DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2011.1.139061

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРАТИГРАФІЧНИХ СХЕМ ФАНЕРОЗОЮ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

P. F. GOZHIK, L. I. KONSTANTYNENKO, V. I. POLETAEV

Анотація


Наведено дані про відповідність діючих в даний час стратиграфічних схем фанерозою України вимогам Стратиграфічного кодексу України (1997 р.) і потребам картування за програмою Держгеолкарти-200. Виділено найбільш проблемні питання стратиграфії фанерозою України. Підсумовано пропозиції з модернізації місцевих та кореляційних схем і ревізії окремих статей Стратиграфічного кодексу у зв'язку з підготовкою його нової редакції.


Ключові слова


Модернізація; стратиграфическая схема; фанерозой; Стратиграфічний кодекс України

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva-Hryhorovych A. S Nyzhniaia hranytsa sredneho myotsena Paratetysa: sovremennoe polozhenye po planktonnym mykroorhanyzmam y korreliatsyiam // Heol. zhurn. - 2005. -#2.-S. 23-32.

Andreeva-Hryhorovych A. S. Obhruntuvannia nyzhnoi hranytsi neohenovoi systemy Paratetisa ta yii koreliatsiia za planktonnymy orhanizmamy // Tam zhe. - 2004. - # 2. -S 53-58.

Andreeva-Hryhorovych A. S, Velikanov V. A., Kyrianov V. V. ta in. Mizhnarodna stratyhrafichna shkala (MSSh-2000) ta problemy yii spivvidnoshennia iz Zahalnoiu stratyhrafichnoiu shkaloiu (ZSSh) Ukrainy // Heoloh Ukrainy. - 2003. - # 3-4. - S 34-40.

Andreeva-Hryhorovych A. S, IvanikM. M., Mas-lun N. V. ta in. Rehioiarusy paleohenu Ukrainskykh Karpat // Problemy stratyhrafii fanerozoiu Ukrainy. - K., 2004. - S 105-109.

Andreeva-Hryhorovych Aida, Ponomarova Liudmyla, Prykhodko Mykhailo, Semenenko Volodymyr. Stratyhrafiia neohenovykh vidkladiv Zakarpatskoho prohynu// Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. - 2009. - # 2 (147).-S 58-70.

Vdovenko M. V. Zonalnye foramynyferovye skhemy nyzhneho karbona zapadnykh rehyonov Ukrayny // Heol. zhurn. - 2010. - # 3. -S. 75-84.

Velikanov V. Ya. Problemni pytannia stratyhrafii vendu Ukrainy // Tam zhe. - 2009. - # 3. -S. 7-13.

Velykanov V. A. Strukturno-paleotektonycheskoe raionyrovanye terrytoryy Ukrayny v vende//Tam zhe. -2010. - #3. -S. 34-42.

Vernyhorova Yu. V., Kniazkova Y. L. K voprosu o stratyhrafycheskoi obosnovannosty lehendy tsentralnoukraynskoi seryy lystov "Hosheolkarty-200" // Heolohichne kartuvannia terytorii Ukrainy ta pidhotovka do vydannia Derzhheolkarty-200. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku rehionalnykh heolohichnykh doslidzhen v Ukraini: Materialy V nauk.-vy-rob. narady heolohiv-ziomshchykiv Ukrainy, 13-18 veres. 2010 r. - K., 2010. - S 58-60.

Vernyhorova Yu. V. Karahanskyi y konkskyi rehyoiarusy Vostochnoho Paratetysa: voprosy ykh obema y stratyhrafycheskoi samostoiatelnosty // Heol. zhurn. - 2009. - # 2. -S. 34-47.

Dorotiak Yu. B., Matveev A. V., Shevchuk E. A. Kharakterystyka pohranychnykh otlozhenyi yury y mela v Hornom Krymu (foramynyfery, yzvestkovyi nannoplankton, dynotsysty, palynokompleksy) // 36. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. -2009. - Vyp. 1. -S. 108-118.

Zosymovych V. Yu. Nekotorye problemy stratyhrafyy paleohena y neohena severoukraynskoi paleosedymentatsyonnoi provyntsyy // Problemy paleontolohii ta biostratyhrafii proterozoiu i fanerozoiu Ukrainy: 36. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. - K., 2006. - S 160-172.

Zosymovych V. Yu., Zernetskyi B. F., Andreeva-Hryhorovych A. S. ta in. Rehioiarusy paleohenu platformnoi Ukrainy // Biostratyhrafichni kryterii rozchlenuvannia ta koreliatsii vidkladiv fanerozoiu Ukrainy. - K., 2005. -S 118-132.

Zosymovych V. Yu., Karpenko A. M., SirenkoO.A., Tsyba M. M. Stratyhrafichne polozhennia, vik, sedymentatsiini osoblyvosti ta paleoheohrafiia boiarskoi tovshchi // Heol. zhurn. - 2006. -#2-3. - S 123-136.

Zosymovych V.Yu., Kniazkova Y. L., Liuleva S. A. y dr. Novye dannye po stratyhrafyy paleohenovykh otlozhenyi v basseine r. Hruzskoi Elan-chyk Vostochnoho Pryazovia // Suchasni napriamky ukrainskoi heolohichnoi nauky: 36. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. - K., 2006. - S 209-222.

Zosymovych V. Yu., Olshtynska O. P., Riabo-kon T. S ta in. Osoblyvosti skladu i datuvannia seredno-verkhnoeotsenovykh vidkladiv zony zchlenuvannia Dniprovsko-Donetskoi zapadyny ta okrain Donbasu // Vykopna fauna i flora Ukrainy: paleoekolohichnyi ta stratyhrafichnyi aspekty: 36. nauk. pr. - K., 2009. -S 262-282.

Zosymovych V. Yu., Shevchenko T. V., Riabokon T. S y dr. Problemnye voprosy stratyhrafyy yantarenosnykh otlozhenyi Ukraynskoho Polesia // Tez. dop. pershoi mizhnar. konf. "Ukrainskyi burshtynovyi svit". - K., 2007. - S. 20-23.

Ivanina A. V., Konstantynenko L. I. Pro standartyzovanu kharakterystyku mistsevykh stratyhrafichnykh pidrozdiliv nyzhnoho devonu Volyno-Podillia // Tektonika i stratyhrafiia. -2007.-Vyp.35.-S. 100-108.

Karpenko A. M. Do pytannia pro neohenovi terasy Livoberezhzhia terytorii Ukrainy // Heolohichni doslidzhennia v Ukraini: 36. nauk. pr. (do 75-richchia profesora O. P. Fisunenka). - Luhansk: Alma-mater, 2006. - S 53-61.

Klochkov V. M. Shchodo viku utvorennia platformnykh kompleksiv Ovrutskoi ta Bilokorovytskoi hraben-synklinalei pivnichnoi chastyny Ukrainskoho shchyta // Heolohichne kartuvannia terytorii Ukrainy ta pidhotovka do vydannia Derzhheolkarty-200. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku rehionalnykh heolohichnykh doslidzhen v Ukraini: Materialy V nauk.-vy-rob. narady heolohiv-ziomshchykiv Ukrainy. -K.,2010.-S. 106-111.

Melnychuk V. H. Bilovezko-podilskyi trapovyi kompleks nyzhnoho vendu ta yoho midenosnist // Heol. zhurn. - 2009. - # 4. -S 59-68.

Melnychuk V. H. Verkhnoprypiatskyi trapovyi kompleks nyzhnoho vendu ta yoho midenosnist // Tam zhe. - # 3. - S 42-49.

Melnychuk V. H. Zakhidnobuzkyi trapovyi kompleks nyzhnoho vendu ta yoho midenosnist // Tam zhe. - # 1. - S 42-49.

Melnychuk V. H., IvanchenkoK V., Mikhnytska T. P. Novi verstvy u skladi ratnenskoi svity nyzhnoho vendu Volyni ta yikh mikropaleofitolohichna kharakterystyka // Vykopna fauna i flora Ukrainy: paleoekolohichnyi ta stratyhrafichnyi aspekty: 36. nauk. pr. IHN NAN Uk¬rainy. - K., 2009. - S 26-29.

Mikhnytska T. P., PrykhodkoV. L., PodzihunI. M. Stratyhrafiia osadovo-vulkanohennykh utvoren Ovrutskoho paleoryftu za rezultatamy strukturno-heolohichnykh ta paleontolohichnykh doslidzhen // Biostratyhrafichni osnovy pobudovy stratyhrafichnykh skhem fanerozoiu Ukrainy: 36. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. - K., 2008. - S 371-377.

Pevzner M. A., Semenenko V. N., Vanhenheim E. A. y dr. O morskom henezyse y pontycheskom vozraste otlozhenyi opornoho razreza Liubymovka v Krymu // Stratyhrafyia. Heol. korreliatsyia. -2004. -T. 12, #5. -S. 96-107.

Poletaev V. Y. Svyty v "Stratyhrafycheskom kodekse Ukrayny" y stratyhrafycheskaia praktyka//Heol. zhurn. -2007. - #3. -S. 19-25.

Poletaev V. Y. Horyzont, rehyoiarus y Stratyhrafycheskyi kodeks Ukrayny // Tektonika i stratyhrafiia. - 2005. - Vyp. 34. - S. 77-82.

Riabokon T. S. Do vdoskonalennia stratyhrafichnoi bazy. 2. Rehionalna stratyhrafichna skhema neohenu Pivdennoi Ukrainy // Heolohichne kartuvannia terytorii Ukrainy ta pidhotovka do vydannia Derzhheolkarty-200. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku rehionalnykh heolohichnykh doslidzhen v Ukraini: Materialy V nauk.-vyrob. narady heolohiv-ziomshchykiv Ukrainy, 13-18 veres. 2010 r. - K., 2010. - S 203-205.

Riabokon T. S Do vdoskonalennia stratyhrafichnoi bazy. 1. Rehionalna stratyhrafichna skhema paleohenu Ukrainy // Tam zhe. - S 200-202.

Riabokon T. S. K voprosu o sovershenstvovanyy deistvuiushchykh stratyhrafycheskykh skhem kak osnovy seryinykh lehend Hosheokarty-200 // Tam zhe. - S. 206-209.

Semenenko V. N. Tsyklycheskaia rytmychnost v pontycheskykh y kymmeryiskykh osadkakh Prychernomoria kak proiavlenye astronomycheskykh faktorov // Heol. zhurn. - 2007. - # 3. -S. 7-18.

SemenenkoV. N., Andreeva-Hryhorovych A. S, Maslun N. V., Liuleva S. A. Priamaia korreliatsyia neohena Vostochnoho Paratetysa s Mezhdunarodnoi okeanycheskoi shkaloi po planktonnym mykrofossylyiam //Tam zhe. - 2009. -#4.-S. 9-27.

Semenenko V. N., Khrushchev D. P. Pont Messynskyi // Paleontolohichni doslidzhennia v Ukraini: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy: 36. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. - K.: Nora-print, 2007. - S 42-49.

Syrenko E. A. Novye palynolohycheskye dannye o sostave rastytelnosty sulskoho etapa ranneho neopleistotsena lesostepnoi zony Ukrayny // Heol. zhurn. - 2010. - # 1. -S. 86-91.

Stratyhrafycheskye skhemy fanerozoia y dokembryia Ukrayny / MSK Ukrayny, Hos. kom. Ukrayny po heolohyy y yspolzovanyiu nedr, AN Ukrayny. - Kyev, 1993.

Stratyhrafichnyi kodeks Ukrainy / Vidp. red. Teslenko Yu.V. - K., 1997. -39 s.

Tsyba M. M., Teodorovych O. O., Zosymovych V. Yu. ta in. Kanivska svita paleohenu: stratyhrafiia i nomenklaturni pytannia // Heolohichne kartuvannia terytorii Ukrainy ta pidhotovka do vydannia Derzhheolkarty-200. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku rehionalnykh heolohichnykh doslidzhen v Ukraini: Materialy V nauk.-vyrob. narady heolohiv-ziomshchykiv Ukrainy, 13-18 veres. 2010 r. -K., 2010.-S 229-232.

Shulha V. F., Zdanovsky A., Zaitseva L. B. y dr. Korreliatsyia karbonovykh uhlenosnykh formatsyi Lvovsko-Volynskoho y Liublynskoho basseinov. - Kyev, 2007. - 427 s.

Yakushyn L. M. Biostratyhrafiia osadovykh utvoren, paleoheohrafiia ta paleoekolohiia piznokreidovoho morskoho baseinu platformnoi Ukrainy (za makrofaunoiu): Avtoref. dys. ... d-ra heol. nauk. - K., 2010. - 43 s.

Kiryanov V. V. Sratigraphy of the oldest Cambrian sediments of the east European and Siberian platforms // Heol. zhurn. - 2006. -#2-3.-S. 115-122.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреева-Григорович А. С Нижняя граница среднего миоцена Паратетиса: современное положение по планктонным микроорганизмам и корреляциям // Геол. журн. - 2005. -№2.-С. 23-32.

 

Андреева-Григорович А. С. Обгрунтування нижньої границі неогенової системи Паратетіса та її кореляція за планктонними організмами // Там же. - 2004. - № 2. -С 53-58.

 

Андреева-Григорович А. С, Веліканов В. А., Кир'янов В. В. та ін. Міжнародна стратиграфічна шкала (МСШ-2000) та проблеми її співвідношення із Загальною стратиграфічною шкалою (ЗСШ) України // Геолог України. - 2003. - № 3-4. - С 34-40.

 

Андреева-Григорович А. С, ІванікМ. М., Мас-лун Н. В. та ін. Регіояруси палеогену Українських Карпат // Проблеми стратиграфії фанерозою України. - К., 2004. - С 105-109.

 

Андреева-Григорович Аіда, Пономарьова Людмила, Приходько Михайло, Семененко Володимир. Стратиграфія неогенових відкладів Закарпатського прогину// Геологія і геохімія горючих копалин. - 2009. - № 2 (147).-С 58-70.

 

Вдовенко М. В. Зональные фораминиферовые схемы нижнего карбона западных регионов Украины // Геол. журн. - 2010. - № 3. -С. 75-84.

 

Веліканов В. Я. Проблемні питання стратиграфії венду України // Там же. - 2009. - № 3. -С. 7-13.

 

Великанов В. А. Структурно-палеотектоническое районирование территории Украины в венде//Там же. -2010. - №3. -С. 34-42.

 

Вернигорова Ю. В., Князькова И. Л. К вопросу о стратиграфической обоснованности легенды центральноукраинской серии листов "Госгеолкарты-200" // Геологічне картування території України та підготовка до видання Держгеолкарти-200. Сучасний стан та перспективи розвитку регіональних геологічних досліджень в Україні: Матеріали V наук.-ви-роб. наради геологів-зйомщиків України, 13-18 верес. 2010 р. - К., 2010. - С 58-60.

 

Вернигорова Ю. В. Караганский и конкский региоярусы Восточного Паратетиса: вопросы их объема и стратиграфической самостоятельности // Геол. журн. - 2009. - № 2. -С. 34-47.

 

Доротяк Ю. Б., Матвеев А. В., Шевчук Е. А. Характеристика пограничных отложений юры и мела в Горном Крыму (фораминиферы, известковый наннопланктон, диноцисты, палинокомплексы) // 36. наук. пр. ІГН НАН України. -2009. - Вип. 1. -С. 108-118.

 

Зосимович В. Ю. Некоторые проблемы стратиграфии палеогена и неогена североукраинской палеоседиментационной провинции // Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України: 36. наук. пр. ІГН НАН України. - К., 2006. - С 160-172.

 

Зосимович В. Ю., Зернецький Б. Ф., Андреева-Григорович А. С. та ін. Регіояруси палеогену платформної України // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. - К., 2005. -С 118-132.

 

Зосимович В. Ю., Карпенко А. М., СіренкоО.А., Циба М. М. Стратиграфічне положення, вік, седиментаційні особливості та палеогеографія боярської товщі // Геол. журн. - 2006. -№2-3. - С 123-136.

 

Зосимович В.Ю., Князькова И. Л., Люльева С. А. и др. Новые данные по стратиграфии палеогеновых отложений в бассейне р. Грузской Елан-чик Восточного Приазовья // Сучасні напрямки української геологічної науки: 36. наук. пр. ІГН НАН України. - К., 2006. - С 209-222.

 

Зосимович В. Ю., Ольштинська О. П., Рябо-конь Т. С та ін. Особливості складу і датування середньо-верхньоеоценових відкладів зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини та окраїн Донбасу // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: 36. наук. пр. - К., 2009. -С 262-282.

 

Зосимович В. Ю., Шевченко Т. В., Рябоконь Т. С и др. Проблемные вопросы стратиграфии янтареносных отложений Украинского Полесья // Тез. доп. першої міжнар. конф. "Український бурштиновий світ". - К., 2007. - С. 20-23.

 

Іваніна А. В., Константиненко Л. І. Про стандартизовану характеристику місцевих стратиграфічних підрозділів нижнього девону Волино-Поділля // Тектоніка і стратиграфія. -2007.-Вип.35.-С. 100-108.

 

Карпенко А. М. До питання про неогенові тераси Лівобережжя території України // Геологічні дослідження в Україні: 36. наук. пр. (до 75-річчя професора О. П. Фісуненка). - Луганськ: Альма-матер, 2006. - С 53-61.

 

Клочков В. М. Щодо віку утворення платформних комплексів Овруцької та Білокоровицької грабен-синкліналей північної частини Українського щита // Геологічне картування території України та підготовка до видання Держгеолкарти-200. Сучасний стан та перспективи розвитку регіональних геологічних досліджень в Україні: Матеріали V наук.-ви-роб. наради геологів-зйомщиків України. -К.,2010.-С. 106-111.

 

Мельничук В. Г. Біловезько-подільський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність // Геол. журн. - 2009. - № 4. -С 59-68.

 

Мельничук В. Г. Верхньоприп'ятський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність // Там же. - № 3. - С 42-49.

 

Мельничук В. Г. Західнобузький траповий комплекс нижнього венду та його міденосність // Там же. - № 1. - С 42-49.

 

Мельничук В. Г., ІванченкоК В., Міхницька Т. П. Нові верстви у складі ратненської світи нижнього венду Волині та їх мікропалеофітологічна характеристика // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: 36. наук. пр. ІГН НАН Ук¬раїни. - К., 2009. - С 26-29.

 

Міхницька Т. П., ПриходькоВ. Л., ПодзігунІ. М. Стратиграфія осадово-вулканогенних утворень Овруцького палеорифту за результатами структурно-геологічних та палеонтологічних досліджень // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України: 36. наук. пр. ІГН НАН України. - К., 2008. - С 371-377.

 

Певзнер М. А., Семененко В. Н., Вангенгейм Э. А. и др. О морском генезисе и понтическом возрасте отложений опорного разреза Любимовка в Крыму // Стратиграфия. Геол. корреляция. -2004. -Т. 12, №5. -С. 96-107.

 

Полетаев В. И. Свиты в "Стратиграфическом кодексе Украины" и стратиграфическая практика//Геол. журн. -2007. - №3. -С. 19-25.

 

Полетаев В. И. Горизонт, региоярус и Стратиграфический кодекс Украины // Тектоніка і стратиграфія. - 2005. - Вип. 34. - С. 77-82.

 

Рябоконь Т. С. До вдосконалення стратиграфічної бази. 2. Регіональна стратиграфічна схема неогену Південної України // Геологічне картування території України та підготовка до видання Держгеолкарти-200. Сучасний стан та перспективи розвитку регіональних геологічних досліджень в Україні: Матеріали V наук.-вироб. наради геологів-зйомщиків України, 13-18 верес. 2010 р. - К., 2010. - С 203-205.

 

Рябоконь Т. С До вдосконалення стратиграфічної бази. 1. Регіональна стратиграфічна схема палеогену України // Там же. - С 200-202.

 

Рябоконь Т. С. К вопросу о совершенствовании действующих стратиграфических схем как основы серийных легенд Госгеокарты-200 // Там же. - С. 206-209.

 

Семененко В. Н. Циклическая ритмичность в понтических и киммерийских осадках Причерноморья как проявление астрономических факторов // Геол. журн. - 2007. - № 3. -С. 7-18.

 

СемененкоВ. Н., Андреева-Григорович А. С, Маслун Н. В., Люльева С. А. Прямая корреляция неогена Восточного Паратетиса с Международной океанической шкалой по планктонным микрофоссилиям //Там же. - 2009. -№4.-С. 9-27.

 

Семененко В. Н., Хрущев Д. П. Понт Мессинский // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: 36. наук. пр. ІГН НАН України. - К.: Нора-прінт, 2007. - С 42-49.

 

Сиренко Е. А. Новые палинологические данные о составе растительности сульского этапа раннего неоплейстоцена лесостепной зоны Украины // Геол. журн. - 2010. - № 1. -С. 86-91.

 

Стратиграфические схемы фанерозоя и докембрия Украины / МСК Украины, Гос. ком. Украины по геологии и использованию недр, АН Украины. - Киев, 1993.

 

Стратиграфічний кодекс України / Відп. ред. Тесленко Ю.В. - К., 1997. -39 с.

 

Циба М. М., Теодорович О. О., Зосимович В. Ю. та ін. Канівська світа палеогену: стратиграфія і номенклатурні питання // Геологічне картування території України та підготовка до видання Держгеолкарти-200. Сучасний стан та перспективи розвитку регіональних геологічних досліджень в Україні: Матеріали V наук.-вироб. наради геологів-зйомщиків України, 13-18 верес. 2010 р. -К., 2010.-С 229-232.

 

Шульга В. Ф., Здановски А., Зайцева Л. Б. и др. Корреляция карбоновых угленосных формаций Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов. - Киев, 2007. - 427 с.

 

Якушин Л. М. Біостратиграфія осадових утворень, палеогеографія та палеоекологія пізньокрейдового морського басейну платформної України (за макрофауною): Автореф. дис. ... д-ра геол. наук. - К., 2010. - 43 с.

 

Kir'yanov V. V. Sratigraphy of the oldest Cambrian sediments of the east European and Siberian platforms // Геол. журн. - 2006. -№2-3.-С. 115-122.

Copyright (c) 2020 P. F. GOZHIK, L. I. KONSTANTYNENKO, V. I. POLETAEV

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua