DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2014.1.139117

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ КРЕЙДОВОГО ПОРОДНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНСЬКОГО СЕКТОРУ АКВАТОРІЙ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ З ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНИХ ПОЗИЦІЙ

I.I. Ishchenko

Анотація


Оцінено перспективи нафтогазоносності крейдового породного комплексу українського сектору акваторій Чорного та Азовського морів з літолого-стратиграфічних позицій.


Ключові слова


літолого-стратиграфічні критерії нафтогазоносності; оцінка перспектив нафтогазоносності; крейдовий породний комплекс; український сектор акваторій Чорного та Азовського морів

Повний текст:

PDF

Посилання


Actual trends of hydrocarbon exploration in the Southern petroleum province Ukraine / V.M. Gavrylko, S.M. Zakharchuk, B.M. Polukhtovych et al. Ƶbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, 2007, №. 2, P. 270-278 (in Ukrainian).

Vakarchuk S.G., Ishchenko I.I., 2010. Complex carbonate reservoirs of the Upper Cretaceous sediments of the Black and Azov seas. In: Problems of Petroleum Industry [Editor-in-Chief O.A. Shvydkyy]. Kyiv, Issue 8, P. 16–21. (Proc. SE «Naukanaftogaz», NJSC «Naftogaz of Ukraine») (in Ukrainian).

Hydrocarbon potential of the South of Ukraine onshore and offshore / S.M. Zakharchuk, P.M. Melnichuk, O.M. Ozerniy, B.M. Poluchtovych, V.O. Fedyshyn, O.M. Fedun. Ƶbirnyk naukovykh prats UkrDGRI, 2007, № 2, P. 261-269 (in Ukrainian).

Geology and petroleum potential of the Black and Azov seas shelves / V.V. Bobylev, V.Ye. Zheleznyak, Yu.V. Shimanov et al. Moscow : Nedra, 1979. 184 p. (in Russian).

Geology of the UkrSSR shelf. Petroleum potential / A.T. Bogayets, G.K. Bondarchuk, I.V. Leskiv et al. Kiev: Naukova Dumka, 1986. 152 p. (in Rus - sian).

Gozhyk P.F., Maslun N.V., Plotnikova L.F., Ivanik M.M., Yakushin L.M., Ishchenko I.I., 2006. Stratigraphy of Meso-Cenozoic sediments in the Black sea northwestern shelf. Kyiv : Logos, 171 p. (in Ukrainian).

Towards exploring of oil and gas in the deep entrails of the Sea of Azov / I.I. Chebanenko, V.O. Krayushkin, P.F. Gozhyk, V.G. Kucherov, V.P. Klochko, P.Ya. Makymchuk, 2005. Tectonika i Stratigrafiya, Issue 34, P. 27-37 (in Ukrainian).

Yesypovych S.M., 2003. History of geological development and prospecting for oil and gas offshore Ukraine. Naftova i gaƶova promyslovist,№ 4, P. 3-5 (in Ukrainian).

Ishchenko I.I., Yakushin L.M., 2007. Litho-petrographic features of the Cretaceous carbonate reservoirs of the the Black sea northwestern shelf. In: Problems of Petroleum Industry [Editor-in-Chief D.O. Yeger]. Kyiv, Issue 5, P. 137-139. (Proc. SE «Naukanaftogaz», NJSC «Naftogaz of Ukraine») (in Ukrainian).

Ishchenko I., Yakushin L., 2008. Evolution of sedimentation settings during Cretaceous time within the Black sea northwestern shelf. Visnuk Shevchenko KNU, Issue 43, P. 20-22 (in Ukra inian).

Ishchenko I.I., Yakushin L.M., Plotnikova L.F., 2007. Recognition of sedimentation breaks in the Cretaceous sequence of the Black sea northwestern shelf by well data. Tectonika i Stratigrafiya, Issue 35, P. 113-124 (in Ukrainian).

Makymchuk P.Ya., 2004. Peculiarities of geological structure and petroleum potential of the Ukrainian part of Sea of Azov. Geologiya i geokhimiya goryuchykh kopalyn, № 3. P. 37-54 (in Ukrainian).

Oil and gas prospects in Ukraine. Geology of the Lower Cretaceous in the Peri-Black Sea-Crimean petroleum province / V.P. Gnidets, G.K. Grygorchuk, S.M. Zakharchuk, P.M. Melnichuk, B.M. Polukh - tovych, M.I. Yevdoshchuk et al. Lviv; Kyiv: EKMO Publ., 2010. 248 p. (in Ukrainian).

Oil and gas prospects in Ukraine. Theoretical and practical substantiation hydrocarbom prospecting offshore Ukraine / P.F. Gozhyk, I.I. Chebanenko, V.P. Klochko, M.I. Yevdoshchuk, V.O. Krayushkin et al. Kyiv: EKMO Publ., 2010. 200 p. (in Ukrainian).

Pavlyuk M.I., 1997. Meso-Cenozoic evolution and petroleum potential of the Azov-Black Sea shelf. Dr. geol. sci dis. Lviv: IGGFF NAS Ukraine, 29 p. (in Ukrainian).

Prospects portfolio of Ukraine’s petroleum provinces by 01.01.2011. Lviv, 2011. 49 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Актуальні напрямки пошуків і розвідки покладів нафти і газу в Південному нафтогазоносному регіоні України / В.М. Гаврилко, С.М. Захарчук, Б.М. Полухтович та ін. Зб. наук. праць УкрДГРІ. 2007. № 2. С. 270-278.

 

Вакарчук С.Г., Іщенко І.І. Складнопобудовані карбонатні колектори верхньокрейдових відкладів українського сектору акваторії Чорного та Азовського морів. В кн.: Проблеми нафтогазової промисловості [гол. ред. Швидкий О.А.]. Київ, 2010. Вип. 8 С 16–21. (Збірник наукових праць ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України»).

 

Вуглеводневий потенціал морських акваторій та суходолу Півдня України / С.М. Захарчук, П.М. Мельничук, О.М. Озерний, Б.М. Полухтович, В.О. Федишин, О.М. Федун. Зб. наук. праць УкрДГРІ. 2007. № 2. С. 261-269.

 

Геология и нефтегазоносность шельфов Черного и Азовского морей / В.В. Бобылев, В.Е. Железняк, Ю.В. Шиманов и др. Москва : Недра, 1979. 184 с.

 

Геология шельфа УССР. Нефтегазоносность / А.Т. Богаец, Г.К. Бондарчук, И.В. Леськив и др. Киев : Наук. думка, 1986. 152 с.

 

Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Плотнікова Л.Ф., Іванік М.М., Якушин Л.М., Іщенко І.І. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. Київ : Логос, 2006. 171 с.

 

До пошуків нафти і газу у глибинних надрах Азовського моря / І.І. Чебаненко, В.О. Краюшкін, П.Ф. Гожик, В.Г. Кучеров, В.П. Клочко, П.Я. Максимчук. Тектоніка і стратиграфія. 2005. Вип. 34. С. 27-37.

 

Єсипович С.М. Історія геологічного розвитку та перспективи нафтогазоносності українських шельфових зон. Нафтова і газова промсть. 2003. № 4. С. 3-5.

 

Іщенко І.І, Якушин Л.М. Літолого-петрографічні особливості крейдових карбонатних колекторів північно-західного шельфу Чорного моря В кн. Проблеми нафтогазової промисловості: [відп. ред. Д.О. Єгер]. Київ, 2007. Вип. 5. С.137-139 (Збірник наукових праць ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України»).

 

Іщенко І., Якушин Л. Еволюція умов осадконакопичення в крейдовий час на території північно-західного шельфу Чорного моря. Вісн. КНУ ім. Т.Шевченка. 2008. Вип. 43. С.20-22.

 

Іщенко І.І., Якушин Л.М., Плотнікова Л.Ф. Встановлення переривів в осадконакопиченні у крейдових розрізах свердловин північно-західного шельфу Чорного моря. Тектоніка і стратиграфія. 2007. Вип. 35. С. 113-124.

 

Максимчук П.Я. Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря. Геологія і геохімія горючих копалин. 2004. № 3. С.37-54.

 

Нафтогазоперспективні об’єкти України. Геологія нижньої крейди Причорноморсько- Кримської нафтогазоносної області / В.П. Гнідець, К.Г. Григорчук, С.М. Захарчук, П.М. Мельничук, Б.М. Полухтович, М.І. Євдощук та ін. Львів; Київ : ЕКМО, 2010. 248 с.

 

Нафтогазоперспективні об’єкти України. Теоретичне і практичне обґрунтування пошуків нафти і газу в акваторіях України / П.Ф. Гожик, І.І. Чебаненко, В.П. Клочко, М.І. Євдощук, В.О. Краюшкін та ін. Київ: ЕКМО, 2010. 200 с.

 

Павлюк М.І. Мезозой-кайнозойська еволюція і нафтогазоносність Азово-Чорноморського шельфу: автореф. дис. … д-ра геол. наук. Львів: ІГГГК НАН України, 1997. 29 с.

 

Фонд об’єктів в нафтогазоносних регіонах України станом на 01.01.2011 р. Львів, 2011. 49 с.

 
Copyright (c) 2019 I.I. Ishchenko

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua