. 2001. Вып. 32. С. 124-128.

Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. Львов : ЗУСК, 2005. 364 с.

Macdonald R. Nomenclature and petrochemistry of the per-alkaline oversaturated extrusive rocks. Bull. VolcanoI. 1974. Vol. 38. P. 498-516.

Copyright (c) 2020 O.V. Dubyna, S.G. Kryvdik

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua