DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.4.139290

СТРАТИГРАФІЯ ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ ГІРСЬКОГО КРИМУ ЗА ВАПНЯКОВИМ НАНОПЛАНКТОНОМ

A.V. MATVEYEV

Анотація


 У верхній крейді півдня України вапняний нанопланктон досяг свого кількісного й якісного максимуму. В усіх літологічних типах порід нанофосилії є породоутворюючими компонентами, однак слабка мінливість таксономічної різноманітності ускладнює стратиграфічне застосування цієї групи. На підставі вивчення матеріалу з Гірського і Рівнинного Криму в верхній крейді нами були виділені дев'ять зон, що мають глобальне поширення. У нижньому сеномані виділена зона Eiffelithus turriseiffeli; у средньому сеномані – середньому туроні – зона Microrhabdulus decoratus; у верхньому туроні – нижньому коньяку – зона Kamptnerius magnificus – Eiffelithus eximius; у сантоні – зона Micula staurophora; в нижньому кампані виділена зона Arkhangelskiella cymbiformis, у верхньому кампані – зона Broinsonis parca parca, у верхах верхнього кампану – нижньому маастрихті – зона Reinhardtites levis, в нижній частині верхнього маастрихту – зона Lithraphidites quadratus, у верхній частині верхнього маастрихту – зона Nephrolithus frequens. Межа між маастрихтом і датом проводиться по різкому зникненню практично всіх верхньокрейдових видів.


Ключові слова


біостратиграфія; верхня крейда; нанопланктон; південь України

Повний текст:

PDF

Посилання


Gholubev S. N., Kalynychenko Gh. P. Vlyjanye fossylyzacyy na detaly morfologhyy kokkolytov na prymere roda Zygodiscus // Paleonb tol. sb. – 1983. # 20. – S. 89–92.

Kalynychenko Gh. P. Yzvestkovyj nanoplankton y zonaljnoe raschlenenye poghranychnykh otlozhenyj nyzhnegho y verkhnegho mela Severo-Zapadnogho Prychernomorjja y Kryma: Avtoref. dys. ... kand. gheol.-myneral. nauk. – M., 1983. 18 s.

Lypnyk E. S., Ljulj'eva S. A. Zonaljnoe raschlenenye senomanskykh-santonskykh otlozhenyj Dneprovsko-Doneckoj vpadyny po bentosnym foramynyferam y yzvestkovomu nanoplanktonu. – Kyev, 1981. – 49 s. (Prepr. / AN USSR. Ynbt gheol. nauk; 81-22).

Lypnyk E. S., Ljulj'eva S. A. Zony bentosnykh foramynyfer y yzvestkovogho nanoplanktona v kampane y maastrykhte Dneprovsko-Doneckoj vpadyny. – Kyev, 1981. – 37 s. – (Prepr. / AN USSR. Yn-t gheol. nauk; 81b23).

Matveev A. V. Osobennosty metodyky yzuchenyja yzvestkovogho nanoplanktona // Visn. Kharkiv. un-tu. – 2011. – # 956. – S. 43–46.

Romanyv A. M. Yzvestkovyj nanoplankton melovykh y paleoghenovykh otlozhenyj Ukraynskykh Karpat. – Kyev: Nauk. dumka, 1991. – 148 s.

Shumenko S. Y., Stecenko V. P. Zonaljnoe raschlenenye pozdnemelovykh otlozhenyj Kryma po yzvestkovym nanofossylyjam // Dokl. AN SSSR. 1978. – T. 241, # 5. – S. 1160–1162.

Shumnyk A. V. Yzvestnjakovyj nanoplankton verkhnegho mela Juzhnoj Ukrayny: Avtoref. dys. ... kand. gheol. nauk. – Kyev, 2002. – 18 s.

Burnett J. A. Upper Cretaceous // Calcareous nannofossil byostratigraphy / Ed. P. R. Bown. 1998. – R. 132–198.

Shumenko S. I. Problems in Calcareous Nannofossil Biostratygraphy of the Upper Cretaceous of the Ukraine // Proc. 4 INA conf. Prague, 1991. – R. 207–210.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Голубев С. Н., Калиниченко Г. П. Влияние фоссилизации на детали морфологии кокколитов на примере рода Zygodiscus // Палеонb тол. сб. – 1983. № 20. – С. 89–92.

 

Калиниченко Г. П. Известковый нанопланктон и зональное расчленение пограничных отложений нижнего и верхнего мела Северо-Западного Причерноморья и Крыма: Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. – М., 1983. 18 с.

 

Липник Е. С., Люльева С. А. Зональное расчленение сеноманских-сантонских отложений Днепровско-Донецкой впадины по бентосным фораминиферам и известковому нанопланктону. – Киев, 1981. – 49 с. (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 81-22).

 

Липник Е. С., Люльева С. А. Зоны бентосных фораминифер и известкового нанопланктона в кампане и маастрихте Днепровско-Донецкой впадины. – Киев, 1981. – 37 с. – (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 81-23).

 

Матвеев А. В. Особенности методики изучения известкового нанопланктона // Вісн. Харків. ун-ту. – 2011. – № 956. – С. 43–46.

 

Романив А. М. Известковый нанопланктон меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат. – Киев: Наук. думка, 1991. – 148 с.

 

Шуменко С. И., Стеценко В. П. Зональное расчленение позднемеловых отложений Крыма по известковым нанофоссилиям // Докл. АН СССР. 1978. – Т. 241, № 5. – С. 1160–1162.

 

Шумник А. В. Известняковый нанопланктон верхнего мела Южной Украины: Автореф. дис. ... канд. геол. наук. – Киев, 2002. – 18 с.

 

Burnett J. A. Upper Cretaceous // Calcareous nannofossil byostratigraphy / Ed. P. R. Bown. 1998. – Р. 132–198.

 

Shumenko S. I. Problems in Calcareous Nannofossil Biostratygraphy of the Upper Cretaceous of the Ukraine // Proc. 4 INA conf. Prague, 1991. – Р. 207–210.

 
Copyright (c) 2018 A.V. MATVEYEV

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua