DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2012.1.139192

РІДКІСНОМЕТАЛЬНІСТЬ ТА ПОХОДЖЕННЯ ПЛЮМАЗИТОВИХ ГРАНІТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

N. V. KOSTENKO, M. I. TOLSTOY, O.V. SHABATURA

Анотація


За результатами досліджень особливостей розподілу хімічних елементів у плюмазитових гранітах Українського щита математичними методами встановлено, що більшість літій-фтористих гранітів сформовано внаслідок метасоматичних перетворень гранітів стандартного геохімічного типу, які були для перших субстратними породами. Оскільки ємельянівські і гнат-польські рапаківіподібні граніти коростенського комплексу є перехідними утвореннями до гранітів літій-фтористого геохімічного типу, то в полі їхнього розвитку можна очікувати виявлення січних тіл цінвальдитвмісних мікроклін-альбітових, а також гранітів пержанського типу, продуктивних на рідкіснометальне зрудененіння. Аргументується також, чому граніти кам’яномогильського комплексу, які за геохімічними параметрами належать до порід цього ж геохімічного типу, є менш цікавими для геологів з точки зору їх практичної значущості. 


Ключові слова


Рідкіснометальність; плюмазитові граніти; літій-фтористі граніти; Український щит

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezpalko N. A. Petrolohiia i aktsesorni mineraly hranitiv ta metasomatytiv Pivnichnoi Volyni. – K., 1970. – 164 s.

Beus A. A., Severov E. A., Sytnyn A. A., Subbotyn K. D. Albytyzyrovannye y hreizenyzyrovannye hranyty (apohranyty). – M.: Yzd-vo AN SSSR, 1962. – 195 s.

Bochai L. V., Haletskyi L. S., Kolosovskaia V. A. y dr. Metallohenyia redkykh metallov Ukraynskoho shchyta // Ridkisni metaly Ukrainy – pohliad u maibutnie: Zb. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. – K., 2001. – S. 19-20.

Buchynskaia K. M., Nechaev S. V. Topaz-tsynnvaldytovye hreizeny Verbynskoho polymetallycheskoho rudoproiavlenyia (Ukraynskyi shchyt) // Heol. zhurn. – 1989. – T. 49, # 2. – S. 86-93.

Haletskyi L. S. Novyi typ apohranytov // Tam zhe. – 1970. – T. 30, # 6. – S. 75-81.

Heokhronolohyia ranneho dokembryia Ukraynskoho shchyta. Proterozoi / N. P. Shcherbak, H. V. Artemenko, Y. M. Lesnaia y dr. – Kyev, 2008. – 239 s.

Davydkovskyi O. R., Zynchenko O. V. O redkometalnykh zhylnykh hranytoydakh v Korostenskom plutone (Ukraynskyi shchyt) // Heol. zhurn. – 1990. – # 6. – S. 58-66.

Elyseev N. A., Kushev V. H., Vynohradov D. P. Proterozoiskyi yntruzyvnyi kompleks Vostochnoho Pryazovia. – M.-L.: Nauka, 1965. – 201 s.

Zynchenko O. V., Bernasovskaia O. F., Latysh V. T. O systematycheskom polozhenyy leznykovskykh hranytov sredy porod Korostenskoho plutona // Vestn. Kyev. un-ta. Ser. Heolohyia. – 1985. – Vyp. 4. – S. 26-31.

Zinchenko O. V., Lazareva I. I. Novyi proiav topaz-tsynvaldytovykh hranitiv u Korostenskomu plutoni // Heolohiia i mahmatyzm dokembriiu Ukrainskoho shchyta. – K., 2000. – S. 185-186.

Ysaev V. A., Strekozov S. N., Nykolaev Yu. Y., Nykolaev Y. Yu. Metallohenycheskye osobennosty proterozoiskykh mahmatycheskykh kompleksov Vostochnoho Pryazovia – http://geo.web.ru/conf/alkaline/2007/29.pdf.

Kovalenko V. Y. Petrolohyia y heokhymyia redkometalnykh hranytoydov. – Novosybyrsk: Nauka, Syb. otd., 1977. – 206 s.

Kovalenko V. Y., Kuzmyn M. Y. O zonalnosty massyvov lytyi-ftorystykh hranytov y ee mahmatycheskoi ynterpretatsyy // Ezhehodnyk-1968, SybHEOKhY. – Yrkutsk, 1969. – S. 101-107.

Kozlov V. D. Heokhymyia y rudonosnost hranytoydov redkometallnykh provyntsyi. – M.: Nedra, 1985. – 304 s.

Kostenko N. M. Heolohycheskoe razvytye Volynskoho heobloka Ukraynskoho shchyta v rannem proterozoe y nekotorye voprosy eho rudonosnosty // Heol. zhurn. – 1991. – # 6. – S. 12-23.

Lychak Y. L. Petrolohyia Korostenskoho plutona. – Kyev: Nauk. dumka, 1983. – 248 s.

Mahmatycheskye hornye porody: V 6 t. / O. A. Bohatykov, E. D. Andreeva, V. A. Baskyna y dr. – M.: Nauka, 1983. – T. 1. – 368 s.

Marchenko E. A., Konkov H. H. Onhonyty Ukraynskoho shchyta // Dokl. AN USSR. Ser. B. – 1988. – T. 299, # 1. – S. 186-189.

Marchenko E. A., Metalydy S. V., Potebnia M. T. y dr. Kryolyt y druhye ftorydy yz hranytov Luhovskoho massyva yuho-zapadnoho obramlenyia Korostenskoho plutona // Tam zhe. – 1983. – # 12. – S. 20-22.

Myneralohyia Pryazovia / E. K. Lazarenko, L. F. Lavrynenko, N. Y. Buchynskaia y dr. – Kyev: Nauk. dumka, 1981. – 430 s.

Moliavko V. H., Pavlov H. H., Serha A. Yu. O sootnoshenyy hranytoydov severo-zapadnoi chasty Ukraynskoho shchyta po rezultatam kolychestvennoho analyza petroheokhymycheskykh dannykh // Voprosy prykladnoi heokhymyy y petrofyzyky. – Kyev, 1977. – S. 44-54.

Panov B. S., Emets V. S., Sheremet E. M., Yanovskyi V. M. Strukturnye osobennosty proterozoiskykh hranytoydov Vostochnoho Pryazovia // Vestn. Kyev. un-ta. Prykladnaia heokhymyia y petrofyzyka. – 1987. – # 4. – S. 18-22.

Petroheokhimiia i petrofizyka hranitoidiv Ukrainskoho shchyta ta deiaki aspekty yikh praktychnoho vykorystannia / M. I. Tolstoi, Yu. L. Hasanov, N. V. Kostenko ta in. – K.: VPTs «Kyivskyi universytet», 2003. – 329 s.

Petrohrafiia, aktsesorna mineralohiia hranitoidiv Ukrainskoho shchyta ta yikh rechovynno-petrofizychna otsinka / M. I. Tolstoi, N. V. Kostenko, V. M. Kadurin ta in. – K.: VPTs «Kyivskyi universytet», 2008. – 359 s.

Petrolohyia, heokhymyia y rudonosnost yntruzyvnykh hranytoydov Ukraynskoho shchyta / K. E. Esypchuk, E. M. Sheremet, O. V. Zynchenko y dr. – Kyev: Nauk. dumka, 1990. – 235 s.

Prohnozyrovanye rudoproiavlenyi redkykh elementov Ukraynskoho shchyta / E. M. Sheremet, S. N. Strekozov, S. H. Kryvdyk, T. P. Volkova y dr. – Donetsk: Veber (Don. otd.), 2007. – 220 s.

Piatenko Y. K., Sytnyn A. A., Lavrynenko A. S. Heokhymycheskye osobennosty metasomatychesky yzmenennykh hranytoydov Pryazovia // Sov. heolohyia. – 1966. – # 12. – S. 81-98.

Skobelev V. M. Petrokhymyia y heokhronolohyia dokembryiskykh obrazovanyi severo-zapadnoho raiona Ukraynskoho shchyta. – Kyev: Nauk. dumka, 1987. – 140 s.

Subshchelochnoi dokembryiskyi mahmatyzm y tektono-heofyzycheskye osobennosty Vostochnoho Pryazovia Ukraynskoho shchyta / E. M. Sheremet, S. H. Kryvdyk, P. Y. Pyhulevskyi y dr. – Donetsk: Noulydzh, 2010. – 289 s.

Tauson L. V. Heokhymycheskye typy y potentsyalnaia rudonosnost hranytoydov. – M., 1977. – 280 s.

Tauson L. V. Mahmy y rudy // Heokhymyia rudoobrazuiushchykh system y metallohenycheskyi analyz: Sb. nauch. tr. – Novosybyrsk, 1989. – S. 5-25.

Troshyn Yu. P., Hrebenshchykova V. Y., Boiko S. M. Heokhymyia y petrolohyia redkometalnykh pliumazytovykh hranytov. – Novosybyrsk: Nauka, 1983. – 182 s.

Shatalov N. N. Daiky dokembryiskykh redkometalnykh onhonytov Ukraynskoho shchyta // Yzv. AN SSSR. Ser. heol. – 1991. – # 4. – S. 36-52.

Shcherbakov Y. B. Petrolohyia Ukraynskoho shchyta. – Lvov, 2005. – 364 s.

Yurk. Yu. Yu., Marchenko E. Ya., Chashka A. Y. Aktsessornye myneraly y elementy hranytoydov dokembryia Pryazovia. – Kyev: Nauk. dumka. – 1983. – 159 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безпалько Н. А. Петрологія і акцесорні мінерали гранітів та метасоматитів Північної Волині. – К., 1970. – 164 с.

 

Беус А. А., Северов Э. А., Ситнин А. А., Субботин К. Д. Альбитизированные и грейзенизированные граниты (апограниты). – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 195 с.

 

Бочай Л. В., Галецкий Л. С., Колосовская В. А. и др. Металлогения редких металлов Украинского щита // Рідкісні метали України – погляд у майбутнє: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – К., 2001. – С. 19-20.

 

Бучинская К. М., Нечаев С. В. Топаз-циннвальдитовые грейзены Вербинского полиметаллического рудопроявления (Украинский щит) // Геол. журн. – 1989. – Т. 49, № 2. – С. 86-93.

 

Галецкий Л. С. Новый тип апогранитов // Там же. – 1970. – Т. 30, № 6. – С. 75-81.

 

Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой / Н. П. Щербак, Г. В. Артеменко, И. М. Лесная и др. – Киев, 2008. – 239 с.

 

Давидковский О. Р., Зинченко О. В. О редкометальных жильных гранитоидах в Коростенском плутоне (Украинский щит) // Геол. журн. – 1990. – № 6. – С. 58-66.

 

Елисеев Н. А., Кушев В. Г., Виноградов Д. П. Протерозойский интрузивный комплекс Восточного Приазовья. – М.-Л.: Наука, 1965. – 201 с.

 

Зинченко О. В., Бернасовская О. Ф., Латыш В. Т. О систематическом положении лезниковских гранитов среди пород Коростенского плутона // Вестн. Киев. ун-та. Сер. Геология. – 1985. – Вып. 4. – С. 26-31.

 

Зінченко О. В., Лазарева І. І. Новий прояв топаз-цинвальдитових гранітів у Коростенському плутоні // Геологія і магматизм докембрію Українського щита. – К., 2000. – С. 185-186.

 

Исаев В. А., Стрекозов С. Н., Николаев Ю. И., Николаев И. Ю. Металлогенические особенности протерозойских магматических комплексов Восточного Приазовья – http://geo.web.ru/conf/alkaline/2007/29.pdf.

 

Коваленко В. И. Петрология и геохимия редкометальных гранитоидов. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1977. – 206 с.

 

Коваленко В. И., Кузьмин М. И. О зональности массивов литий-фтористых гранитов и ее магматической интерпретации // Ежегодник-1968, СибГЕОХИ. – Иркутск, 1969. – С. 101-107.

 

Козлов В. Д. Геохимия и рудоносность гранитоидов редкометалльных провинций. – М.: Недра, 1985. – 304 с.

 

Костенко Н. М. Геологическое развитие Волынского геоблока Украинского щита в раннем протерозое и некоторые вопросы его рудоносности // Геол. журн. – 1991. – № 6. – С. 12-23.

 

Личак И. Л. Петрология Коростенского плутона. – Киев: Наук. думка, 1983. – 248 с.

 

Магматические горные породы: В 6 т. / О. А. Богатиков, Е. Д. Андреева, В. А. Баскина и др. – М.: Наука, 1983. – Т. 1. – 368 с.

 

Марченко Е. А., Коньков Г. Г. Онгониты Украинского щита // Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1988. – Т. 299, № 1. – С. 186-189.

 

Марченко Е. А., Металиди С. В., Потебня М. Т. и др. Криолит и другие фториды из гранитов Луговского массива юго-западного обрамления Коростенского плутона // Там же. – 1983. – № 12. – С. 20-22.

 

Минералогия Приазовья / Е. К. Лазаренко, Л. Ф. Лавриненко, Н. И. Бучинская и др. – Киев: Наук. думка, 1981. – 430 с.

 

Молявко В. Г., Павлов Г. Г., Серга А. Ю. О соотношении гранитоидов северо-западной части Украинского щита по результатам количественного анализа петрогеохимических данных // Вопросы прикладной геохимии и петрофизики. – Киев, 1977. – С. 44-54.

 

Панов Б. С., Емец В. С., Шеремет Е. М., Яновский В. М. Структурные особенности протерозойских гранитоидов Восточного Приазовья // Вестн. Киев. ун-та. Прикладная геохимия и петрофизика. – 1987. – № 4. – С. 18-22.

 

Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита та деякі аспекти їх практичного використання / М. І. Толстой, Ю. Л. Гасанов, Н. В. Костенко та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 329 с.

 

Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів Українського щита та їх речовинно-петрофізична оцінка / М. І. Толстой, Н. В. Костенко, В. М. Кадурін та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 359 с.

 

Петрология, геохимия и рудоносность интрузивных гранитоидов Украинского щита / К. Е. Есипчук, Е. М. Шеремет, О. В. Зинченко и др. – Киев: Наук. думка, 1990. – 235 с.

 

Прогнозирование рудопроявлений редких элементов Украинского щита / Е. М. Шеремет, С. Н. Стрекозов, С. Г. Кривдик, Т. П. Волкова и др. – Донецк: Вебер (Дон. отд.), 2007. – 220 с.

 

Пятенко И. К., Ситнин А. А., Лавриненко А. С. Геохимические особенности метасоматически измененных гранитоидов Приазовья // Сов. геология. – 1966. – № 12. – С. 81-98.

 

Скобелев В. М. Петрохимия и геохронология докембрийских образований северо-западного района Украинского щита. – Киев: Наук. думка, 1987. – 140 с.

 

Субщелочной докембрийский магматизм и тектоно-геофизические особенности Восточного Приазовья Украинского щита / Е. М. Шеремет, С. Г. Кривдик, П. И. Пигулевский и др. – Донецк: Ноулидж, 2010. – 289 с.

 

Таусон Л. В. Геохимические типы и потенциальная рудоносность гранитоидов. – М., 1977. – 280 с.

 

Таусон Л. В. Магмы и руды // Геохимия рудообразующих систем и металлогенический анализ: Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1989. – С. 5-25.

 

Трошин Ю. П., Гребенщикова В. И., Бойко С. М. Геохимия и петрология редкометальных плюмазитовых гранитов. – Новосибирск: Наука, 1983. – 182 с.

 

Шаталов Н. Н. Дайки докембрийских редкометальных онгонитов Украинского щита // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1991. – № 4. – С. 36-52.

 

Щербаков И. Б. Петрология Украинского щита. – Львов, 2005. – 364 с.

 

Юрк. Ю. Ю., Марченко Е. Я., Чашка А. И. Акцессорные минералы и элементы гранитоидов докембрия Приазовья. – Киев: Наук. думка. – 1983. – 159 с.

Copyright (c) 2019 N. V. KOSTENKO, M. I. TOLSTOY, O.V. SHABATURA

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua