DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2013.4.139306

ТЕКТОНО-ГЕОДИНАМІЧНІ КРИТЕРІЇ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ КРИСТАЛІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНУ

T.S. GEIKO, A.E. LUKIN, V.V. OMELCHENKO, O.G. TSHIOHA

Анотація


В світлі новітнього узагальнення геолого-геофізичних даних та з точки зору специфіки континентального рифтогенезу розглянуто закономірності нафтогазоносності фунда менту Північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену та запропоновано тектоно геодинамічні критерії прогнозування вуглеводневих покладів в розущільнених архейсько-нижньопротерозойських кристалічних породах.


Ключові слова


кристалічний фундамент; Дніпровсько-Донецький авлакоген; Північний борт; нафтогазоносність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dontsov V. V., Lukyn A. E. Ob эndohennykh faktorakh formyrovanyia neftianykh zalezhei v krystallycheskom fundamente Kyulonhskoi vpadyny na shelfe Yuzhnoho Vetnama // Dokl. RAN. – 2006. – T. 407, # 1. – S. 64–67.

Leonov M. H. Tektonyka kontynentalnoho fundamenta y vertykalnaia akkretsyia konsolydyrovannoi zemnoi kory // Fundamentalnye problemy obshchei heotektonyky. – M.: Nauch. myr, 2001. – S. 91–154.

Lukyn A. E. Hypohenno-allohenetycheskoe razuplotnenye – vedushchyi faktor formyrovanyia vtorychnykh kollektorov nefty y haza // Heol. zhurn. – 2002. – # 4. – S. 15–32.

Lukyn A. E. Lytoheodynamycheskye faktory neftehazonakoplenyia v avlakohennykh basseinakh. – Kyev: Nauk. dumka, 1997. – 225 s.

Lukyn A. E. Problema neftehazonosnosty dokembryiskykh kompleksov Vostochno-Evropeiskoi y druhykh platform // Dokembryi Vostochno-Evropeiskoi platformy: heolohyia y neftehazonosnost. – SPb.: Nedra, 2002. – 392 s.

Lukyn A. E. Sozdanye uchenyia o neftehazonosnykh krystallycheskykh massyvakh – nasushchnaia problema heolohyy KhKhI veka // Dehazatsyia Zemly y henezys neftehazovykh mestorozhdenyi (k 100-letyiu so dnia rozhdenyia akademyka P.N. Kropotkyna). – M.: HEOS, 2011. – S. 405–441.

Lukyn A. E., Tsekha O. H., Heiko T. S., Omelchenko V. V. Tektonyka Severnoho borta Dneprovsko-Donetskoho avlakohena v kontekste obshchykh zakonomernostei kontynentalnoho ryftoheneza // Heol. zhurn. – 2012. – # 3. – S. 7–38.

Pospelov H. L. Paradoksy, heoloho-heofyzycheskaia sushchnost y mekhanyzmy metasomatoza. – Novosybyrsk: Nauka, 1973. – 355 s.

Tsokha O. H., Heiko T. S., Omelchenko V. V. Vplyv ryftovykh y postryftovykh aktyvizatsii na suchasnu strukturu Pivnichnoho bortu Dniprovsko-Donetskoho avlakohenu // Zb. nauk. pr. UkrDHRI. – 2012. – # 4. – S. 83–94.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Донцов В. В., Лукин А. Е. Об эндогенных факторах формирования нефтяных залежей в кристаллическом фундаменте Кыулонгской впадины на шельфе Южного Вьетнама // Докл. РАН. – 2006. – Т. 407, № 1. – С. 64–67.

 

Леонов М. Г. Тектоника континентального фундамента и вертикальная аккреция консолидированной земной коры // Фундаментальные проблемы общей геотектоники. – М.: Науч. мир, 2001. – С. 91–154.

 

Лукин А. Е. Гипогенно-аллогенетическое разуплотнение – ведущий фактор формирования вторичных коллекторов нефти и газа // Геол. журн. – 2002. – № 4. – С. 15–32.

 

Лукин А. Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогенных бассейнах. – Киев: Наук. думка, 1997. – 225 с.

 

Лукин А. Е. Проблема нефтегазоносности докембрийских комплексов Восточно-Европейской и других платформ // Докембрий Восточно-Европейской платформы: геология и нефтегазоносность. – СПб.: Недра, 2002. – 392 с.

 

Лукин А. Е. Создание учения о нефтегазоносных кристаллических массивах – насущная проблема геологии ХХI века // Дегазация Земли и генезис нефтегазовых месторождений (к 100-летию со дня рождения академика П.Н. Кропоткина). – М.: ГЕОС, 2011. – С. 405–441.

 

Лукин А. Е., Цеха О. Г., Гейко Т. С., Омельченко В. В. Тектоника Северного борта Днепровско-Донецкого авлакогена в контексте общих закономерностей континентального рифтогенеза // Геол. журн. – 2012. – № 3. – С. 7–38.

 

Поспелов Г. Л. Парадоксы, геолого-геофизическая сущность и механизмы метасоматоза. – Новосибирск: Наука, 1973. – 355 с.

 

Цьоха О. Г., Гейко Т. С., Омельченко В. В. Вплив рифтових и пострифтових активізацій на сучасну структуру Північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2012. – № 4. – С. 83–94.

 
Copyright (c) 2019 T.S. GEIKO, A.E. LUKIN, V.V. OMELCHENKO, O.G. TSHIOHA

                       
                               E-mail: geojournal@igs-nas.org.ua