DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2011.1.139186

ПРОБЛЕМИ СТРАТИГРАФІЇ ДОКЕМБРІЮ БУЗЬКО-РОСИНСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

M. M. KOSTENKO

Анотація


Зроблено аналіз та системне узагальнення за результатами сучасних геологічних досліджень стратиграфії території Бузько-Росинського мегаблоку, в межах якого розвинені метаморфічні освіти неоархейських бузької і росинсько-тікицької серій і володарсько-білоцерківської товщі. Обгрунтовано найбільш ймовірний варіант їх стратифікації і кореляції розрізів між собою.


Ключові слова


Стратиграфія; докембрій; Бузько-Росинський мегаблок; Український щит

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezvynnyi V. P. Osoblyvosti heolohichnoi budovy ta skladu superkrustalnykh i ultrameta-morfichnykh utvoren Rosynsko-Tikytskoho bloka Ukrainskoho shchyta: Avtoref. dys. ... kand. heol. nauk. - K., 2008. -16 s.

Bezvynnyi V. P., Orsa V. I. Superkrustalni utvorennia Rosynsko-Tikytskoho mehabloku Ukrainskoho shchyta// Mineral, zhurn. - 2006. -#3.-S. 106-111.

Belevtsev R. Ya. Problemy metamorfycheskoi zonalnosty dokembryia. - Kyev: Nauk, dumka, 1975.-232 s.

HaletskyiL. S, Bohach D. Y., DereniukN. E. y dr. Zhelezysto-kremnystye porody Frunzovskykh mahnytnykh anomalyi Ukraynskoho shchyta // Heol. zhurn. - 1985. - T. 45, # 5. - S. 1-11.

Derzhavna heolohichna karta Ukrainy. - M-b 1:200 000. Tsentralnoukrainska seriia. Arkush M-36-KhKhKhI (Pervomaisk)/Klochkov V. M., Bilynska Ya. P., Veklych Yu. M. ta in. - K.: Derzh. kom. pryrod, resursiv Ukrainy, UkrDHRI, 2004.-175 s.

Derzhavna heolohichna karta Ukrainy. - M-b 1:200 000. Tsentralnoukrainska seriia. Arkushi M-36-KhIKh (Bila Tserkva), M-36-XXV (Uman) / Bezvynnyi V. P., Tsyba M. M., Donets H. A. ta in. - K.: Derzhheolsluzhba, PDRHP "Pivnichheolohiia", 2006. - 165 s

Derzhavna heolohichna karta Ukrainy. - M-b 1:200 000. Tsentralnoukrainska seriia. Arkush L-I (Liubashivka) / Shvarts H. A., Filatova L. S, Ivanov A. I. ta in. - K.: Min. okhorony nav-kolysh. pryrod, seredovyshcha Ukrainy, Derzh¬heolsluzhba, Prychornomor. derzh. rehion. heol. pidpryiemstvo, 2007. - 144 s

DrannykA. S, Kostenkom. M., YesypchukK. Yu. ta in. Heoloho-strukturne raionuvannia Ukrainskoho shchyta dlia utochnennia stratyhrafichnoi koreliatsii dokembriiskykh utvoren // Miner, resursy Ukrainy. - 2003. - # 1. - S 26-29.

Kaliaev H. Y. Paleotektonyka y problemy stratyhrafyy Ukraynskoho shchyta // Heol. zhurn.-1982. -T. 42, # 1.-S. 77-86.

Kyryliuk V. P., SmoholiukA. H. Ob osnovnykh elementakh etazhno-blokovoi struktury Ukraynskoho shchyta //Tam zhe. - 1993. - # 3. -S. 54-69.

Klochkov V. M., Pyiiar Yu. K, Shevchenko A. N. y dr. Uslovyia obrazovanyia, stratyhrafyia y korreliatsyia metamorfycheskykh obrazovanyi neoarkheia y paleoproterozoia tsentralnoho y zapadnoho raionov Ukraynskoho shchyta (po materyalam heolohycheskoho kartyrovanyia) // 36. nauk. pr. UkrDHRI. - 2004. - # 2. -S. 65-76.

Koreliatsiina khronostratyhrafichna skhema rannoho dokembriiu Ukrainskoho shchyta. Poiasniuvalna zapyska. - K.: UkrDHRI, NSK Ukrainy, 2004. -30 s.

Lazko E. M., Kyryliuk V. P., SyvoronovA. A., Yatsenko H. M. Nyzhnyi dokembryi zapadnoi chasty Ukraynskoho shchyta (vozrastnye kompleksy y formatsyy). - Lvov: Vyssh. shk., 1975.-239 s.

Pyiiar Yu. K, Klochkov V. M., Pastukhov V. H. Nekotorye voprosy stratyhrafyy dokemb-ryiskykh metamorfycheskykh obrazovanyi Podolskoho bloka y Holovanevskoi shovnoi zony // Heol. zhurn. - 1983. - T. 43, # 5. -S. 39-44.

ShcherbakN. P., EsypchukK. E, Berzenyn B. 3. y dr. Stratyhrafycheskye razrezy dokembryia Ukraynskoho shchyta. - Kyev: Nauk, dumka, 1985. -168 s.

Shcherbakov Y. B. Petrolohyia Ukraynskoho shchyta. - Lvov: ZUKTs, 2005. - 366 s.

Yaroshchuk M. A. Zhelezorudnye formatsyy Belotserkovsko-Odesskoi metallohenycheskoi zony. - Kyev: Nauk, dumka, 1983. - 223 s.

Yaroshchuk M. A., VailoA. V., Savchenko L. T. Henetycheskye osobennosty porod zhelezysto-kremnystoi formatsyy Frunzovskoi zony Ukraynskoho shchyta // Heol. zhurn. - 1989. -#3.-S. 105-112.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безвинний В. П. Особливості геологічної будови та складу суперкрустальних і ультрамета-морфічних утворень Росинсько-Тікицького блока Українського щита: Автореф. дис. ... канд. геол. наук. - К., 2008. -16 с.

 

Безвинний В. П., Орса В. І. Суперкрустальні утворення Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита// Мінерал, журн. - 2006. -№3.-С. 106-111.

 

Белевцев Р. Я. Проблемы метаморфической зональности докембрия. - Киев: Наук, думка, 1975.-232 с.

 

ГалецкийЛ. С, Богач Д. И., ДеренюкН. Е. и др. Железисто-кремнистые породы Фрунзовских магнитных аномалий Украинского щита // Геол. журн. - 1985. - Т. 45, № 5. - С. 1-11.

 

Державна геологічна карта України. - М-б 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш М-36-ХХХІ (Первомайськ)/Клочков В. М., Білинська Я. П., Веклич Ю. М. та ін. - К.: Держ. ком. природ, ресурсів України, УкрДГРІ, 2004.-175 с.

 

Державна геологічна карта України. - М-б 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуші М-36-ХІХ (Біла Церква), M-36-XXV (Умань) / Безвинний В. П., Циба М. М., Донець Г. А. та ін. - К.: Держгеолслужба, ПДРГП "Північгеологія", 2006. - 165 с

 

Державна геологічна карта України. - М-б 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш L-I (Любашівка) / Шварц Г. А., Філатова Л. С, Іванов А. І. та ін. - К.: Мін. охорони нав-колиш. природ, середовища України, Держ¬геолслужба, Причорномор. держ. регіон. геол. підприємство, 2007. - 144 с

 

ДранникА. С, Костенком. М., ЄсипчукК. Ю. та ін. Геолого-структурне районування Українського щита для уточнення стратиграфічної кореляції докембрійських утворень // Мінер, ресурси України. - 2003. - № 1. - С 26-29.

 

Каляев Г. И. Палеотектоника и проблемы стратиграфии Украинского щита // Геол. журн.-1982. -Т. 42, № 1.-С. 77-86.

 

Кирилюк В. П., СмоголюкА. Г. Об основных элементах этажно-блоковой структуры Украинского щита //Там же. - 1993. - № 3. -С. 54-69.

 

Клочков В. М., Пийяр Ю. К, Шевченко А. Н. и др. Условия образования, стратиграфия и корреляция метаморфических образований неоархея и палеопротерозоя центрального и западного районов Украинского щита (по материалам геологического картирования) // 36. наук. пр. УкрДГРІ. - 2004. - № 2. -С. 65-76.

 

Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита. Пояснювальна записка. - К.: УкрДГРІ, НСК України, 2004. -30 с.

 

Лазько Е. М., Кирилюк В. П., СивороновА. А., Яценко Г. М. Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации). - Львов: Высш. шк., 1975.-239 с.

 

Пийяр Ю. К, Клочков В. М., Пастухов В. Г. Некоторые вопросы стратиграфии докемб-рийских метаморфических образований Подольского блока и Голованевской шовной зоны // Геол. журн. - 1983. - Т. 43, № 5. -С. 39-44.

 

ЩербакН. П., ЕсипчукК. Е, Берзенин Б. 3. и др. Стратиграфические разрезы докембрия Украинского щита. - Киев: Наук, думка, 1985. -168 с.

 

Щербаков И. Б. Петрология Украинского щита. - Львов: ЗУКЦ, 2005. - 366 с.

 

Ярощук М. А. Железорудные формации Белоцерковско-Одесской металлогенической зоны. - Киев: Наук, думка, 1983. - 223 с.

 

Ярощук М. А., ВайлоА. В., Савченко Л. Т. Генетические особенности пород железисто-кремнистой формации Фрунзовской зоны Украинского щита // Геол. журн. - 1989. -№3.-С. 105-112.

Copyright (c) 2019 M. M. KOSTENKO

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua