DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.4.139106

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТИГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НИЖНЬОГО ДОКЕМБРІЮ. СТАТТЯ 2. РОЛЬ ГЕОЛОГОФОРМАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИВЧЕННІ СТРАТИГРАФІЇ НИЖНЬОГО ДОКЕМБРІЮ

V.P. KIRILYUK

Анотація


Геолого-формаційні дослідження поки що дуже обмежено використовують при розробці стратиграфії нижнього докембрію. Розглянуті переваги геолого-формаційного розчленування перед традиційним стратиграфічним розчленуванням нижнього докембрію. На прикладі Українського щита обгрунтована геолого-формаційна подібність однотипних метаморфічних комплексів і їх відмінність між собою. Показано, що метаморфічні формації є зараз єдиним методом прямого, візуального зіставлення і кореляції нижньодокембрійських стратиграфічних комплексів, серій і світ. Цього не можуть забезпечити ні традиційні найменування місцевих стратиграфічних підрозділів, ні ізотопно-геохронологічні дослідження. 


Ключові слова


нижній докембрій; геологічна формація; метаморфічна формація; метаморфічний комплекс; стратигенний метаморфічний комплекс; стратиграфічна кореляція; щит

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ghalecjkyj L. S., Kyryljuk V. P., Kolosovsjka V. A. Fundament Skhidno-Jevropejsjkoji platformy: osnovni rysy budovy ta problemy koreljaciji // Gheol. zhurn. – 2006. – # 2-3. – S. 47–67.

Gheologhycheskaja sъemka metamorfycheskykh y metasomatycheskykh kompleksov: Metodycheskoe posobye / Otv. red V. A. Ghlebovyckyj, V. Y. Shuljdyner. – SPb.: VSEGhEY, 1996. – 416 s.

Ghlebovyckyj V. A., Shuljdyner V. Y. Facyaljnye typy y seryy metamorfycheskykh kompleksov // Gheologhycheskaja sъemka metamorfycheskykh y metasomatycheskykh kompleksov: Metodycheskoe posobye. – SPb.: VSEGhEY, 1996. – S. 13–26.

Karta facyj reghyonaljnogho metamorfyzma Ukraynskogho shhyta m-ba 1:500 000. Obъjasnyteljnaja zapyska / Y. M. Etynghof, Y. B. Shherbakov, R. Y. Syroshtan, R. Ja. Belevcev. – Kyev, 1982. – 85 s.

Karta gheologhycheskykh formacyj dokembryja Ukraynskogho shhyta. M-b 1:500 000. Obъjasnyteljnaja zapyska / V. P. Kyryljuk, V. D. Kolyj, V. Y. Lashmanov y dr. – Kyev: CTE, 1991. – 116 s.

Kyryljuk V. P. Ob osobennostjakh sedymentacyy, metamorfyzma y gheologhycheskoj ystoryy Zemly v arkhee v svete sovremennykh predstavlenyj o pryrode Venery // Gheol. zhurn. – 1971. – T. 31, # 6. – S. 42–54.

Kyryljuk V. P. Modelj rannedokembryjskogho monofacyaljnogho metamorfyzma y uljtrametamorfyzma // Gheologhyja metamorfycheskykh kompleksov: Mezhvuz. nauch. temat. sb. – Sverdlovsk: Yzd. UPY, 1977. – Vyp. 6. – S. 40–47.

Kyryljuk V. P. Formacyonnoe raschlenenye y korreljacyja nyzhnedokembryjskykh ghranytno- metamorfycheskykh kompleksov shhytov terrytoryy SSSR: Avtoref. …. d-ra gheol.-myneral. nauk. – Kyev, 1986. – 40 s.

Kyryljuk V. P. O vlyjanyy ekzoghennykh faktorov na temperaturnyj rezhym formyrovanyja ranne- dokembryjskykh metamorfycheskykh kompleksov shhytov // Gheologhyja metamorfycheskykh kompleksov: Mezhvuz. temat. sb. – Ekaterynburgh: Uraljskyj ghornyj yn-t, 1991. – Vyp. 17. – S. 4–13.

Kyryljuk V. P. Ob osobennostjakh gheologhycheskogho stroenyja y evoljucyy shhytov drevnykh platform // Sb. nauch. tr. Nac. ghorn. akad. – # 6. – Dnepropetrovsk, 1999. – T. 1: Gheologhyja poleznykh yskopaemykh. – S. 32–35.

Kyryljuk V. P. Gholovni pidsumky morfoparaghenetychnykh gheologho-formacijnykh doslidzhenj nyzhnjogho dokembriju // Visn. Ljviv. un-tu. Ser. gheol. – 2005. – Vyp. 19. – S. 53–74.

Kyryljuk V. P., Smogholjuk A. Gh. Ob osnovnykh strukturnykh elementakh etazhno-blokovoj struktury Ukraynskogho shhyta // Gheol. zhurn. – 1993. – # 3. – S. 54–69.

Koreljacijna khronostratyghrafichna skhema rannjogho dokembriju Ukrajinsjkogho shhyta (pojasnjuvaljna zapyska) / K. Ju. Jesypchuk, O. B. Bobrov, L. M. Stepanjuk ta in. – K.: UkrDGhRI, 2004. – 30 s.

Lazjko E. M. K kharakterystyke arkhejskogho y proterozojskogho etapov v ystoryy zemnoj kory na prymere dokembryjskykh kompleksov Evrazyy // Gheologhyja dokembryja: Dokl. sov. gheol. XXII ses. MGhK. Probl. 10. – M.: Nedra, 1964. – S. 31–42.

Lazjko E. M. Ob osobennostjakh razvytyja zemnoj kory v arkhee y proterozoe // Yzv. vuzov. Gheologhyja y razvedka. – 1961. – # 11. – S. 3–12.

Lazjko E. M. Osobennosty razvytyja zemnoj kory v dogheosynklynaljnyj etap. Tektonycheskoe stroenye arkheja // Gheol. zhurn. – 1971. – T. 31, vyp. 4. – S. 8–19.

Lykhachev V. A. Drevnejshye strukturno-formacyonnye kompleksy centraljnoj chasty Aldanskogho shhyta // Gheologhyja y gheofyzyka. – 1980. – # 9. – S. 34–40.

Metamorfyzm Ukraynskogho shhyta / Y. S. Usenko, Y. B. Shherbakov, R. Y. Syroshtan y dr. – Kyev: Nauk. dumka, 1982. – 308 s.

Metamorfycheskye formacyy (pryncypy vydelenyja y klassyfykacyja) / Otv. red. N. L. Dobrecov. – Novosybyrsk: Nauka, 1981. – 125 s.

Metodycheskoe rukovodstvo po gheologhycheskomu kartyrovanyju metamorfycheskykh kompleksov / Pod red. V. A. Nykolaeva. – M.: Ghos- gheoltekhyzdat, 1957. – 451 s.

Petroghrafycheskyj kodeks Rossyy. Maghmatycheskye, metamorfycheskye, metasomatycheskye ympaktnye obrazovanyja. – Yzd. 3-e, yspr. y dopoln. – SPb.: VSEGhEY, 2009. – 200 s.

Petroghrafycheskyj kodeks. Maghmatycheskye y metamorfycheskye obrazovanyja. – SPb., 1995. – 128 s.

Salop L. Y. Gheokhronologhyja dokembryja y nekotorye osobennosty rannegho etapa gheologhycheskogho razvytyja Zemly // Gheologhyja dokembryja: Dokl. sov. gheol. XXII ses. MGhK. Probl. 10. – M.: Nedra, 1964. – S. 16–30.

Salop L. Y. Osnovnye cherty gheologhycheskogho razvytyja SSSR v dokembryy // Stratyghrafyja y korreljacyja dokembryja: Dokl. sov. gheol. XXI ses. MGhK. Probl. 9. – M.: Yzd-vo AN SSSR, 1960. – S. 106–127.

Salop L. Y. Gheologhycheskoe razvytye Zemly v dokembryy. – L.: Nedra, 1982. – 343 s.

Stratyghrafichnyj kodeks Ukrajiny / Vidp. red. P. F. Ghozhyk. – Vyd. 2-e. – K., 2012. – 66 s.

Tektonichna karta Ukrajiny. M-b 1:1 000 000. Ch. 2. Tektonika fundamentu Ukrajinsjkogho shhyta. Pojasnjuvaljna zapyska do Tektonichnoji karty fundamentu Ukrajinsjkogho shhyta (na osnovi strukturnykh poverkhiv) masshtabu 1:2 000 000 / V. P. Kyryljuk. – K.: UkrDGhRI, 2007. – 76 s.

Shherbakov Y. B. Petroghrafyja dokembryjskykh porod centraljnoj chasty Ukraynskogho shhyta. – Kyev: Nauk. dumka, 1975. – 279 s.

Shherbakov Y. B. Petrologhyja Ukraynskogho shhyta. – Ljvov: ZUKC, 2005. – 366 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Галецький Л. С., Кирилюк В. П., Колосовська В. А. Фундамент Східно-Європейської платформи: основні риси будови та проблеми кореляції // Геол. журн. – 2006. – № 2-3. – С. 47–67.

 

Геологическая съемка метаморфических и метасоматических комплексов: Методическое пособие / Отв. ред В. А. Глебовицкий, В. И. Шульдинер. – СПб.: ВСЕГЕИ, 1996. – 416 с.

 

Глебовицкий В. А., Шульдинер В. И. Фациальные типы и серии метаморфических комплексов // Геологическая съемка метаморфических и метасоматических комплексов: Методическое пособие. – СПб.: ВСЕГЕИ, 1996. – С. 13–26.

 

Карта фаций регионального метаморфизма Украинского щита м-ба 1:500 000. Объяснительная записка / И. М. Этингоф, И. Б. Щербаков, Р. И. Сироштан, Р. Я. Белевцев. – Киев, 1982. – 85 с.

 

Карта геологических формаций докембрия Украинского щита. М-б 1:500 000. Объяснительная записка / В. П. Кирилюк, В. Д. Колий, В. И. Лашманов и др. – Киев: ЦТЭ, 1991. – 116 с.

 

Кирилюк В. П. Об особенностях седиментации, метаморфизма и геологической истории Земли в архее в свете современных представлений о природе Венеры // Геол. журн. – 1971. – Т. 31, № 6. – С. 42–54.

 

Кирилюк В. П. Модель раннедокембрийского монофациального метаморфизма и ультраметаморфизма // Геология метаморфических комплексов: Межвуз. науч. темат. сб. – Свердловск: Изд. УПИ, 1977. – Вып. 6. – С. 40–47.

 

Кирилюк В. П. Формационное расчленение и корреляция нижнедокембрийских гранитно- метаморфических комплексов щитов территории СССР: Автореф. …. д-ра геол.-минерал. наук. – Киев, 1986. – 40 с.

 

Кирилюк В. П. О влиянии экзогенных факторов на температурный режим формирования ранне- докембрийских метаморфических комплексов щитов // Геология метаморфических комплексов: Межвуз. темат. сб. – Екатеринбург: Уральский горный ин-т, 1991. – Вып. 17. – С. 4–13.

 

Кирилюк В. П. Об особенностях геологического строения и эволюции щитов древних платформ // Сб. науч. тр. Нац. горн. акад. – № 6. – Днепропетровск, 1999. – Т. 1: Геология полезных ископаемых. – С. 32–35.

 

Кирилюк В. П. Головні підсумки морфопарагенетичних геолого-формаційних досліджень нижнього докембрію // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2005. – Вип. 19. – С. 53–74.

 

Кирилюк В. П., Смоголюк А. Г. Об основных структурных элементах этажно-блоковой структуры Украинского щита // Геол. журн. – 1993. – № 3. – С. 54–69.

 

Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (пояснювальна записка) / К. Ю. Єсипчук, О. Б. Бобров, Л. М. Степанюк та ін. – К.: УкрДГРІ, 2004. – 30 с.

 

Лазько Е. М. К характеристике архейского и протерозойского этапов в истории земной коры на примере докембрийских комплексов Евразии // Геология докембрия: Докл. сов. геол. XXII сес. МГК. Пробл. 10. – М.: Недра, 1964. – С. 31–42.

 

Лазько Е. М. Об особенностях развития земной коры в архее и протерозое // Изв. вузов. Геология и разведка. – 1961. – № 11. – С. 3–12.

 

Лазько Е. М. Особенности развития земной коры в догеосинклинальный этап. Тектоническое строение архея // Геол. журн. – 1971. – Т. 31, вып. 4. – С. 8–19.

 

Лихачев В. А. Древнейшие структурно-формационные комплексы центральной части Алданского щита // Геология и геофизика. – 1980. – № 9. – С. 34–40.

 

Метаморфизм Украинского щита / И. С. Усенко, И. Б. Щербаков, Р. И. Сироштан и др. – Киев: Наук. думка, 1982. – 308 с.

 

Метаморфические формации (принципы выделения и классификация) / Отв. ред. Н. Л. Добрецов. – Новосибирск: Наука, 1981. – 125 с.

 

Методическое руководство по геологическому картированию метаморфических комплексов / Под ред. В. А. Николаева. – М.: Гос- геолтехиздат, 1957. – 451 с.

 

Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические импактные образования. – Изд. 3-е, испр. и дополн. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2009. – 200 с.

 

Петрографический кодекс. Магматические и метаморфические образования. – СПб., 1995. – 128 с.

 

Салоп Л. И. Геохронология докембрия и некоторые особенности раннего этапа геологического развития Земли // Геология докембрия: Докл. сов. геол. XXII сес. МГК. Пробл. 10. – М.: Недра, 1964. – С. 16–30.

 

Салоп Л. И. Основные черты геологического развития СССР в докембрии // Стратиграфия и корреляция докембрия: Докл. сов. геол. XXI сес. МГК. Пробл. 9. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 106–127.

 

Салоп Л. И. Геологическое развитие Земли в докембрии. – Л.: Недра, 1982. – 343 с.

 

Стратиграфічний кодекс України / Відп. ред. П. Ф. Гожик. – Вид. 2-е. – К., 2012. – 66 с.

 

Тектонічна карта України. М-б 1:1 000 000. Ч. 2. Тектоніка фундаменту Українського щита. Пояснювальна записка до Тектонічної карти фундаменту Українського щита (на основі структурних поверхів) масштабу 1:2 000 000 / В. П. Кирилюк. – К.: УкрДГРІ, 2007. – 76 с.

 

Щербаков И. Б. Петрография докембрийских пород центральной части Украинского щита. – Киев: Наук. думка, 1975. – 279 с.

 

Щербаков И. Б. Петрология Украинского щита. – Львов: ЗУКЦ, 2005. – 366 с.

Copyright (c) 2020 V.P. KIRILYUK

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua